Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย

 1. วัดกลางเวียง ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000
 2. วัดเจ็ดยอด ม. 18 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000
 3. วัดเชตะวัน ม. 12 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000
 4. วัดเชียงยืน ม. 14 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000
 5. วัดดอยงำเมือง ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000
 6. วัดดอยทอง ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000
 7. วัดพระแก้ว ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000
 8. วัดพระสิงห์ ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000
 9. วัดมิ่งเมือง ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000
 10. วัดมุงเมือง ม. 1 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000
 11. วัดศรีเกิด ม. 3 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000
 12. วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ตำบลเวียง เมือง เชียงราย 57000
 13. วัดคีรีชัย ม. 8 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 14. วัดเชตุพน ม. 15 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 15. วัดดงหนองเป็ด ม.11 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 16. วัดดอยเขาควาย ม.14 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 17. วัดดอยพระบาท ม. 14 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 18. วัดป่ายางมน ม. 7 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 19. วัดพระบาทสนามบิน ม. 13 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 20. วัดเม็งรายมหาราช ม. 2 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 21. วัดศรีทรายมูล ม. 11 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 22. วัดศรีมิ่งแก้ว ม. 1 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 23. วัดสันต้นผึ้ง ม. 15 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 24. วัดสันป่ากอ ม. 13 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 25. วัดหนองป่าอั้น ม. 5 ตำบลรอบเวียง เมือง เชียงราย 57000
 26. วัดขัวแคร่ ม. 1 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย 57000
 27. วัดบ้านดู่ ม. 3 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย 57000
 28. วัดปางลาว ม. 10 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย 57000
 29. วัดป่าซาง ม. 2 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย 57000
 30. วัดป่าอ้อ ม. 8 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย 57000
 31. วัดโป่งพระบาท ม. 6 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย 57000
 32. วัดพระธาตุจอมสัก ม. 14 ตำบลบ้านดู่ เมือง เชียงราย 57000
 33. วัดถ้ำผาตอง ม. 11 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย 57000
 34. วัดนางแล ม. 3 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย 57000
 35. วัดป่ารวก ม. 8 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย 57000
 36. วัดป่าห้า ม. 1 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย 57000
 37. วัดม่วงคำ ม. 4 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย 57000
 38. วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด ม. 10 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย 57000
 39. วัดลำเปิง ม. 5 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย 57000
 40. วัดสันต้นกอก ม. 13 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย 57000
 41. วัดห้วยพลู ม. 9 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย 57000
 42. วัดอุทกวนาราม ม. 7 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย 57000
 43. วัดเกษแก้ว ม. 1 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 57000
 44. วัดทรายมูล ม. 3 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 57000
 45. วัดทุ่งต้อม ม. 6 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 57000
 46. วัดเทวานิมิต ม. 12 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 57000
 47. วัดประชาร่วมมิตร ม. 10 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 57000
 48. วัดโล๊ะป่าห้า ม.7 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 57000
 49. วัดศรีส้มสุก ม. 5 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 57000
 50. วัดสันต้นแฟน ม. 4 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 57000
 51. วัดแสงพระธาตุ ม. 16 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 57000
 52. วัดห้วยอ้ม ม. 8 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 57000
 53. วัดห้วยอ้มใหม่ ม. 9 ตำบลแม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 57000
 54. วัดจอมคีรี ม. 7 บ้านกลางทุ่ง ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย 57000
 55. วัดทรายขาว(ห้วยทรายขาว) ม. 3 ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย 57000
 56. วัดทุ่งหลวง ม. 9 ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย 57000
 57. วัดเทพบุญยืน ม.5 ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย 57000
 58. วัดพนาลัย ม. 8 บ้านทรายมูล ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย 57000
 59. วัดริมกก ม. 4 ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย 57000
