Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดหนองคาย


อำเภอเมืองหนองคาย

 1. วัดชัยพร ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 2. วัดทุ่งสว่าง ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 3. วัดนาฬิกวนาวาส ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 4. วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 5. วัดโพธิ์ชัย(โพธิชัย) ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 6. วัดโพธิ์ศรี ม. 4 ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 7. วัดมีชัยท่า ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 8. วัดยอดแก้ว ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 9. วัดลำดวน ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 10. วัดศรีคุณเมือง ม. 5 ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 11. วัดศรีชมชื่น ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 12. วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 13. วัดศรีเมือง ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 14. วัดศรีษะเกษ ม. 1 ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 15. วัดศรีสุมังคล์ ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 16. วัดสระแก้ว ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 17. วัดสิริมหากัจจายน์ ม.17 วัดธาตุ ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 18. วัดหายโศก ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 19. วัดอุดมมหาวัน ตำบลในเมือง เมือง หนองคาย 43000
 20. วัดจอมมณี ม. 1 ตำบลมีชัย เมือง หนองคาย 43000
 21. วัดจันทรสามัคคี ม.7 ตำบลมีชัย เมือง หนองคาย 43000
 22. วัดมีชัยทุ่ง ม. 2 ตำบลมีชัย เมือง หนองคาย 43000
 23. วัดเหล่ามีชัย ม. 6 ตำบลมีชัย เมือง หนองคาย 43000
 24. วัดคำแค ม. 2 ตำบลโพธิ์ชัย เมือง หนองคาย 43000
 25. วัดดอนมนต์ ม. 5 ตำบลโพธิ์ชัย เมือง หนองคาย 43000
 26. วัดเนินพระเนาวนาราม ม. 4 ตำบลโพธิ์ชัย เมือง หนองคาย 43000
 27. วัดมงคลศิลาคุณ ม. 9 ตำบลโพธิ์ชัย เมือง หนองคาย 43000
 28. วัดรัตนวาปี ม. 6 ตำบลโพธิ์ชัย เมือง หนองคาย 43000
 29. วัดวนาภิรมย์ ม. 1 ตำบลโพธิ์ชัย เมือง หนองคาย 43000
 30. วัดอรุณรังษี ม. 5 ตำบลโพธิ์ชัย เมือง หนองคาย 43000
 31. วัดปทุมวนาราม(หนองบัว) ม. 1 ตำบลกวนวัน เมือง หนองคาย 43000
 32. วัดประชาอุปถัมภ์ ม. 3 ตำบลกวนวัน เมือง หนองคาย 43000
 33. วัดพระไชยเชษฐาธิราช ม. 5 ตำบลกวนวัน เมือง หนองคาย 43000
 34. วัดราษฎร์บำรุง ม. 4 ตำบลกวนวัน เมือง หนองคาย 43000
 35. วัดศรีอุบลเขต ม. 6 ตำบลกวนวัน เมือง หนองคาย 43000
 36. วัดศาสนกิจบริหาร ม. 2 ตำบลกวนวัน เมือง หนองคาย 43000
 37. วัดสุธรรมนิมิต ม. 5 ตำบลกวนวัน เมือง หนองคาย 43000
 38. วัดหนองเคร่า ม. 1 ตำบลกวนวัน เมือง หนองคาย 43000
 39. วัดกุศลนารี ม. 3 บ้านเวียงคุก ตำบลเวียงคุก เมือง หนองคาย 43000
 40. วัดเทพพลประดิษฐาราม ม. 2 ตำบลเวียงคุก เมือง หนองคาย 43000
 41. วัดป่าดอนช้างเผือก ม. 10 ตำบลเวียงคุก เมือง หนองคาย 43000
 42. วัดป่าโรงบ่ม ม. 5 ตำบลเวียงคุก เมือง หนองคาย 43000
 43. วัดโพนโป่ง ม. 5 ตำบลเวียงคุก เมือง หนองคาย 43000
 44. วัดยอดแก้ว ม. 4 ตำบลเวียงคุก เมือง หนองคาย 43000
 45. วัดศรีมงคลธรรมาราม ม. 3 ตำบลเวียงคุก เมือง หนองคาย 43000
 46. วัดสมประศักดิ์ ม. 1 ตำบลเวียงคุก เมือง หนองคาย 43000
 47. วัดสาวสุวรรณาราม ม. 2 ตำบลเวียงคุก เมือง หนองคาย 43000
 48. วัดเขตอุดม ม.9 นาคลอง ตำบลวัดธาตุ เมือง หนองคาย 43000
 49. วัดบำเพ็ญวิหารธรรม ม. 6 ตำบลวัดธาตุ เมือง หนองคาย 43000
 50. วัดป่าชัยมงคล ม. 11 ตำบลวัดธาตุ เมือง หนองคาย 43000
 51. วัดป่าศรีวิลัย ม. 7 ตำบลวัดธาตุ เมือง หนองคาย 43000
 52. วัดป่าอุดมพร ม. 4 ตำบลวัดธาตุ เมือง หนองคาย 43000
 53. วัดรุ่งอรุณวนาราม ม. 3 ตำบลวัดธาตุ เมือง หนองคาย 43000
 54. วัดศรีบัวบาง ม. 1 ตำบลวัดธาตุ เมือง หนองคาย 43000
 55. วัดสร้างประทาย ม. 10 ตำบลวัดธาตุ เมือง หนองคาย 43000
 56. วัดสหธรรมิกาวาส ม. 2 ตำบลวัดธาตุ เมือง หนองคาย 43000
 57. วัดกัปปาสิกวัน ม. 7 ตำบลหาดคำ เมือง หนองคาย 43000
 58. วัดเจริญสมณกิจ ม. 4 ตำบลหาดคำ เมือง หนองคาย 43000
 59. วัดวาฬุกรมณีท่า ม.2 ตำบลหาดคำ เมือง หนองคาย 43000
 60. วัดวาฬุกรมณีทุ่ง ม. 2 ตำบลหาดคำ เมือง หนองคาย 43000
 61. วัดสามัคคี ม. 5 ตำบลหาดคำ เมือง หนองคาย 43000
 62. วัดอนุวันประดิษฐ์ ม. 6 ตำบลหาดคำ เมือง หนองคาย 43000
 63. วัดอุปถัมภ์ ม. 8 ตำบลหาดคำ เมือง หนองคาย 43000
 64. วัดชัยราษฎร์เจริญสงฆ์ ม. 2 ตำบลหินโงม เมือง หนองคาย 43000
 65. วัดเตยนิมิต ม. 3 ตำบลหินโงม เมือง หนองคาย 43000
 66. วัดเทพจันทรังษี ม. 5 ตำบลหินโงม เมือง หนองคาย 43000
 67. วัดศรีสมพร ม.6 ตำบลหินโงม เมือง หนองคาย 43000
 68. วัดศาลาคำ ม.4 ศาลาคำ ตำบลหินโงม เมือง หนองคาย 43000
 69. วัดศิลาธิคุณ ม. 1 ตำบลหินโงม เมือง หนองคาย 43000
 70. วัดสหมิตรอุปถัมภ์ ม. 6 ตำบลหินโงม เมือง หนองคาย 43000
 71. วัดธรรมสามัคคี ม. 9 ตำบลบ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 43000
 72. วัดบ้านเดื่อใต้ ม. 8 ตำบลบ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 43000
 73. วัดป่าอุดมคงคานิมิต ม. 6 ตำบลบ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 43000
 74. วัดพุทธไสยาสน์ ม. 10 ตำบลบ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 43000
 75. วัดมหาประชา ม. 5 ตำบลบ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 43000
 76. วัดมัชฌิมประดิษฐ์ ม. 4 ตำบลบ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 43000
 77. วัดศรีวราพร ม.13 ตำบลบ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 43000
 78. วัดศิริวาลุกาลัย ม. 12 ตำบลบ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 43000
 79. วัดสนทนาธรรมาราม ม. 2 ตำบลบ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 43000
 80. วัดอุดมผลาผล ม. 1 ตำบลบ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 43000
 81. วัดอุทุมพร ม.2 ตำบลบ้านเดื่อ เมือง หนองคาย 43000
 82. วัดโชคอำนวยพร ม.4 ตำบลค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000
 83. วัดดงพระเจ้าพรหมวิหาร ม. 8 ตำบลค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000
 84. วัดตนเย็นนา ม. 7 ตำบลค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000
 85. วัดเทพนิมิตวนาราม ม. 5 ตำบลค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000
 86. วัดบุญเรืองสุวรรณณาราม ม. 7 ตำบลค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000
 87. วัดพระประดิษฐ์ ม.1 ตำบลค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000
 88. วัดโพธิสมภาร ม. 3 ตำบลค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000
 89. วัดวรเขตวนาราม ม. 9 ตำบลค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000
 90. วัดศรีบัวบาน ม.2 ตำบลค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000
 91. วัดศิลาเขตอุดม ม. 6 ตำบลค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000
 92. วัดศิลาโบราณ ม. 7 ตำบลค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000
 93. วัดอรัญญิกาวาส ม. 13 ตำบลค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000
 94. วัดเกาะแก้ว ม.4 ตำบลสองห้อง เมือง หนองคาย 43000
 95. วัดบ่อน้ำสถิตย์ ม. 1 ตำบลสองห้อง เมือง หนองคาย 43000
 96. วัดพนาสณฑ์ ม. 3 ตำบลสองห้อง เมือง หนองคาย 43000
 97. วัดมงคลศรีเจริญ ม. 9 ตำบลสองห้อง เมือง หนองคาย 43000
 98. วัดมงคลสมณกิจ ม. 5 ตำบลสองห้อง เมือง หนองคาย 43000
 99. วัดรุ่งเรืองธรรม ม. 6 ตำบลสองห้อง เมือง หนองคาย
 100. วัดวาปีเกษตร ม. 2 ตำบลสองห้อง เมือง หนองคาย 43000
 101. วัดอุดมวันประดิษฐ์ ม. 8 ตำบลสองห้อง เมือง หนองคาย 43000
 102. วัดเกษตรโกสัย ม. 2 ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 103. วัดคงนาหาง ม. 4 ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 104. วัดไชยาประดิษฐ ม. 4 ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 105. วัดบำเพ็ญสังฆกิจ ม. 10 ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 106. วัดป่ากัณฐกยาราม ม. 5 ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 107. วัดป่าพร้าว ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 108. วัดโพธิ์ศรีสมพร ม. 8 ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 109. วัดโพนงาม ม. 3 ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 110. วัดมฤคทายวัน ม. 9 ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 111. วัดเวฬุวันสันติธรรม ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 112. วัดศรีสว่าง ม. 7 ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 113. วัดสมณานุเคราะห์ ม. 5 ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 114. วัดสุวรรณสาลวัน ม. 1 ตำบลสระใคร เมือง หนองคาย 43000
 115. วัดนิมิตธรรม ม. 9 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 116. วัดป่าวังธรรม ม. 6 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 117. วัดพระธาตุบังพวน ม. 3 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 118. วัดพิเศษสังฆาลัย ม.7 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 119. วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์ ม. 11 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 120. วัดโพธิ์ตาก ม.4 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 121. วัดยางคำ ม. 5 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 122. วัดศรีรัตนานุกูล ม. 6 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 123. วัดศรีสว่างโคกคำ ม. 2 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 124. วัดศิริมงคล ม. 1 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 125. วัดสว่างพัฒนานุกูล ม. 8 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 126. วัดสามัคคีเจริญธรรม ม. 12 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 127. วัดสาลวรรณนิมิต ม. 10 ตำบลพระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย 43000
 128. วัดป่าอัมพวัน ม. 5 ตำบลบ้านฝาง เมือง หนองคาย 43000
 129. วัดพุทธประทีป ม. 11 ตำบลบ้านฝาง เมือง หนองคาย 43000
 130. วัดโพธิ์ศรีสมพร ม. 2 ตำบลบ้านฝาง เมือง หนองคาย 43000
 131. วัดเวฬุวัน ม. 9 ตำบลบ้านฝาง เมือง หนองคาย 43000
 132. วัดศรีบัวบาน ม. 6 ตำบลบ้านฝาง เมือง หนองคาย 43000
 133. วัดศรีสง่า ม. 7 ตำบลบ้านฝาง เมือง หนองคาย 43000
 134. วัดศรีโสภณาราม ม. 10 ตำบลบ้านฝาง เมือง หนองคาย 43000
 135. วัดศิริโสภาวัน ม. 8 ตำบลบ้านฝาง เมือง หนองคาย 43000
 136. วัดศิลาวิเวก ม. 3 ตำบลบ้านฝาง เมือง หนองคาย 43000
 137. วัดอุดมรุกขชาติ ม. 4 ตำบลบ้านฝาง เมือง หนองคาย 43000
 138. วัดดงตูม ม. 7 ตำบลคอกช้าง เมือง หนองคาย
 139. วัดนิเวสคชสาร ม. 1 ตำบลคอกช้าง เมือง หนองคาย 43000
 140. วัดโนนเชียงคูณ ม. 5 ตำบลคอกช้าง เมือง หนองคาย 43000
 141. วัดป่าดอนพระ ม. 9 ตำบลคอกช้าง เมือง หนองคาย 43000
 142. วัดศรีวิลัย ม. 4 ตำบลคอกช้าง เมือง หนองคาย 43000
 143. วัดสุวรรณาราม ม. 8 ตำบลคอกช้าง เมือง หนองคาย 43000
 144. วัดเกษตรศิริ ม. 5 ตำบลหนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย 43000
 145. วัดเขตนิมิต ม. 2 ตำบลหนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย 43000
 146. วัดเทพวราราม ม. 8 ตำบลหนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย 43000
 147. วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ ม. 9 ตำบลหนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย 43000
 148. วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง ม.6 โนนธาตุ ตำบลหนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย 43000
 149. วัดศรีเจริญ ม. 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย 43000
 150. วัดสายชลมณฑาราม ม. 3 ตำบลหนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย 43000
 151. วัดสุขสว่าง ม. 4 ตำบลหนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย 43000
 152. วัดสุริยวงศาวาส ม. 1 ตำบลหนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย 43000
 153. วัดกุกุรัตนาราม ม. 6 ตำบลปะโค เมือง หนองคาย 43000
 154. วัดโกเสยเขต ม. 1 ตำบลปะโค เมือง หนองคาย 43000
 155. วัดชุมแพ ม. 2 ตำบลปะโค เมือง หนองคาย 43000
 156. วัดธาตุบุ ม.3 โคกป่าฝาง ตำบลปะโค เมือง หนองคาย 43000
 157. วัดป่านามกุล ม.4 ตำบลปะโค เมือง หนองคาย 43000
 158. วัดพระธาตุบุ ม. 3 ตำบลปะโค เมือง หนองคาย 43000
 159. วัดอุดมสรรพผล ม. 2 ตำบลปะโค เมือง หนองคาย 43000
 160. วัดโนนอุดมหนองแจ้ง ม.5 หนองแจ้ง ตำบลเมืองหมี เมือง หนองคาย 43000
 161. วัดราษฎร์จำนงค์ ม. 3 ตำบลเมืองหมี เมือง หนองคาย 43000
 162. วัดวาปีประดิษฐ์ ม. 9 ตำบลเมืองหมี เมือง หนองคาย 43000
 163. วัดศรีชมชื่น ม.2 ศรีชมชื่น ตำบลเมืองหมี เมือง หนองคาย 43000
 164. วัดศรีชมชื่น ม. 11 ตำบลเมืองหมี เมือง หนองคาย 43000
 165. วัดสุภกิจเจริญ ม. 1 ตำบลเมืองหมี เมือง หนองคาย 43000
 166. วัดดงเวน ม. 5 ตำบลสีกาย เมือง หนองคาย 43000
 167. วัดธรรมรัตนากร ม. 1 ตำบลสีกาย เมือง หนองคาย 43000
 168. วัดพุทธนิคม ม. 7 ตำบลสีกาย เมือง หนองคาย 43000
 169. วัดศรีวิไล ม. 2 ตำบลสีกาย เมือง หนองคาย 43000
 170. วัดศรีสว่าง ม. 6 ตำบลสีกาย เมือง หนองคาย 43000
 171. วัดศาสนูปถัมภ์ ม. 4 ตำบลสีกาย เมือง หนองคาย 43000
 172. วัดอุบลวนาราม ม. 5 ตำบลสีกาย เมือง หนองคาย 43000

