Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดปทุมธานี

อำเภอเมืองปทุมธานี

 1. วัดโคก ม. 4 ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000
 2. วัดฉาง ม. 6 บ้านฉาง ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000
 3. วัดบางโพธิ์ใน ม. บ้านบางโพธิ์ ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000
 4. วัดโสภาราม ม. ถนนโสภา ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000
 5. วัดหงษ์ปทุมาวาส ม. บ้านคลองบางปรอก ตำบลบางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000
 6. วัดดาวดึงษ์ ม. 5 บ้านดงทองหลาง ตำบลบ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 12000
 7. วัดเทียนถวาย ม.2 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 12000
 8. วัดโบสถ์ ม. 5 บ้านโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000
 9. วัดมะขาม ม. 3 ตำบลบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000
 10. วัดศาลเจ้า ม. 3 บ้านคลองเชียงราก ตำบลบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000
 11. วัดโพธิ์เลื่อน ม. 1 ตำบลบ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี 12000
 12. วัดสำแล ม. 2 บ้านกระแชง ตำบลบ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี 12000
 13. วัดชินวราราม ม. 2 ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 12000
 14. วัดตลาดใต้ ม. 3 บ้านตลาด ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 12000
 15. วัดตลาดเหนือ ม. 3 บ้านตลาดเหนือ ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 12000
 16. วัดบางนางบุญ ม. 4 บางนางบุญ ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 12000
 17. วัดป่ากลางทุ่ง ม. 2 บ้านบางขะแยง ตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 12000
 18. วัดเกาะเกรียง ม. 5 บ้านเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 12000
 19. วัดบางคูวัดกลาง ม. 4 บ้านตีนเลน ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 12000
 20. วัดบางคูวัดนอก ม. 7 บ้านบางคูวัดนอก ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 12000
 21. วัดบางคูวัดใน ม. 7 บ้านใน ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 12000
 22. วัดบางตะไนย์ ม. 6 บ้านบางตะไนย์ ตำบลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 12000
 23. วัดบางหลวง ม. 2 บ้านบางหลวง ตำบลบางหลวง เมือง ปทุมธานี 12000
 24. วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ม. 6 บ้านคลองโพธิ์ใต้ ตำบลบางหลวง เมือง ปทุมธานี 12000
 25. วัดน้ำวน ม. 6 ตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี 12000
 26. วัดบางเดื่อ ม.4 บ้านบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี 12000
 27. วัดไพร่ฟ้า ม. 2 บ้านคลองบางโพธิ์ใต้ ตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี 12000
 28. วัดหนองปรง ม. 3 บ้านหนองปรง ตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี 12000
 29. วัดดาวเรือง ม. 6 บ้านบางพูด ตำบลบางพูด เมือง ปทุมธานี 12000
 30. วัดเวฬุวัน ม. 1 คลองเปรมประชากร ตำบลบางพูด เมือง ปทุมธานี 12000
 31. วัดบางพูน ม. 4 บ้านบางพูน ตำบลบางพูน เมือง ปทุมธานี 12000
 32. วัดเปรมประชา ม. 2 บ้านคลองเปรม ตำบลบางพูน เมือง ปทุมธานี 12000
 33. วัดเกริน ม. 1 บ้านเกริน ตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี 12000
 34. ัวดบางกะดี ม. 4 บ้านบางกะดี ตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี 12000
 35. วัดบางกุฎีทอง ม. 2 บ้านบางกะดี ตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี 12000
 36. วัดสังลาน ม. 3 บ้านกองซอง ตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี 12000
 37. วัดบุญบางสิงห์ ม.8 บางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี 12000
 38. วัดเสด็จ ม. 5 บ้านคลองกระแชง ตำบลสวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี 12000
 39. วัดนาวง ม. 1 บ้านคลองบ้านใหม่ ตำบลหลักหก เมือง ปทุมธานี 12000
 40. วัดรังสิต ม. 7 บ้านคลองเปรม ตำบลหลักหก เมือง ปทุมธานี 12000

อำเภอคลองหลวง

 1. วัดคุณหญิงส้มจีน ม.14 บ้านคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 2. วัดบางขัน ม. 8 บ้านบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 3. วัดพืชนิมิต ม. 20 บ้านคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 4. วัดกล้าชอุ่ม ม. 4 บ้านคลองสอง ตำบลคลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 5. วัดคลองสอง ม. 10 บ้านคลองสอง ตำบลคลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 6. วัดกลางคลองสาม ม. 9 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 7. วัดเกิดการอุดม ม. 5 ตำบลคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 8. วัดพระธรรมกาย ม. 7 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 9. วัดตะวันเรือง ม. 11 ตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 10. วัดเพิ่มทาน ม. 4 ตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 11. วัดมงคลพุการาม ม. 14 ตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 12. วัดสว่างภพ ม. 16 ตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 13. วัดศิริจันทาราม ม. 13 บ้านคลองห้า ตำบลคลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 14. วัดแสวงสามัคคีธรรม ม. 2 คลองระบายน้ำที่ 5 ตำบลคลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 15. วัดหัตถสารเกษตร ม. 8 บ้านคลองห้า ตำบลคลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 16. วัดปัญญานันทาราม ม.10 ตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 17. วัดผลาหาร ม. 9 ถนนริมคลองหกฝั่งตะวันตก ตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 18. วัดมูลเหล็ก ม. 14 บ้านคลองหก ตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 19. วัดหว่านบุญ ม. 3 ตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 20. วัดอู่ข้าว ม.8 บ้านคลองเจ็ด ตำบลคลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 12120

อำเภอธัญบุรี

 1. วัดคลองหนึ่ง ม. 3 บ้านคลองหนึ่ง ตำบลประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
 2. วัดแสงสรรค์ ม. 6 บ้านคลองสอง ตำบลประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
 3. วัดเขียนเขต ม. 2 บ้านคลองสาม ตำบลบึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
 4. วัดมูลจินดาราม ม. 3 คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลบึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
 5. วัดนาบุญ ม. 3 คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
 6. วัดอัยยิการาม ม. 4 ถนนชูชาติ ตำบลลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
 7. วัดขุมแก้ว ม. 4 ตำบลบึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
 8. วัดพิชิตปิตยาราม ม. 4 บ้านคลองสิบสาม ถนนชูชาติกำพู ตำบลบึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
 9. วัดสระบัว ม. 1 บ้านคลองสิบเอ็ด ตำบลบึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

?

อำเภอหนองเสือ

 1. วัดบึงบาประภาสะวัต ม. 5 บ้านคลองสิน ตำบลบึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 2. วัดแสงมณี ม. 3 ตำบลบึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 3. วัดคลองเก้า ม. 1 บ้านคลองเก้า ตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 4. วัดบึงบอน ม. 3 บ้านคลองแปด ตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 5. วัดพวงแก้ว ม.5 บ้านคลองแปด ตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 6. วัดศรีสโมสร ม. 8 บ้านคลองเจ็ด ตำบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 7. วัดจุฬาจินดาราม ม. 6 บ้านคลองเก้า ตำบลบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 8. วัดเจริญบุญ ม. 4 บ้านคลองสิบ ตำบลบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 9. วัดบึงกาสาม ม. 6 บ้านคลองซอยที่ 9 ตำบลบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 10. วัดราษฎร์บำรุง ม. 5 บ้านคลองสิบ ตำบลบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 11. วัดศรีคัคณางค์ ม. 3 บ้านศรีคัคณางค์ ตำบลบึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 12. วัดสอนดีศรีเจริญ ม. 10 บ้านคลองเจ็ด ตำบลบึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 13. วัดสุขปุณฑริการาม ม. 5 บ้านคลองแปด ตำบลบึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 14. วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ม. 6 บ้านคลองสิบสาม ตำบลหนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 15. วัดโปรยฝน ม. 12 บ้านคลองสิบเอ็ด ตำบลหนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 16. วัดสุนทริการาม ม. 8 บ้านคลองสิบสอง ตำบลหนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 17. วัดปทุมนายก ม. 12 บ้านคลองสิบสี่ ตำบลศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 18. วัดจตุพิธวราวาส ม. 8 บ้านคลองสิบเอ็ด ตำบลนพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 12170
 19. วัดนพรัตนาราม ม. 6 บ้านคลอง 12 ตำบลนพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 12170

