Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

อำเภอเมืองนราธิวาส

 1. วัดบางนรา ตำบลบางนาค เมือง นราธิวาส 96000
 2. วัดประชาภิรมย์ ตำบลบางนาค เมือง นราธิวาส 96000
 3. วัดพรหมนิวาส ตำบลบางนาค เมือง นราธิวาส 96000
 4. วัดเขากง ม. 4 ตำบลลำภู เมือง นราธิวาส 96000
 5. วัดโคกโก ม. 4 ตำบลลำภู เมือง นราธิวาส 96000
 6. วัดลำภู ม.2 ลำภู ตำบลลำภู เมือง นราธิวาส 96000
 7. วัดบางปอ ม. 2 ตำบลบางปอ เมือง นราธิวาส 96000
 8. วัดกำแพง ม. 2 ตำบลกะลุวอ เมือง นราธิวาส 96000
 9. วัดพิกุลทอง ม. 6 ตำบลกะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส 96000
 10. วัดโคกเคียน ม. 1 ตำบลโคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000
 11. วัดพนาสณฑ์ ม. 7 ตำบลโคกเคียน เมือง นราธิวาส 96000

อำเภอตากใบ

 1. วัดชลธาราสิงเห ม. 3 ตำบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 96110
 2. วัดธารากร ม. 4 ตำบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 96110
 3. วัดเกาะสวาด ม. 5 ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 96110
 4. วัดคันธาริการาม ม. 3 ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 96110
 5. วัดทรายขาว ม. 2 ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 96110
 6. วัดท่ามะปราง ม. 3 ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 96110
 7. วัดหิรัญวดี ม. 4 ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 96110
 8. วัดโคกมะม่วง ม. 4 ตำบลพร่อน ตากใบ นราธิวาส 96110
 9. วัดฉัททันต์สนาน ม. 1 ตำบลพร่อน ตากใบ นราธิวาส 96110
 10. วัดนภาราม(นพาราม) ม. 6 ตำบลพร่อน ตากใบ นราธิวาส 96110
 11. วัดพระพุทธ ม. 3 ตำบลพร่อน ตากใบ นราธิวาส 96110
 12. วัดโคกมะเฟือง ม. 1 ตำบลศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 96110
 13. วัดปิบผลิวัน ม.2 ตะปัง ตำบลศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 96110
 14. วัดบุณณาราม ม. 3 ตำบลบางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 96110
 15. วัดรัตนานุสรณ์ ม.4 ตำบลบางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 96110
 16. วัดเกษมประทีป ม. 2 ตำบลเกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 96110
 17. วัดเกษตรธิการาม ม. 2 ตำบลนานาค ตากใบ นราธิวาส 96110
 18. วัดโฆษิต ม. 2 ตำบลโฆษิต ตากใบ นราธิวาส 96110

อำเภอบาเจาะ

 1. วัดอุไรรัตนาราม ม. 2 ตำบลบาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 96170
 2. วัดเชิงเขา ม. 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 96170
 3. วัดราษฎร์วิริยาราม ม. 1 ตำบลยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 96180
 4. วัดทุ่งคา ม. 2 ตำบลละหาร ยี่งอ นราธิวาส 96180

อำเภอระแงะ

 1. วัดชลธาราวาส ม. 2 ตำบลตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130
 2. วัดชัยรัตนาราม ม. 3 ตำบลตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130
 3. วัดตันหยงมัส ม. 7 ตำบลตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130
 4. วัดสังฆสิทธาราม ม. 7 ตำบลตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130
 5. วัดตันติการาม ม. 3 ตำบลตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 96130
 6. วัดป่าไผ่ ม. 5 ตำบลตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 96130
 7. วัดทรายทอง ม. 6 ตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 96150

อำเภอรือเสาะ

 1. วัดราษฎรสโมสร ม. 2 ตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 96150
 2. วัดบือแรง ม. 1 ตำบลลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 96150
 3. วัดไพโรจน์ประชาราม ม. 2 ตำบลรือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 96150
 4. วัดสวนธรรม ม. 2 ตำบลรือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 96150
 5. วัดศรีสาคร ม. 1 ตำบลซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 96210
 6. วัดเวฬุวัน ม.2 ป่าไผ่ ตำบลกาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 96210
 7. วัดเขาเข็มทอง ม. 2 ตำบลแว้ง แว้ง นราธิวาส 96160
 8. วัดน้ำขาวยะกา ม. 10 ตำบลกายูคละ แว้ง นราธิวาส 96160
 9. วัดนิคมแว้ง ม. 6 ตำบลโละจูด แว้ง นราธิวาส 96160
 10. วัดสุคิรินประชาราม ม.4 สุคิริน ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 96190
 11. วัดสุวรรณบรรพต ม.2 ส.ว.นอก ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 96190
 12. วัดโต๊ะโมะ ม. 3 ตำบลภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 96190

อำเภอสุไหงโก-ลก

 1. วัดโกลกเทพวิมล ตำบลสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
 2. วัดขวัญประชา ตำบลสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
 3. วัดชลเฉลิมเขต ตำบลสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120
 4. วัดทองดีประชาราม ตำบลสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

อำเภอสุไหงปาดี

 1. วัดโคกตา ม. 1 ตำบลปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
 2. วัดปริมังคลาวาส ม. 1 ตำบลปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
 3. วัดโบราณสถิตย์ ม. 2 ตำบลสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
 4. วัดประชุมชลธารา ม. 6 ตำบลสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
 5. วัดประดิษฐบุปผา ม. 3 ตำบลสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
 6. วัดลอยประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลโต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
 7. วัดเจาะไอร้อง ม.1 เจาะไอร้อง ตำบลจวบ กิ่ง อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส