Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดขอนแก่น

flowerline.gif (5473 bytes)

อำเภอเมือง

 1. วัดกลาง ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 2. วัดจอมศรี ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 3. วัดตราชูวนาราม ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 4. วัดธาตุ ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 5. วัดโนนชัยวนาราม ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 6. วัดป่าชัยวัน ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 7. วัดป่าอดุลยาราม ม.16 ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 8. วัดโพธิ์ (โพธิ์โนนทัน) ม. 2 ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 9. วัดมรรคสำราญ ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 10. วัดวิเวกธรรม ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 11. วัดวุฒาราม ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 12. วัดศรีจันทร์ ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 13. วัดศรีธาตุ ม.14 ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 14. วัดศรีนวล ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 15. วัดศรีสว่างโนนทัน ม.3 โนนทัน ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 16. วัดหนองแวง ตำบลในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
 17. วัดจอมศรี ม. 10 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 18. วัดชัยสิทธิ์ ม. 4 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 19. วัดไตรคามบำรุง ม. 12 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 20. วัดทรายบึงสำราญ ม. 8 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 21. วัดโนนราศรี ม. 5 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 22. วัดโนนศิลา ม. 1 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 23. วัดบ้านท่อน (โพธิ์ศรีบ้านท่อน) ม. 13 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 24. วัดราชบุรี ม. 2 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 25. วัดวิจารณ์สว่างโศก ม. 14 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 26. วัดศรีสะอาด ม. 15 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 27. วัดสว่างกลางฮุง ม. 16 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 28. วัดอรัญญาสุทธาวาส ม. 3 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 29. วัดอุดม (อุดมไก่นา) ม. 6 ตำบลสำราญ เมือง ขอนแก่น 40000
 30. วัดเกาะทอง ม. 5 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น 40000
 31. วัดชัยแสงอรุณทอง ม. 11 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น 40000
 32. วัดท่ายางชุม ม. 3 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น 40000
 33. วัดโพธาราม ม. 8 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น 40000
 34. วัดโพธิ์ศรีธาราม ม. 17 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น 40000
 35. วัดศรีฐาน ม. 7 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น 40000
 36. วัดศิริธรรมิกาวาส ม. 2 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น 40000
 37. วัดสว่างศรีวิลัย ม. 6 ตำบลโคกสี เมือง ขอนแก่น 40000
 38. วัดถาวร ม. 5 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40000
 39. วัดท่าพระเนาว์ ม. 6 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40000
 40. วัดเทพปูรณาราม ม. 7 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40000
 41. วัดโนนสูง ม. 9 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40000
 42. วัดบูรพาราม ม. 1 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40000
 43. วัดภูมิหลักฐาน ม. 8 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40000
 44. วัดสมัคคาราม ม. 4 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40000
 45. วัดสุทธิสังวรณ์ ม. 3 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40000
 46. วัดหนองโข่ย (โพธิ์ศรีบ้านหนองโข่ย) ม. 2 ตำบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40000
 47. วัดโฆสิตาราม ม. 8 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 40000
 48. วัดโนนขาม ม. 5 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 40000
 49. วัดป่าอภัยวัน ม. 4 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 40000
 50. วัดโพธิ์กลาง ม. 3 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 40000
 51. วัดมณฑป ม. 10 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 40000
 52. วัดยอดแก้ว ม. 4 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 40000
 53. วัดศรีชมชื่น ม.6-7 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 40000
 54. วัดศรีบุญเรือง ม.1-2 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 40000
 55. วัดศรีโพธิ์ทอง ม. 9 ตำบลบ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 40000
 56. วัดกลางบุรี ม.6 ดอนบม ตำบลเมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000
 57. วัดท่าราชไชยศรี ม. 15 ตำบลเมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000
 58. วัดธาตุกุดกว้าง ม. 13 ตำบลเมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000
 59. วัดสว่างศรีวิชัย ม. 5 โนนตุ่น ตำบลเมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000
 60. วัดหัวหิน ม. 1 ตำบลเมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000
 61. วัดดอนแก้ว ม. 14 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 62. วัดตาลเรียง ม. 14 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 63. วัดไตรประสิทธิ์ ม. 5 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 64. วัดท่าประชุม ม. 19 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 65. วัดท่าเรียบ ม. 17 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 66. วัดท่าสองคร ม. 18 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 67. วัดป่ารัตนาราม ม. 21 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 68. วัดป่าแสงอรุณ ม. 9 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 69. วัดโพธิ์ชัย ม. 15 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 70. วัดโพธิ์นิมิตร ม. 15 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 71. วัดมิ่งโพธิ์วนาราม ม. 11 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 72. วัดสมศรี ม. 10 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 73. วัดสว่างชัยศรี ม. 4 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 74. วัดสว่างโพธิ์ชัย ม. 12 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 75. วัดสว่างหนองไฮ ม. 8 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 76. วัดสว่างอารมณ์ ม. 16 ตำบลพระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
 77. วัดไชยศรี ม. 8 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น 40000
 78. วัดดวงจันทราราม ม. 5 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น 40000
 79. วัดเทพสุวรรณ ม. 2 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น 40000
 80. วัดไทรงาม ม. 1 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น 40000
 81. วัดบูรพาทิศ ม. 10 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น 40000
 82. วัดป่าสามัคคีธรรม ม. 5 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น 40000
 83. วัดโพธิ์ชัย ม. 7 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น 40000
 84. วัดราษฎร์สังขรณ์ ม. 13 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น 40000
 85. วัดศรีชมบาล ม. 4 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น 40000
 86. วัดศรีบุญเรือง ม. 11 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น 40000
 87. วัดสำราญ ม. 9 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น 40000
 88. วัดเสมอภาพ ม. 14 ตำบลสาวัตถี เมือง ขอนแก่น 40000
 89. วัดตะคลองสีผึ้ง ม. 5 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 40000
 90. วัดป่าอรัญญาวาสี ม. 8 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 40000
 91. วัดโพธิ์ชัย ม.2 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 40000
 92. วัดโพธิ์ทอง(เหล่าโพนทอง) ม. 7 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 40000
 93. วัดศรีภูมิเรือง ม. 4 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 40000
 94. วัดศรีวนาวาส ม. 9 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 40000
 95. วัดสามัคคี ม. 1 ตำบลบ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 40000
 96. วัดท่ามะเดื่อ ม. 9 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000
 97. วัดโนนศิลา ม. 1 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000
 98. วัดบ้านโนนศรีเรือง ม. 6 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000
 99. วัดโพธิ์งาม ม. 11 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000
 100. วัดโพธิ์ศรี ม. 3 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000
 101. วัดรัตนาราม ม. 4 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000
 102. วัดวิจารณาราม ม. 10 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000
 103. วัดสมศรี ม. 7 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000
 104. วัดสำราญ ม. 8 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000
 105. วัดอาภาราม ม. 2 ตำบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000
 106. วัดทรายมูล ม.1-2 ตำบลแดงใหญ่ เมือง ขอนแก่น 40000
 107. วัดศรีดอนกลาง ม. 5 ตำบลแดงใหญ่ เมือง ขอนแก่น 40000
 108. วัดสระมงคล ม. 3 ตำบลแดงใหญ่ เมือง ขอนแก่น 40000
 109. วัดสว่างพิทยา ม.4-7 ตำบลแดงใหญ่ เมือง ขอนแก่น 40000
 110. วัดจันทรังษี ม. 3 ตำบลดอนช้าง เมือง ขอนแก่น 40000
 111. วัดน้ำค้าง ม. 7 ตำบลดอนช้าง เมือง ขอนแก่น 40000
 112. วัดปทุมแพงศรี ม. 4 ตำบลดอนช้าง เมือง ขอนแก่น 40000
 113. วัดยอดแก้ว ม. 6 ตำบลดอนช้าง เมือง ขอนแก่น 40000
 114. วัดศรีสุก ม. 1 ตำบลดอนช้าง เมือง ขอนแก่น 40000
 115. วัดสายราษฎร์บำรุง ม. 2 ตำบลดอนช้าง เมือง ขอนแก่น 40000
 116. วัดท่าชลาวาส ม. 5 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น 40000
 117. วัดท่าแร่ ม. 10 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น 40000
 118. วัดนวลจันทร์ ม. 1 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น 40000
 119. วัดบึงบาล ม. 3 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น 40000
 120. วัดโพธิ์บัลลังก์ ม. 2 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น 40000
 121. วัดม่วง ม. 7 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น 40000
 122. วัดสว่างมโน ม. 5 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น 40000
 123. วัดสว่างมรรค ม. 8 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น 40000
 124. วัดอรัญญาวาส ม. 9 ตำบลดอนหัน เมือง ขอนแก่น 40000
 125. วัดเกษรวนาราม ม. 9 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 126. วัดจุณณะปิยะวนาวาส ม.14 หนองไผ่ ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 127. วัดท่าโพธิ์ ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 128. วัดท่าราษฎร์ ม. 10 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 129. วัดนาถวนาราม ม. 7 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 130. วัดโนนม่วง ม.3 โนนม่วง ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 131. วัดป่ามหาวนาราม ม. 3 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 132. วัดป่ารัตนมงคล ม. 9 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 133. วัดป่าเรไร ม. 11 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 134. วัดโพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 135. วัดม่วงศรี ม. 3 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 136. วัดสรรค์วนาราม ม. 8 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 137. วัดสระแก้ว ม. 12 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 138. วัดสว่างดอนยาง ม. 11 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 139. วัดสว่างสุทธาราม ม. 2 ตำบลศิลา เมือง ขอนแก่น 40000
 140. วัดกองศรี ม. 3 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000
 141. วัดท่าบึง ม. 1 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000
 142. วัดไทรทอง ม. 9 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000
 143. วัดศรีสะอาด ม. 5 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000
 144. วัดศรีอาราม ม. 10 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000
 145. วัดสระแก้ว ม. 8 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000
 146. วัดสระทอง ม.11 ตำบลบ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000
 147. วัดจันทรังษี ม. 6 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น 40000
 148. วัดท่ายาราม ม. 16 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น 40000
 149. วัดธาตุสว่าง ม. 4 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น 40000
 150. วัดศรีชล ม. 10 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น 40000
 151. วัดสุนทโรวาส ม. 14 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น 40000
 152. วัดหนองตูม ม.12 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น 40000
 153. วัดอรุณวราราม ม. 9 ตำบลหนองตูม เมือง ขอนแก่น 40000
 154. วัดศรีแก้ว ม. 1 บ้านโนน ตำบลโนนท่อน เมือง ขอนแก่น 40000