 60. วัดสันป่ายาง ม. 6 ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย 57000
 61. วัดห้วยขม ม. 15 ตำบลแม่ยาว เมือง เชียงราย 57000
 62. วัดป่ากล้วย ม. 6 ตำบลสันทราย เมือง เชียงราย 57000
 63. วัดป่าตึง ม. 4 ตำบลสันทราย เมือง เชียงราย 57000
 64. วัดโป่งสลี ม. 3 ตำบลสันทราย เมือง เชียงราย 57000
 65. วัดศรีปูคา ม. 5 ตำบลสันทราย เมือง เชียงราย 57000
 66. วัดสันทรายหลวง ม. 1 ตำบลสันทราย เมือง เชียงราย 57000
 67. วัดท่าไคร้ ม. 5 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย 57000
 68. วัดปางกอก ม. 9 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย 57000
 69. วัดปางริมกรณ์ ม. 10 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย 57000
 70. วัดปางสนุก ม. 6 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย 57000
 71. วัดฝั่งหมิ่น ม. 7 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย 57000
 72. วัดแม่กรณ์ ม. 1 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย 57000
 73. วัดแม่สาด ม. 4 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย 57000
 74. วัดสวนดอก ม. 3 ตำบลแม่กรณ์ เมือง เชียงราย 57000
 75. วัดเกษมสุข ม. 6 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 76. วัดเขาแก้วดับภัย ม. 1 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 77. วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
 78. วัดดงป่าเหมี้ยง ม. 10 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 79. วัดดงมะผาง ม. 11 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 80. วัดต้นก๊อ ม. 4 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 81. วัดบ้านร้อง ม. 12 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 82. วัดโป่งขาม ม. 16 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 83. วัดร่องเบ้อใน ม.9 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 84. วัดร่องปลาขาว ม. 7 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 85. วัดร่องเผียว ม. 8 บ้านร่องเผียว ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 86. วัดศรีดงชัย ม. 11 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 87. วัดศรีดอนชุม ม. 10 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 88. วัดศรีพิงชัย ม. 3 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 89. วัดศรีศักดาราม ม. 5 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 90. วัดสันต้นเปา ม. 14 ตำบลห้วยสัก เมือง เชียงราย 57000
 91. วัดน้ำลัด ม. 3 ตำบลริมกก เมือง เชียงราย 57000
 92. วัดปางม่วน ม.8 ตำบลริมกก เมือง เชียงราย 57000
 93. วัดป่ายางหลวง ม. 9 ตำบลริมกก เมือง เชียงราย 57000
 94. วัดฝั่งหมิ่น ม. 6 ตำบลริมกก เมือง เชียงราย 57000
 95. วัดสักกวัน ม. 5 ตำบลริมกก เมือง เชียงราย 57000
 96. วัดสันทรายใหม่ ม. 4 ตำบลริมกก เมือง เชียงราย 57000
 97. วัดจำบอน ม. 1 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย 57000
 98. วัดดอนเรือง ม. 4 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย 57000
 99. วัดปงอ้อ ม. 7 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย 57000
 100. วัดรุ่งเรือง ม. 10 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย 57000
 101. วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย 57000
 102. วัดสันทรายงาม ม. 3 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย 57000
 103. วัดหัตถีวนาราม ม. 6 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย 57000
 104. วัดอินทราราม ม. 5 ตำบลดอยลาน เมือง เชียงราย 57000
 105. วัดดงเทพนิมิต ม. 14 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 57000
 106. วัดป่าไผ่ ม. 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 57000
 107. วัดป่าอ้อ(ป่าอ้อดอนชัย) ม. 11 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 57000
 108. วัด๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ Page 223 of 282
 109. วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
 110. วัดปุยคำ ม. 14 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 57000
 111. วัดร่องขุ่น ม. 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 57000
 112. วัดเวียงหวาย ม.2 เวียงหวาย ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 57000
 113. วัดศรีชุม ม. 3 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 57000
 114. วัดศรีมงคล ม. 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 57000
 115. วัดสันทรายน้อย ม. 3 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 57000
 116. วัดสันมะนะ ม. 7 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 57000
 117. วัดหนองหม้อ ม. 9 ตำบลป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย 57000
 118. วัดร่องธาร ม. 2 ตำบลท่าสาย เมือง เชียงราย 57000
 119. วัดศรีดอนชัย ม. 8 ตำบลท่าสาย เมือง เชียงราย 57000
 120. วัดศรีสุพรรณ ม. 6 ตำบลท่าสาย เมือง เชียงราย 57000
 121. วัดสถาน ม. 3 ตำบลท่าสาย เมือง เชียงราย 57000
 122. วัดดอยฮางใน ม. 1 ตำบลดอยฮาง เมือง เชียงราย 57000
 123. วัดดอยฮางใหม่ ม. 3 ตำบลดอยฮาง เมือง เชียงราย 57000
 124. วัดโป่งนาคำ ม. 5 ตำบลดอยฮาง เมือง เชียงราย 57000
 125. วัดร่องอ้อ ม. 2 ตำบลดอยฮาง เมือง เชียงราย 57000
 126. วัดฮ่องอ้อ ม. 2 ตำบลดอยฮาง เมือง เชียงราย 57000
 127. วัดบ่อทอง ม.5 บ่อทอง ตำบลท่าสุด เมือง เชียงราย

อำเภอเวียงชัย

 1. วัดเขาสวรรค์ ม. 7 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย 57210
 2. วัดดงชัย ม. 2 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย 57210
 3. วัดเทพปราณี ม. 1 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย 57210
 4. วัดบ้านเหล่า ม.6 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย 57210
 5. วัดร่องบัวทอง ม. 9 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย 57210
 6. วัดศรีดอยเรือง ม. 6 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย 57210
 7. วัดศรีศักดิ์พัฒนา ม. 8 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย 57210
 8. วัดสันติธรรมเวียงเชียงรุ้ง ม. 10 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย 57210
 9. วัดห้วยเคียน ม. 5 ตำบลทุ่งก่อ เวียงชัย เชียงราย 57210
 10. วัดกลางเวียง ม. 1 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
 11. ัดชัยเจริญ ม. 3 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
 12. วัดชัยสวัสดิ์ ม. 2 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
 13. วัดไชยนารายณ์ ม. 9 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
 14. วัดไชยราษฎร์สำราญ ม. 8 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
 15. วัดปงหลวง ม. 6 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
 16. วัดราษฎร์ชุมพล ม. 4 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
 17. วัดศรีเวียง ม. 3 ตำบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210
 18. วัดกู่แก้วพัฒนาราม ม. 7 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210
 19. วัดจอมคีรี ม. 4 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210
 20. วัดดงมะตื๋น ม. 7 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210
 21. วัดทุ่งยั้ง ม. 2 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210
 22. วัดป่าบง(ป่าบงขวาง) ม. 5 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210
 23. วัดร่องคือ ม. 6 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย 57021
 24. วัดร่องห้า ม. 1 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210
 25. วัดหนองบัว ม. 8 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210
 26. วัดหัวฝาย ม. 3 ตำบลผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210
 27. วัดท่าบันไดแก้ว ม. 1 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 57210
 28. วัดโบราณเวียงเดิม ม. 2 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 57210
 29. วัดปางไตรแก้ว ม. 8 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 57210
 30. วัดพนาลัยเกษม ม. 6 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 57210
 31. วัดโพธิ์ชัย ม.7 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 57210
 32. วัดราษฎร์เจริญ ม. 4 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 57210
 33. วัดสันสลิด ม.3 ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 57210
 34. วัดชัยมงคล ม. 7 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย 57210
 35. วัดทุ่งปุมเป้ง ม. 1 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย 57210
 36. วัดป่าซางดอยแก้ว ม. 4 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย 57210
 37. วัดป่าซางบุนนาก ม. 3 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย 57210
 38. วัดศรีดอยชัย ม. 2 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย 57210
 39. วัดศิริมังคลาราม ม. 6 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย 57210
 40. วัดหมากเอียก ม. 5 ตำบลป่าซาง เวียงชัย เชียงราย 57210
 41. วัดจอเจริญ ม. 4 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57210
 42. วัดช่องลม ม. 3 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57210
 43. วัดชัยพฤกษ์ ม. 5 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57021
 44. วัดดอนเลย ม. 8 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57210
 45. วัดดอยงาม ม. 6 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57210
 46. วัดศรีดอยชัย ม. 2 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57210
 47. วัดสมานมิตร ม. 1 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57021
 48. วัดสันม่วงคำ ม. 7 ตำบลดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57210
 49. วัดบ้านดงมหาวัน ม. 1 ตำบลดงมหาวัน เวียงชัย เชียงราย 57210
 50. วัดป่าเลา ม. 3 ตำบลดงมหาวัน เวียงชัย เชียงราย 57210
 51. วัดร้องหวาย ม. 2 ตำบลดงมหาวัน เวียงชัย เชียงราย 57210
 52. วัดสันป่าตึง ม. 6 ตำบลดงมหาวัน เวียงชัย เชียงราย 57210
 53. วัดคีรีสถาน ม. 4 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 57210
 54. วัดดอนแก้ว ม.11 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 57210
 55. วัดดอนมูล ม. 10 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 57210
 56. วัดเมืองชุม ม. 7 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 57210
 57. วัดร่องโบสถ ม. 3 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 57210
 58. วัดวังช้าง ม. 9 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 57210
 59. วัดเวียงแก้ว ม. 2 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 57210
 60. ัดศรีดอนเรือง ม. 6 ตำบลเมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 57210

อำเภอเชียงของ

 1. วัดดอนมหาวัน ม. 9 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย 57140
 2. วัดทุ่งดุก ม. 4 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย 57140
 3. วัดทุ่งทราย ม. 5 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย 57140
 4. วัดพระแก้ว ม. 8 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย 57140
 5. วัดศรีดอนชัย ม. 2 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย 57140
 6. วัดสบสม ม. 3 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย 57140
 7. วัดหลวง ม. 2 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย 57140
 8. วัดห้วยเม็ง ม. 6 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย 57140
 9. วัดหัวเวียง ม. 1 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย 57140
 10. วัดหาดไคร้ ม. 7 ตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย 57140
 11. วัดเชียงคาน ม. 4 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย 57140
 12. วัดเต๋น ม. 8 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย 57140
 13. วัดทุ่งงิ้ว ม. 2 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย 57140
 14. วัดทุ่งอ่าง ม. 6 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย 57140
 15. วัดน้ำม้า ม. 3 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย 57140
 16. วัดแฟน ม. 5 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย 57140
 17. วัดสถาน ม. 1 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย 57140
 18. วัดใหม่ทุ่งหมด ม. 7 ตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย 57140
 19. วัดครึ่งใต้ ม. 3 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140
 20. วัดครึ่งเหนือ ม. 2 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140
 21. วัดบ้านตอง ม. 6 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140
 22. วัดพร้าวกุด ม. 5 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140
 23. วัดม่วงชุม ม. 7 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140
 24. วัดส้าน ม. 1 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140
 25. วัดหลวง ม. 4 ตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140
 26. วัดซาววา ม. 3 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย 57140
 27. วัดแดนเมือง ม. 6 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย 57140
 28. วัดต้นปล้อง ม. 5 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย 57140
 29. วัดบุญเรืองใต้ ม. 2 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย 57140
 30. วัดบุญเรืองเหนือ ม. 1 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย 57140
 31. วัดป่าเคาะ ม. 7 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย 57140
 32. วัดห้วยหก ม. 4 ตำบลบุญเรือง เชียงของ เชียงราย 57140
 33. วัดเกี๋ยงใต้ ม. 6 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 57140
 34. วัดเกี๋ยงเหนือ ม. 4 บ้านเกี๋ยงเหนือ ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย57140
 35. วัดแก่นใต้ ม. 5 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 57140
 36. วัดแก่นเหนือ ม. 3 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 57140
 37. วัดดอนแก้ว ม. 9 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 57140
 38. วัดเนินสมบูรณ์ ม. 8 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 57140
 39. วัดศรีวิไล ม. 7 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 57140
 40. วัดห้วยซ้อ ม. 1 ตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 57140
 41. วัดดงหลวง ม. 8 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140
 42. วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ม. 7 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140
 43. วัดท่าเจริญ ม. 10 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140
 44. วัดทุ่งซาง ม. 4 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140
 45. วัดบ้านเขียะ ม. 5 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140
 46. วัดปากอิงใต้ ม. 2 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140
 47. ัดปากอิงเหนือ ม. 2 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140
 48. วัดม่วงเจ็ดต้น ม. 9 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140
 49. วัดร่องห้า ม. 6 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140
 50. วัดลุง ม. 3 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140
 51. วัดเวียงหวาย ม. 1 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140
 52. วัดหวาย ม. 1 ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140
 53. วัดดอนที่ ม. 3 ตำบลริมโขง เชียงของ เชียงราย 57140
 54. วัดผากุบ ม. 5 ตำบลริมโขง เชียงของ เชียงราย 57140
 55. วัดเมืองกาญจน์ ม. 2 ตำบลริมโขง เชียงของ เชียงราย 57140
 56. วัดหาดบ้าย ม. 1 ตำบลริมโขง เชียงของ เชียงราย 57140

