Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดสมุทรปราการ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ

 1. วัดกลาง(กลางวรวิหาร) ม. 1 คลองปากน้ำ ตำบลปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270
 2. วัดชัยมงคล ม. 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270
 3. วัดในสองวิหาร ม. 1 ถนนศิริาษฎร์ศรัทธา ตำบลปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270
 4. วัดพิชัยสงคราม ม. 1 ถนนประโคนชัย ตำบลปากน้ำ เมือง สมุทรปราการ 10270
 5. วัดด่านสำโรง ม. 8 บ้านด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270
 6. วัดไตรสามัคคี ม. 1 บ้านบางเมือง ตำบลบางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270
 7. วัดบางปิ้ง ม. 5 บ้านบางปิ้ง ตำบลบางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270
 8. วัดมหาวงษ์ ม. 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270
 9. วัดพุทธภาวนาราม ม. 3 บ้านท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280
 10. วัดโพธิยาราม ม. 4 บ้านท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10270
 11. วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ม. 3 บ้านโค้งโพธิ์ ตำบลท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280
 12. วัดโสธรนิมิตต์ ม. 3 บ้านท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280
 13. วัดอโศการาม ม. 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280
 14. วัดตำหรุ ม. 4 บ้านตำหรุ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270
 15. วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ม. 2 บ้านคลองคอต่อ ตำบลบางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10270
 16. วัดน้อยสุวรรณาราม ม. 7 บ้านคลองเก้า ตำบลแพรกษา เมือง สมุทรปราการ 10270
 17. วัดแพรกษา ม. 3 บ้านแพรกษา ตำบลแพรกษา เมือง สมุทรปราการ 10270
 18. วัดบางโปรง ม. 2 บ้านบางโปรง ตำบลบางโปรง เมือง สมุทรปราการ 10270
 19. วัดราษฎร์บำรุง ม. 1 บ้านคลองตาเจี่ย ตำบลบางปู เมือง สมุทรปราการ 10270
 20. วัดศรีจันทาราม ม. 4 บ้านบางปู ตำบลบางปู เมือง สมุทรปราการ 10270
 21. วัดแสงธรรมบุราราม ม. 3 คลองบางปู ตำบลบางปู เมือง สมุทรปราการ
 22. วัดหัวลำภูทอง ม. 1 บ้านหัวลำภู ตำบลบางปู เมือง สมุทรปราการ 10270
 23. วัดบางด้วนนอก ม. 6 บ้านบางด้วน ตำบลบางด้วน เมือง สมุทรปราการ 10270
 24. วัดบางด้วนใน ม. 5 บ้านบางด้วน ตำบลบางด้วน เมือง สมุทรปราการ 10270
 25. วัดบางนางเกรง ม. 4 คลองบางนางเกรง ตำบลบางด้วน เมือง สมุทรปราการ 10270

อำเภอบางบ่อ

 1. วัดคอลาด ม.11 บ้านคลองคอลาด ตำบลบางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 2. วัดบางบ่อ ม.3 บ้านบางบ่อ ตำบลบางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 3. วัดสุคันธาวาส ม. 8 บ้านคลองสุคันธ์ ตำบลบางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 4. วัดบางนางเพ็ง ม. 2 บ้านบางนางเพ็ง ตำบลระกาด บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 5. วัดระกาศ ม. 3 บ้านระกาศ ตำบลระกาด บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 6. วัดเกาะแก้ว ม. 7 บ้านคลองชวดพร้าว ตำบลบางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 7. วัดนาคราช ม. 11 บ้านคลองพระยานาคราช ตำบลบางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 8. วัดบางพลีน้อย ม. 1 บ้านคลองบางพลีน้อย ตำบลบางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 9. วัดหอมศีล ม. 4 บ้านหอมศีล ตำบลบางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 10. วัดโคธาราม ม. 3 บ้านคลองบางเหี้ย ตำบลบางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 11. วัดบางเพรียง ม. 4 บ้านบางเพรียง ตำบลบางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 10550
 12. วัดลาดหวาย ม. 6 บ้านลาดหวาย ตำบลบางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 10550
 13. วัดเจริญวราราม ม. 11 บ้านคลองด่าน ถนนหลวงพ่อปาน ตำบลคลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550
 14. วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 12 บ้านคลองสีลัง ตำบลคลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550
 15. วัดท้องคุ้ง ม. 3 บ้านท้องคุ้ง ตำบลคลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550
 16. วัดปานประสิทธาราม ม. 1 บ้านปีกกา ตำบลคลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550
 17. วัดมงคลโคธาวาส ม. 11 บ้านคลองด่าน ตำบลคลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550
 18. วัดสร่างโศก ม. 8 ตำบลคลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550
 19. วัดสว่างอารมณ์ ม. 9 ถนนหลองพ่อปาน ตำบลคลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550
 20. วัดกาหลง ม. 9 บ้านกาหลง ตำบลเปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 21. วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ม. 4 บ้านคลองเปร็ง ตำบลเปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 22. วัดนิยมยาตรา ม. 3 บ้านคลองนิยมยาตรา ตำบลนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

