Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

?

จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอเมืองมหาสารคาม

วัดเครือวัลย์สุทธาวาส ม. 6 ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดท่าเสมา ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดธัญญาวาส ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดนาควิชัย ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบูรพาราม ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดประชาบำรุง ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดปัจฉิมทัศน์ ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดป่าศุภมิตรสิทธาราม ม. 1 ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดโพธิ์ศรี ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดมหาชัย ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดส่องเหนือ ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดสามัคคี ถนนมหาชัยดำริห์ ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดอุทัยทิศ ตำบลตลาด เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบ้านหมี่ ม. 8 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบ้านหัน ม. 4 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบ้านเอียด ม. 5 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบูรพาราม ม. 13 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดปรมัยยิกาวาส ม. 11 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดปรางค์กู่ ม. 17 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน ม. 3 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดโพธิ์ศรีบ้านติ้ว ม. 12 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดโพธิ์สระแก้ว ม. 9 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 2 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดสีชมพู(สีชมพูหนองตื่น) ม. 7 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดใหม่ขุนเขวา ม. 17 ตำบลเขวา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดกุดเวียน(บ้านกุดเวียน) ม. 2 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม 44000

วัดจันทราวาส(จันทราวาสอ้อยช้าง) ม. 7 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม 44000

วัดดอนเรือ ม. 6 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม 44000

วัดท่าตูม ม. 3 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม 44000

วัดป่าสโมสร ม. 3 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม 44000

วัดวารินทราวาส(ท่าตูมวารินทร์) ม. 9 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม 44000

วัดสว่างอารมณ์ ม. 4 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม 44000

วัดสุทธาวาส(สุทธาวาสหนองข่า) ม. 5 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหนองโดน ม. 1 ตำบลท่าตูม เมือง มหาสารคาม 44000

วัดเก่าน้อย ม. 3 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดดอนบม ม. 6 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดใต้ดงน้อย ม. 4 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดใต้แวงน่าง ม. 1 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดเนรัญชรา ม. 15 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดป่าศิลาขันธุ์วิเวก ม. 7 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดสว่าง(สว่างโนนเพ็ก) ม. 14 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดเหนือดงน้อย ม.9 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดเหนือแวงน่าง ม. 8 ตำบลแวงน่าง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบ้านโคกก่อ(โคกก่อ) ม. 1 ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบ้านสมศรี(สมศรี) ม. 7 ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดภูดิน ม.5 ภูดิน ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดศิริชัย ม. 10 ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหนองโจด ม. 9 ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหนองหิน ม. 3 ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหนองอีดำ ม.8 หนองอีดำ ตำบลโคกก่อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดดอนหว่าน ม. 4 ตำบลดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดโพธิ์ศรีวนาราม ม. 7 ตำบลดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหนองหล่ม(ศรีบุญเรือง) ม. 3 ตำบลดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหัวหนอง ม. 8 ตำบลดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดเหล่าหนาด ม. 1 ตำบลดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดเกิ้งเหนือ ม. 6 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดท่าประทาย ม. 3 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดโนนตูม ม. 2 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบ้านดินดำ(ดินดำ) ม. 1 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบูรพาเกิ้งใต้ ม. 5 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดวังยาว(วังยาววารี) ม. 4 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดศรีเวฬุวัน ม. 7 ตำบลเกิ้ง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดดอนตูม ม. 1 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบ้านท่าแร่(ท่าแร่คงคาราม) ม. 5 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดโพธิไชยาราม(โพธิ์ชัยยารามหัวฝาย) ม. 12 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดเม่นใหญ่ ม. 4 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดสุวรรณาวาส ม. 10 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหนองจิก ม. 10 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหนองใหญ่ ม. 3 ตำบลแก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดขุนพรหมดำริ(อุปราช) ม. 3 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดดงเค็ง ม. 10 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดดอนหัน ม. 9 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดท่าสองคอน ม. 12 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดน้อยดวงสิทธิ์บูรพาราม ม. 1 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดโนนแต้ ม. 4 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดสันติวัน ม.12 ท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหนองกุงเต่า ม. 2 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหินลาด ม. 8 ตำบลท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดกุดซุย ม. 17 ตำบลลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดโพธิ์ศรีบ้านลาด ม. 1 ตำบลลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดแสงสว่างบุ่งคล้า(บุ่งคล้า) ม. 11 ตำบลลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดอัมพวัน(อัมพวันบ้านม่วง) ม. 10 ตำบลลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม 44000

วัดดอนไฮ ม. 1 ตำบลห้วยแอ่ง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดท่างาม ม. 4 ตำบลห้วยแอ่ง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบ้านโด ม. 3 ตำบลห้วยแอ่ง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหมากหญ้า ม. 6 ตำบลห้วยแอ่ง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดโคกศรี(บ้านโคกสี) ม. 5 ตำบลหนองปลิง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดโพธิ์ศรีหนองคู(บ้านหนองคู) ม. 3 ตำบลหนองปลิง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดโพธิ์ศรีหนองปลิง(บ้านหนองปลิง) ม. 6 ตำบลหนองปลิง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดสถานสงเคราะห์คนชรา ตำบลหนองปลิง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหัวนาคำ ม. 1 ตำบลหนองปลิง เมือง มหาสารคาม 44000

วัดจันทาริวาส(บ้านโนนมี้) ม. 2 ตำบลบัวค้อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบัวค้อ(บ้านบัวค้อ) ม. 1 ตำบลบัวค้อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดปทุมวนาราม (หนองบัว) ม. 4 ตำบลบัวค้อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดยุวราช(บ้านโคก) ม. 3 ตำบลบัวค้อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหนองค้อ ม. 5 ตำบลบัวค้อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดหนองคูณ(บ้านหนองคูณ) ม. 7 ตำบลบัวค้อ เมือง มหาสารคาม 44000