อำเภอเทิง

 1. วัดช้างค้ำ ม. 4 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 2. วัดทุ่งโห้ง ม. 5 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 3. วัดเทิง ม. 9 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 4. วัดพระเกิดคงคาราม ม. 14 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 5. วัดพระธาตุขุนทอง ม. 3 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 6. วัดพระธาตุจอมหงส์ ม. 11 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 7. วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ ม.2 ตั้งข้าว ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 8. วัดพระนาคแก้ว ม. 1 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 9. วัดโพธิ์ศรีพัฒนา ม. 13 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 10. วัดโพธิ์สว่าง ม. 6 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 11. วัดร่องริว ม. 12 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 12. วัดห้วยไคร้ ม. 3 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 13. วัดอำมาตย์ ม. 1 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 14. วัดอุธราราม ม. 7 ตำบลเวียง เทิง เชียงราย 57160
 15. วัดขอนซุง ม. 11 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย 57160
 16. วัดงิ้วเก่า ม. 7 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย 57230
 17. วัดงิ้วใหม่ ม. 12 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย 57230
 18. วัดเชียงทอง ม. 8 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย 57160
 19. วัดตุ้มใต้ ม. 9 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย 57160
 20. วัดเนื้อนาบุญ ม.14 ทุ่งลานนา ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย 57160
 21. วัดบุญยืน ม. 3 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย 57160
 22. วัดป่าไผ่ ม. 6 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย 57160
 23. ัดแม่สว่าน ม. 2 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย 57160
 24. วัดราษฎร์สามัคคี ม. 10 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย 57160
 25. วัดสวนดอก ม. 5 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย 57230
 26. วัดสักเหนือ ม. 11 ตำบลงิ้ว เทิง เชียงราย 57230
 27. วัดดอนแก้ว ม. 6 บ้านดอนดินแดง ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย 57230
 28. วัดดอนแท่น ม. 2 ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย 57230
 29. วัดบ้านเหล่า ม. 1 ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย 57230
 30. วัดปงสนุก ม. 5 ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย 57230
 31. วัดปล้องส้าน ม. 8 ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย 57230
 32. วัดพระธาตุจอมทอง ม. 5 ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย 57230
 33. วัดอภัย ม. 3 ตำบลปล้อง เทิง เชียงราย 57230
 34. วัดไชยผาบ(ชัยภาพ) ม. 1 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 57230
 35. วัดต้นก๊อ ม. 3 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 57230
 36. วัดโป่งสัก ม. 6 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 57230
 37. วัดภูเขาแก้ว ม. 8 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 57230
 38. วัดสันชุม ม. 2 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 57230
 39. วัดสันปูเลย ม. 4 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 57230
 40. วัดสารภี ม. 5 ตำบลเชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 57230
 41. วัดไคร้ ม. 3 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย 57160
 42. วัดดอนเฟือง ม. 5 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย 57160
 43. วัดต้นเขือง ม. 4 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย 57160
 44. วัดตับเต่า ม. 2 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย 57160
 45. วัดปงค์ ม.7 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย 57160
 46. วัดปางค่า ม. 8 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย 57160
 47. วัดพระธาตุปูเต้า ม. 7 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย 57160
 48. วัดหัวฝาย ม. 6 ตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย 57160
 49. วัดดอนไชย ม. 6 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 50. วัดดอนแยง ม. 13 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 51. วัดต้นปี้ ม. 7 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 52. วัดท่าข้าม ม. 5 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 53. วัดบุญนาค ม. 2 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 54. ัดป่าจี้ ม.8 ป่าจี้ ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 55. วัดป่าถ่อน ม. 5 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 56. วัดป่าเป้า ม. 12 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 57. วัดผาลาด ม. 10 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 58. วัดม่วงแก้ว ม. 15 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 59. วัดศาลาวาส ม. 4 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 60. วัดสันป่าบง ม. 11 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 61. วัดเอียน ม. 14 ตำบลหงาว เทิง เชียงราย 57160
 62. วัดซาววา ม.3 ตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย 57160
 63. วัดประทุมวราราม(หนองบัว) ม. 5 ตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย5160
 64. วัดโพธิ์ทอง ม.2 สันทรายงาม ตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย 57160
 65. วัดสวนดอกสันทรายมูล ม.1 ตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย 57160
 66. วัดหนองสามัคคี ม. 4 ตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย 57160
 67. วัดดอนไชย ม. 2 ตำบลศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 57230
 68. วัดทุ่งต้อม ม. 5 ตำบลศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 57230
 69. วัดป่ารวก ม. 1 ตำบลศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 57230
 70. วัดสุวรรณาราม ม. 3 ตำบลศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 57230
 71. วัดหนองเลียบ ม. 4 ตำบลศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 57230
 72. วัดดอนมูล ม. 5 ตำบลหนองแรด เทิง เชียงราย 57230
 73. วัดหนองแรด ม. 1 ตำบลหนองแรด เทิง เชียงราย 57230
 74. วัดหนองแรดใต้รัตนาราม ม. 3 ตำบลหนองแรด เทิง เชียงราย 57230
 75. วัดเกี๋ยงดอย ม. 2 ตำบลแม่ลอย เทิง เชียงราย 57230
 76. วัดเกี๋ยงลุ่ม ม. 4 ตำบลแม่ลอย เทิง เชียงราย 57230
 77. วัดป่าตึงงาม ม. 6 ตำบลแม่ลอย เทิง เชียงราย 57230
 78. วัดแม่ลอยไร่(ไชยพรหม) ม. 6 ตำบลแม่ลอย เทิง เชียงราย 57230
 79. วัดหนองข่วง ม. 1 ตำบลแม่ลอย เทิง เชียงราย 57230