อำเภอท่าบ่อ

?
 1. วัดเกษตรผล ม. 7 ตำบลท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 2. วัดแก้วพิจิตร ม. 9 ตำบลท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 3. วัดท่าคกเรือ ม. 8 ตำบลท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 4. วัดธรรมคุณ ม. 3 ตำบลท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 5. วัดสว่างธรรมาวาส ม. 2 ตำบลท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 6. วัดอรัญญวาสี ม. 4 ตำบลท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 7. วัดอัมพวัน ม. 3 ท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 8. วัดโคกสว่าง ม. 7 ตำบลน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 9. วัดจันทราราม ม. 10 ตำบลน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 10. วัดท่าเจริญ ม. 9 ตำบลน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 11. วัดท่าโพธิ์ธาราม ม. 5 อุ่มเย็น ตำบลน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 12. วัดท่าสำราญ ม. 6 ตำบลน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 13. วัดพระงามศรีมงคล ม. 1 ตำบลน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 14. วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ม. 8 ตำบลน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 15. วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 16. วัดศรีสุวรรณ ม. 4 ตำบลน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 17. วัดสุขาราม ม. 3 ตำบลน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 18. วัดจำปาทอง ม. 9 ตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 19. วัดดอนหมี ม.8 ตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 20. วัดธาตุปากมาง ม. 3 ตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 21. วัดปากท่อ ม. 1 ตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 22. วัดพระยืน ม. 3 ตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 23. วัดโพธิ์ศรีอนงคาราม ม. 7 ตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 24. วัดศรีชมชื่น ม. 6 ตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 25. วัดสระสุวรรณ ม. 1 ตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 26. วัดสักกวนาวาส ม. 9 ตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 27. วัดสุคนธาราม ม. 2 ตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 28. วัดหงษ์ทอง ม. 5 ตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 29. วัดหนองยางคำ ม. 4 ตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 30. วัดทุ่งสว่างอารมณ์ ม. 3 ตำบลโคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 31. วัดศรีสะอาด ม. 4 ตำบลโคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 32. วัดศิริอุปถัมภ์ ม. 1 ตำบลโคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 33. วัดสุจิณณาภิรมย์ ม. 4 ตำบลโคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 34. วัดหนองผือ ม.7 หนองผือ ตำบลโคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 35. วัดเทวีวรญาติ ม. 7 ตำบลบ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 36. วัดโนนสว่าง ม. 1 ตำบลบ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 37. วัดโพธิ์ยอย ม. 5 ตำบลบ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 38. วัดยางขาว ม. 8 ตำบลบ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 39. วัดลำดวน ม. 2 ตำบลบ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 40. วัดอนันตวนาราม ม.8 ดอนขม ตำบลบ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 41. วัดกัสสปมธุโลม ม. 6 ตำบลบ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 42. วัดไทรคำ ม. 3 ตำบลบ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 43. วัดบึงคชสาร ม. 1 ตำบลบ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 44. วัดโพธิ์ศรี ม. 3 ตำบลบ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 45. วัดเจติยภูมิ ม. 5 ตำบลบ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 46. วัดฉิมพลีวัน ม. 8 ตำบลบ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 47. วัดเทพมีชัย ม. 7 ตำบลบ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 48. วัดบึงพลาราม ม. 1 ตำบลบ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 49. วัดมัชฌิมสถิตย์ ม. 7 ตำบลบ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 50. วัดศรีวิไล ม. 2 ตำบลบ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 51. วัดสร้อยพร้าว ม. 1 ตำบลบ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 52. วัดเสวยสุขสำราญ ม. 3 ตำบลบ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 53. วัดนาข่า ม. 6 ตำบลนาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 54. วัดโนนศิลา ม. 1 ตำบลนาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 55. วัดประภารังษี ม. 3 ตำบลนาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 56. วัดผาสุการาม ม. 5 ตำบลนาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 57. วัดสระวังทอง(สะวังทอง) ม. 4 ตำบลนาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 58. วัดหนองบัวทอง ม.2 โคกสว่าง ตำบลนาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 59. วัดกุมภประดิษฐ์ ม. 2 ตำบลโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 60. วัดแก้วบัวบาน ม. 4 ตำบลโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 61. วัดเทพมงคล ม. 8 ตำบลโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 62. วัดโพนสา ม. 3 ตำบลโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 63. วัดไพรสณฑ์สันติธรรม ม.3 โพนสา ตำบลโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 64. วัดศรีสุธรรม ม. 4 ตำบลโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 65. วัดลัฎฐิวัน ม. 3 ตำบลหนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 66. วัดเวฬุวัน ม. 5 ตำบลหนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 67. วัดศรีสว่าง ม. 1 ตำบลหนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
 68. วัดสุวาริการาม ม. 4 ตำบลหนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110

อำเภอบึงกาฬ

 1. วัดโชติรสธรรมากร ม. 8 ตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 2. วัดธรรมาภิรมย์ ม. 10 ตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 3. วัดบุพพราชสโมสร ม.1 ตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 4. วัดโพธาราม ม. 5 ตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 5. วัดโพธิ์ศรี ม. 6 ตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 6. วัดโพนงาม ม. 4 ตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 7. วัดภูมิบาลวัฒนา ม. 1 ตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 8. วัดวิริยะทองจำปา ม. 7 ตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 9. วัดศรีโสภณธรรมทาน ม. 2 ตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 10. วัดสิริสมควรวนาราม ม. 4 ตำบลบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 11. วัดโพธิ์งาม ม. 9 ตำบลโนนสมบูรณ์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 12. วัดศรีเมืองธรรมคุณ ม. 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 13. วัดสว่างอรัญวารี ม. 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 14. วัดสันติสามัคคี ม. 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 15. วัดเทพนิมิตมหาวิลัย ม. 6 ตำบลหนองเข็ง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 16. วัดโป่งทองชัยพัฒนาราม ม. 2 ตำบลหนองเข็ง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 17. วัดศรีสุมังคลาราม ม. 5 ตำบลหนองเข็ง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 18. วัดสมัยสำราญ ม. 3 ตำบลหนองเข็ง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 19. วัดสว่างสำราญธรรมคุณ ม. 1 ตำบลหนองเข็ง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 20. วัดจอมทองธรรมคุณ ม. 3 ตำบลหอคำ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 21. วัดป่าเทพวิมุต ม. 1 ตำบลหอคำ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 22. วัดโพธิ์ชัยนิมิต ม. 2 ตำบลหอคำ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 23. วัดสว่างคงคาราม ม. 5 ตำบลหอคำ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 24. วัดสุวรรณราชดาราม ม. 1 ตำบลหอคำ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 25. วัดเจริญสังวรบำรุงราษฎร์ ม. 5 ตำบลหนองเลิง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 26. วัดป่าจิตตวิทยาราม ม. 1 ตำบลหนองเลิง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 27. วัดศรีสุพลวนาราม ม.4 ตำบลหนองเลิง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 28. วัดจันทวารี ม. 7 ตำบลโคกก่อง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 29. วัดโพนแก้ว ม. 3 ตำบลโคกก่อง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 30. วัดโพนงาม ม. 2 ตำบลโคกก่อง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 31. วัดโพนสว่าง(โนนสว่าง) ม. 1 ตำบลโคกก่อง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 32. วัดศรีมงคลสำราญ ม. 4 ตำบลโคกก่อง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 33. วัดอินทราราม(อินทาราม) ม. 5 ตำบลโคกก่อง บึงกาฬ หนองคาย 43140
 34. วัดนาสวรรค์ ม. 1 ตำบลนาสวรรค์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 35. วัดป่าหนองนกเขียน ม. 7 ตำบลนาสวรรค์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 36. วัดสมถธรรมคุณ ม. 7 ตำบลนาสวรรค์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 37. วัดศรีชมชื่น ม. 8 ตำบลไคลี บึงกาฬ หนองคาย 43140
 38. วัดศรีสมบูรณ์ ม. 6 ตำบลไคลี บึงกาฬ หนองคาย 43140
 39. วัดสว่างคงคาราม ม. 4 ตำบลไคลี บึงกาฬ หนองคาย 43140
 40. วัดสุมณฑาราม ม. 5 ตำบลไคลี บึงกาฬ หนองคาย 43140
 41. วัดอาฮงศิลาวาส ม. 3 ตำบลไคลี บึงกาฬ หนองคาย 43140
 42. วัดเขาพนมไพร ม. 1 ตำบลชัยพร บึงกาฬ หนองคาย 43140
 43. วัดจอมศรี ม. 5 ตำบลชัยพร บึงกาฬ หนองคาย 43140
 44. วัดธรรมสโมสร ม. 2 ตำบลชัยพร บึงกาฬ หนองคาย 43140
 45. วัดโนนสูงศรีสะอาด ม. 6 ตำบลชัยพร บึงกาฬ หนองคาย 43140
 46. วัดภูงาม ม.5 ตำบลชัยพร บึงกาฬ หนองคาย 43140
 47. วัดศรีบุญเรือง ม. 7 ตำบลชัยพร บึงกาฬ หนองคาย 43140
 48. วัดศรีสว่างอารมณ์ ม.11 ใหม่ชัยพร ตำบลชัยพร บึงกาฬ หนองคาย 43140
 49. วัดอุดมศรีทัศน์ ม. 10 ตำบลชัยพร บึงกาฬ หนองคาย 43140
 50. วัดอุทัยทอง ม. 4 ตำบลชัยพร บึงกาฬ หนองคาย 43140
 51. วัดเจริญธรรม ม. 2 ตำบลวิศิษฐ์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 52. วัดถ้ำพระ ม. 5 ตำบลวิศิษฐ์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 53. วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลวิศิษฐ์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 54. วัดศรีบุญเรืองคณาราม ม. 6 ตำบลวิศิษฐ์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 55. วัดศรีวรมงคล ม. 5 ตำบลวิศิษฐ์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 56. วัดสามัคคีอุปถัมภ์ ม. 7 ตำบลวิศิษฐ์ บึงกาฬ หนองคาย 43140
 57. วัดดานสามัคคี ม. 1 ตำบลคำนาดี บึงกาฬ หนองคาย 43140