วัดเจริญผล ม. 1 ตำบลหนองโน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดเทพวิหก ม. 4 ตำบลหนองโน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดบ้านกุดแคน ม. 2 ตำบลหนองโน เมือง มหาสารคาม 44000

วัดดาวดึงษ์แกดำ ม. 1 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดทองนพคุณ(หมากค่า) ม. 7 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดนาภู ม. 8 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดโพธิ์ศรีแกดำ ม. 3 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดหนองเจริญ ม. 9 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดหนองไผ่ ม. 6 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดหัวขัว ม. 4 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดเหล่าจั่น ม. 10 ตำบลแกดำ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดเกษบุรีดอนก่อ ม. 6 ตำบลวังแสง แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดโคกกลาง ม. 11 ตำบลวังแสง แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดบูรพาหนองบัว ม. 7 ตำบลวังแสง แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดราชพฤกษ์สิงขร ม. 17 ตำบลวังแสง แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดศิริบุรีวังแสง ม. 1 ตำบลวังแสง แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดอรัญญิกาวาส ม.1 โนนเขวา ตำบลวังแสง แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดตาหลุง ม. 5 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดนกกะโดก ม. 2 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดบ้านเสือกินวัว ม. 3 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดป่าข่าง ม. 12 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดป่าชาด ม. 9 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดโพธิ์ศรีสะอาดพัฒนาราม ม. 8 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดสว่างแจ้งกอก ม. 11 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดสังวารคำ ม. 13 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดหนองขุ่น ม. 10 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดหนองดุก ม. 1 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดหนองหูลิง ม. 7 ตำบลมิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดคำมะมาย ม. 10 ตำบลหนองกุง แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดโคกไร่ ม. 2 ตำบลหนองกุง แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดโพนละออม ม. 6 ตำบลหนองกุง แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดโพนสว่าง ม. 12 ตำบลหนองกุง แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดหนองกุง ม. 1 ตำบลหนองกุง แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดหนองบัว ม. 4 ตำบลหนองกุง แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดโคกลิ่น ม. 9 ตำบลโนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดนาคูน ม. 3 ตำบลโนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดโนนภิบาล ม. 1 ตำบลโนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดโสกแดง ม. 5 ตำบลโนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดหนองไผ่ ม. 8 ตำบลโนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 44000

วัดกลางโกสุม ม. 1 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดเกาะแก้วโกสุม ม. 20 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดแก่งโกสุม ม. 16 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดคุยโพธิ์ ม. 15 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโชคชัยวราราม ม. 4 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดดงรัง ม. 18 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดดอนกลอย ม. 6 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดใต้โกสุม ม. 19 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดท่างาม ม. 14 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดท่าเดื่อ ม. 9 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดมงคลเทพประสิทธิ์ ม. 11 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดศรีสุข ม. 5 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสังข์ทองวนาราม ม. 3 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหนองยาง ม. 7 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหัวหนอง ม. 10 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดแห่เหนือ ม. 13 ตำบลหัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดชนะไพรี ม. 3 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดชัยมงคล ม. 2 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดชัยสุทธิ ม. 6 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดทองมงคล ม. 2 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดธรรมรังษี ม. 8 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดมงคลชัยศรี ม.4 ยางใหญ่ ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดศรีชุมพร ม. 1 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดศรีโสภณ ม. 7 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสว่างชัยศรี ม. 4 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดอัมพวัน ม. 11 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดอินทรวิชัย ม. 9 ตำบลยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดดอนกลาง ม. 12 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดทิพโสต ม. 10 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโนนทัน ม. 11 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโพธิ์กลาง ม. 4 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดวังแคน ม. 7 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดวังจาน ม. 6 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสระทอง ม. 2 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสุทธาวาส ม. 5 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสุวรรณาวาส ม. 1 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหินแห่ ม. 8 ตำบลวังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดชัยภาษิต ม. 5 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดตาลเรือง ม. 10 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดเทพประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโนนพยอม ม. 7 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโนนภาษี ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโนนราษี ม. 4 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดวังกุง ม. 8 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดศรีบุญเรือง ม. 9 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดศรีอรัญญาวาส ม. 6 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสระบัวทอง ม. 2 ตำบลเขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดชัยประสิทธิ์ ม. 1 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดชัยมงคล ม. 16 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดเทพรังสรรค์ ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดธาตุโนนนคร ม. 3 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโพธิ์ศรีธาราม ม. 9 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโพธิ์เหนือ ม. 3 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดม่วงใหญ่ ม. 12 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดวุฒิวราราม ม. 8 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดศรีสว่างม่วงน้อย ม. 5 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสระแก้ว ม. 10 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหนองแวง ม. 2 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดอัมพวนาราม ม. 6 ตำบลแพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดขิงแดง ม. 5 ตำบลแก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดแจ้งใหญ่ ม. 1 ตำบลแก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหนองกุงน้อย ม. 7 ตำบลแก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหัวขัว ม. 8 ตำบลแก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโคกสี ม. 8 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโคกหมากมาย ม. 4 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดดู่เหนือ ม. 5 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดนาล้อม ม. 9 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโนนสะอาด ม. 1 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโนนสูง ม. 10 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดบ้านทัน ม. 11 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดวังขอนจิก ม. 2 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสวนกล้วย ม. 7 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหนองแวงใต้ ม. 6 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหนองหญ้าม้า ม. 3 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหนองเหล็ก ม.12 ตำบลหนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดเกษมสุขาราม ม. 3 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดจันทรังษี ม. 6 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดจันทราราม ม. 2 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสว่างศรีวิลัย ม. 4 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสะอาดนครชัย ม. 5 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสุคันธาราม ม. 7 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสุวรรณาราม ม. 1 ตำบลหนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดบ้านเขวา ม. 8 ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดบ้านแท่น ม. 1 ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดบ้านยาง ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดบ้านเหล่า ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดโพธิ์ศรีนวล ม. 2 ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดยางสินไชย ม. 3 ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหนองแคน ม. 4 ตำบลเหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดจันทอุทัย ม. 1 ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดชัยสุทธิ ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดทรายคำ ม. 4 ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสว่างนิคม ม.5 ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสำโรงวราราม ม. 12 ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสุวรรณคงคา ม. 9 ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดสุวรรณมัจฉา ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดแสงสุวรรณ ม. 7 ตำบลเขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหนองบอน ม.7 หนองบอน ตำบลหนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม

วัดสว่างอารมณ์ ม.11 ตำบลโพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม

วัดเชียงส่ง ม.10 ตำบลเลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดน้ำจ้อย ม.9 ตำบลเลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดบ้านเลิงใต้ ม.3 ตำบลเลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดเลิงบัว ม.4 ตำบลเลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดศาลา ม.6 ตำบลหนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหญ้าขาว ม.7 ตำบลหนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดหนองกุง ม.1 ตำบลหนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดเหล่าโพธิ์ ม.5 ตำบลหนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

วัดปทุมวนาราม ม. 8 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ม. 4 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดราษฎร์สามัคคี ม. 5 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดศรีสมบูรณ์ ม. 11 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดสระแก้วบุบผาราม ม. 6 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดสว่างดุสิต ม. 9 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดสุวรรณาวาส ม. 1 ตำบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดดอนพระนอน(พุทธไสยาสน์) ม. 7 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดถิรญาณ ม. 8 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดพุทธมงคล ม. 2 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดโพนพิพัฒน์ ม. 10 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดศรีมหาโพธิ์ ม. 5 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดสุวรรณมงคล ม. 1 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดแสงอุทัย ม. 9 ตำบลคันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดกุดเวียน ม. 6 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดเกษรเจริญผล ม. 1 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดตาลเรือง ม. 9 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดท่าสีดาบัวขาว ม. 7 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดป่ายางห่าง ม. 8 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดเวฬุวัน ม. 5 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดศรีมงคล ม. 13 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดสว่างอารมณ์ ม. 2 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดเสนาวารี ม. 10 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดเสริมสุขคงคา ม. 12 ตำบลมะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดเจริญผล ม. 2 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดดอนยม ม. 7 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดบูรพา ม. 9 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดป่าวังเลิง ม.9 หัวขัว ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดพิไชยาราม ม. 10 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดมหาผล ม. 3 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดศรีเวียงชัย ม. 8 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดสว่างวารี ม. 1 ตำบลท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดเขวาโดน ม. 10 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดชัยมงคล ม. 4 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดตำแย ม.2 ตำแย ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดธรรมนิมิต ม. 9 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดนาสีนวน ม. 1 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดพรหมประสิทธิ์ ม. 8 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดโพธิ์มี ม. 6 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดศรีไชยาราม ม. 11 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดสระทองบ้านทัน ม. 5 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดหนองคู ม. 3 ตำบลนาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดจันทร์ประดิษฐ์ ม. 5 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดชัยชุมพล ม. 1 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดโนนทอง ม. 9 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดพุทธไชยาราม ม. 3 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดโพธาราม ม. 7 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดศรีสุข ม. 8 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดสระแก้ว ม. 10 ตำบลขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดแก้วสว่าง ม. 2 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดชมพูวนาราม ม. 4 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดดอนศรีสะอาด ม. 7 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดท่าวารี ม. 10 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดบ้านดอนเงิน ม. 6 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดโพธิ์ศรีสว่าง ม. 1 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดศรีสง่า ม. 5 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดศรีสุธรรมาราม ม. 8 ตำบลเขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์ ม. 7 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดนาดี ม. 4 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดน้ำเที่ยง ม. 5 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดบวรมงคล ม. 10 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดปทุมวัน ม. 9 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดโพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดศรีสุข ม. 3 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดหนองแคน ม. 8 ตำบลศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดเขมิกาวาส ม. 6 ตำบลกุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดศรีเจริญ ม. 4 ตำบลกุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดสว่างโนนจาน ม. 3 ตำบลกุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดอัมพวัน ม. 8 ตำบลกุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดท่าเรียบ ม.3 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดธรรมมงคล ม.8 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดนิมิตมงคล ม.1 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดศรีสวาสดิ์ ม.10 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดศรีโสภณ ม.11 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดสว่างอรุณ ม.8 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดเสนานิคม ม.7 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

วัดกลางเชียงยืน ม. 4 เชียงยืน ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดนิคมสะอาด ม. 6 โคกสูง ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดปัจจิมเชียงยืน ม. 3 เชียงยืน ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดโพธิ์ศรีสว่าง ม. 10 หนองศิริราษฎร์ ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสว่างสร้างแก้ว ม. 8 สร้างแก้ว ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดหนองมะเม้า ม. 7 หนองมะเม้า ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดหนองแวง ม. 9 หนองแวง ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดเหล่าหนาดโนนงิ้ว ม. 2 โนนงิ้ว ตำบลเชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดชัยศรี ม. 1 หนองหว้า ตำบลชื่นชม เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสว่างจอมศรี ม. 5 จอมศรี ตำบลชื่นชม เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดอัมพวัน ม. 7 โคกกลาง ตำบลชื่นชม เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดอุทกวารินทร์ ม. 6 น้ำจั้น ตำบลชื่นชม เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดจันทร์ประสิทธิ์ ม. 12 โพน ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดพุทธประดิษฐ์ ม. 11 โพน ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดมุจลินทราวาส ม. 8 หนองจิก ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดราษฎร์นิคม ม. 10 หนองไห ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดราษฎร์พิสัย ม. 7 หนองคู ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดราษฎร์สังคม ม. 5 หนองซอน ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสิทธาราม ม. 4 สีดา ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสุทธรังสิทธิ์ ม. 9 มะโม ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดอุดมวิทยา ม. 2 หนองซอน ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดอุทัยโพธิ์ทอง ม. 6 ขี ตำบลหนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดท่าแก ม. 8 เหล่าดอกไม้ ตำบลเหล่าดอกไม้ เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดบูรพา ม. 4 หนองผักแว่น ตำบลเหล่าดอกไม้ เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดโพธิ์ศรีกระบาก ม. 5 กระบาก ตำบลเหล่าดอกไม้ เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสระแก้วหนองคู ม. 6 หนองคู ตำบลเหล่าดอกไม้ เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดหมุ่นชัยศรี ม. 2 ส้มกบ ตำบลเหล่าดอกไม้ เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดจินดารมณ์ ม. 3 หนองแวง ตำบลดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดพรมพิชัย ม. 1 ผำ ตำบลดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดวิไลธรรมาราม ม. 8 ค้อ ตำบลดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดวิเศษสมบูรณ์ ม.12 แฝก ตำบลดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสว่างอารมณ์ ม. 4 โนนสำราญ ตำบลดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสะอาดเจริญศิลป์ ม. 7 โนนสะอาด ตำบลดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดกู่ทอง ม.1 กู่ทอง ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดบูรพา ม. 3 ขามเปี้ย ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดโพธิ์ชัย ม.9 โจด ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดโพธิ์หนองบุญชู ม. 5 หนองบุญชู ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสระเกตุหนองมันปลา(สว่างหนองมันปลา) ม.7 หนองมันปลา ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสว่างโพธิ์ชัย ม. 2 เมืองเพ็ง ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสว่างวิจารณ์ ม. 4 ขามเปี้ย ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสว่างหนองชาด ม. 6 หนองชาด ตำบลกู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดชัยพิมล ม. 10 ดอนโพธิ์ ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดไชยสถานธรรม ม. 4 ดอนหัน ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดธรรมจริยา ม. 7 หนองเดิ่น ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดธรรมวิเวก ม. 8 หนองบัว ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดประทุมวราราม ม. 2 ทัพม้า ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดไพรสุวรรณ ม. 9 เหล่าบัวบาน ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดศรีสมพร ม. 1 แบก ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดศรีสุทธาราม ม. 6 หนองล่าม ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสุวรรณรังษี ม. 3 นาทอง ตำบลนาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดโนนสวรรค์ ม. 5 โนนสวรรค์ ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดบ้านจานสามัคคี ม.1 จาน ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดปัพพานิสสัย ม. 4 โนนสูง ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดโพธิ์ศรีบ้านเข็ง ม. 7 เข็ง ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดโพธิ์ศรีบ้านจาน ม. 1 บาน ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสว่างศรีบุญเรือง ม. 2 โคกข่า ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสว่างศรีวิลัย ม. 9 โนนศรีสวัสดิ์ ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดหนองสระพัง ม. 8 หนองสระพัง ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดอิสาณเสือเฒ่า ม. 6 เสือเฒ่า ตำบลเสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดธรรมรังษี ม. 1 กุดปลาดุก ตำบลกุดปลาดุก เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดประทุมทอง ม. 10 หนองกุงใต้ ตำบลกุดปลาดุก เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดโพธิ์ศรีเจริญ ม.6 หนองนาไร่เดียว ตำบลกุดปลาดุก เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดศรีวิลัย ม. 9 คำเกิ่ง ตำบลกุดปลาดุก เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดศรีอินทราวาส ม. 5 นาฝาย ตำบลกุดปลาดุก เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดสว่างอารมณ์ ม. 8 โนนทัน ตำบลกุดปลาดุก เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดจันทราวาส ม. 4 หนองกุง ตำบลหนองกุง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดโพธิ์ศรีบ้านผือ ม.7 ผือ ตำบลหนองกุง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดหลุบแซง ม. 3 หลุมแซง ตำบลหนองกุง เชียงยืน มหาสารคาม 44160