อำเภอบ้านฝาง

 1. วัดเกาะแก้ว ม. 7 ตำบลหนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 2. วัดโคกสามารถ ม. 6 ตำบลหนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 3. วัดท่าประชุม ม. 4 ตำบลหนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 4. วัดวังเย็น ม. 5 ตำบลหนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 5. วัดศิริธรรม ม. 7 ตำบลหนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 6. วัดสังเวชธรรมาราม ม. 4 ตำบลหนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 7. วัดโพธิ์ดก ม. 4 ตำบลป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 8. วัดศรีชมภู ม. 7 ตำบลป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 9. วัดสว่างธรรมวราราม(ปัจจิม) ม. 3 ตำบลป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 10. วัดอัมพวนาราม ม. 1 ตำบลป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 11. วัดตลาดโพธิ์ศรี ม. 6 ตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 12. วัดทุ่งสว่าง ม. 5 ตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 13. วัดระฆัง ม. 2 ตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 14. วัดสมบูรณ์ ม. 3 ตำบลโนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 15. วัดชนบำรุง ม. 10 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 16. วัดแท่น ม. 4 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 17. วัดนาฬิการาม ม. 11 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 18. วัดโพธิ์ชัย ม. 1 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 19. วัดโพธิ์ตาล ม.12 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 20. วัดโพนเลา ม. 3 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 21. วัดสระบัว ม. 2 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 22. วัดสามสวน ม. 5 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 23. วัดอาภาวาส ม. 7 ตำบลบ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 24. วัดคลองสะอาด ม. 7 ตำบลป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 25. วัดตลาดหัวหิน ม. 2 ตำบลป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 26. วัดศรีบาลเรือง ม. 9 ตำบลป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 27. วัดศรีรัตนาราม ม.8 หนองคลองน้อย ตำบลป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 28. วัดดอนจันทร์ ม. 6 ตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 29. วัดโนนศรีเรือง ม.8 ตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 30. วัดบูรพาราม ม. 2 ตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 31. วัดศรีประทุมวนาราม ม. 9 ตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 32. วัดสมบูรณ์ ม. 7 ตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 33. วัดสระแก้ว ม. 4 ตำบลบ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 34. วัดคีรีวัน ม. 5 ตำบลโคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 35. วัดโพธิ์สาริการาม ม. 2 ตำบลโคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 40000
 36. วัดศรีพนาวาส ม. 4 ตำบลโคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 40270
 37. วัดสุนทรสมุทร์ ม. 6 ตำบลโคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

อำเภอพระยืน

 1. วัดไชโย ม. 1 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320
 2. วัดเถาวัลย์ ม. 6 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320
 3. วัดธงชัย ม. 3 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320
 4. วัดป่าเรไรย์ ม. 5 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320
 5. วัดพระเนาว์ศรี ม. 8 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320
 6. วัดสมสะอาด ม. 7 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320
 7. วัดสว่างจันทร์ ม. 9 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320
 8. วัดสุทธิมงคล ม. 4 ตำบลพระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320
 9. วัดบริบูรณ์ ม. 1 พระบุ ตำบลพระบุ พระยืน ขอนแก่น 40320
 10. วัดศรีวิชัย ม.4 โจดน้อย ตำบลพระบุ พระยืน ขอนแก่น 40320
 11. วัดหัวบึง ม. 3 หัน ตำบลพระบุ พระยืน ขอนแก่น 40320
 12. วัดจันทราคม ม. 6 ตำบลบ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 40320
 13. วัดดงกลาง ม.5 ตำบลบ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 40320
 14. วัดดาวดึงษ์ ม. 4 ตำบลบ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 40320
 15. วัดสว่างวนาราม ม. 3 ตำบลบ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 40320
 16. วัดจอมศรีมุนี ม.5 ตำบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น 40320
 17. วัดธัญญาสมจิตร ม. 3 ตำบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น 40320
 18. วัดโพธาราม ม. 2 ตำบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น 40320
 19. วัดศรีตาล ม. 4 ตำบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น 40320
 20. วัดสว่างแวงฮี ม. 1 ตำบลหนองแวง พระยืน ขอนแก่น 40320
 21. วัดเจดีย์ ม. 3 ชาด ตำบลขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 40320
 22. วัดสระเกษ ม. 4 ตำบลขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 40320
 23. วัดสระโนน ม. 1 ขามป้อม ตำบลขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 40320

อำเภอหนองเรือ

 1. วัดตระคลองโพธิ์ ม. 5 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 2. วัดตลาดหนองเรือ ม. 1 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 3. วัดโนนพานิช ม. 8 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 4. วัดศรีสงฆ์เรือง ม. 3 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 5. วัดสมจิตอาราม ม. 7 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 6. วัดสระโอภาวาส ม. 6 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 7. วัดสิทธิการาม ม. 2 ตำบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 8. วัดดาวเรือง ม. 2 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 9. วัดป่าอรัญญวิโมกข์ ม. 1 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 10. วัดโพธิ์บวร ม. 10 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 11. วัดภูศรีสว่าง ม. 9 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 12. วัดร่มประดู่ ม. 5 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 13. วัดราษฏร์รังสรรค์ ม. 6 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 14. วัดเรไร ม. 12 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 15. วัดเวียงไชย ม. 4 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 16. วัดสมณมงคล ม. 8 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 17. วัดสว่างมนาวาส ม. 7 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 18. วัดแสบง ม. 11 ตำบลบ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 19. วัดชัยมงคล ม. 4 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 20. วัดตระคลองหัน ม. 5 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 21. วัดนทีตรีสถิตย์ ม. 3 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 22. วัดโพธิ์ทอง ม. 2 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 23. วัดศรีบุญเรือง ม. 9 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 24. วัดศรีบุรมย์ ม. 1 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 25. วัดสุนทราวาส ม. 6 ตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 26. วัดชัยมงคล ม. 3 ตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 27. วัดสระบัว ม. 8 ตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 28. วัดสวรรคคงคา(สวรรคงคา) ม.1-2 ตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 29. วัดสว่างโพธิ์ศรี ม. 10 ตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 30. วัดสาลีวนาราม ม. 4 ตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 31. วัดสำราญ ม. 5 ตำบลยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 32. วัดจันทร์ ม.2-3 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 33. วัดถาวรนิมิตร ม. 4 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 34. วัดป่าสามัคคีธรรม ม. 7 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 35. วัดป่าอนันตคุณ ม.8 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น 40240
 36. วัดโพธิ์กลาง ม. 1 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 37. วัดศรีตาลเรือง ม. 5 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 38. วัดสิมมาราม ม. 6 ตำบลจระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 39. วัดกุเวียน ม. 7 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 40. วัดจันทรบุรี ม. 3 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 41. วัดทรายทอง ม. 13 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 42. วัดท่าอุทุมพร ม. 12 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 43. วัดโพธิ์ชัย ม. 10 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 44. วัดโพธิ์ศรี ม. 4 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 45. วัดศรีสะอาด ม. 8 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 46. วัดสระแก้ว ม. 8 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 47. วัดสระโพนทอง ม. 5 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 48. วัดสว่างศิริเย็น ม. 2 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 49. วัดหนองเขื่อนช้าง ม. 6 ตำบลโนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 50. วัดโกศลภาราม ม. 6 ตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 51. วัดจูมพล ม. 1 ตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 52. วัดบึงเกษตร ม. 4 ตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 53. วัดสวรรคงคา ม. 3 ตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 54. วัดสว่างชัยศรี ม. 2 ตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 55. วัดสว่างโนนดู่ ม. 5 ตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 56. วัดพวงมาลัย ม. 9 ตำบลโนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 57. วัดโพธิ์งาม ม. 5 ตำบลโนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 58. วัดศรีชมชื่น ม. 3 ตำบลโนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 59. วัดศรีบุญเรือง ม.7-8 ตำบลโนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 60. วัดสว่างอารมณ์ ม. 2 ตำบลโนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 61. วัดถนนยาว ม. 1 ตำบลโนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 62. วัดสระทอง ม. 5 ตำบลโนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 63. วัดแสงจันทร์ ม. 3 ตำบลโนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 64. วัดโพธิ์เลียบ ม. 4 ตำบลบ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 65. วัดรัตนสามัคคี ม. 3 ตำบลบ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 66. วัดศรีมงคล ม. 6 ตำบลบ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 67. วัดสว่างเชิงเขา ม. 8 ตำบลบ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210
 68. วัดสิงห์ทอง ม. 1 โนนทอง ตำบลบ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 40210