อำเภอพรเจริญ

 1. วัดนิกรบำรุง ม. 3 ตำบลศรีชมภู พรเจริญ หนองคาย 43180
 2. วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม ม. 2 ตำบลศรีชมภู พรเจริญ หนองคาย 43180
 3. วัดป่าสุวรรณาราม ม. 3 ตำบลศรีชมภู พรเจริญ หนองคาย 43180
 4. วัดเวฬุวนาราม(ป่าดงเสียด) ม. 1 ตำบลศรีชมภู พรเจริญ หนองคาย 43180
 5. วัดหนองบัว (รัตนประดิษฐ์) ม. 5 ตำบลศรีชมภู พรเจริญ หนองคาย 43180
 6. วัดใหม่ศรีสว่าง (บูรพาวนาราม) ม. 6 ตำบลศรีชมภู พรเจริญ หนองคาย 43180
 7. วัดด่านศรีสำราญ ม. 5 ตำบลดอนหญ้านาง พรเจริญ หนองคาย 43180
 8. วัดธัญญาราษฎร์บำรุง ม. 1 ตำบลดอนหญ้านาง พรเจริญ หนองคาย 43180
 9. วัดศรีสว่าง ม. 4 ตำบลดอนหญ้านาง พรเจริญ หนองคาย 43180
 10. วัดศรีสุวรรณาราม ม. 11 ตำบลดอนหญ้านาง พรเจริญ หนองคาย 43180
 11. วัดสว่างอารมณ์ ม. 2 ตำบลดอนหญ้านาง พรเจริญ หนองคาย 43180
 12. วัดแสงสว่างภูมิ ม. 3 ตำบลดอนหญ้านาง พรเจริญ หนองคาย 43180
 13. วัดอรัญญานี ม. 7 บ้านสุขสาคร ตำบลดอนหญ้านาง พรเจริญ หนองคาย 43180
 14. วัดโคกอุดม ม.1 ตำบลพรเจริญ พรเจริญ หนองคาย 43180
 15. วัดทุ่งสว่าง ม. 15 อุดมพร ตำบลพรเจริญ พรเจริญ หนองคาย 43180
 16. วัดป่าวิเวกธรรมคุณ ม. 14 ตำบลพรเจริญ พรเจริญ หนองคาย 43180
 17. วัดป่าวิเวกพัฒนาราม ม.5 เอือด ตำบลพรเจริญ พรเจริญ หนองคาย 43180
 18. วัดหนองกุงพัฒนาราม ม. 4 บ้านศรีอุดม ตำบลพรเจริญ พรเจริญ หนองคาย 43180
 19. วัดจำปาศักดิ์ ม. 1 ตำบลหนองหัวช้าง พรเจริญ หนองคาย 43180
 20. วัดโพนแก้ว ม. 4 ตำบลหนองหัวช้าง พรเจริญ หนองคาย 43180
 21. วัดศรีสง่า ม. 2 ตำบลหนองหัวช้าง พรเจริญ หนองคาย 43180
 22. วัดทรายคำ ม. 5 ตำบลวังชมภู พรเจริญ หนองคาย 43180
 23. วัดศิริมงคลสัจจธรรม ม. 1 ตำบลวังชมภู พรเจริญ หนองคาย 43180
 24. วัดสุทธาวิไลย์ ม. 1 ตำบลวังชมภู พรเจริญ หนองคาย 43180
 25. วัดสุเมฆพัฒนาราม ม.5 ศรีมงคล ตำบลป่าแฝก พรเจริญ หนองคาย 43180

อำเภอโพนพิสัย

 1. วัดจอมทอง ม. 13 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 2. วัดจอมนาง ม. 2 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 3. วัดจุมพลเมือง ม. 1 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 4. วัดชัยมงคลยาราม(ชัยมงคล) ม. 7 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 5. วัดทุ่งธาตุ ม. 10 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 6. วัดไทย ม.1 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 7. วัดนาตาล ม. 6 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 8. วัดนาเพียงน้อย ม. 9 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 9. วัดบ้านเดื่อ ม. 4 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 10. วัดบ้านอ่าง ม. 7 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 11. วัดป่าเวนศรี ม. 3 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 12. วัดโพธิ์ชัย ม.1 จุมพล ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 13. วัดภิรมยาราม ม. 1 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 14. วัดมณีโคตร ม. 1 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 15. วัดยอดแก้ว ม. 13 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 16. วัดร่องถ่อน ม. 5 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 17. วัดศรีเกิด ม.1 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 18. วัดศรีวิลัย ม. 8 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 19. วัดสร้างฤาษี(ป่าส่างฤาษี) ม. 14 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 20. วัดอุทุมพร ม. 4 ตำบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
 21. วัดคงกระพันชาตรี ม. 1 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 22. วัดโคกสุข ม. 9 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 23. วัดเจริญผล ม. 7 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 24. วัดเจริญศรีสมพร ม. 8 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 25. วัดดงม่วย ม. 6 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 26. วัดดอนธาตุ ม. 4 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 27. วัดโนนศิลา ม. 12 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 28. วัดปัจจันตบุรี ม. 3 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 29. วัดผดุงสุข ม. 10 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 30. วัดไผ่สีสุก(บ้านไผ่) ม. 5 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 31. วัดโพธิ์งาม ม. 3 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 32. วัดศรีมงคล ม. 2 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 33. วัดโสภาพิมุข ม. 4 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 34. วัดหนองเรือคำ ม. 1 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 35. วัดหลวง ม. 2 ตำบลวัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 36. วัดจอมเพชร ม. 2 ตำบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 37. วัดเทพาราม ม. 5 ตำบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 38. วัดนวติตถาราม ม.3 ตำบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 39. วัดนิคมดงบัง ม.11 นิคมดงบัง ตำบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 40. วัดโนนสว่าง ม. 4 ตำบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 41. วัดประชาบาล ม. 7 ตำบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 42. วัดป่าโนนสะอาด ม.4 โนน ตำบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 43. วัดโพธิการาม ม. 5 ตำบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 44. วัดมัชฌิมาวาส ม. 2 ตำบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 45. วัดสิงห์ทองเจติยาราม ม. 1 ตำบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 46. วัดอรัญวาสี ม. 6 ตำบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 47. วัดอรุณรังษี ม. 3 ตำบลกุดบง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 48. วัดข้องไก่ ม. 5 ตำบลชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 49. วัดคุยลุมพุก ม. 7 ตำบลชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 50. วัดจอมตาล ม. 16 ตำบลชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 51. วัดท่าลี่ศรีสะอาด ม. 1 ตำบลชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 52. วัดประทุมเทพวนาราม ม. 9 ตำบลชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 53. วัดโพธิ์ศรี ม. 4 ตำบลชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 54. วัดโพนสัน ม. 8 ตำบลชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 55. วัดมัชฌิมวิจิตร ม. 2 ตำบลชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
 56. วัดศรีบุญเรือง ม. 6 ตำบลชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 57. วัดสมุหนาค ม. 3 ตำบลชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 58. วัดเจริญมิตร ม. 3 ตำบลรัตนวาปี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 59. วัดธาตุชัยศรี ม. 4 ตำบลรัตนวาปี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 60. วัดบ้านโนนสวรรค์ ม.6 โนนสวรรค์ ตำบลรัตนวาปี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 61. วัดมงคลนิมิต ม. 5 ตำบลรัตนวาปี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 62. วัดราษฎร์ดำริ ม. 3 ตำบลรัตนวาปี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 63. วัดวารีพิมุข ม. 9 ตำบลรัตนวาปี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 64. วัดศรีทอง ม. 4 ตำบลรัตนวาปี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 65. วัดศรีสุข ม. 4 ตำบลรัตนวาปี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 66. วัดอัมพติตถาราม ม. 2 ตำบลรัตนวาปี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 67. วัดชัยมงคล ม. 4 ตำบลทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 68. วัดเทพรังษี ม. 7 ตำบลทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 69. วัดนาตาลเหนือ ม. 2 ตำบลทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 70. วัดสังฆิกาวาส ม. 6 ตำบลทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 71. วัดสุขประชา ม. 1 ตำบลทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 72. วัดสุคันธวารี ม. 5 ตำบลทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 73. วัดโคกหัวภู ม. 8 ตำบลเหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 74. วัดจินดามณี ม. 2 ตำบลเหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 75. วัดเจริญผล ม. 1 ตำบลเหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 76. วัดนาสมัย ม. 7 ตำบลเหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 77. วัดสมสะอาด ม. 5 ตำบลเหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 78. วัดห้วยน้ำเย็น ม. 3 ตำบลเหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 79. วัดจำปาศักดิ์ ม. 3 ตำบลนาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 80. วัดเจริญศรี ม. 1 ตำบลนาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 81. วัดชัยราม(ชยาราม) ม. 4 ตำบลนาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 82. วัดชัยศรีเจริญ ม. 7 ตำบลนาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 83. วัดทิพย์อัมพวัน ม. 10 ตำบลนาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 84. วัดทีปาราม ม.2 ตำบลนาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 85. วัดประชากร ม. 6 ตำบลนาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 86. วัดโพธิ์ศรีสมพร ม. 5 ตำบลนาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 87. วัดศรีอุดมพร ม. 11 ตำบลนาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 88. วัดป่าอนุรักษ์พฤกษา ม. 9 ตำบลเซิม โพนพิสัย หนองคาย 43120
 89. วัดพระธาตุอุปมุง ม. 3 ตำบลเซิม โพนพิสัย หนองคาย 43120
 90. วัดสายทอง ม. 1 ตำบลเซิม โพนพิสัย หนองคาย 43120
 91. วัดกุดแคน ม. 3 ตำบลหนองหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 92. วัดคำดีศรีบูชากุล ม. 5 ตำบลหนองหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 93. วัดโนนสมบูรณ์ ม. 4 ตำบลหนองหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 94. วัดโพธิ์ศรี ม. 9 ตำบลหนองหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 95. วัดสมศรีสะอาด ม. 1 ตำบลหนองหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 96. วัดสมหมายวนาราม ม. 1 ตำบลหนองหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 97. วัดทรงธรรม ม. 2 ตำบลโพนแพง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 98. วัดเปงจานเหนือ ม. 8 ตำบลโพนแพง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 99. วัดโพนคำ ม. 3 ตำบลโพนแพง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 100. วัดโพนแสน ม. 1 ตำบลโพนแพง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 101. วัดราชโพนเงิน ม. 1 ตำบลโพนแพง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 102. วัดศรีชมชื่น ม. 4 ตำบลโพนแพง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 103. วัดหนองคอน ม. 5 ตำบลโพนแพง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 104. วัดโคกสะอาด ม. 2 ตำบลเฝ้าไร่ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 105. วัดนาคประดิษฐ์มีชัย ม. 4 ตำบลเฝ้าไร่ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 106. วัดบุปผาราม ม. 3 ตำบลเฝ้าไร่ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 107. วัดศรีอุดมพร ม. 1 ตำบลเฝ้าไร่ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 108. วัดคำจำปา ม. 6 ตำบลบ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 109. วัดคำเจริญ ม. 3 ตำบลบ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 110. วัดทรงศิริพัฒนาราม ม. 5 ตำบลบ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 111. วัดโพธิยาราม ม. 1 ตำบลบ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 112. วัดเรืองศรี ม. 4 ตำบลบ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 113. วัดดงยางชุม ม. 5 ตำบลนาทับไฮ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 114. วัดศิริมงคลชัยราม ม.4 โนนดู่ ตำบลนาทับไฮ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 115. วัดเสตมงคล ม. 1 ตำบลนาทับไฮ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 116. วัดหนองเค็ม ม. 2 ตำบลนาทับไฮ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 117. วัดจันทรังษีวราราม ม. 2 ตำบลนาดี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 118. วัดโนนต้อง ม. 4 ตำบลนาดี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 119. วัดมีชัยวนาราม ม. 1 ตำบลนาดี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 120. วัดวนาราม ม. 3 ตำบลนาดี โพนพิสัย หนองคาย 43120
 121. วัดศิริธรรมาราม ม. 2 ตำบลอุทุมพร โพนพิสัย หนองคาย 43120
 122. วัดคำโคนสว่าง ม. 7 ตำบลอุดมพร โพนพิสัย หนองคาย 43120
 123. วัดโคกอุดม ม.1 โคกอุดม ตำบลอุดมพร โพนพิสัย หนองคาย 43120
 124. วัดโนนสะอาด ม. 5 ตำบลอุดมพร โพนพิสัย หนองคาย 43120
 125. วัดกุดลึก ม. 4 ตำบลพระบาทนาสิงห์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 126. วัดตาดทอง(ศิลาวาส) ม. 3 ตำบลพระบาทนาสิงห์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 127. วัดนายาง ม.7 นายาง ตำบลพระบาทนาสิงห์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 128. วัดโนนหงส์ทอง ม. 6 ตำบลพระบาทนาสิงห์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 129. วัดโปร่งสำราญ ม. 8 ตำบลพระบาทนาสิงห์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 130. วัดพระบาทนาหงส์ ม. 1 ตำบลพระบาทนาสิงห์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 131. วัดสามัคคีชัย ม. 5 ตำบลพระบาทนาสิงห์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 132. วัดสีหราช ม. 2 ตำบลพระบาทนาสิงห์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 133. วัดชัยศรี ม. 2 ตำบลบ้านต้อน โพนพิสัย หนองคาย 43120
 134. วัดเปงจานคราราม ม. 8 ตำบลบ้านต้อน โพนพิสัย หนองคาย 43120
 135. วัดศรีสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลบ้านต้อน โพนพิสัย หนองคาย 43120
 136. วัดศรีสุพลโนนสว่าง ม. 7 ตำบลบ้านต้อน โพนพิสัย หนองคาย 43120
 137. วัดเรืองศรี ม. 4 ตำบลโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 138. วัดไทรทองวนาราม ม. 2 ตำบลวังหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120
 139. วัดธงชัย ม. 8 ตำบลผือ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 140. วัดวุฒิกาวาส ม. 1 ตำบลผือ โพนพิสัย หนองคาย 43120
 141. วัดโพธิมณฑาราม ม. 3 ตำบลสร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 43120
 142. วัดราษฎร์นารี ม. 2 ตำบลสร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 43120
 143. วัดอันธวัน ม. 1 ตำบลสร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 43120
 144. วัดอาณัตติการาม ม. 6 ตำบลสร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 43120