วัดโคกกลาง ม. 3 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโคกก่อง ม. 3 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโคกล่าม ม. 15 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดซำแฮด ม. 2 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดนาดีวราราม ม. 6 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดบรบือสราราม ม. 1 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดแสงสว่างอารมณ์ ม. 4 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดเหล่าโง้ง ม. 5 ตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดดงเค็ง ม. 7 ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโนนทอง ม. 8 ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่ ม. 1 ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองทุ่ม ม. 3 ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองหญ้าปล้อง ม. 5 ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองหว้า ม. 9 บ้านหนองหว้า ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดอัมพวัน ม. 10 ตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดกลางกุดรัง ม. 1 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดกุดเม็ก ม. 8 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโคกลี่ ม. 5 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองคลอง ม. 6 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองบัว ม. 2 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองป้าน ม. 3 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหัวขัว ม. 18 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหัวช้าง ม. 4 ตำบลกุดรัง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดดอนถ่อ ม. 2 ตำบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโนนเกษตร ม. 1 ตำบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโนนสำราญ ม. 12 ตำบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดวังหิน ม. 3 ตำบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหัวหนอง ม. 5 ตำบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดอัมพวนาราม(โนนม่วง) ม. 6 บ้านโนนม่วง ตำบลวังไชย บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดขี้เหล็ก ม. 3 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดเขวาน้อย ม. 9 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดโคกเสือเฒ่า ม. 7 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโคกใหญ่ ม. 10 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดดงมัน ม. 6 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดทุ่งสว่างโนนม่วง ม. 8 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดบ้านงิ้ว ม. 4 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดม่วง(บ้านม่วง) ม. 1 ตำบลหนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดกำพี้ ม.1 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดดอนงัว(บ้านดอนงัว) ม. 11 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดแดงน้อย ม. 2 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดบ้านฮ่องไผ่ ม. 4 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดมงคลสามัคคี ม. 15 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดสองห้อง ม. 6 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดสีมาวดี(บ้านเป้า) ม. 5 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองขาม ม. 13 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดเหล่ากา ม. 3 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดเหล่ายาว ม. 9 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดฮ่องน้อย ม. 7 ตำบลกำพี้ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดแก่นเท่า ม. 11 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโนนราษี ม. 1 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโนนสวรรค์ ม. 4 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดบ้านฝาง ม.2 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดบูรพาหนองบัว ม. 8 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดผักหวาน ม. 6 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโพธิ์ศรี(โพธิ์ศรีห้วยทราย) ม. 3 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหัวขัว ม. 7 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดเหล่าใหญ่ ม. 5 ตำบลโนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดดอนพยอม ม. 4 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโนนแดง ม. 1 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโนนทอง ม. 9 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดบ้านศาลา ม. 8 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดป่ากุงหนา ม. 10 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโพธิ์ศรีสว่าง ม. 14 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดมะขามหวาน ม. 11 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองทุ่มวราราม ม. 7 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองแวง ม. 3 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดเหล่าตามา ม. 5 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดอรัญญาวาส ม. 2 ตำบลโนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดบ่อแก ม. 10 ตำบลเลิงแฝก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดปอแดง ม. 2 ตำบลเลิงแฝก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดเลิงแฝก ม. 1 ตำบลเลิงแฝก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโสกกาว ม. 6 ตำบลเลิงแฝก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโสกคลอง ม. 9 ตำบลเลิงแฝก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองบอน ม. 8 ตำบลเลิงแฝก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดคูแคน ม. 8 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโคกลี่ ม. 13 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดชัยโย ม. 7 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดซองแมว ม. 2 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดดอนบม ม. 3 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดบ้านค้อ ม. 9 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดหนองแก ม. 4 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดหนองจิก ม. 1 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหัวนา ม. 6 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดเหล่าโพธิ์ ม. 5 ตำบลหนองจิก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดสว่างโนนทัน ม.1 ตำบลบัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดหนองตุ ม. 4 ตำบลบัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองตุหนองแวง ม.3 หนองแวง ตำบลบัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองแวง ม. 3 ตำบลบัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดนาโพธิ์ ม. 1 ตำบลนาโพธิ์ บรบือ มหาสารคาม 44160

วัดหนองกุง ม. 10 ตำบลนาโพธิ์ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองโดน(สว่างอารมณ์หนองโดน) ม. 3 ตำบลนาโพธิ์ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโคกกู่(โคกกู่สัมพันธ์ค่า) ม. 5 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดดอนกลางวนาราม ม. 2 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดฝายป่าบัว ม. 8 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดไพรวัลย์(มณีวรรณ) ม. 11 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโสกภารา ม. 7 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองคูขาด ม. 1 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองคูใหญ่ ม. 3 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหัวนาทัย ม.4 ตำบลหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดบกพร้าว ม. 10 ตำบลยาง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดบ้านแดง ม.2 ตำบลยาง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดบ้านยาง ม. 1 ตำบลยาง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองขาม ม. 5 ตำบลยาง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองหว้า ม. 3 ตำบลยาง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดวังโจดโสภาราม ม. 10 ตำบลห้วยเตย บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดสำโรง ม. 10 ตำบลห้วยเตย บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองแคน ม. 12 ตำบลห้วยเตย บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองแสง ม. 7 ตำบลห้วยเตย บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดพงโพด ม. 5 ตำบลหนองสิม บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดวรินทราวาส(หนองโดน) ม. 7 ตำบลหนองสิม บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดเวฬุวนาราม ม. 9 ตำบลหนองสิม บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดสว่างสามัคคี(หอกลอง) ม. 8 ตำบลหนองสิม บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองสิมใหญ่ ม. 1 ตำบลหนองสิม บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโนนทัน ม. 9 ตำบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดมังคลาราม ม. 8 ตำบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดวังปลาโด ม. 7 ตำบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดศาลาทอง ม. 13 ตำบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดสระแก้ว ม. 11 ตำบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดสุคันธาราม ม. 10 ตำบลวังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดโคกกลาง ม. 13 ตำบลหนองโก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดบ้านเปลือย ม. 6 ตำบลหนองโก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดสารญาณมุณี ม. 5 ตำบลหนองโก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองโก ม. 11 ตำบลหนองโก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองคลอง ม. 14 ตำบลหนองโก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองตูบ ม. 6 ตำบลหนองโก บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดจอมทอง ม.11 ตำบลหนองแวง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดบ้านห้วยแคน ม.5 ตำบลหนองแวง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดหนองแวง ม.7 ตำบลหนองแวง บรบือ มหาสารคาม 44130