อำเภอชุมแพ

 1. วัดดาวเรือง ม. 9 ดอนหัน ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 2. วัดธาตุ ม. 1 แห่ ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 3. วัดนาโพธิ์ ม.13 นาโพธิ์ ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 4. วัดบุญบาลประดิษฐ(บ้านหัวหนอง) ม. 2 ในเขตเทศบาล ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 5. วัดโพธิ์ธาตุ (บ้านชุมแพ) ม. 1 ในเขตเทศบาล ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 6. วัดสว่างหนองบัว ม. 5 หนองบัว ตำบลชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 7. วัดแจ้งสว่าง ม. 5 โนนเมือง ตำบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 8. วัดไตรรงค์ ม. 4 โนนชาติ ตำบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 9. วัดโพธิ์ศรี ม. 3 ร่องแซง ตำบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 10. วัดอัมพวัน ม. 7 หนองม่วง ตำบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 11. วัดอุดมวิทยาราม ม.2 โนนหัน ตำบลโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 12. วัดบ้านห้วยอีเปาะ ม.3 ห้วยอีเปาะ ตำบลนาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 13. วัดอุดมราษฏร์ประดิษฐ์ ม. 5 โนนชาติ ตำบลนาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 14. วัดทาม ม.6 โนนอุดม ตำบลโนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 15. วัดโนนสูง ม. 3 โคกสูง ตำบลโนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 16. วัดโนนแห่โพธิ์ชัย ม. 1 ดอน ตำบลโนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 17. วัดสระพัง ม. 5 บัวสิมมา ตำบลโนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 18. วัดโนนคูณ ม. 7 โคกม่วง ตำบลขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 19. วัดราษี ม.4 ขามป้อม ตำบลขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 20. วัดสระแก้ว ม.3 สัมพันธ์ ตำบลขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 21. วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 ตำบลขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 22. วัดหันสว่าง ม. 1 นาสีนวน ตำบลขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 23. วัดกลางสว่าง ม.5 หนองไผ่ใต้ ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 24. วัดนาราม ม. 1 กุดเข้ ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 25. วัดโนนลาน ม. 14 โคกสูง ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 26. วัดบูรพา ม. 2 โนนทองหลาง ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 27. วัดโพธิ์ก่อง (บ้านหนองขาม) ม. 9 ในเขตเทศบาล ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 28. วัดสว่างโนนงาม ม. 7 โนนสะอาดห้วยบั้งทิง ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 29. วัดสว่างวังบง ม. 6 ห้วยบง ตำบลหนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 30. วัดชัยประดิษฐ (บ้านไผ่กุดหิน) ม. 3 ในเขตเทศบาล ตำบลไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 31. วัดโนนสะอาด ม.2 ไชยสอ ตำบลไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 32. วัดบริบูรณ์ ม.3 ไผ่กุดหิน ตำบลไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 33. วัดสว่างหนองสังข์ ม.5 หนองสังข์ ตำบลไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 34. วัดสว่างอินทร์แปลง (บ้านหนองใส) ม. 1 ในเขตเทศบาล ตำบลไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 35. วัดบึงนาเพียง ม. 1 นาเพียง ตำบลนาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 36. วัดพนมไพร ม. 6 หนองไฮ ตำบลนาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 37. วัดอิสาณ ม. 8 อาจสามารถ ตำบลนาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 38. วัดโนนศิลา ม. 4 ฝายหิน ตำบลวังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 39. วัดสว่างโนนคูณ ม. 8 หนองไผ่เหนือ ตำบลวังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 40. วัดแสงจันทร์ ม. 7 โสกอุดม ตำบลวังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 40130
 41. วัดแจ้งสว่างนอก ม.5 แสนสุข ตำบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 42. วัดโนนสำราญ ม. 4 โนนลาน ตำบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 43. วัดบึงสว่าง ม. 7 สนามบิน ตำบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 44. วัดสระแก้ว ม. 2 เหมือดแอ่ ตำบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 45. วัดสว่างศรีบุญเรือง ม.3 หนองบัว ตำบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 46. วัดกลาง ม. 4 ธาตุ ตำบลหนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 47. วัดศรีบุญเรือง ม.5 หนองกุง ตำบลหนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 48. วัดศิลาลำโจด ม.9 หนองเขียด ตำบลหนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 40290
 49. วัดประดู่ทอง ม.3 หนองศาลา ตำบลหนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
 50. ัดพงษาวาส ม.2 หนองโพงโพต ตำบลหนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น

อำเภอชุมแพ

 1. วัดสามัคคีชัย ม.1 หนองเสาเล้า ตำบลหนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
 2. วัดตาลเดี่ยว ม. 8 ตำบลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 40220
 3. วัดโพธิ์ชัย ม. 3 ตำบลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 40220
 4. วัดวังมน ม. 2 ตำบลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 40220
 5. วัดศรีชมชื่น ม. 3 ตำบลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 40220
 6. วัดสามัคคยาราม ม. 5 ตำบลสีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 40220
 7. วัดโนนศิลา ม. 7 ตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 40220
 8. วัดพรหมสุรินทร์ ม. 4 ตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 40220
 9. วัดพิบูลย์ ม. 2 ตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 40220
 10. วัดพิศาล ม.12 ตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 40220
 11. วัดศิริชัยศรี ม. 3 ตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 40220
 12. วัดสักหลวง ม. 10 ตำบลศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 40220
 13. วัดแจ้งสว่าง ม.8 หนองแสง ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น 40220
 14. วัดธรรมิการาม ม. 9 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น 40220
 15. วัดบึงกาญน์ ม. 5 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น 40220
 16. วัดโพนสูง ม. 6 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น 40220
 17. วัดศรีแก้ว ม. 1 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น 40220
 18. วัดศรีสว่าง ม. 4 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น 40220
 19. วัดสว่างหนองไฮ ม. 2 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น 40220
 20. วัดสุวรรณรังษี ม. 3 ตำบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น 40220
 21. วัดป่าสันติสุข ม. 11 ตำบลวังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น 40220
 22. วัดศรีรัตนปรับปรุง ม. 2 ตำบลวังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น 40220
 23. วัดสว่างโนนงาม ม.12 ตำบลวังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น 40220
 24. วัดหันสว่าง ม. 4 ตำบลวังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น 40220
 25. วัดอรัญญาวาส ม. 6 ตำบลวังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น 40220
 26. วัดดอนเมือง ม.1 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น 40220
 27. วัดท่าสำราญ ม. 7 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น 40220
 28. วัดศรีสำราญ ม. 7 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น 40220
 29. วัดศิริธรรม ม. 4 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น 40220
 30. วัดสวรรค์นาตาด ม. 5 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น 40220
 31. วัดสุวรรณบรรพต ม. 6 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น 40220
 32. วัดโสภณวนาราม ม. 8 ตำบลซำยาง สีชมพู ขอนแก่น 40220
 33. วัดเกาะแก้ว ม. 3 ตำบลหนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 40220
 34. วัดโคกกลางสว่าง ม. 2 ตำบลหนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 40220
 35. วัดสามัคคี ม. 4 ตำบลหนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 40220
 36. วัดสายทอง ม. 7 ตำบลหนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 40220

?

อำเภอน้ำพอง

 1. วัดคำมืด ม. 12 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 2. วัดท่าน้ำพอง ม. 2 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 3. วัดทุ่งสว่าง ม. 6 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 4. วัดโนนสระบัว ม. 9 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 5. วัดป่าบึงถุงเทียว ม. 1 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 6. วัดโพธิ์ชัย ม. 1 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 7. วัดศรีปทุมวนาราม ม. 10 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 8. วัดสว่างอรุณ ม.3 ห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 9. วัดสีลาขันธุ์ ม. 4 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 10. วัดหรคุณ ม. 8 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 11. วัดหินกองน้อย ม. 5 ตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 40310