อำเภอพาน

 1. วัดกว๋าวโท้ง ม. 2 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120
 2. วัดทันใจ ม. 10 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120
 3. วัดท่าเรือ ม. 7 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120
 4. วัดบ้านกล้วย ม. 5 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120
 5. วัดป่าแดงงาม ม. 8 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120
 6. วัดผาเต่าคำ ม. 11 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120
 7. วัดวังผาข้อน ม. 9 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120
 8. วัดสันต้นดู่ ม. 4 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120
 9. วัดสันมะเค็ด ม. 1 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120
 10. วัดสันละคร ม. 3 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120
 11. วัดห้วยเครือบ้า ม. 6 ตำบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120
 12. วัดกู่แก้ว ม. 10 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย 57120
 13. วัดจำผักกูด ม. 5 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย 57120
 14. วัดดงชัย ม. 8 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย 57120
 15. วัดปอเรียง ม. 7 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย 57120
 16. วัดโป่งทะลาย ม. 4 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย 57120
 17. วัดม่อนป่าสัก ม. 9 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย 57120
 18. วัดแม่แก้วใต้ ม. 3 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย 57120
 19. วัดแม่แก้วเหนือ ม. 1 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย 57120
 20. วัดแม่อ้อนอก ม. 2 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย 57120
 21. วัดแม่อ้อใน ม. 11 ตำบลแม่อ้อ พาน เชียงราย 57120
 22. วัดกำพร้าวัวทอง ม. 5 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย 57250
 23. วัดดงขนุน ม. 10 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย 57250
 24. วัดไตรมัคคาราม ม. 3 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย 57250
 25. วัดป่ารวก ม. 1 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย 57250
 26. วัดราษฎร์ดำรงค์ ม. 5 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย 57250
 27. วัดราษฎร์บำรุง ม. 1 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย 57250
 28. วัดสองแคว ม. 2 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย 57250
 29. วัดสันมะแฟน ม. 2 ตำบลธารทอง พาน เชียงราย 57250
 30. วัดชัยมงคล ม. 13 ตำบลสันติสุข พาน เชียงราย 57120
 31. วัดศรีสุวรรณ ม. 3 ตำบลสันติสุข พาน เชียงราย 57120
 32. วัดสว่างจันทร์ ม. 7 ตำบลสันติสุข พาน เชียงราย 57120
 33. วัดสันกอตาล ม. 5 ตำบลสันติสุข พาน เชียงราย 57120
 34. วัดสันกอเหียง ม. 4 ตำบลสันติสุข พาน เชียงราย 57120
 35. วัดเหมืองง่า ม. 6 ตำบลสันติสุข พาน เชียงราย 57120
 36. วัดจำคาวตอง ม. 2 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 57120
 37. วัดท่าดอกแก้ว ม. 5 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 57120
 38. วัดทุ่งสามเหลี่ยม ม. 8 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 57120
 39. วัดสันกำแพง ม. 12 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 57120
 40. วัดสันช้างตาย ม. 10 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 57120
 41. วัดสันธาตุ ม. 2 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 57120
 42. วัดสันป่าหนาด ม. 6 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 57120
 43. วัดสันมะกอก ม. 9 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 57120
 44. วัดหนองควาย ม. 4 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 57120
 45. วัดหนองหมด ม. 11 ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 57120
 46. วัดหัวง้ม(ดอยงาม) ม. 7 บ้านดอยงาม ตำบลดอยงาม พาน เชียงราย 57120
 47. วัดกู่สูง ม. 2 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย 57120
 48. วัดเขื่อนเมือง ม. 2 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย 57120
 49. วัดดงเจริญ ม. 9 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย 57120
 50. วัดดงมะคอแลน ม. 7 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย 57120
 51. วัดบวกปลาค้าว ม. 3 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย 57120
 52. วัดป่าคา ม. 2 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย 57120
 53. วัดศรีเมืองมูล ม.5 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย 57120
 54. วัดสันหลวง ม. 7 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย 57120
 55. วัดหนองฮ่าง ม. 4 ตำบลหัวง้ม พาน เชียงราย 57120
 56. วัดคีรีมงคล ม. 1 ตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย 57120
 57. วัดเจริญเมือง ม. 4 ตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย 57120
 58. วัดดงตะเคียน ม.10 ตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย 57120
 59. วัดเดื่อป่อง ม. 9 ตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย 57120
 60. วัดป่ายาง ม. 8 ตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย 57120
 61. วัดศรีทรายมูล ม. 2 ตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย 57120
 62. ัดคีรีธรรมาราม ม. 10 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
 63. วัดงิ้วเฒ่า ม. 7 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
 64. วัดทุ่งมะฝาง ม. 10 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
 65. วัดป่าแขม ม. 5 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
 66. ัดปางเกาะทราย ม. 6 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
 67. วัดป่าแดด ม. 4 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
 68. วัดป่าบงหลวง ม. 3 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
 69. วัดป่าหัด ม. 2 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
 70. วัดป่าหุ่ง ม. 1 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
 71. วัดปิงเมือง ม. 9 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
 72. วัดผาวี ม. 8 ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
 73. วัดห้วยประสิทธิ์ ม. 12 บ้านห้วยประสิทธิ์ ตำบลป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120
 74. วัดทุ่งพร้าว ม. 2 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย 57120