วัดกุดรังสุทธาราม ม. 2 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดค้อธิ ม. 13 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดค้อธิหนองม่วง ม. 10 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดทักษิณาราม ม. 1 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดนาเชือก ม. 12 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดบูรพา(บ้านหัวช้าง) ม. 8 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดสุกาวาส(บ้านหินตั้ง) ม. 9 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดห้วยหิน(บ้านห้วยหิน) ม. 4 ตำบลนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดขี้เหล็ก(บ้านขึ้เหล็ก) ม. 11 ตำบลสำโรง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดบุรารัฐโพธาราม(บ้านชุมแสง) ม. 8 ตำบลสำโรง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดโพนทราย(บ้านโพนทราย) ม. 2 ตำบลสำโรง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดสำโรงรัตนาราม(บ้านสำโรง) ม. 1 ตำบลสำโรง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดเหล่ากว้าง(บ้านเหล่ากว้าง) ม. 9 ตำบลสำโรง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดเก่าใหญ่(บ้านเก่าใหญ่) ม. 4 ตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดบ้านวังหิน ม. 6 ตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดโพธิ์ทอง(บ้านโคกก่อง) ม. 7 ตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านหนองแดง) ม. 1 ตำบลหนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดโกทา(บ้านโกทา) ม. 2 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดขิงแดง(บ้านขิงแดง) ม. 10 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดดอนกลอย(บ้านดอนกลอย) ม. 4 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดทุ่งสว่าง(บ้านเห็ดไค) ม. 5 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดบูรพาห้วยหลาว(บ้านห้วยหลาว) ม. 7 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดรัมณียาราม(บ้านเขวาไร่) ม. 1 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดสว่างวิเวกจิต ม. 9 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดหนองบัวแดง(บ้านหนองบัวแดง) ม. 9 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดหนองแสง(บ้านหนองแสง) ม. 16 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดหัวหนองคู ม. 3 ตำบลเขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดคึมบง(บ้านคึมบง) ม. 5 ตำบลหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดเชตวันหนองบึง(บ้านหนองบึง) ม. 3 ตำบลหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดโพธิ์ศรีธาราม ม. 7 ตำบลหนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดกู่ทอง(บ้านกุดหลวง) ม. 5 ตำบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดบ้านหนองโน ม. 3 ตำบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดบูรพา(บ้านหนองบัว) ม. 7 ตำบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดโพธิ์ชัย(บ้านปอพาน) ม.2 ตำบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดเหล่าค้อ(บ้านเหล่าค้อ) ม. 12 ตำบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดอุดร(บ้านหนองสระ) ม. 6 ตำบลปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดกุดน้ำใส(บ้านกุดน้ำใส) ม. 1 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดธรรมาภิระตาราม(บ้านหมากหม้อ) ม. 6 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดราษฎร์สามัคคี(บ้านหนองแฮ) ม. 5 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดหนองเม็ก(บ้านหนองเม็ก) ม. 3 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดหนองเลา(บ้านหนองเลา) ม. 9 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดเหล่าอีหมัน(ธาตุเหล่าอีหมัน) ม. 14 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดอุปโป(บ้านอุปโป) ม. 4 ตำบลหนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดตลาดม่วง(บ้านตลาดม่วง) ม. 1 ตำบลหนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดหนองปอ(บ้านหนองปอ) ม. 2 ตำบลหนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดหนองเรือ(บ้านหนองเรือ) ม. 4 ตำบลหนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดห้วยทราย(บ้านโคกล่าม) ม. 9 ตำบลหนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดห้วยทราย(บ้านหัวเข่าแตก) ม. 3 ตำบลหนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดหัวสระ(บ้านหัวสระ) ม. 8 ตำบลหนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดป่าหนองคู ม.12 ตำบลหนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดหนองกุง(บ้านหนองกุง) ม. 4 ตำบลหนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดหนองแดง(บ้านหนองแดง) ม. 2 ตำบลหนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดดีหล้าโพธิ์ธาราม ม.3 ตำบลสันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดตำแย ม.2 ตำบลสันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดทรงศิลา(บ้านปลาขาว) ม.9 ตำบลสันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดไทรทองป่าตอง ม.1 ตำบลสันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 44170

วัดทองนพคุณ ม. 13 ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดพยัคฆภูมิวราราม ม. 24 ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดโพธิ์ชัยนิมิตร ม. 8 เมืองเจีย ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดเมืองเสือ(เมืองเสือสุขุมาราม) ม. 6 ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหนองกก(บ้านหนองกก) ม. 5 ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหนองแคน(บ้านหนองแคน) ม. 15 ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหนองห้าง(บ้านหนองห้าง) ม. 21 ตำบลปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดรัตนมานิตย์ ม. 6 ตำบลก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดราษฎร์บูรณะ ม. 8 ตำบลก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 7 ตำบลก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดโสมนัส ม. 4 ตำบลก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหนองผือ(บ้านหนองผือ) ม. 10 ตำบลก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดดอนหมี(บ้านดอนหมี) ม. 8 ตำบลเวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดสว่างอารมณ์ ม. 9 ตำบลเวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหัวดงนาค่าย ม. 10 ตำบลเวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดตาลอก(บ้านตาลอก) ม. 5 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดท่าชัยศรี ม. 1 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดบ้านเหล่า ม. 3 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดบูระพา ม. 12 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดเม็กดำ(กลางเม็กดำ) ม. 8 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดสวนตาลบ้านแก่นท้าว(แก่นท้าว) ม. 2 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดสว่างวราราม ม. 8 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดสำโรง(บ้านสำโรง) ม. 11 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหัวช้าง ม. 7 ตำบลเม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดดงบาก ม. 9 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดดงศิลา(ดงสีลา) ม. 7 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดบูรณะอาณาเขต ม. 13 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดโพธิ์ชัย ม. 3 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดโพธิ์ทอง ม. 2 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดมะชม ม. 5 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดสระธาตุ ม. 6 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหนองแก(บ้านหนองแก) ม. 16 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหนองตาเต็น ม. 8 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดอรัญญิกาวาส ม. 10 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดอุทัยทิศ ม. 4 ตำบลนาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดทัพป่าจิก ม. 7 ตำบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดบ้านอีเม็ง ม. 8 ตำบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดโพธิสว่าง ม. 4 ตำบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดรัตนวัน ม. 6 ตำบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดสระบาก(บ้านสระบาก) ม. 10 ตำบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดอัมพวัน ม. 2 ตำบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดเก่าน้อย ม. 2 ตำบลหนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดดอนคลี่(โนนสูงดอนหลี่) ม. 9 ตำบลหนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดสระแคนใต้ ม. 3 ตำบลหนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดสองห้อง(บ้านสองห้อง) ม. 7 ตำบลหนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหนองบัวแก้ว ม. 5 ตำบลหนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหนองบัวน้อย ม. 1 ตำบลหนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดทุ่งเมืองเตา ม. 12 ตำบลเมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดโนนจาน(โพธิ์ศรีนครราม) ม. 7 ตำบลเมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดสง่าสามัคคี ม. 2 ตำบลเมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดสว่างอารุณ ม. 9 ตำบลเมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดราษฎร์เจริญ ม. 8 ตำบลลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหนองแก ม. 6 ตำบลลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหนองไผ่ ม.2 หนองไผ่ ตำบลลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหนองยาง(บ้านหนองยาง) ม. 13 ตำบลลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดราษฎร์บำรุง ม. 12 ตำบลเวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดขามเรียน ม. 5 ตำบลหนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดโคกล่าม ม. 10 ตำบลหนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดโคกเลื่อน ม. 8 ตำบลหนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดหนองหว้า(หนองหว้าเฒ่า) ม. 9 ตำบลหนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