อำเภอโซ่พิสัย

 1. วัดเขาภูดิน ม. 6 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย
 2. วัดโคกสะอาด ม. 7 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 3. วัดชัยมงคล ม. 11 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 4. วัดท่าสงคราม ม. 12 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 5. วัดท่าสวาท ม. 9 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 6. วัดนาสวารี ม. 9 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 7. วัดโนนมันปลา ม. 10 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 8. วัดโนนสะอาด ม. 4 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 9. วัดป่าดอนกรรม ม. 4 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 10. วัดสังขลิการาม ม. 1 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 11. วัดสังวรธรรมคุณ ม. 3 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 12. วัดสุทธาวาส ม. 1 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 13. วัดอรัญญคีรี ม. 5 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 14. วัดอ่างทอง ม. 2 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 15. วัดอุดรทิศวาส ม. 8 ตำบลโซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 16. วัดเจริญธรรม ม. 5 ตำบลหนองพันทา โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 17. วัดทองสุทธาวาส ม. 3 ตำบลหนองพันทา โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 18. วัดโนนโพธิ์ ม. 4 ตำบลหนองพันทา โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 19. วัดประชามิตร ม. 6 ตำบลหนองพันทา โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 20. วัดป่าพัฒนาพร ม. 5 ตำบลหนองพันทา โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 21. วัดป่าศรีวิลัย ม. 8 ตำบลหนองพันทา โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 22. วัดโพธิ์ศรีมงคล ม. 7 ตำบลหนองพันทา โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 23. วัดศิลาราษฎร์ ม. 1 ตำบลหนองพันทา โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 24. วัดชมภูวนาวาส ม. 9 ตำบลศรีชมภู โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 25. วัดด่านทรงธรรม ม. 2 ตำบลศรีชมภู โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 26. วัดดานสันติธรรม ม. 7 ตำบลศรีชมภู โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 27. วัดถ้ำจันทร์ ม. 12 ตำบลศรีชมภู โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 28. วัดโนนประเสริฐ ม. 5 ตำบลศรีชมภู โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 29. วัดมหาวัน ม. 2 ตำบลศรีชมภู โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 30. วัดศรีชมชื่น ม. 4 ตำบลศรีชมภู โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 31. วัดศรีชมพูวนาราม ม. 10 ตำบลศรีชมภู โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 32. วัดศรีสว่าง ม. 6 ตำบลศรีชมภู โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 33. วัดศิริมงคลวนาราม ม. 13 ตำบลศรีชมภู โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 34. วัดแสงอรุณ ม. 7 ตำบลศรีชมภู โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 35. วัดห้วยทรายทอง ม. 11 ตำบลศรีชมภู โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 36. วัดคำแวง ม. 8 ตำบลคำแก้ว โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 37. วัดชมภูพร ม. 1 ตำบลคำแก้ว โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 38. วัดดอนสวรรค์ ม. 2 ตำบลคำแก้ว โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 39. วัดท่าเรือ ม. 5 ตำบลคำแก้ว โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 40. วัดทุ่งสว่าง ม. 4 ตำบลคำแก้ว โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 41. วัดโนนเค็ง(ป่าศรีวิไล) ม. 9 ตำบลคำแก้ว โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 42. วัดโนนทอง ม. 6 ตำบลคำแก้ว โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 43. วัดปุญญานุสรณ์ ม. 10 ตำบลคำแก้ว โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 44. วัดมณีชล ม. 7 ตำบลคำแก้ว โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 45. วัดศรีบุญเรืองพัฒนาราม ม. 7 ตำบลคำแก้ว โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 46. วัดศรีสำราญ ม. 3 ตำบลคำแก้ว โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 47. วัดสระพังทอง ม. 4 ตำบลคำแก้ว โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 48. วัดท่าคำรวม ม. 5 ตำบลบัวตูม โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 49. วัดโนนป่าบาก ม. 6 ตำบลบัวตูม โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 50. วัดป่าเกาะน้ำใส ม. 9 ตำบลบัวตูม โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 51. วัดปิยวาส ม. 2 ตำบลบัวตูม โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 52. วัดโพนทอง ม. 7 ตำบลบัวตูม โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 53. วัดสามหนอง ม. 4 ตำบลบัวตูม โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 54. วัดอุดมวนาราม ม. 3 ตำบลบัวตูม โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 55. วัดโคกกระแซ ม. 8 ตำบลถ้ำเจริญ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 56. วัดถ้ำศรีชมภู ม. 1 ตำบลถ้ำเจริญ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 57. วัดโนนตะเคียน ม. 2 ตำบลถ้ำเจริญ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 58. วัดโนนสวรรค์ ม. 5 ตำบลถ้ำเจริญ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 59. วัดไพรสณฑ์รัตนาราม ม. 4 ตำบลถ้ำเจริญ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 60. วัดสว่างระดาราม ม. 3 ตำบลถ้ำเจริญ โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 61. วัดชัยอุดม ม. 4 ตำบลเหล่าทอง โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 62. วัดซำบอน ม. 6 ตำบลเหล่าทอง โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 63. วัดพรสวรรค์ ม. 2 ตำบลเหล่าทอง โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 64. วัดศรีอุบล ม. 3 ตำบลเหล่าทอง โซ่พิสัย หนองคาย 43170
 65. วัดสุวรรณาราม ม. 7 ตำบลเหล่าทอง โซ่พิสัย หนองคาย 43170