อำเภอน้ำพอง

 1. วัดชัยศรี ม. 9 ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 2. วัดพิชัยพัฒนาราม ม. 1 ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 3. วัดมหาชัย ม. 8 ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 4. วัดมหาวันวิหาร ม. 4 ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 5. วัดวิชัยยาราม ม. 7 ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 6. วัดศิลาอาสน์ ม. 4 ตำบลวังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 7. วัดเขาดินวนาราม ม.2 นายม ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 8. วัดธาตุจอมศรี ม. 4 ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 9. วัดบึงพลานชัย ม. 7 ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 10. วัดป่าโนนสวรรค์ ม. 8 ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 11. วัดพลับพลาชัย ม. 5 ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 12. วัดสระชัย ม. 3 ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 13. วัดหนองกุง ม. 1 ตำบลหนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 14. วัดกู่ประภาชัย ม. 1 ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 15. วัดจอมมณี ม. 13 ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 16. วัดบูรพาภิรมยาราม ม. 5 ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 17. วัดพังคียาราม ม.9 คอกคี ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 18. วัดโพธิ์ชัย ม. 11 ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 19. วัดสว่างแสงอรุณ ม. 14 ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 20. วัดสามัคคีวิทยาราม ม. 2 ตำบลบัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 21. วัดเกาะแก้ว ม. 7 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 22. วัดศรีชมชื่น ม. 6 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 23. วัดศรีนวน ม. 1 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 24. วัดสระแก้ว ม. 8 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 25. วัดสระทรงศิลา ม. 5 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 26. วัดสำราญนาศรี ม. 10 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 27. วัดสุริยะสว่าง ม. 4 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 28. วัดอัมพวัน ม. 2 ตำบลสะอาด น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 29. วัดคำใหญ่ ม.9 คำใหญ่ ตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 30. วัดชุมพร ม. 5 ตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 31. วัดบริบูรณ์ ม. 1 ตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 32. วัดโพธิ์ชัย ม. 2 ตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 33. วัดเลียบ ม. 7 ตำบลม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 34. วัดกลางอรัญเขต ม. 4 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 35. วัดเจติยภูมิ ม. 1 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 36. วัดชัยสว่าง ม. 7 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 37. วัดศรีชมชื่น ม. 8 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 38. วัดศรีสุมังค์ ม. 11 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 39. วัดสว่างอารมณ์ ม. 10 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 40. วัดสองคอน ม. 6 ตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 41. วัดซำขามถ้ำยาว ม. 11 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 42. วัดนวการาม ม. 9 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 43. วัดโนนกลาง ม. 3 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 44. วัดโพธิ์ชัย ม. 2 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 45. วัดโพธิ์ศรี ม. 4 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 46. วัดโพนทอง ม. 5 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 47. วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 48. วัดศรีสุมังค์วนาราม ม. 10 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 49. วัดศรีสุวรรณพรหมวราราม ม. 11 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 50. วัดสิลาอาสน์ ม. 6 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 51. วัดใหม่สามัคคีธรรม ม. 7 ตำบลบัวเงิน น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 52. วัดบัวระพา ม. 10 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 53. วัดบึงบอล ม. 9 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 54. วัดมุกดาราม ม. 8 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 55. วัดศรีชมชื่น ม. 5 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 56. วัดศรีธรรมา ม. 6 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 57. วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 58. วัดศรีมงคล ม. 7 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 59. วัดสระแก้ว ม. 4 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 60. วัดสระทอง ม. 3 ตำบลทรายมูล น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 61. วัดท่าเกษมสามัคคี ม. 5 ตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 62. วัดทุ่งสว่าง ม. 9 ตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 63. วัดบูรพาราม ม. 4 ตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 64. วัดอิสาณ ม. 1 ตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 65. วัดอุทัย ม. 6 ตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 66. วัดอุทุมพร ม. 7 ตำบลท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 67. วัดบัวบานจันทรังษี ม. 8 ตำบลกุดพังทุย น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 68. วัดศรีอุดม ม. 3 ตำบลกุดพังทุย น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 69. วัดสมศรี ม. 1 ตำบลกุดพังทุย น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 70. วัดหินลาด ม. 7 ตำบลกุดพังทุย น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 71. วัดบัวระพา ม. 2 ตำบลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 72. วัดโพธาราม ม. 7 ตำบลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 73. วัดศรีมงคล ม. 1 ตำบลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 74. วัดสุนันทาวาส ม. 8 ตำบลกุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น 40310
 75. วัดโพธิ์ศรี ม. 2 ตำบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 76. วัดศรีพอง ม. 5 ตำบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250

อำเภออุบลรัตน์

 1. วัดสว่างสามสวน ม. 3 ตำบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 2. วัดอิสาน ม. 4 ตำบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 3. วัดเทพนิมิตร ม. 1 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 4. วัดโนนทัน ม. 7 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 5. วัดบารมีชัย ม. 8 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 6. วัดบึงไทร ม.2 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 7. วัดป่ามัชฌิมวัลย์ ม. 7 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 8. วัดโพธิ์ชัย ม. 4 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 9. วัดยางคำ ม. 5 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 10. วัดอุตสาหะ ม. 1 ตำบลบ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 11. วัดทุ่งโป่ง ม. 7 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 12. วัดพระบาทภูพานคำ ม. 1 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 13. วัดโพธิ์สง่า ม. 6 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 14. วัดศรีโนนเรือง ม. 6 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 15. วัดถ้ำพระคำเม็ก ม. 1 ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 16. วัดนาคำ ม. 1 ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 17. วัดโพธิ์สมพร ม. 8 ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 18. วัดศรีบุญเรือง ม. 9 หนองขาม ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 19. วัดสว่างศรีชมภู ม. 3 ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 20. วัดสว่างอารมณ์ ม. 9 ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 21. วัดสัมพันธวาราม ม. 7 ตำบลนาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 22. วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 23. วัดอัมพวัน ม. 5 ตำบลศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250

อำเภอกระนวน

 1. วัดชุมพล ม. 5 บะแต้ ตำบลหนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170
 2. วัดป่าชัยมงคล ม. 10 ชัยมงคล ตำบลหนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170
 3. วัดป่าเลไลย์ ม. 3 คำไฮ ตำบลหนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170
 4. วัดศรีมหานาท ม. 4 ห้วยเชือก ตำบลหนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170
 5. วัดศรีสว่าง ม. 7 ศรีสุข ตำบลหนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170
 6. วัดสุทธาวาส ม. 8 ผักแว่น ตำบลหนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170
 7. วัดจอมแจ้ง ม. 4 ผักหนาม ตำบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 40170
 8. วัดพรหมวิหารธรรม ม. 3 วังโพน ตำบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 40170
 9. วัดมธุวัณโณวาส ม. 1 หนองกุงใหญ่ ตำบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 40170
 10. วัดเวียงแก้ว ม. 2 เวียงแก้ว ตำบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 40170
 11. วัดอัมพวัน ม. 7 หนองโอง ตำบลหนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 40170
 12. วัดโพธิ์ชัย ม. 2 ตำบลกระนวน กระนวน ขอนแก่น 40170
 13. วัดมารวิชัย ม. 1 กระนวน ตำบลกระนวน กระนวน ขอนแก่น 40170
 14. วัดยางคำ ม. 4 สว่าง ตำบลกระนวน กระนวน ขอนแก่น 40170
 15. วัดยางใย ม. 3 โคกสูง ตำบลกระนวน กระนวน ขอนแก่น 40170
 16. วัดโนนสูง ม. 9 แห้ว ตำบลบ้านโนน กระนวน ขอนแก่น 40170
 17. วัดบูรพา ม. 6 โคกใหม่ ตำบลบ้านโนน กระนวน ขอนแก่น 40170
 18. วัดสว่างอรุณ ม. 1 โนน ตำบลบ้านโนน กระนวน ขอนแก่น 40170
 19. วัดไทรทอง ม. 8 นาฝาย ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 40170
 20. วัดโนนสัง ม. 7 โนนสัง ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 40170
 21. วัดศรีชมชื่น ม. 9 ป่ารัง ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 40170
 22. วัดศรีมงคล ม. 5 โนนศิลา ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 40170
 23. วัดศิริชัยโย ม. 6 โป่งแค ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 40170
 24. วัดสว่าง ม. 3 ห้วยโจด ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 40170
 25. วัดสว่างวังหิน ม. 2 โสกเสี้ยว ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 40170
 26. วัดอัมพวัน ม. 4 หนองแสง ตำบลห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 40170
 27. วัดโนนกลาง ม. 1 ห้วยยาง ตำบลห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น 40170
 28. วัดศรีสุพร ม. 5 โคกล่าม ตำบลห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น 40170
 29. วัดสว่างแดนดิน ม. 3 โคกกลาง ตำบลห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น 40170
 30. วัดบูรพาราม ม. 6 หนองแวงคู ตำบลบ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น 40170
 31. วัดฝางศรีงามราษฎร์ ม.7 ฝาง ตำบลบ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น 40170
 32. วัดพรมประสิทธิ์ ม. 3 คำแมด ตำบลบ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น 40170
 33. วัดพัฒนาสีลา ม. 1 ฝาง ตำบลบ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น 40170
 34. วัดบัวระพา ม. 1 คำแมด ตำบลคำแมด กระนวน ขอนแก่น 40170
 35. วัดราษฎร์นิยม ม. 3 โคกกลาง ตำบลคำแมด กระนวน ขอนแก่น 40170
 36. วัดศรีบุญเรือง ม. 4 ดอนเขียง ตำบลคำแมด กระนวน ขอนแก่น 40170
 37. วัดชุมพรชัยศรี ม. 3 เวียงอินน์ ตำบลน้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น 40170
 38. วัดไตรมิตร ม. 6 หนองซา ตำบลน้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น 40170
 39. วัดเนกขัมมาภิรมณ์ ม. 2 หอกเกี้ย ตำบลน้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น 40170
 40. วัดประทุมคงคา ม. 5 น้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น 40170
 41. วัดนาเลาะ ม. 4 นาเลาะ ตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น 40170
 42. วัดป่าสามัคคีธรรม ม. 1 หนองโน ตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น 40170
 43. วัดศรีจันทร์ ม. 1 หนองโน ตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น 40170
 44. วัดสามัคคีธรรม ม. 2 ป่าติ้ว ตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น 40170
 45. วัดหนองโน ม. 1 ตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น 40170
 46. วัดเหนือสำโรง ม. 3 กุดโง้ง ตำบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น 40170
 47. วัดท่าแขก ม. 5 หลุบเลา ตำบลห้วยเตย กระนวน ขอนแก่น 40170
 48. วัดศรีสำราญ ม. 1 ห้วยเตย ตำบลห้วยเตย กระนวน ขอนแก่น 40170
 49. วัดสว่างธรรม ม. 2 หัวฝาย ตำบลห้วยเตย กระนวน ขอนแก่น 40170
 50. วัดหายโศก ม. 3 โสกขาแก้ว ตำบลห้วยเตย กระนวน ขอนแก่น 40170
 51. วัดบัวบาล ม. 4 หนองบัวคำมูล ตำบลคูคำ กระนวน ขอนแก่น 40170
 52. วัดพุทธชาฎา ม. 1 คู ตำบลคูคำ กระนวน ขอนแก่น 40170
 53. วัดอิสาณ ม. 2 หัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ กระนวน ขอนแก่น 40170