วัดกระยอม ม. 17 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดกลาง ม. 2 หนองแสง ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดจอกขวาง ม. 6 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโนนท่อน ม. 11 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดปลาบู่ ม. 14 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดป่ายาง ม. 15 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโพธิ์ ม.10 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดศรีชุมพล ม. 4 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดสมณคุตประดิษฐ์ ม. 13 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดสองห้องเหนือ ม. 21 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดสุวรรณพัตร์ ม.5 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโสมนัสประดิษฐ์ ม. 1 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองขาม ม. 19 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองคูไชย ม. 18 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองเดิ่น ม. 16 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหัวงัว ม. 7 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดอินทราราม ม. 12 ตำบลหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดขามป้อม ม. 1 ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโนนจาน ม. 10 ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดบ้านโนน ม. 4 โนน ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดไผ่ล้อม ม. 9 ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองใต้ ม. 5 ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองบก ม. 8 ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองแวง(บ้านหนองแวง) ม. 6 ตำบลขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดกู่สนาม(กู่สุนทราราม) ม. 2 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดติกขมณีวรรณ ม. 11 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดเทพศิริหนองกุง ม. 5 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดศาลา ม. 1 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดสังวรณ์ ม. 7 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองผือ ม. 8 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหัวฝาย ม. 12 ตำบลเสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดกุดแคน ม. 8 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโคกสีนอก(ทุ่งสว่าง) ม. 14 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโคกสีใน(โสภณประดิษฐ์) ม. 13 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดดอนหัน(ท่าประทุมทอง) ม. 12 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดใต้(ใต้ดงใหญ่) ม. 6 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดทองหลาง ม. 17 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโนนตูม ม. 10 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโพธิ์ศรีดงใหญ่ ม. 2 ตำบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดแก่นเท่า ม. 6 ตำบลโพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดตำแย ม. 7 ตำบลโพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดบูรพา ม. 1 ตำบลโพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโพธิ์ชัยศรี ม. 5 ตำบลโพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดชาดน้อย ม. 3 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดชาดใหญ่ ม. 1 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดทุ่งสว่าง ม. 6 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดนาฝาย ม. 12 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดประดู่ทรงธรรม ม. 7 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดยางไก่เฒ่า ม. 9 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดรังษี ม. 4 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดศิลา ม. 10 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองแก ม.10 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองบัว(คันธบุบผาราม) ม. 8 ตำบลหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดเก่าน้อย ม. 7 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดเขวาค้อ(สว่างอารมณ์) ม. 6 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโคกกลาง ม. 11 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโคกสะอาด ม. 4 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโคกใหญ่ ม. 12 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดฉิมพลีดู่งิ้ว ม. 8 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโนนสีลา ม. 2 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดประดู่ ม. 9 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดแวงชัยวนาราม ม. 3 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดสระแคน ม. 1 ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองโจด ม.4 หนองโจด ตำบลแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดตระคลอง ม. 7 ตำบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดบ้านงัวบา ม. 8 ตำบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดรัตนโสภา ม. 4 ตำบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดศิริมงคล ม. 9 ตำบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดสว่าง ม. 6 ตำบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดอัมพวัน ม. 5 ตำบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโคกเต่า(ธาตุโพธิ์ทอง) ม. 2 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโคกสูง(เวฬุวัน) ม. 5 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดน้ำเกลี้ยง(อัมพวันจันทราวาส) ม. 8 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดลัฎฐิวัล ม. 1 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดสระจันทร์ ม. 9 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดสว่างอารมณ์ ม. 3 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองขี ม. 7 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองเสียว(ดาวเรือง) ม. 6 ตำบลนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดตลาด ม. 2 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโนนโพธิ์ ม. 3 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดบ้านเปลือย ม. 6 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดบ้านหวาย(มหาเวตะคาม) ม. 4 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดมะแซว(โพธิ์ชัย) ม. 15 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองคลอง ม.5 หนองคลอง ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองโง้ง ม. 16 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองแต้ ม. 1 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองไผ่ ม. 7 ตำบลบ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโคกสีไฮ ม. 9 ตำบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดป่าหนองไฮ ม.11 ตำบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโพธาราม ม. 2 ตำบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดเวฬุวาศรี ม. 7 ตำบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองคูม่วง ม. 8 ตำบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองไฮ(ปากน้ำ) ม.1 ตำบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดจำปาศรี ม. 13 ตำบลประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโนนทัน ม. 8 ตำบลประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดศรีวิชัย ม. 4 ตำบลประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดสระบัว ม. 5 ตำบลประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองสระ ม. 6 ตำบลประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดอรัญญา ม. 9 ตำบลประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดโนนเขวา ม. 1 ตำบลหนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองตาไก้ ม. 2 ตำบลหนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองทุ่ม ม.5 ตำบลหนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดกุดนาดี ม.5 ตำบลหนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดสามัคคีธรรม ม.1 ตำบลหนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองแสนใต้ ม.3 ตำบลหนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดหนองแสนเหนือ ม.2 ตำบลหนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