 75. ัดนันทาราม ม. 8 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย 57120
 76. วัดป่าถ่อนดอนแก้ว ม. 11 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย 57120
 77. วัดพระหิน ม. 7 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย 57120
 78. ัดม่วงคำ ม. 1 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย 57120
 79. วัดสันกำแพง ม. 3 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย 57120
 80. วัดสันขี้เม้า ม. 10 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย 57120
 81. วัดสันต้นต้อง ม. 9 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย 57120
 82. วัดสันน้ำบ่อ ม. 6 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย 57120
 83. วัดสันผักแค ม. 5 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย 57120
 84. วัดสันมะเหม้า ม. 4 ตำบลม่วงคำ พาน เชียงราย 57120
 85. วัดทรายขาว ม. 5 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย 57120
 86. วัดท่าฮ่อ ม. 6 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย 57120
 87. วัดโป่งแดง ม. 8 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย 57120
 88. วัดแม่คาววัง ม. 2 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย 57120
 89. วัดร่องธาร ม. 3 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย 57120
 90. วัดสันทราย ม.1 สันทราย ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย 57120
 91. ัดหนองตุ้ม ม. 7 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย 57120
 92. วัดหนองผักจิก ม. 4 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย 57120
 93. วัดอุดมวารี ม. 8 ตำบลทรายขาว พาน เชียงราย 57120
 94. วัดเชียงยืน ม. 6 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย 57120
 95. ัดเชียงหมั้น ม. 7 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย 57120
 96. วัดดวงดี ม. 2 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย 57120
 97. วัดทาดง ม. 8 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย 57120
 98. วัดผาแดง ม. 10 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย 57120
 99. วัดพื้นเมือง ม. 1 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย 57120
 100. วัดศรีชุม ม. 6 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย 57120
 101. วัดสันโค้ง ม. 5 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย 57120
 102. วัดหนองถ้ำ ม. 3 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย 57120
 103. วัดหัวฝาย ม. 9 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย 57120
 104. วัดใหม่พัฒนา(บ้านใหม่พัฒนา) ม. 11 ตำบลสันกลาง พาน เชียงราย 57120
 105. ัดดงน้ำล้อม ม. 8 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย 57120
 106. วัดป่าสักเหนือ ม. 4 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย 57280
 107. วัดปูแกง ม. 1 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย 57280
 108. วัดแม่เย็นเหนือ ม. 3 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย 57280
 109. วัดสันกอง ม. 2 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย 57280
 110. วัดสันต้นแหน ม. 7 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย 57280
 111. วัดสันไม้ฮาม ม. 6 ตำบลแม่เย็น พาน เชียงราย 57280
 112. วัดเกตุแก้ว ม. 1 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 113. วัดดอนตัน ม. 2 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 114. วัดทรายมูล ม. 10 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 115. วัดเทพวัน ม. 1 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 116. วัดป่ากว๋าว ม. 9 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 117. วัดป่าซาง ม. 1 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 118. วัดป่าไผ่ ม. 2 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 119. วัดพระธาตุจอมแว่ ม. 11 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 120. วัดม่วงชุม ม. 1 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 121. วัดร้องหลอด ม. 3 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 122. วัดสันปลาดุก ม. 5 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 123. วัดหนองบัวเงิน ม. 14 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 124. วัดใหม่เจริญ ม. 8 ตำบลเมืองพาน พาน เชียงราย 57120
 125. วัดดงเวียง ม. 8 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย 57280
 126. วัดท่าหล่ม ม. 4 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย 57280
 127. วัดป่าสักใต้ ม. 6 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย 57280
 128. วัดร่องคต ม. 1 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย 57280
 129. วัดสันป่ง ม. 5 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย 57280
 130. วัดสันปูเลย ม. 2 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย 57280
 131. วัดอรัญวิเวก ม. 7 ตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย 57280

อำเภอป่าแดด

 1. วัดท่าน้ำ ม. 3 ตำบลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
 2. วัดป่าสัก ม. 7 ตำบลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
 3. วัดแม่พุง ม. 2 ตำบลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
 4. วัดศรีชุมประชา ม. 1 ตำบลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
 5. วัดศรีบุญยืน ม. 3 ตำบลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
 6. วัดใหม่ใต้ ม. 6 ตำบลป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
 7. วัดถ้ำผาจรุย ม. 16 ตำบลป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 57190
 8. วัดป่าแงะ ม. 5 ตำบลป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 57190
 9. วัดศรีบุญเกิด ม. 4 ตำบลป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 57190
 10. วัดวังผาศิลาราม ม.8 วังศิลา ตำบลสันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 57190
 11. วัดศรีดอนมูล ม. 3 ตำบลสันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 57190
 12. วัดสันมะค่า ม. 1 ตำบลสันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 57190
 13. วัดศรีดอนแก้ว ม.7 ดอนแก้ว ตำบลโรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 57190
 14. วัดศรีบังวัน ม. 5 ตำบลโรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 57190