อำเภอบ้านไผ่

 1. วัดโพธิ์กลาง ม.4 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 2. วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่ ม. 2 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 3. วัดสมุหนาถราม ม. 2 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 4. วัดสว่างทุ่งมน ม. 8 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 5. วัดสวาท ม. 5 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 6. วัดสะอาดโนนงาม ม.7 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 7. วัดสามัคคี ม. 1 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 8. วัดใหม่สามัคคี ม. 10 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 9. วัดเอี่ยมไพบูลย์ ม.5 ตำบลบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 10. วัดคุ้มจัดสรรค์ ม. 1 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 11. วัดจันทรประสิทธิ์ ม.2 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 12. วัดนันทพิมพาราม ม.4 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 13. วัดป่าชัยวารินทร์ ม.13 ลำห้วยทราย ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 14. วัดป่าพุทธชัยมงคล ม. 5 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 15. วัดมะพร้าวกิ่งโพธิ์ศรี ม. 7 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 16. วัดสว่างโนนเพียง ม. 1 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 17. วัดสุทธิการาม ม. 6 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 18. วัดหนองแวงโอง ม. 2 ตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 19. วัดฉัททันต์ ม. 8 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 20. วัดเวฬุวัน ม. 9 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 21. วัดศรีจันทร์ ม. 5 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 22. วัดศรีชุมพล ม. 3 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 23. วัดศรีบุญนาค ม. 4 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 24. วัดศรีไพรวรรณ ม. 2 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 25. วัดสว่างสำราญ ม. 1 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 26. วัดสว่างอารมณ์ ม. 6 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 27. วัดสะอาดชัยศรี ม. 10 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 28. วัดสะอาดชัยศรี ม. 10 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 29. วัดอุ่มลอง ม. 7 ตำบลโคกสำราญ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 30. วัดเขมาภิรมณ์ ม. 3 ตำบลเมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 31. วัดโพธิ์ชัย ม. 5 ตำบลเมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 32. วัดโพธิ์ตาก ม. 4 ตำบลเมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 33. วัดอุตตมวารี ม. 6 ตำบลเมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 34. วัดป่าภูเขาดิน ม.1-2 ตำบลเปือยใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 35. วัดสระบัวรอง ม. 6 ตำบลเปือยใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 36. วัดสะอาดบุญญาราม ม. 5 ตำบลเปือยใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 37. วัดสีหนาทาราม ม. 1 ตำบลเปือยใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 38. วัดอรัญญวาส ม. 10 ตำบลเปือยใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 39. วัดอัมพวัน ม. 9 ตำบลเปือยใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 40. วัดแจ้งศิริ ม. 6 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 41. วัดโนนศิลา ม.1 โนนศิลา ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 42. วัดป่าสาคร ม. 6 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 43. วัดระหอกโพ ม. 6 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 44. วัดศรีสง่า ม. 7 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 45. วัดศรีสว่างโนนแดงใหญ่ ม. 1 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 46. วัดสว่าง ม. 5 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 47. วัดสว่างโพธิ์ชัย ม. 2 ตำบลโนนศิลา บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 48. วัดแก้วกู่ชัยมงคล ม. 4 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 49. วัดเทพาราม ม. 10 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 50. วัดนารานิวาส ม. 11 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 51. วัดวิสุทธิการาม ม. 8 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 52. วัดศรีบุญเรือง ม. 9 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 53. วัดศรีประชาสรรค์ ม. 1 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 54. วัดสว่างน้ำใส ม.5 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 55. วัดสว่างโนนงาม ม. 6 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 56. วัดอรัญญวาส ม. 2 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 57. วัดอัมพวนาราม ม.4 ตำบลบ้านหัน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 58. วัดจอมศรี ม. 2 ตำบลบ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 59. วัดจำปา ม. 1 ตำบลบ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 60. วัดมัชฌิมวิทยาราม ม. 4 ตำบลบ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 61. วัดสว่างเวหา ม. 11 ตำบลบ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 62. วัดแคนเหนือ ม. 1 ตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 63. วัดธรรมเจดีย์ ม. 2 ตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 64. วัดศรีมหาโพธิ์ ม. 3 ตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 65. วัดสว่างจูมทอง ม. 6 ตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 66. วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 ตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 67. วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 ตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 68. วัดจำปา ม. 5 ตำบลภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 69. วัดอรัญญาวาส ม. 1 ตำบลภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 70. วัดจุมพร ม. 2 ตำบลหนองแซง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 71. วัดชัยมงคล ม. 5 ตำบลหนองแซง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 72. วัดธรณีธงชัย ม. 3 ตำบลหนองแซง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 73. วัดสุมังคลาราม ม. 1 ตำบลหนองแซง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 74. วัดจันทริการาม ม. 7 ตำบลป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 75. วัดดุสิตาราม ม. 4 ตำบลป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 76. วัดศิริชัยมงคล ม. 2 ตำบลป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 77. วัดศิริมงคล ม. 3 ตำบลป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 78. วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 ตำบลป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 79. วัดธรรมมงคล (ราษฎร์บำรุง) ม. 9 ตำบลหินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 80. วัดป่าอาสภาวาส ม.1 หินตั้ง ตำบลหินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 81. วัดพรหมวิหารริการาม ม. 4 ตำบลหินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 82. วัดศรีจันทร์ ม. 1 ตำบลหินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 83. วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลหินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 84. วัดอมรบูรญาราม ม. 2 ตำบลหินตั้ง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 85. วัดกิโลเมตรสิบหก ม. 9 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 86. วัดโนนทอง ม. 4 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 87. วัดบูรพาราม ม. 2 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 88. วัดโพธิ์ชัย ม. 5 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 89. วัดโพธิ์ตาก ม. 7 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 90. วัดสว่าง ม. 6 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 91. วัดสว่างชัยศรี ม. 1 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 92. วัดสว่างโนนชัย ม. 6 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 93. วัดหนองนกเขียน ม. 8 ตำบลหนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 94. วัดบูรณะสิทธิ์ ม. 5 ตำบลหัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 95. วัดศรีบุญเรือง ม.3 ตำบลหัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 96. วัดสนวนวารีพัฒนาราม ม.1 ตำบลหัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 97. วัดสุดาราษฏร์วราราม ม. 4 ตำบลหัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 98. วัดบุญเรือง ม. 1 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 99. วัดป่าวิเวกธรรมสามัคคี ม. 1 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 100. วัดพุทธรังษี ม. 7 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 101. วัดศรีชมภู ม. 8 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 102. วัดศิริทรงธรรม ม. 5 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 103. วัดสวรรค์ ม. 1 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 104. วัดสาทรอักขราราม ม. 1 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 105. วัดสุทธาวาส ม. 4 ตำบลบ้านแฮด บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 106. วัดโนนทอง ม. 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 107. วัดพิมลธรรมาราม ม. 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 108. วัดศรีสุมังค์ ม. 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 109. วัดสระจันทร์ ม. 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 110. วัดเสนชัยดาประสิทธิ์ ม. 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 111. วัดอรัญญาวาส ม. 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
 112. วัดศรีสุธรรม ม. 4 ตำบลโนนแดง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

อำเภอเปือยน้อย

 1. วัดธาตุกู่ทอง ม. 1 ตำบลเปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 2. วัดโพธิ์ชัย ม. 5 ตำบลเปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 3. วัดศรีสมพร ม. 4 ตำบลเปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 4. วัดศรีสว่างวงษ์ ม.2 ตำบลเปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 5. วัดสิงห์ทอง(บ้านหัวฝาย) ม. 3 ตำบลเปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 6. วัดโชติการาม ม. 4 ตำบลวังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 7. วัดฤาษี ม. 3 ตำบลวังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 8. วัดศรีสุมังค์ ม. 6 ตำบลวังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 9. วัดอัมพวัน ม. 1 ตำบลวังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 10. วัดชัยสวาสดิ์ ม. 5 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 11. วัดนันทาราม ม. 7 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 12. วัดนาเลา ม. 2 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 13. วัดมาลา ม. 1 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 14. วัดเลียบโพธิ์ทอง ม. 4 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 15. วัดศรีหงษ์ทอง ม. 6 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 16. วัดอิสาน(อิสานโพธิ์ทอง) ม. 3 ตำบลขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 17. วัดแจ้ง(แจ้งอรุณศิลป์) ม.5 นาเสียว ตำบลสระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 18. วัดโพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลสระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 19. วัดสายทอง ม. 2 ตำบลสระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 40340
 20. วัดอุดร(อุดรมีชัย) ม. 4 ตำบลสระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 40340