อำเภอบางพลี

 1. วัดคลองชวดลากข้าว ม. 16 บ้านคลองชวดลากข้าว ตำบลบางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
 2. วัดบางพลีใหญ่กลาง ม. 8 บ้านคลองสำโรงฝั่งเหนือ ตำบลบางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
 3. วัดบางพลีใหญ่ใน ม. 11 ตำบลบางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
 4. วัดสลุด ม. 14 ถนนบางนา-ตราด กม.9 ตำบลบางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
 5. วัดคลองปลัดเปรียง ม. 12 บ้านคลองปลัดเปรียง ตำบลบางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
 6. วัดบางแก้ว ม.14 บางแก้ว ตำบลบางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
 7. วัดหนามแดง ม. 3 บ้านหนามแดง ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
 8. วัดราษฎร์นิยมธรรม ม. 12 บ้านคลองสี่ ตำบลบางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
 9. วัดราษฎร์บูรณะ ม. 2 บ้านบางปลา ตำบลบางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
 10. วัดบางโฉลงนอก ม. 1 บ้านบางโฉลง ตำบลบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
 11. วัดบางโฉลงใน ม. 2 บ้านบางโฉลง ตำบลบางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
 12. วัดกิ่งแก้ว ม. 13 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540
 13. วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม ม. 6 บ้านคลองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 10540

