Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดระนอง
อำเภอเมืองระนอง

 1. วัดสุวรรณคีรีวิหาร ตำบลเขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000
 2. วัดอุปนันทาราม ตำบลเขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000
 3. วัดนกงาง ม. 5 ตำบลราชกรูด เมือง ระนอง 85000
 4. วัดบ้านหงาว ม. 1 ตำบลหงาว เมือง ระนอง 85000
 5. วัดปากน้ำประชารังสฤษดิ์ ม.1 ตำบลปากน้ำ เมือง ระนอง 85000
 6. วัดวารีบรรพต ม. 1 ตำบลบางนอน เมือง ระนอง 85000
 7. วัดตโปทาราม ม. 2 ตำบลหาดส้มแป้น เมือง ระนอง 85000
 8. วัดหาดส้มแป้น ม. 3 ตำบลหาดส้มแป้น เมือง ระนอง 85000

อำเภอละอุ่น

 1. วัดโพธาราม ม. 3 ตำบลละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 85130
 2. วัดปทุมสาคร ม. 1 ตำบลละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 85130
 3. วัดโพธิ์ทอง ม. 1 ตำบลบางพระใต้ ละอุ่น ระนอง 85130
 4. วัดบางขุนแพ่ง ม. 2 ตำบลบางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 85130
 5. วัดปุญญาราม ม. 4 ตำบลบางแก้ว ละอุ่น ระนอง 85130

อำเภอกะเปอร์

 1. วัดธรรมาวุธาราม ม. 4 ตำบลกะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 85120
 2. วัดปทุมธาราราม ม. 5 ตำบลกะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 85120
 3. วัดคงคารี ม.5 ตำบลเชียวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 85130
 4. วัดชนาราม ม.3 ตำบลบ้านนา กะเปอร์ ระนอง 85130
 5. วัดจันทาราม ม. 2 ตำบลน้ำจืด กระบุรี ระนอง 85110

อำเภอกระบุรี

 1. วัดตรอกปรือ ม. 4 ตำบลน้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง 85110
 2. วัดทับหลี ม. 4 ตำบลมะมุ กระบุรี ระนอง 85110
 3. วัดมัชฌิมเขต ม. 2 ตำบลมะมุ กระบุรี ระนอง 85110
 4. วัดสุวรรณคีรี ม. 4 ตำบลปากจั่น กระบุรี ระนอง 85110
 5. วัดนิคมปากจั่น ม. 2 ตำบลจ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 85110

กิ่งอำเภอสุขสำราญ

 1. วัดควนไทรงาม ม.4 ควนไทรงาม ตำบลนาคา กิ่งอ.สุขสำราญ ระนอง