อำเภอพล

 1. วัดกุสวนาราม ม. 5 ตำบลเมืองพล พล ขอนแก่น 40120
 2. วัดชุมพลบุรี ม. 3 ตำบลเมืองพล พล ขอนแก่น 40120
 3. วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลเมืองพล พล ขอนแก่น 40120
 4. วัดสีหมงคล ม. 6 ตำบลเมืองพล พล ขอนแก่น 40120
 5. วัดสระจันทร์ ตำบลในเขตเทศบาลเมืองพล พล ขอนแก่น 40120
 6. วัดโชติการาม ม. 9 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120
 7. วัดนาวาสวัสดิ์ ม. 7 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120
 8. วัดนิลวรรณ ม. 8 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120
 9. วัดวาฬุการาม ม. 1 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120
 10. วัดศรีชมพู ม. 4 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120
 11. วัดศรีสว่าง ม. 3 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120
 12. วัดสีสะปาวัน ม. 6 ตำบลโจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120
 13. วัดศรีสุธรรม ม. 2 ตำบลเก่างิ้ว พล ขอนแก่น 40120
 14. วัดสระแก้ว ม. 1 ตำบลเก่างิ้ว พล ขอนแก่น 40120
 15. วัดนิโรธาราม ม. 2 ตำบลหนองมะเขือ พล ขอนแก่น 40120
 16. วัดเนกขัมมาภิรมย์ ม. 1 ตำบลหนองมะเขือ พล ขอนแก่น 40120
 17. วัดศรีวิไล ม. 7 ตำบลหนองมะเขือ พล ขอนแก่น 40120
 18. วัดศิริชัย ม. 2 ตำบลหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น 40120
 19. วัดแสงสุวรรณ ม. 3 ตำบลหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น 40120
 20. วัดอัมพรมะติตถาราม(อัมพติตถาราม) ม. 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น 40120
 21. วัดอินทร์แปลง ม. 1 ตำบลหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น 40120
 22. วัดไทยสถิตย์ ม. 2 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120
 23. วัดธงชัย ม. 9 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120
 24. วัดประทุมวัน ม. 5 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120
 25. วัดป่าสุริยาเย็น ม. 5 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120
 26. วัดศรีสง่า ม. 6 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120
 27. วัดสว่างอารมย์ ม. 7 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120
 28. วัดสามัคคี ม. 4 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120
 29. วัดสุคนธาวาส ม. 8 ตำบลเพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120
 30. วัดชัยประสิทธิ์ ม. 2 ตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น 40120
 31. วัดถาวร ม. 3 ตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น 40120
 32. วัดเวฬุวัน ม. 6 ตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น 40120
 33. วัดศรีประสิทธิ์ ม. 1 ตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น 40120
 34. วัดแสงจันทร์ ม. 4 ตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น 40120
 35. วัดแสงธรรม ม. 5 ตำบลโคกสง่า พล ขอนแก่น 40120
 36. วัดชมพูพฤกษ์ ม. 6 ตำบลหนองแวงนางเป้า พล ขอนแก่น 40120
 37. วัดศรีทอง ม. 1 ตำบลหนองแวงนางเป้า พล ขอนแก่น 40120
 38. วัดสะอาด ม. 2 ตำบลหนองแวงนางเป้า พล ขอนแก่น 40120
 39. วัดอัมพวัน ม. 5 ตำบลหนองแวงนางเป้า พล ขอนแก่น 40120
 40. วัดอัมพาวาส ม. 7 ตำบลหนองแวงนางเป้า พล ขอนแก่น 40120
 41. วัดครองธรรมมิการาม ม. 3 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น 40120
 42. วัดชลขันธ์ ม. 5 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น 40120
 43. วัดโนนทัน ม. 6 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น 40120
 44. วัดบูรณาราม ม. 2 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น 40120
 45. วัดบูรพาราม ม. 2 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น 40120
 46. วัดมงคลธานี ม. 8 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น 40120
 47. วัดศรีบวร ม. 1 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น 40120
 48. วัดสิงห์ทอง ม. 4 ตำบลโนนข่า พล ขอนแก่น 40120
 49. วัดจันทรังษี ม. 5 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น 40120
 50. วัดพรหมวาสี ม. 1 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น 40120
 51. วัดโพธาราม ม. 3 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น 40120
 52. วัดสว่างทุ่งน้อย ม. 4 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น 40120
 53. วัดสามัคคีธรรม ม. 6 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น 40120
 54. วัดสุวรรณาราม ม. 7 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น 40120
 55. วัดอัมพร ม. 2 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น 40120
 56. วัดอุทัยธรรม ม.8 ตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น 40120
 57. วัดศรีหงษ์ทอง ม. 3 หนองบัว ตำบลโสกนกเต็น พล ขอนแก่น 40120
 58. วัดสุภนิมิตร ม. 5 ตำบลโสกนกเต็น พล ขอนแก่น 40120
 59. วัดอโสการาม ม. 1 ตำบลโสกนกเต็น พล ขอนแก่น 40120
 60. วัดไทยบำรุง ม. 4 ตำบลหัวทุ่ง พล ขอนแก่น 40120
 61. วัดมาลัยจันทร์ ม. 1 ตำบลหัวทุ่ง พล ขอนแก่น 40120

อำเภอแวงใหญ่

 1. วัดทรงธรรม ม. 4 ตำบลคอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 2. วัดโนนสัมพันธ์ ม. 8 ตำบลคอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 3. วัดพิเศษประดิษฐ ม. 4 ตำบลคอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 4. วัดลัฎฐิวัน ม. 1 ตำบลคอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 5. วัดแสงสว่างอารมณ์ ม. 2 ตำบลคอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 6. วัดกัทลีวัณ ม. 1 ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 7. วัดจินดามณี ม. 5 ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 8. วัดทรงศีล ม. 8 ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 9. วัดแท่นศิลาอาสน์ ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 10. วัดนาคสงเคราะห์ ม. 1 ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 11. วัดมหรรณพาราม ม. 3 ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 12. วัดอินทนิมิต ม. 2 ตำบลใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 13. วัดกาญจนาราม ม. 1 ตำบลโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 14. วัดไพรงาม ม. 7 ตำบลโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 15. วัดศรีมณีธรรม ม. 2 ตำบลโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 16. วัดสาลวัน ม. 7 ตำบลโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 17. วัดสิงขรณ์ ม. 5 ตำบลโนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 18. วัดสระเกษ ม. 1 ตำบลแวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 19. วัดหิมาลัย ม. 3 ตำบลแวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330
 20. วัดสระทอง ม. 2 ตำบลโนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330

อำเภอแวงน้อย

 1. วัดดอนศิลา ม. 2 ตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 2. วัดบูรณ์ ม. 1 ตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 3. วัดราษฎร์บำรุง ม.3 ตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 4. วัดศรีธงชัย ม. 4 ตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 5. วัดศิริวัน ม. 6 บ้านโคกสี ตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 6. วัดอัมพวัน ม. 5 ตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 7. วัดเกาะศิริ ม. 10 ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 8. วัดจิตวิเวก ม. 8 ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 9. วัดจุมพล ม. 1 บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 10. วัดพรมประสิทธิ์ ม. 6 ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 11. วัดมหาวัน ม. 5 ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 12. วัดวิชัยชนาราม ม. 3 ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 13. วัดโสกสว่างอารมณ์ ม. 4 ตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 14. วัดทรงศิลา ม. 2 ตำบลท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 15. วัดนิเวศวิทยาราม ม. 4 ตำบลท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 16. วัดสุทธังคณาวาส ม. 1 ตำบลท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 17. วัดอุทัยประสิทธิ์ ม. 5 ตำบลท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 18. วัดชุมพร ม. 5 ตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 19. วัดท่าละหาน ม. 1 ตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 20. วัดโนนทองหลาง ม. 6 ตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 21. วัดราษฎร์อุดม ม. 4 ตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 22. วัดเรไร ม. 2 ตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 23. วัดสารเขต ม. 3 ตำบลละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 24. วัดเทวราช ม. 2 บ้านหนองแวงท่าวัด ตำบลท่าวัดแวงน้อย ขอนแก่น 40230
 25. วัดไทยนิยม ม. 6 ตำบลท่าวัดแวงน้อย ขอนแก่น 40230
 26. วัดบุพพาราม ม. 1 ตำบลท่าวัดแวงน้อย ขอนแก่น 40230
 27. วัดโพธิ์เย็น ม. 4 ตำบลท่าวัดแวงน้อย ขอนแก่น 40230
 28. วัดมุจจลินทร์ ม. 7 ตำบลท่าวัดแวงน้อย ขอนแก่น 40230
 29. วัดศรีสวัสดิ์ ม. 3 ตำบลท่าวัดแวงน้อย ขอนแก่น 40230
 30. วัดคันธามวัน ม. 2 ตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 31. วัดพุทธาวาส ม. 9 ตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 32. วัดไพบูลย์ ม. 7 ตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 33. วัดมัคคาลัย ม. 1 ตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 40230
 34. วัดสุนทราวาส ม. 6 ตำบลทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น 40230