อำเภอพระประแดง

 1. วัดแค ม. 3 ถนนพยาพายัพพิริยะกิจ ตำบลตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 2. วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์ ม. 1 บ้านสะพานช้าง ตำบลตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 3. วัดทรงธรรม ม. 2 ตำบลตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 4. วัดพญาปราบปัจจามิตร ม. 1 บ้านทะมัง ตำบลตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 5. วัดโมกข์ ม. 3 ถนนพยาพยัพพิริยะกิจ ตำบลตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 6. วัดอาษาสงคราม ม. 1 บ้านเชียงใหม่ ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 7. วัดกลาง ม. 6 ถนนนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 8. วัดบางพึ่ง ม. 1 บางพึ่ง ตำบลบางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 9. วัดไพชยนต์พลเสพย์ ม. 5 ตำบลบางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 10. วัดรวก ม. 12 ถนนพระราชวิริยาภรณ์ ตำบลบางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 11. วัดชมนิมิตร ม. 3 บ้านคลองตายวง ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลบางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 12. วัดชังเรือง ม. 7 ถนนจัดสรรการคลัง ตำบลบางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 13. วัดครุนอก ม. 7 บางครุ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 14. วัดครุใน ม. 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 15. วัดกลางสวน ม. 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 16. วัดท้องคุ้ง ม. 2 บ้านคลองท้องคุ้ง ตำบลบางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 17. วัดบางหญ้าแพรก ม.16 ตำบลบางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 18. วัดแหลม ม. 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 19. วัดบางฝ้าย ม. 11 ตำบลบางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 20. วัดบางหัวเสือ ม. 8 บ้านบางหัวเสือ ตำบลบางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 21. วัดมหาวงษ์ ม. 16 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 22. วัดโยธินประดิษฐ์ ม. 25 บ้านบางวัวไทย ตำบลสำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 23. วัดสวนส้ม ม. 10 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 24. วัดสำโรงใต้ ม. 1 บ้านคลองสำโรง ตำบลสำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 25. วัดสำโรงเหนือ ม. 13 บ้านคลองสำโรง ตำบลสำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 26. วัดกองแก้ว ม. 8 บ้านคลองบางกระเจ้า ตำบลบางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 27. วัดบางกระเจ้ากลาง ม. 7 บ้านคลองบางกระเจ้า ตำบลบางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 28. วัดบางกระเจ้านอก ม. 7 บ้านคลองบางกระเจ้า ตำบลบางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 29. วัดบางขมิ้น ม. 2 ถนนเพชรหึงส์ ตำบลบางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 30. วัดราษฎร์รังสรรค์ ม. 4 ตำบลบางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 31. วัดบางน้ำผึ้งนอก ม. 1 บ้านบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 32. วัดบางน้ำผึ้งใน ม. 10 ตำบลบางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 33. วัดบางกระสอบ ม. 10 ตำบลบางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 34. วัดบางกอบัว ม. 3 ถนนเพชรหึงส์ ตำบลบางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 35. วัดคันลัด ม. 9 บ้านทรงคนอง ตำบลทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 36. วัดจากแดง ม.6 ถนนเพชรหึงส์ ตำบลทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 37. วัดป่าเกด ม. 3 บ้านป่าเกด ตำบลทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 38. วัดโปรดเกศเชษฐาราม ม. 11 ตำบลทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130

อำเภอพระสมุทรเจดีย์

 1. วัดคู่สร้าง ม. 9 ตำบลในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 2. วัดใหญ่ ม. 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 3. วัดใหม่ ม. 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 4. วัดคลองสวน ม. 3 บ้านคลองสวน ตำบลนาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 5. วัดภาวนาราม ม. 1 บ้านแพรกตะเข้ ตำบลนาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 6. วัดศรีคงคาราม ม. 6 บ้านคลองทะเล ตำบลนาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 7. วัดสาขลา ม. 3 บ้านสาขลานาเกลือ ตำบลนาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 8. วัดแค ม. 2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 9. วัดพระสมุทรเจดีย์ ม. 3 บ้านเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 10. วัดขุนสมุทราวาส ม. 9 บ้านขุนสมุทร ตำบลแหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 11. วัดคลองพระราม ม. 13 บ้านคลองพระราม ตำบลแหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 12. วัดไตรมิตรวราราม ม. 1 บ้านคลองรุ่ย ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 13. วัดทองรำไพ ม. 7 บ้านคลองศุภนัย ตำบลแหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 14. วัดเอี่ยมประชามิตร ม. 6 ตำบลแหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
 15. วัดคลองมอญ ม. 2 บ้านคลองมอญ ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

กิ่งอำเภอบางเสาธง

 1. วัดบัวโรย ม.12 บ้านชวดบัว ตำบลบางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
 2. วัดมงคลนิมิตร ม.1 บ้านบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
 3. วัดศิริเสาธง ม.7 บ้านบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
 4. วัดเสาธงกลาง ม.9 บ้านบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
 5. วัดเสาธงนอก ม.6 บ้านบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
 6. วัดปากคลองมอญ ม.7 บ้านปากคลองมอญ ตำบลศรีษะจรเข้น้อย กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
 7. วัดหัวคู้ ม.1 หัวคู้ ตำบลศรีษะจรเข้น้อย กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
 8. วัดจรเข้ใหญ่ ม.5 บ้านคลองจรเข้ใหญ่ ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
 9. วัดศรีวารีน้อย ม.6 บ้านคลองศีรษะจรเข้ใหญ่ ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