อำเภอแม่จัน

 1. วัดทาสา(กาสา) ม. 3 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
 2. วัดบ้านสันพัฒนา(บ้านสันมงคล) ม. 12 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย57110
 3. วัดปงอ้อ ม. 11 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
 4. วัดศรีบุญเรือง ม. 4 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
 5. วัดศรีมงคล ม. 8 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
 6. วัดสุวรรณคีรี ม. 5 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
 7. วัดหนองแว่น ม. 9 ตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110
 8. วัดเชื้อเจ็ดตน ม. 8 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย 57270
 9. วัดต้นยาง ม. 7 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย 57270
 10. วัดทรายมูล ม. 2 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย 57270
 11. วัดบ้านดง ม. 6 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย 57270
 12. วัดบ้านใหม่ ม. 1 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย 57270
 13. วัดป่ากุ๊ก ม. 8 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย 57270
 14. วัดแม่คำน้ำลัด ม. 3 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย 57270
 15. วัดสันติวนาราม ม. 2 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย 57270
 16. วัดหนองร่อง ม. 8 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย 57270
 17. วัดห้วยน้ำราก ม. 5 ตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย 57270
 18. วัดกาคำ ม. 1 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240
 19. วัดโชติการาม ม. 8 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240
 20. วัดป่าเปา ม. 8 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240
 21. วัดม่วงคำ ม. 11 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240
 22. วัดแม่คำ ม. 2 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240
 23. วัดแม่คำสบเปิน ม. 1 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240
 24. วัดร่องก๊อ ม. 4 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240
 25. วัดราษฎร์บูรณะ ม. 5 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240
 26. วัดศรีโคมคำ ม. 9 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240
 27. วัดสันนา ม. 3 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240
 28. วัดหนองแหย่ง ม. 7 ตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย 57240
 29. วัดจอมคีรีพัธญา ม. 1 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย 57110
 30. วัดถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี ม. 4 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย57110
 31. วัดบ้านใหม่พัฒนา(ศิริพัฒนาราม) ม. 25 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย57110
 32. วัดป่าซาง ม. 2 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย 57110
 33. วัดป่าห้า ม. 6 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย 57110
 34. วัดแม่คี ม. 9 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย 57110
 35. วัดแม่สลองใน ม. 4 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย 57110
 36. วัดศรียางมูล ม. 8 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย 57110
 37. วัดสันคือ ม. 15 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย 57110
 38. วัดหนองอ้อ ม. 15 ตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย 57110
 39. วัดจอมจันทร์ ม. 2 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย 57110
 40. วัดจันตาโลก(ชัยมงคล) ม. 4 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย 57110
 41. วัดชัยมงคล ม. 7 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย 57110
 42. วัดไชยมงคล ม. 7 ดงหนองบัว ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย 57110
 43. วัดดอยต่อ ม. 3 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย 57110
 44. วัดบ้านแหลว ม. 6 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย 57110
 45. วัดโพธนาราม(โคธนาราม) ม. 8 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย57110
 46. วัดสันทราย ม. 1 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย 57110
 47. วัดสุวรรณมงคล ม. 5 ตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย 57110
 48. วัดทัพกุมารทอง ม. 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 57110
 49. วัดท่าข้าวเปลือก ม. 7 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 57110
 50. วัดไพรสณฑ์คีรี ม. 9 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 57110
 51. วัดแม่แพง ม. 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 57110
 52. วัดแม่ลัว ม. 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 57110
 53. วัดแม่ลาก ม. 6 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 57110
 54. วัดแม่หะ ม. 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 57110
 55. วัดสบแพง ม. 4 ตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 57110
 56. วัดดอนงาม ม. 6 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย 57110
 57. วัดดอยงาม ม. 9 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย 57110
 58. วัดทุ่งกวาง ม. 3 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย 57110
 59. วัดบ้านดอย ม. 5 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย 57110
 60. วัดปงสนุก ม. 2 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย 57110
 61. วัดป่าแดง ม. 7 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย 57110
 62. วัดแม่บง ม. 8 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย 57110
 63. วัดแม่เลียบ ม. 4 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย 57110
 64. วัดสันติคีรี ม. 13 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย 57110
 65. วัดห้วยไร่ ม. 1 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย 57110
 66. วัดห้วยไร่เก่า ม. 17 ตำบลปงน้อย แม่จัน เชียงราย 57110
 67. วัดทรายมูล ม. 5 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย 57110
 68. วัดทุ่งต่าง ม. 13 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย 57110
 69. วัดบ้านโป่งน้ำร้อน ม. 11 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย 57110
 70. วัดป่าตึง ม. 7 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย 57110
 71. วัดป่าบง ม. 1 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย 57110
 72. วัดสันโค้ง ม. 10 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย 57110
 73. วัดห้วยมะหินฝน ม. 14 ตำบลป่าตึง แม่จัน เชียงราย 57110
 74. วัดบ้านใหม่พัฒนา ม. 6 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย 57110
 75. วัดศรีบุญเรือง ม. 5 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย 57110
 76. วัดสันทรายกองงาม ม. 7 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย 57110
 77. วัดสุวรรณคีรี ม. 8 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย 57110
 78. วัดหนองกล้วย ม. 4 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย 57110
 79. วัดหนองป่าก่อ ม. 3 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย 57110
 80. วัดห้วยสัก ม. 1 ตำบลหนองป่าก่อ แม่จัน เชียงราย 57110
 81. วัดดงมะตื้น ม. 5 ตำบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย 57240
 82. วัดดอนมูล ม. 1 ตำบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย 57240
 83. วัดสันกอง ม. 7 ตำบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย 57240
 84. วัดห้วยน้ำขุ่น ม. 8 ตำบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย 57240
 85. วัดห้วยไร่ ม. 6 ตำบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย 57240
 86. วัดคงคาราม ม. 5 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 57110
 87. วัดป่ายาง ม. 2 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 57110
 88. วัดแม่สลองนอก ม. 8 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 57110
 89. วัดเวียงสา ม. 7 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 57110
 90. วัดศรีค้ำ ม. 3 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 57110
 91. วัดสันนายาว ม. 6 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 57110
 92. วัดสันสลีหลวง ม. 4 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 57110
 93. วัดเหมืองกลาง ม. 1 ตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 57110
 94. วัดกิ่วพร้าว ม. 4 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270
 95. วัดป่าถ่อน ม. 11 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270
 96. วัดป่าบงหลวง ม. 3 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270
 97. วัดป่าสักหลวง ม. 2 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270
 98. วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว ม. 1 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270
 99. วัดม่วงชุม ม. 9 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270
 100. วัดสันทางหลวง ม. 12 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270
 101. วัดสันหลวงใหม่ ม. 10 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270
 102. วัดหนองครก ม. 6 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270
 103. วัดหนองปิ๋ง ม. 5 ตำบลจันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270
 104. วัดบ่อก้าง ม. 1 ตำบลจอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย 57110
 105. วัดแม่สรวย ม. 5 ตำบลจอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย 57110
 106. วัดสันขี้เหล็ก ม. 4 ตำบลจอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย 57110
 107. วัดสันโค้งงาม ม. 7 ตำบลจอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย 57110
 108. วัดหัวรินคำ ม. 6 ตำบลจอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย 57110