วัดนาดูนพัฒนาราม ม. 4 หนองเม็ก ตำบลนาดูน นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดหนองกลางโคก ม. 3 หนองกลางโคก ตำบลนาดูน นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดดาวประดิษฐ์ ม. 5 ด้ามขวาน ตำบลหนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดโนนเห็ดได ม. 3 โนนเห็ดไค ตำบลหนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดผลิวัน ม. 1 หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดโพธาราม ม. 4 หนองบัวคู ตำบลหนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดสระเกษ ม. 2 ลิ้นฟ้า ตำบลหนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดโนนมะเกลือ ม. 3 โนนมะเกลือ ตำบลหนองคู นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดบ้านโพนทอง(โพธิ์ทองสิริวนาราม) ม. 1 โพนทอง ตำบลหนองคู นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดประชาสามัคคี ม. 5 เหล่าจั่น ตำบลหนองคู นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดสุขาพัฒนาราม ม. 4 หนองป้าน ตำบลหนองคู นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดหนองแต้น้อย ม. 2 หนองแต้น้อย ตำบลหนองคู นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดดงน้อย ม. 7 ดงน้อย ตำบลดงบัง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดโนนสะอาด ม. 6 โนนเขวา ตำบลดงบัง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดป่าเรไลย์ ม. 12 หนองพอก ตำบลดงบัง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดโพธารมณ์ ม. 2 โกทา ตำบลดงบัง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดโพธาราม ม. 5 ดงบัง ตำบลดงบัง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดหงษาราม ม. 3 นาหาด ตำบลดงบัง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดโคกยาว ม. 5 โคกยาว ตำบลดงดวน นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดแดงโพง ม. 1 แดงโพ ตำบลดงดวน นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดนาฝาย ม. 6 นาฝาย ตำบลดงดวน นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดหนองบัวน้อย ม. 2 หนองบัวน้อย ตำบลดงดวน นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดเหล่าส้มลม ม. 7 เหล่าส้มลม ตำบลดงดวน นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดโคกกลาง ม. 5 โคกกลาง ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดโคกเพิ่ม ม. 6 โคกเพิ่ม ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดดอนดู่ ม. 7 ดอนดู่ ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดโพธิ์ศรี ม. 9 ปอพาน ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดสระศิลา ม. 10 หนองหิน ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดหนองซำข่าสามัคคี ม. 2 หนองซำ ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดหัวดง ม. 1 หัวดง ตำบลหัวดง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดโคกเครือ ม.3 โคกเครือ ตำบลดงยาง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดดงยาง ม. 1 ดงยาง ตำบลดงยาง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดหนองผง ม.8 หนองผง ตำบลดงยาง นาดูน มหาสารคาม 44120

วัดหลุบควัน ม. 10 หลุบควัน ตำบลดงยาง นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดกู่ใต้ ม.2 กู่ ตำบลกู่สันตรันต์ นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดยางอิไล ม. 9 ตำบลกู่สันตรันต์ นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดสระบัว ม. 6 ตำบลกู่สันตรันต์ นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดหนองจิก ม. 7 หนองจิก ตำบลกู่สันตรันต์ นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดหนองทุ่ม ม.5 หนองทุ่ม ตำบลกู่สันตรันต์ นาดูน มหาสารคาม 44180

วัดบ้านหนองแปน(หนองแปน) ม. 6 ตำบลยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดป่าศรีสุโพธิ์วนาราม ม.10 ตำบลยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดหนองหน่อง ม.8 ตำบลยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดอุตตาราม(บ้านแวงยาง) ม. 5 ตำบลยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดนาเลิง ม. 7 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดป่าจิก ม. 6 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดศาลา(บ้านศาลา) ม. 8 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดสวอง(บ้านสวอง) ม. 7 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดสว่างนาภู(บ้านนาภู) ม. 1 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดหนองบัวชุม(บ้านหนองบัวชุม) ม. 5 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดเหล่าหมากคำ ม.2 ตำบลนาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดดงแดน ม. 5 ตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดดอนกลาง ม. 2 ตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดนกเหาะ ม. 4 ตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดบ้านเปล่ง ม. 10 ตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดบุ่งง้าว(บ้านบุ่งง้าว) ม. 9 ตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดหนองโดน(บ้านโดน) ม. 6 ตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดชัยมงคล(บ้านกู่) ม. 1 ตำบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดโนนรัง ม. 2 ตำบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดโนนแห่ ม. 5 ตำบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดหนองจิก ม. 7 ตำบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดหนองหญ้าปล้อง ม. 6 ตำบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดหัวช้าง ม. 4 ตำบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดดงเมืองน้อย ม. 1 ตำบลดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดสว่างอารมณ์ ม. 6 ตำบลดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดหนองบัวใต้ ม. 3 ตำบลดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดหนองบัวสันตุ ม. 1 ตำบลดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดฉนวน ม. 3 ตำบลขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดตาพวน ม. 6 ตำบลขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดสร้างแช่ง ม. 5 ตำบลขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110

วัดหนองบัวแปะ ม. 1 ตำบลขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม 44110