อำเภอหนองสองห้อง

 1. วัดเกาะสะอาด ม. 1 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 2. วัดบำรุงธรรม ม. 7 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 3. วัดโพธิธรรม ม. 8 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 4. วัดรัตนนิมิตร ม. 3 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 5. วัดศรีประทุม ม. 6 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 6. วัดสระแคน ม. 11 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 7. วัดสว่างอิสาณ ม. 14 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 8. วัดเสลบูรณ์ ม. 12 ตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 9. วัดเทพนิมิต ม. 4 ตำบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 10. วัดนาราธิวาส ม. 5 ตำบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 11. วัดศรีโพธิ์ทอง ม. 2 ตำบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 12. วัดศิริพัฒนาธรรมาวาส ม. 1 ตำบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 13. วัดสำราญราษฎร์ ม. 3 ตำบลคึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 14. วัดชลธาร ม. 5 ตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 15. วัดทองหลาง ม. 3 ตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 16. วัดสำราญจิต ม. 4 ตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 17. วัดสุตาราม ม. 10 ตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 18. วัดหัวหิน ม. 6 ตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 19. วัดอัมพวัน ม. 9 ตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 20. วัดกลางสระขาม ม. 6 ตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 21. วัดวิจิตราราม ม. 8 ตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 22. วัดศรีโพธิ์ทอง ม. 2 ตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 23. วัดศรีอุดร ม. 5 ตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 24. วัดสระยาง ม. 1 ตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 25. วัดอินทประสิทธิ์ ม. 3 ตำบลตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 26. วัดครองบุรี ม. 5 ตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 27. วัดคลองสินธุ์ ม. 7 ตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 28. วัดคามวดี ม. 8 ตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 29. วัดประชาสามัคคี ม. 2 ตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 30. วัดโพธิ์ชัย ม. 1 ตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 31. วัดสกุณาวาส ม. 4 ตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 32. วัดจันทนิมิตร ม. 8 ตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 33. วัดถิรธรรม ม. 10 ตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 34. วัดไทยนิยม ม. 1 ตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 35. วัดประทุมแสง ม. 5 ตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 36. วัดสระบัวแก้ว ม. 4 ตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 37. วัดสระบัวทอง ม. 6 ตำบลหนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 38. วัดนิรันดร ม. 4 ตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 39. วัดไพศาลศิลป์ ม. 5 ตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 40. วัดราษฎร์ดำเนิน ม. 7 ตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 41. วัดศรีสะอาด ม. 1 ตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 42. วัดสุทธาราม ม. 6 ตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 43. วัดแสงอารมณ์ ม. 2 ตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 44. วัดชัยศรี ม. 8 ตำบลดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 45. วัดสุทธาวาส ม. 1 ตำบลดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 46. วัดโพธิ์พฤกษ์ ม. 9 ตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 47. วัดวีรนาวาส ม. 7 ตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 48. วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 49. วัดสังข์ทอง ม. 6 ตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 50. วัดสีตาราม ม. 5 ตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 51. วัดสุทธารมณ์(สุทธาราม) ม. 3 ตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 52. วัดเกษตรสุวรรณ ม. 1 ตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 53. วัดไตรมิตร ม. 7 ตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 54. วัดทองประสาน ม. 9 ตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 55. วัดโนนรัง ม. 3 ตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 56. วัดพัฒนาราม ม. 4 ตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 57. วัดมารวิชัย ม. 6 ตำบลดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 58. วัดเกาะแก้ว ม. 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 59. วัดศรีชมชื่น ม. 7 ตำบลหนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 60. วัดอมรินทราวาส ม. 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 61. วัดทรงศร ม. 7 ตำบลวังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
 62. วัดโนนทอง ม. 1 ตำบลวังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190

อำเภอภูเวียง

 1. วัดบ้านดอนหัน(ศร๊ภูเวียง) ม. 3 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 2. วัดโพธิ์ชัย ม. 11 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 3. วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ม. 4 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 4. วัดวารินทร์ ม. 9 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 5. วัดศรีชมชื่น ม. 1 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 6. วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 7. วัดสระแก้ว ม. 7 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 8. วัดสว่างแสงจันทร์ ม. 13 ตำบลบ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 9. วัดนายมวนาราม ม. 5 ตำบลในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 10. วัดโนนงาม ม. 8 ตำบลในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 11. วัดศรีชมพู ม. 1 ตำบลในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 12. วัดหนองดู่ ม. 12 ตำบลในเมือง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 13. วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลบ้านโคก ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 14. วัดศรีโพธิ์ชัย ม. 3 ตำบลบ้านโคก ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 15. วัดสว่างโนนรัง ม. 4 ตำบลบ้านโคก ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 16. วัดสว่างอารมณ์ ม. 7 ตำบลบ้านโคก ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 17. วัดป่าบ้านโป่งสังข์ ม. 6 ตำบลหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 18. วัดป่าวิเวการาม ม. 5 ตำบลหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 19. วัดพระบาทโพธาราม ม. 2 ตำบลหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 20. วัดศิลา ม. 1 ตำบลหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 21. วัดอัมพวัน ม. 4 ตำบลหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 22. วัดโนนศิลา ม. 3 ตำบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 23. วัดโพธิ์งาม ม. 4 ตำบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 24. วัดสว่างเลิงแสง ม. 9 ตำบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 25. วัดสามัคคี ม. 2 ตำบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 26. วัดสำราญ ม. 1 ตำบลกุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 27. วัดโพธิการาม ม. 7 ตำบลนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 28. วัดศรีชุมแสง ม. 2 ตำบลนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 29. วัดศรีสะอาด ม. 1 ตำบลนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 30. วัดสว่างอรุณ ม. 5 ตำบลนาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 31. วัดศรีราษฏร์บำรุง ม. 3 ตำบลนาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 32. วัดจันทร์เขมาราม ม.4 นาแพง ตำบลเขาน้อย ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 33. วัดโพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลเขาน้อย ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 34. วัดศรีประทุม ม. 2 ตำบลเขาน้อย ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 35. วัดสว่างโพนงาม ม. 3 ตำบลเขาน้อย ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 36. วัดทุ่งสว่าง ม. 6 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 37. วัดโนนงาม ม. 5 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 38. วัดโนนรัง ม. 10 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 39. วัดโพธยาวาส ม. 7 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 40. วัดโพธิ์ศรีวราราม ม. 1 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 41. วัดโพนแพง ม. 8 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 42. วัดศรีชมภู ม. 9 ตำบลกุดธาตุ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 43. วัดเกษมสำราญ ม.9 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 44. วัดแก้วสว่าง ม. 1 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 45. วัดโนนสวรรค์ ม. 10 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 46. วัดป่าสิริสมบัติ ม. 4 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 40160
 47. วัดโพธิ์สว่าง ม. 6 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 48. วัดศิริรัตนาวาส ม. 5 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 49. วัดศิริวิทยาราม ม. 3 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 50. วัดสว่างโนนรัง ม. 4 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 51. วัดสว่างอารมณ์ ม. 8 ตำบลหนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 52. วัดจอมมณี ม. 2 ตำบลขนวน ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 53. วัดจันทมงคล ม. 5 ตำบลขนวน ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 54. วัดบรมวาส ตำบลขนวน ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 55. วัดประทุมวัน ม.7 ตำบลขนวน ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 56. วัดสว่างวนาวาส ม. 3 ตำบลขนวน ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 57. วัดทามเรืองศรี ม. 6 ตำบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 58. วัดแท่นศิลา ม. 6 ตำบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 59. วัดศรีสะอาด ม. 5 ตำบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 60. วัดสว่างหนองกุง ม. 1 ตำบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 61. วัดชัยมงคล ม. 6 ตำบลสงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 62. วัดบริบูรณ์วราราม ม. 2 ตำบลสงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 63. วัดสงเปลือย(ศรีมงคล) ม. 1 ตำบลสงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 64. วัดทองประสิทธิ์ ม. 2 ตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 65. วัดธานี ม. 1 ตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 66. วัดศิลาอาสน์ ม. 6 ตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 67. วัดอาคเนย์ ม. 4 ตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 68. วัดจันทราราม ม. 3 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 69. วัดทรงศิลา ม. 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 70. วัดนาโหล่ง ม. 7 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 71. วัดพลแพง ม. 1 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 72. วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 73. วัดสามัคคีวุฒิธรรม ม. 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 74. วัดอรัญญิกาวาส ม. 4 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 75. วัดท่าเดื่อ ม. 1 ตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 76. วัดบูรพา ม. 4 ตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 77. วัดสวรรค์คงคา ม. 6 ตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น 40150
 78. วัดสุทธิธรรมวนาราม ม. 2 ตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น 40150