อำเภอลาดหลุมแก้ว

 1. วัดบัวแก้วเกษร ม. 3 บ้านคลองระแหง ตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 2. วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ม. 9 ถนนกรุงเทพ-บ้านแพน ตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 3. วัดบัวขวัญ ม. 3 บ้านบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 4. วัดลาดหลุมแก้ว ม. 1 บ้านลาดหลุมแก้ว ตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 5. วัดสุทธาวาส ม. 4 บ้านบางสะแก ตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 6. วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร ม. 5 บ้านคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 7. วัดจันทาราม ม. 1 บ้านคลองเตย ตำบลคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 8. วัดสุวรรณจินดาราม ม. 6 ถนนธนะรัชต์ ตำบลคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 9. วัดบ่อทอง ม. 2 ถนนสุนทรธรรมทัต ตำบลคูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 10. วัดทองสะอาด ม. 2 คลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 11. วัดเจดีย์หอย ม. 4 บ้านเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 12. วัดบ่อเงิน ม. 1 ตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 13. วัดลำมหาเมฆ ม. 5 ตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 14. วัดเนกขัมมาราม ม. 2 บ้านเนกขัมมาราม ตำบลหน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
 15. วัดหน้าไม้ ม. 5 บ้านหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

อำเภอลำลูกกา

 1. วัดซอยสามัคคี ม. 8 บ้านซอยสามัคคี ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 2. วัดประยูรธรรมาราม ม. 8 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิเชียร ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 3. วัดโพสพผลเจริญ ม. 4 คลองหกสายขวาล่าง ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 4. วัดฟ้าคราม ม.5 ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 5. วัดลาดสนุ่น ม. 7 บ้านลาดสนุ่น คลองซอยสายที่ 1 ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 6. วัดสายไหม ม. 3 บ้านสายไหม ตำบลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
 7. วัดกลางคลองสี่ ม. 5 บ้านคลองสี่สายกลาง ตำบลลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 8. วัดคลองชัน ม. 3 บ้านปากคลองชัน ตำบลลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 9. วัดเกตุประภา ม. 9 คลองหก ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 10. วัดแจ้งลำหิน ม. 18 บ้านคันคลองหกวาฝั่งใต้สายกลาง ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 11. วัดนังคัลจันตรี ม. 5 บ้านคลองเจ็ด ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 12. วัดประชุมราษฎร์ ม. 11 บ้านปากคลองหก ถนนสายลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 13. วัดปัญจทายิกาวาส ม. 13 คลองซอยที่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 14. วัดราษฎร์ศรัทธาราม ม. 4 บ้านคลองเจ็ดสายกลาง ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 15. วัดใหม่คลองเจ็ด ม. 1 บ้านคลองสิบสายกลาง ตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 16. วัดดอนใหญ่ ม. 9 บ้านคลองแปด ตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 17. วัดธัญญะผล ม.5 บ้านปากคลองแปด ตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 18. วัดลานนา ม. 2 คลองซอยที่ 9 ตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 19. วัดสมุหราษฎร์บำรุง ม. 1 คลองซอยที่ 9 ตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 20. วัดทศทิศาราม ม. 2 คลองซอยที่สิบเอ็ดสายกลาง ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 21. วัดทำเลทอง ม. 17 บ้านคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 22. วัดพิรุณศาสตร์ ม. 4 คลองซอยที่ 10 สายกลาง ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 23. วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ม. 11 บ้านคลองแก้ว ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 24. วัดอดิศร ม. 1 คลองซอยที่สิบเอ็ดสายกลาง ตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 25. วัดชัยมังคลาราม ม. 14 คลองสิบสอง ตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 26. วัดพืชอุดม ม.9 บ้านคลองสิบสองสายหกวา ตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 27. วัดมงคลรัตน์ ม. 11 คลองสิบสองสายกลาง ตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 28. วัดโสภณาราม ม. 9 คลองซอยที่สิบสองสายกลาง ตำบลบึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
 29. วัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 6 คลองสิบสามสายกลาง ตำบลพืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