อำเภอศรีเชียงใหม่

 1. วัดกลาง ม. 2 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 2. วัดกัจจายนาราม ม. 8 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 3. วัดจอมทองอุดมราษฎร์ ม. 6 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 4. วัดเจียมปรางค์ ม. 4 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 5. วัดช้างเผือก ม. 3 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 6. วัดชุมพล ม. 10 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 7. วัดท่าทรายสะอาด ม. 12 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 8. วัดธาตุดำ ม. 1 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 9. วัดนวลพลสุขาวาส ม. 11 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 10. วัดนางเขียวค้อม ม. 12 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 11. วัดโนนสง่า ม.7 โนนสง่า ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 12. วัดพระสถิตย์ ม. 5 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 13. วัดศรีเชียงใหม่ ม. 14 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 14. วัดสพานทอง ม. 5 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 15. วัดสว่างอารมณ์ ม. 9 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 16. วัดสุมงคลมังคลาราม ม. 3 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 17. วัดหาดปทุม ม. 1 ตำบลพานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 18. วัดเทพนิมิตวิทยาราม ม. 6 ตำบลโพธิ์ตาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 19. วัดโพธิรุกขาราม ม. 2 ตำบลโพธิ์ตาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 20. วัดรุกขาภิรมณ์ ม. 5 ตำบลโพธิ์ตาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 21. วัดท่าหางดอน ม. 3 ตำบลบ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 22. วัดทุ่งสว่าง ม. 5 ตำบลบ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 23. วัดธรรมเจดีย์ ม. 7 ตำบลบ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 24. วัดบ้านหม้อ ม. 8 ตำบลบ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 25. วัดโพธิ์ชัย ม. 2 ตำบลบ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 26. วัดอรัญญบรรพต ม. 8 ตำบลบ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 27. วัดเทสรังสี ม. 5 ตำบลพระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 28. วัดพระพุทธบาท ม. 1 ตำบลพระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 29. วัดลุมพินี ม. 6 ตำบลพระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 30. วัดหินหมากเป้ง ม. 4 ตำบลพระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 31. วัดจันทราวาส ม. 3 ตำบลหนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 32. วัดจำปาทอง ม. 9 ตำบลหนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 33. วัดเจริญธรรมมาราม ม. 5 ตำบลหนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 34. วัดชัยมงคล ม. 6 ตำบลหนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 35. วัดชิตานุสรณ์ ม. 1 ตำบลหนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 36. วัดโพธิ์ศรีวนาราม ม. 4 ตำบลหนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 37. วัดศรีเทพดาราม ม. 2 ตำบลหนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 38. วัดสว่างปุญโญอุปถัมภ์ ม. 8 ตำบลหนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 39. วัดห้วยหินลาด ม.9 จำปาทอง ตำบลหนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 40. วัดอรัญญารุกขาราม ม. 7 ตำบลหนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 41. วัดพุทธรังษี ม. 2 ตำบลโพนทอง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 42. วัดโพนทอง ม. 2 ตำบลโพนทอง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 43. วัดเวฬุวัน ม. 8 ตำบลโพนทอง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 44. วัดศรีสังวร ม. 7 ตำบลโพนทอง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 45. วัดสว่างอุทัย ม. 5 ตำบลโพนทอง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 46. วัดอรัญญาสุนทราลัย ม. 4 ตำบลโพนทอง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 47. วัดดอนขนุน ม.5 ดอนขนุน ตำบลด่านศรีสุข ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130
 48. วัดป่าบ้านน้ำทอนใต้ ม.2 น้ำทอนใต้ ตำบลด่านศรีสุข ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130

อำเภอสังคม

 1. วัดแก่งศิลา ม. 3 ตำบลแก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160
 2. วัดดอยเจดีย์ ม. 6 ตำบลแก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160
 3. วัดนาสีห์นาถ ม. 2 ตำบลแก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160
 4. วัดโนนเกษม ม. 4 ตำบลแก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160
 5. วัดโนนสง่า ม. 2 ตำบลแก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160
 6. วัดปัพพตาวาส ม. 5 ตำบลแก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160
 7. วัดโสมอรุณ ม. 1 ตำบลแก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160
 8. วัดโคกสว่าง ม. 4 ตำบลผาตั้ง สังคม หนองคาย 43160
 9. วัดเทพธารทอง ม. 1 ตำบลผาตั้ง สังคม หนองคาย 43160
 10. วัดผาตั้ง ม.1 ผาตั้ง ตำบลผาตั้ง สังคม หนองคาย 43160
 11. วัดผาใหญ่วชิรวงศ์ ม. 5 ตำบลผาตั้ง สังคม หนองคาย 43160
 12. วัดพระพุทธบาทผาจ่อง ม. 2 ตำบลผาตั้ง สังคม หนองคาย 43160
 13. วัดภูนกกระบา ม. 6 ตำบลผาตั้ง สังคม หนองคาย 43160
 14. วัดลำภูพาน ม. 3 ตำบลผาตั้ง สังคม หนองคาย 43160
 15. วัดห้วยไซงัว ม. 5 ตำบลผาตั้ง สังคม หนองคาย 43160
 16. วัดอ่างปลาบึก ม. 1 ตำบลผาตั้ง สังคม หนองคาย 43160
 17. วัดแก้วเสด็จชัยมงคล ม. 2 ตำบลบ้านม่วง สังคม หนองคาย 43160
 18. วัดตาดเสริม ม. 1 ตำบลบ้านม่วง สังคม หนองคาย
 19. วัดถ้ำเขาคีรีบรรพต(คีรีบรรพต) ม. 7 ตำบลบ้านม่วง สังคม หนองคาย 43160
 20. วัดท่าสองคอน ม.2 ม่วง ตำบลบ้านม่วง สังคม หนองคาย 43160
 21. วัดท่าหนองฉันท์ ม. 3 ตำบลบ้านม่วง สังคม หนองคาย 43160
 22. วัดปากน้ำฮวย ม. 1 ตำบลบ้านม่วง สังคม หนองคาย 43160
 23. วัดโพนงาม ม. 4 ตำบลบ้านม่วง สังคม หนองคาย 43160
 24. วัดโพนหัน ม. 5 ตำบลบ้านม่วง สังคม หนองคาย 43160
 25. วัดจอมแก้ว ม. 9 ตำบลนางิ้ว สังคม หนองคาย 43160
 26. วัดน้ำตกเขาเต่า ม. 9 ตำบลนางิ้ว สังคม หนองคาย 43160
 27. วัดโนนศรีสะอาด ม. 2 ตำบลนางิ้ว สังคม หนองคาย 43160
 28. วัดโพธิ์ชัย ม. 3 ตำบลนางิ้ว สังคม หนองคาย 43160
 29. วัดราชสิงขรณ์ ม.1 ตำบลนางิ้ว สังคม หนองคาย 43160
 30. วัดศรีสว่าง ม. 5 ตำบลนางิ้ว สังคม หนองคาย 43160
 31. วัดศิริขันฑ์ ม. 4 ตำบลนางิ้ว สังคม หนองคาย 43160
 32. วัดโนนศรีสว่าง ม. 6 ตำบลสังคม สังคม หนองคาย 43160
 33. วัดฟ้าประทาน ม. 7 ตำบลสังคม สังคม หนองคาย 43160
 34. วัดลำภูบังบด ม. 4 ตำบลสังคม สังคม หนองคาย 43160
 35. วัดศรีชมชื่น ม. 3 ตำบลสังคม สังคม หนองคาย 43160
 36. วัดศรีสว่างอารมณ์ ม. 5 ตำบลสังคม สังคม หนองคาย 43160
 37. วัดสระปทุม ม.2 ตำบลสังคม สังคม หนองคาย 43160
 38. วัดหายโศก ม.1 ตำบลสังคม สังคม หนองคาย 43160
 39. วัดอูบมุง ม. 5 ตำบลสังคม สังคม หนองคาย 43160