อำเภอมัญจาคีรี

 1. วัดตระคลอง ม. 5 ตำบลกุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 2. วัดบ้านโจด ม. 7 ตำบลกุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 3. วัดโพธิ์กลาง ม. 2 ตำบลกุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 4. วัดโพธิ์ทอง ม. 9 ตำบลกุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 5. วัดโพธิ์หอม ม. 4 ตำบลกุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 6. วัดสระทอง ม. 1 ตำบลกุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 7. วัดขนุนโพธิ์ ม. 5 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 8. วัดโคกสว่าง ม. 8 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 9. วัดทุ่งสว่าง ม. 2 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 10. วัดป่าสันติธรรม ม. 9 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 11. วัดป่าอรัญญวิเวก ม. 1 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 12. วัดศรีนวล ม. 7 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 13. วัดศรีสุมังคล์ ม. 3 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 14. วัดสระเกษ ม. 1 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 15. วัดสระบัว ม. 6 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 16. วัดอรุณเรืองวนาราม ม. 4 ตำบลสวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 17. วัดไทรทอง ม. 3 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 18. วัดบ่อแก้ว ม. 2 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 19. วัดปทุมวัน ม. 9 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 20. วัดศรีบุญเรือง ม. 7 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 21. วัดสถาพร ม. 8 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 22. วัดสะอาด ม. 1 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 23. วัดสะอาด ม. 5 ตำบลหนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 24. วัดคงคาราม ม. 8 ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 25. วัดท่าแขก ม.10 ขามป้อม ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 26. วัดศรีนวล ม. 6 ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 27. วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 28. วัดศิลาธรรมิการาม ม.4 แจ้ง ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 29. วัดสระเกษ ม. 2 ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 30. วัดสะอาด ม. 5 ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 31. วัดอรัญญี ม. 7 ตำบลโพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 32. วัดแก้วพวงมาลัย ม. 4 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 33. วัดคำแคนเหนือ ม. 2 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 34. วัดคำมูล ม.21 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 35. วัดชมภู ม. 8 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 36. วัดชมภูคำ ม. 10 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 37. วัดไชโย ม. 2 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 38. วัดศรีสว่าง ม. 5 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 39. วัดศรีสิทธิ์ ม. 6 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 40. วัดศรีสุข ม. 9 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 41. วัดศรีสุมังคล์ ม. 7 ตำบลคำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 42. วัดโนนทอง ม. 1 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 43. วัดโนนทัน ม. 10 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 44. วัดโนนศิลา ม. 2 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 45. วัดโพธิชัย ม. 13 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 46. วัดโพธิ์ศรี ม. 5 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 47. วัดศรีจันทร์ ม. 6 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 48. วัดสมบูรณ์ ม. 3 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 49. วัดสวัสดี ม. 8 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 50. วัดสว่างอารมณ์ ม. 4 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 51. วัดสะอาด ม. 9 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 52. วัดสิงห์ทอง ม. 11 ตำบลนาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 53. วัดตลาดคลอง ม. 1 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 54. วัดนามล ม. 7 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 55. วัดโนนแดง ม. 4 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 56. วัดโพธิ์ทอง ม. 5 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 57. วัดสามัคคีธรรม ม. 3 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 58. วัดสุวรรณาราม ม. 9 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 59. วัดอุดมคงคาคีรีเขต ม. 6 ตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 60. วัดชมภู ม. 7 ตำบลบ้านโคก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 61. วัดทุ่งสว่าง ม. 6 ตำบลบ้านโคก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 62. วัดโพธิ์ศรี ม. 5 ตำบลบ้านโคก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 63. วัดอัมพาผล ม. 3 ตำบลบ้านโคก มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 64. วัดกองศรี ม. 8 ตำบลโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ขอนแก่น 40166
 65. วัดเกษามคม ม. 6 ตำบลโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 66. วัดทุ่งสว่าง ม. 4 ตำบลโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 67. วัดมัชฌิมาวาส ม. 1 ตำบลโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 68. วัดสระทอง ม. 3 ตำบลโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 69. วัดหงษ์ทอง ม. 5 ตำบลโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 70. วัดฉิมพลี ม. 12 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 71. วัดชนะชัย ม. 11 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 72. วัดทุ่งสว่าง ม. 1 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 73. วัดโนนสว่าง ม. 2 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 74. วัดโนนสะอาด ม. 13 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 75. วัดสว่างดงเค็ง ม. 4 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 76. วัดสว่างดารา ม. 3 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 77. วัดอัมพวัน ม. 6 ตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 78. วัดตะคลอง ม. 2 ตำบลซับสมบูรณ์ มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 79. วัดปากช่อง ม. 1 ตำบลซับสมบูรณ์ มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 80. วัดสะอาดชมภู ม. 3 ตำบลซับสมบูรณ์ มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 81. วัดชัยมงคล ม. 7 ตำบลนาแพง มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 82. วัดโนนศิลา ม. 5 ตำบลนาแพง มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 83. วัดสว่าง ม. 2 ตำบลนาแพง มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 84. วัดสะอาด ม. 6 ตำบลนาแพง มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
 85. วัดสาลวัน ม. 7 ตำบลนาแพง มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

อำเภอชนบท

 1. วัดกุดน้ำเที่ยง ม. 8 ตำบลชนบท ชนบท ขอนแก่น 40180
 2. วัดบูรพา ม. 9 ตำบลชนบท ชนบท ขอนแก่น 40180
 3. วัดป่าธรรมวิเวก ม. 4 ตำบลชนบท ชนบท ขอนแก่น 40180
 4. วัดโพธิ์ศรีสะอาด ม. 2 ตำบลชนบท ชนบท ขอนแก่น 40180
 5. วัดศรีสุมังคล์ ม. 1 ตำบลชนบท ชนบท ขอนแก่น 40180
 6. วัดอรัญญิกาวาส ม. 5 ตำบลชนบท ชนบท ขอนแก่น 40180
 7. วัดเทพาภิบาล ม. 7 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 8. วัดราษฎร์สามัคคี ม. 2 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 9. วัดศรีวราราม ม. 5 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 10. วัดสระแก้ว ม. 3 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 11. วัดสระทอง ม. 4 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 12. วัดสะอาดโนนคูณ ม. 6 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 13. วัดสุทธาวาส ม.1 ตำบลกุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 14. วัดเจริญวารี ม. 5 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น 40180
 15. วัดแท่นศิลา ม.6 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น 40180
 16. วัดโนนสะอาด ม. 4 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น 40180
 17. วัดป่าภูหันบรรพต ม. 8 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น 40180
 18. วัดศรีสว่าง ม. 3 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น 40180
 19. วัดสระเกษ ม. 2 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น 40180
 20. วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น 40180
 21. วัดสันติวนาราม ม. 7 ตำบลวังแสง ชนบท ขอนแก่น 40180
 22. วัดทรงศิลา ม. 4 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 40180
 23. วัดป่าสุริยาเย็น ม. 8 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 40180
 24. วัดราษฎร์บำรุง ม. 7 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 40180
 25. วัดวิเวกภูนางงำ ม. 4 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 40180
 26. วัดศรีภูบาล ม. 1 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 40180
 27. วัดสิงห์ทอง ม.2 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 40180
 28. วัดแสงจันทร์ ม. 3 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 40180
 29. วัดแสงอุดมสิทธิราษฎร์ ม. 6 ตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 40180
 30. วัดธรรมณี ม.5 ตำบลบ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 40180
 31. วัดศรีพนาวาส ม. 3 ตำบลบ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 40180
 32. วัดสวัสดี ม. 1 ตำบลบ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 40180
 33. วัดอรุณวนาราม ม. 5 ตำบลบ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 40180
 34. วัดบำรุงวิริยะ ม. 9 ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 40180
 35. วัดบึงแก้ว ม. 1 ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 40180
 36. วัดป่าเกษมคงคาราม ม. 7 ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 40180
 37. วัดป่าปริปุณณธรรมาราม ม. 8 ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 40180
 38. วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 40180
 39. วัดอัมพวัน ม. 5 ตำบลศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 40180
 40. วัดโคกกรวด ม. 3 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 41. วัดเจริญวารี ม. 6 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 42. วัดธงไชย ม. 1 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 43. วัดบึงเบ็ญ ม. 5 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 44. วัดศรีชมชื่น ม.4 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 45. วัดศิลาประชาวาส ม. 7 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 46. วัดสามัคคีประชาวาส ม.2 ตำบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 40180
 47. วัดชัยประสิทธิ์ ม. 5 ตำบลปอแดง ชนบท ขอนแก่น 40180
 48. วัดศรีชมชื่น ม. 7 ตำบลปอแดง ชนบท ขอนแก่น 40180
 49. วัดสว่างวงษ์ ม. 1 ตำบลปอแดง ชนบท ขอนแก่น 40180
 50. วัดสามัคคีธรรม ม. 2 ตำบลปอแดง ชนบท ขอนแก่น 40180

อำเภอเขาสวนกวาง

 1. วัดเกาะแก้ว ม. 7 ตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 2. วัดเขาสวนกวาง ม. 1 ตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 3. วัดทุ่งสว่าง ม. 4 ตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 4. วัดบัวระพา ม. 3 ตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 5. วัดสระกัญญาราช ม. 5 ตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 6. วัดหัตถวิชัย ม. 6 ตำบลเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 7. วัดมรรคผดุงศรี ม. 5 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 8. วัดยางคำทุ่งบ่อ ม. 3 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 9. วัดศรีเมืองแอม ม. 1 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 10. วัดศิริพนปุญญาวาส ม. 4 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 11. วัดสุทธิวาส ม. 7 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 12. วัดสุวรรณาวาส ม. 6 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 13. วัดหนองโน ม. 8 ตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 14. วัดโพธิ์ศรีสำราญ ม. 1 ตำบลนางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 15. วัดโนนพลทอง ม. 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 16. วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 17. วัดคำสมบูรณ์ ม.2 คำม่วง ตำบลคำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 18. วัดทางพาด ม. 11 ทางพาด ตำบลคำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
 19. วัดศรีดงเรือง ม. 1 ดงเรือง ตำบลคำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280

อำเภอภูผาม่าน

 1. วัดเฉลียงทอง ม. 2 ตำบลโนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 2. วัดบัวสีมา ม. 4 ตำบลโนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 3. วัดสามัคคีธรรม ม. 6 ตำบลโนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 4. วัดท่าสองคอน ม. 3 ตำบลนาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 5. วัดสว่างยางคำ ม. 9 ตำบลนาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 6. วัดสว่างอารมณ์ ม. 8 ตำบลนาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 7. วัดสะเคียนทอง ม. 4 ตำบลนาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 8. วัดเขาสามยอด ม. 2 ตำบลภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 9. วัดท่ากระบือ ม.4 ท่ากระบือ ตำบลภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 10. วัดป่ามะนาวศรี ม. 5 ตำบลภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 11. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 6 ตำบลภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 12. วัดศิลาดาษ ม. 5 ตำบลภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 13. วัดดงสะคร่าน ม. 10 ตำบลวังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 14. วัดภูเขาวง ม. 7 ตำบลวังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350
 15. วัดซำภูทอง ม. 1 ตำบลห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350