อำเภอสามโคก

 1. วัดจันทน์กะพ้อ ม. 3 บ้านตากแดด ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
 2. วัดดอกไม้ ม. 9 บ้านเกาะใหม่ ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
 3. วัดบางเตยกลาง ม. 9 บ้านคลองบางเตย ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
 4. วัดบางเตยนอก ม. 9 บ้านบางเตย ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
 5. วัดบางเตยใน ม. 7 บ้านคลองบางเตย ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
 6. วัดเจดีย์ทอง ม. 1 บ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160
 7. วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม ม. 2 บ้านคลองสระ ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160
 8. วัดสหราษฎร์บำรุง ม. 8 ถนนสามโคก ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160
 9. วัดสามัคคียาราม ม. 4 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160
 10. วัดสุราษฎร์รังสรรค์ ม. 4 บ้านโพธิ์ ตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160
 11. วัดแจ้ง ม. 4 ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160
 12. วัดตำหนัก ม. 1 ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160
 13. วัดสะแก ม. 2 ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160
 14. วัดสามโคก ม. 2 บ้านคลองเกาะปิ้น ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160
 15. วัดสิงห์ ม. 2 บ้านสามโคก ตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160
 16. วัดไก่เตี้ย ม. 1 ตำบลกระแซง สามโคก ปทุมธานี 12160
 17. วัดชัยสิทธาวาส ม. 3 บ้านคลองชาวเหนือ ตำบลกระแซง สามโคก ปทุมธานี 12160
 18. วัดบางนา ม. 1 บ้านคลองบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 12160
 19. วัดตระพัง ม. 5 บ้านเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 12160
 20. วัดบัวหลวง ม. 3 คลองอ้อม ตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 12160
 21. วัดบ้านพร้าวนอก ม. 6 ปากคลองบ้านพร้าว ตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 12160
 22. วัดบ้านพร้าวใน ม. 5 บ้านพร้าว ตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 12160
 23. วัดถั่วทอง ม. 3 บ้านถั่ว ตำบลบ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 12160
 24. วัดบัวทอง ม. 1 บ้านทางเกวียน ตำบลบ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 12160
 25. วัดปทุมทอง ม. 1 บ้านปทุม ตำบลบ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 12160
 26. วัดป่างิ้ว ม. 3 บ้านป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 12160
 27. วัดไผ่ล้อม ม. 5 บ้านไผ่ล้อม ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 12160
 28. วัดสวนมะม่วง ม.4 บ้านสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 12160
 29. วัดสองพี่น้อง ม. 2 บ้านสองพี่น้อง ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 12160
 30. วัดอัมพุวราราม ม. 5 บ้านสวนมะม่วง ตำบลบ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 12160
 31. วัดโกเมศรัตนาราม ม.5 ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160
 32. วัดคลองขุด ม.4 บ้านคลองขุด ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160
 33. วัดพลับสุทธาวาส ม. 5 บ้านวัง ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160
 34. วัดเมตารางค์ ม. 3 บ้านเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160
 35. วัดศาลาแดงเหนือ ม. 2 บ้านศาลาแดง ตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160
 36. วัดกร่าง ม. 1 บ้านกร่าง ตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 12160
 37. วัดเชิงท่า ม. 3 บ้านบางกระบือ ตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 12160
 38. วัดโบสถ์ ม. 1 ตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 12160
 39. วัดมหิงษาราม ม.2 บางกระบือ ตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 12160
 40. วัดท้ายเกาะ ม. 2 ถนนสามโคก-บางไทร ตำบลท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 12160