อำเภอเซกา

 1. วัดคลองประสิทธิ์ ม. 2 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 2. วัดจอมแก้ว ม. 4 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 3. วัดเดชาประชาราษฎร์ ม. 9 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 4. วัดไตรภูมิ ม. 1 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 5. วัดบ้านเซกา ม. 11 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 6. วัดพิกุลทองพรพนม ม. 12 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 7. วัดโพธิ์ชัย ม. 5 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 8. วัดโพธิ์ชัยสว่างจิต(โพธิ์ชัยสว่างจิตร) ม. 6 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 9. วัดโพนสว่าง ม. 3 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 10. วัดวิเวกธรรมาราม ม. 10 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 11. วัดศรีเจริญพัฒนา(ดงมะค่า) ม. 14 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 12. วัดศรีพนา ม.7 ศรีพนา ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 13. วัดเสรีไทยธรรมทาน ม. 13 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 14. วัดอรัญญวิเวก ม. 7 ตำบลเซกา เซกา หนองคาย 43150
 15. วัดท่าสำราญ ม. 2 ตำบลซาง เซกา หนองคาย 43150
 16. วัดธรรมิกาวาส ม. 4 ตำบลซาง เซกา หนองคาย 43150
 17. วัดโพธิ์ศรีรัตนาราม ม. 6 ตำบลซาง เซกา หนองคาย 43150
 18. วัดศรีชมชื่น ม. 3 ตำบลซาง เซกา หนองคาย 43150
 19. วัดศรีสุมังคล์ ม. 4 ตำบลซาง เซกา หนองคาย 43150
 20. วัดสว่างสามัคคีธรรม ม. 5 ตำบลซาง เซกา หนองคาย 43150
 21. วัดสว่างอารมณ์ ม. 4 ตำบลซาง เซกา หนองคาย 43150
 22. วัดบุญนาค ม. 5 ตำบลท่ากกแดง เซกา หนองคาย 43150
 23. วัดพูลสุขวราราม ม. 3 ตำบลท่ากกแดง เซกา หนองคาย 43150
 24. วัดศรีคันไชย(ศรีคันชัย) ม. 6 ตำบลท่ากกแดง เซกา หนองคาย 43150
 25. วัดสงครามประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลท่ากกแดง เซกา หนองคาย 43150
 26. วัดแสงอุทัย ม. 2 ตำบลท่ากกแดง เซกา หนองคาย 43150
 27. วัดดอนสวรรค์ ม. 13 ตำบลบ้านต้อง เซกา หนองคาย 43150
 28. วัดทรายทอง ม. 3 ตำบลบ้านต้อง เซกา หนองคาย 43150
 29. วัดบูรพาวรรณ์ ม. 12 ตำบลบ้านต้อง เซกา หนองคาย 43150
 30. วัดโพธาราม ม. 2 ตำบลบ้านต้อง เซกา หนองคาย 43150
 31. วัดโพนสว่าง ม. 4 ตำบลบ้านต้อง เซกา หนองคาย 43150
 32. วัดศรีราญทา ม. 6 ตำบลบ้านต้อง เซกา หนองคาย 43150
 33. วัดศิริพัฒน์ ม. 8 ตำบลบ้านต้อง เซกา หนองคาย 43150
 34. วัดสันติธรรม ม. 16 ตำบลบ้านต้อง เซกา หนองคาย 43150
 35. วัดสำราญนิวาส ม. 1 ตำบลบ้านต้อง เซกา หนองคาย 43090
 36. วัดอมรรัตนาราม ม. 7 ตำบลบ้านต้อง เซกา หนองคาย 43150
 37. วัดโขงประดิษฐาราม ม. 4 ตำบลป่งไฮ เซกา หนองคาย 43150
 38. วัดจอมแจ้ง ม. 6 ตำบลป่งไฮ เซกา หนองคาย 43150
 39. วัดไชยาราม ม. 3 ตำบลป่งไฮ เซกา หนองคาย 43150
 40. วัดท่าสวรรค์ ม. 7 ตำบลป่งไฮ เซกา หนองคาย 43150
 41. วัดศรีแก้วมงคล ม. 5 ตำบลป่งไฮ เซกา หนองคาย 43150
 42. วัดชมพูจันทราราม ม. 2 ตำบลน้ำจั๊น เซกา หนองคาย 43150
 43. วัดนวกะวารี ม. 3 ตำบลน้ำจั๊น เซกา หนองคาย 43150
 44. วัดโนนสว่างอารมณ์ ม. 4 ตำบลน้ำจั๊น เซกา หนองคาย 43150
 45. วัดบูรพาวิเวก ม. 8 ตำบลน้ำจั๊น เซกา หนองคาย 43150
 46. วัดบูรพาอุทกะวารี ม. 6 ตำบลน้ำจั๊น เซกา หนองคาย 43150
 47. วัดป่าวิเศษไชยยาราม ม. 8 ตำบลน้ำจั๊น เซกา หนองคาย 43150
 48. วัดศรีชมภู ม. 5 ตำบลน้ำจั๊น เซกา หนองคาย 43150
 49. วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลน้ำจั๊น เซกา หนองคาย 43150
 50. วัดศรีสว่างวารี ม. 7 ตำบลน้ำจั๊น เซกา หนองคาย 43150
 51. วัดตาลเดี่ยว ม.4 ตาลเดี่ยว ตำบลท่าสะอาด เซกา หนองคาย 43150
 52. วัดท่าสะอาด ม. 11 ตำบลท่าสะอาด เซกา หนองคาย 43150
 53. วัดภูมิบาล ม. 1 ตำบลท่าสะอาด เซกา หนองคาย 43150
 54. วัดศรีบุญเรือง ม. 4 ตำบลท่าสะอาด เซกา หนองคาย 43150
 55. วัดศรีประทุมสามัคคี ม. 7 ตำบลท่าสะอาด เซกา หนองคาย 43150
 56. วัดจอมมณีธร ม. 5 ตำบลหนองทุ่ม เซกา หนองคาย 43150
 57. วัดชัยมงคลธรรมาวาส ม. 8 ตำบลหนองทุ่ม เซกา หนองคาย 43150
 58. วัดโนนสว่างวารี ม. 9 ตำบลหนองทุ่ม เซกา หนองคาย 43150
 59. วัดพฤฒาราม ม. 3 ตำบลหนองทุ่ม เซกา หนองคาย 43150
 60. วัดศรีธาตุ ม. 7 ตำบลหนองทุ่ม เซกา หนองคาย 43150
 61. วัดสว่างวารี ม. 4 ตำบลหนองทุ่ม เซกา หนองคาย 43150
 62. วัดถ้ำพระ ม.7 ตำบลโสกก่าม เซกา หนองคาย 43150
 63. วัดสว่างธรรมาราม ม. 1 ตำบลโสกก่าม เซกา หนองคาย 43150

อำเภอปากคาด

 1. วัดเกษตรสมบูรณ์ ม. 6 ตำบลปากคาด ปากคาด หนองคาย 43190
 2. วัดถ้ำจ้องวนาราม ม. 8 ตำบลปากคาด ปากคาด หนองคาย 43190
 3. วัดป่าราษฎร์อินแปลง ม. 2 ตำบลปากคาด ปากคาด หนองคาย 43190
 4. วัดโพธิ์ศรีสร้อย ม. 2 ตำบลปากคาด ปากคาด หนองคาย 43190
 5. วัดมงคลชัยราม ม. 7 ตำบลปากคาด ปากคาด หนองคาย 43190
 6. วัดสระแก้ว ม. 12 ตำบลปากคาด ปากคาด หนองคาย 43190
 7. วัดสว่างอุทิศ ม. 1 ตำบลปากคาด ปากคาด หนองคาย 43190
 8. วัดสามัคคีธรรม ม. 9 ตำบลปากคาด ปากคาด หนองคาย 43190
 9. วัดสุทธิวนาราม ม. 11 ตำบลปากคาด ปากคาด หนองคาย 43190
 10. วัดโคกสะอาด ม. 3 ตำบลหนองยอง ปากคาด หนองคาย 43190
 11. วัดจอมสว่าง ม. 2 ตำบลหนองยอง ปากคาด หนองคาย 43190
 12. วัดทรายสุพรวนาราม ม. 9 ตำบลหนองยอง ปากคาด หนองคาย 43190
 13. วัดบูรพาประชาอุทิศ ม. 8 ตำบลหนองยอง ปากคาด หนองคาย 43190
 14. วัดไพรสณฑ์ ม. 1 ตำบลหนองยอง ปากคาด หนองคาย 43190
 15. วัดศรีบุญเรือง ม. 4 ตำบลหนองยอง ปากคาด หนองคาย 43190
 16. วัดสพานมูลเพชร ม. 10 ตำบลหนองยอง ปากคาด หนองคาย 43190
 17. วัดสว่างมีชัย ม. 1 ตำบลหนองยอง ปากคาด หนองคาย 43190
 18. วัดจอมแจ้ง ม. 4 ตำบลนากั้ง ปากคาด หนองคาย 43190
 19. วัดถ้ำพระวนาราม ม. 4 ตำบลนากั้ง ปากคาด หนองคาย 43190
 20. วัดโนนสะอาด ม. 5 ตำบลนากั้ง ปากคาด หนองคาย 43190
 21. วัดประทุมวาปี(ปทุมวาปี) ม. 2 ตำบลนากั้ง ปากคาด หนองคาย 43190
 22. วัดโพนสวาท ม. 3 ตำบลนากั้ง ปากคาด หนองคาย 43190
 23. วัดศรีชมชื่น ม. 1 ตำบลนากั้ง ปากคาด หนองคาย 43190
 24. วัดสว่างพัฒนา ม. 6 ตำบลนากั้ง ปากคาด หนองคาย 43190
 25. วัดไตรภูมิวนาราม ม. 7 ตำบลโนนศิลา ปากคาด หนองคาย 43190
 26. วัดพิมพ์นิวาสวนาราม ม. 9 ตำบลโนนศิลา ปากคาด หนองคาย 43190
 27. วัดโพธิ์ ม. 10 ตำบลโนนศิลา ปากคาด หนองคาย 43190
 28. วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลโนนศิลา ปากคาด หนองคาย 43190
 29. วัดสามัคคพรสวรรค์ ม.8 ตำบลโนนศิลา ปากคาด หนองคาย 43190
 30. วัดขันแก้วสุทธาราม ม. 8 ตำบลสมสนุก ปากคาด หนองคาย 43190
 31. วัดทุ่งสว่างท่าวารี ม. 4 ตำบลสมสนุก ปากคาด หนองคาย 43190
 32. วัดเทพศิริสามัคคีธรรม ม. 6 ตำบลสมสนุก ปากคาด หนองคาย 43190
 33. วัดรุ่งอรุณศิริสว่าง ม. 7 ตำบลสมสนุก ปากคาด หนองคาย 43190
 34. วัดศีลาคำ(ศิลาคำ) ม. 3 ตำบลสมสนุก ปากคาด หนองคาย 43190
 35. วัดสอนราษฎร์สามัคคี ม. 5 ตำบลสมสนุก ปากคาด หนองคาย 43190
 36. วัดคามวัน ม.1 ตำบลนาดง ปากคาด หนองคาย 43190
 37. วัดเทพนิมิตดาลบังบด ม.7 ตำบลนาดง ปากคาด หนองคาย 43190
 38. วัดโนนสำราญ ม.2 ตำบลนาดง ปากคาด หนองคาย 43190
 39. วัดประชาสามัคคี ม.5 โสกบง ตำบลนาดง ปากคาด หนองคาย 43190
 40. วัดสันติราษฎร์โพนงาม ม.3 ตำบลนาดง ปากคาด หนองคาย 43190
 41. วัดใหม่บูรพาสุการาม ม.4 ตำบลนาดง ปากคาด หนองคาย 43190

อำเภอบึงโขงหลง

 1. วัดราษฎร์บูรณะ ม. 8 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 2. วัดศรีสะอาดบัวบาน ม. 4 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 3. วัดสโมธานนิคม ม. 1 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 4. วัดอรัญวาสี ม. 2 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 5. วัดธรรมชาติการาม ม. 6 ตำบลดงบัง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 6. วัดบวรประชาราม ม. 1 ตำบลดงบัง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 7. วัดปัจจันตคาม ม. 2 ตำบลดงบัง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 8. วัดสมณาภรณ์ ม. 1 ตำบลดงบัง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 9. วัดสุคนธราราม ม. 3 ตำบลดงบัง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 10. วัดสุวรรณาวาส ม. 5 ตำบลดงบัง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 11. วัดอรัญญิกาวาส ม.4 ตำบลดงบัง บึงโขงหลง หนองคาย 43150
 12. วัดนันทรารามมงคล ม. 4 ตำบลบึงโขงหลง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 13. วัดภูมิบาล ม. 7 ตำบลบึงโขงหลง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 14. วัดศิริมงคลวราราม ม. 2 ตำบลบึงโขงหลง บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 15. วัดสว่างวารี ม.1 ดอนกลาง ตำบลบึงโขงหลง บึงโขงหลง หนองคาย 43150
 16. วัดคลองคูหา ม. 1 ตำบลท่าดอกคำ บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 17. วัดโพธิ์ชัย ม. 4 ตำบลท่าดอกคำ บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 18. วัดยอดแก้วศรีบุญเรือง ม. 7 ตำบลท่าดอกคำ บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 19. วัดศรีสว่าง ม. 6 ตำบลท่าดอกคำ บึงโขงหลง หนองคาย 43150
 20. วัดศรีสว่างวนาราม ม. 6 ตำบลท่าดอกคำ บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 21. วัดสว่างศรีสุธรรม ม. 9 ตำบลท่าดอกคำ บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 22. วัดสามัคคีธรรม ม. 5 ตำบลท่าดอกคำ บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 23. วัดสิงหารินทาราม ม. 2 ตำบลท่าดอกคำ บึงโขงหลง หนองคาย 43220
 24. วัดอรัญเขตตาราม ม. 8 ตำบลท่าดอกคำ บึงโขงหลง หนองคาย 43220

อำเภอศรีวิไล

 1. วัดจันทวารี ม. 6 หนองจันทน์สาคร ตำบลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย 43210
 2. วัดโนนอุดมคงคาราม ม. 9 ผาสุข ตำบลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย 43210
 3. วัดป่าเจริญพร ม. 5 หนองจันทน์ ตำบลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย 43210
 4. วัดศรีจันทร์ธรรมคุณ ม. 8 หนองจันทน์โนนมณี ตำบลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย 43210
 5. วัดศรีพัฒนา ม. 4 ใหม่พัฒนา ตำบลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย 43210
 6. วัดศรีสามัคคีธรรม ม. 11 ศรีวิไลรุ่งเรือง ตำบลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย 43210
 7. วัดอรัญญวิเวก ม. 2 ศรีวิไลชุมภูพร ตำบลศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย 43210
 8. วัดป่าศรีวงศ์ (ศรีประเสริฐ) ม.10 ห้วยลึกอินทรนิมิต ตำบลชุมภูพร ศรีวิไล หนองคาย 43210
 9. วัดป่าแสนสำราญวัฒนา ม.3 ห้วยลึกสันติสุข ตำบลชุมภูพร ศรีวิไล หนองคาย 43210
 10. วัดโพธิ์ชัย ม. 1 ชุมภูพร ตำบลชุมภูพร ศรีวิไล หนองคาย 43210
 11. วัดนาสะแบง (โพนสว่าง) ม. 1 นาสะแบง ตำบลนาสะแบง ศรีวิไล หนองคาย 43210
 12. วัดเจติยาคีรีวิหาร ม.6 นาคำแคนพัฒนา ตำบลนาแสง ศรีวิไล หนองคาย 43210
 13. วัดดงเกษมประชาราม (ศิริมงคล) ม. 2 ดงเกษม ตำบลนาแสง ศรีวิไล หนองคาย 43210
 14. วัดโพธิ์ชัยศรี ม. 8 แสงเจริญ ตำบลนาแสง ศรีวิไล หนองคาย 43210
 15. วัดมงคลสามัคคีธรรม ม. 1 นาแสง ตำบลนาแสง ศรีวิไล หนองคาย 43210
 16. วัดจอมศรี ม. 4 นาทรายสามัคคี ตำบลนาสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย 43210
 17. วัดศรีบุญเรือง ม. 3 นาสิงห์ ตำบลนาสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย 43210
 18. วัดศรีสว่าง ม. 2 นาทราย ตำบลนาสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย 43210
 19. วัดสิงหาราชนิคม ม. 5 ทรายทอง ตำบลนาสิงห์ ศรีวิไล หนองคาย 43210

กิ่งอำเภอบุ่งคล้า

 1. วัดจอมศรี ม. 6 ดอนแพง ตำบลบุ่งคล้า กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 2. วัดจันทร์เดชบำรุง (ใหม่โนนหนองบัว) ม. 2 บุ่งคล้าทุ่ง ตำบลบุ่งคล้า กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 3. วัดเจริญสุขศรีนวนคำประดิษฐ์ ม. 5 ดอนจิก ตำบลบุ่งคล้า กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 4. วัดซำบอนวราราม ม. 8 ซำบอน ตำบลบุ่งคล้า กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 5. วัดดาราศรี ม. 4 นาจาน ตำบลบุ่งคล้า กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 6. วัดทองอุทัยราษฎร์ ม.3 บุ่งคล้าเหนือ ตำบลบุ่งคล้า กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 7. วัดปุริมาประดิษฐ์ ม. 1 บุ่งคล้ากลาง ตำบลบุ่งคล้า กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 8. วัดศรีมงคล ม. 7 ขามเปี้ย ตำบลบุ่งคล้า กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 9. วัดสิริธรรมทาน ม.9 โนนสะอาด ตำบลบุ่งคล้า กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 10. วัดธรรมรักขิต ม. 2 หนองเดิ่มเหนือ ตำบลหนองเดิ่น กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 11. วัดศรีโคตรเจริญธรรม ม. 3 หนองเดิ่นทุ่ง ตำบลหนองเดิ่น กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 12. วัดศรีสุมณฑารักษ์ ม. 1 หนองเดิ่นท่า ตำบลหนองเดิ่น กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 13. วัดศรีสุมังวราราม(ศรีสุมังคลาราม) ม. 4 หนองคังคา ตำบลหนองเดิ่น กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 14. วัดจันทราราษฎร์ ม. 5 โนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 15. วัดจิตตภาวันนที ม. 7 ท่าศิริขันธ์ ตำบลโคกกว้าง กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 16. วัดท่าส้มโฮงพัฒนาราม ม. 4 ท่าส้มโฮง ตำบลโคกกว้าง กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43150
 17. วัดนิโคธาราม ม. 3 หาดแฮ่ ตำบลโคกกว้าง กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 18. วัดบึงสาราษฎร์ ม. 1 โคกกว้าง ตำบลโคกกว้าง กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 19. วัดวงศ์สง่าวันทาราม ม. 8 สมพร ตำบลโคกกว้าง กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 20. วัดอภินันทวราราม ม. 6 ดอนใหญ่ ตำบลโคกกว้าง กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 21. วัดอรุณไตรแจ้งวนาราม ม. 2 หนองบ่อ ตำบลโคกกว้าง กิ่งอ.บุ่งคล้า หนองคาย 43140
 22. วัดจันทรังษี ม.2 แบง ตำบลหนองหลวง กิ่งอ.เฝ้าไร่ หนองคาย