อำเภอเชียงแสน

 1. วัดเจดีย์หลวง ม. 3 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
 2. วัดปงสนุก ม. 3 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
 3. วัดป่าสักหางเวียง ม. 9 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
 4. วัดผ้าขาวป้าน ม. 2 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
 5. วัดพระเจ้าล้านทอง ม. 2 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
 6. วัดพระธาตุจอมกิตติ ม. 6 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
 7. วัดพระธาตุผาเงา ม. 5 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
 8. วัดพระธาตุสองพี่น้อง ม. 7 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
 9. วัดวังลาว ม. 4 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
 10. วัดสบคำ ม. 5 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
 11. วัดสบรวก ม. 1 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
 12. วัดห้วยเกี๋ยง ม. 8 ตำบลเวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
 13. วัดดอยจำปี ม. 7 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150
 14. วัดปางหมอปวง ม. 6 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150
 15. วัดป่าแดด ดอนแก้ว ม.4 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150
 16. วัดป่าสักน้อย ม. 3 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150
 17. วัดแม่คำหนองบัว ม. 1 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150
 18. วัดสันมะเค็ด ม. 9 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150
 19. วัดหนองบัวตอง ม. 9 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150
 20. วัดหนองบัวสด ม. 5 ตำบลป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150
 21. วัดเกาะผาคำ ม. 6 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150
 22. วัดบ้านแซว ม. 1 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150
 23. วัดบ้านทุ่ง ม. 2 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150
 24. วัดป่าตึง ม. 5 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150
 25. วัดแม่แอบดอนแก้ว ม. 5 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150
 26. วัดสบกก ม. 7 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150
 27. วัดสวนดอก ม. 8 ตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150
 28. วัดงิ้วแก้วพัฒนา ม. 6 บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย57150
 29. วัดไชยสถาน ม. 11 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 57150
 30. วัดธรรมประสิทธิ์ ม. 3 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 57150
 31. วัดป่าถ่อน ม. 9 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 57150
 32. วัดเวียงแก้ว ม. 5 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 57150
 33. วัดศรีชัยแม่มะ ม.1 แม่มะ ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 57150
 34. วัดศรีบุญยืน ม. 10 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 57150
 35. วัดสันป่าลาน ม. 2 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 57150
 36. วัดสันสลี ม. 4 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 57150
 37. วัดสุมังคลาราม ม. 8 ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 57150
 38. วัดปงของ ม. 5 บ้านปงของ ตำบลแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 57150
 39. วัดป่าคา ม. 3 ตำบลแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 57150
 40. วัดแม่คำ ม. 4 ตำบลแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 57150
 41. วัดแม่เงิน ม. 6 ตำบลแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 57150
 42. วัดศรีดอนมูล ม. 7 ตำบลแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 57150
 43. วัดสันต้นเปา ม. 1 ตำบลแม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 57150
 44. วัดกู่เต้า ม. 3 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย 57150
 45. วัดโค้งงาม ม. 7 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย 57150
 46. วัดดอยงาม ม. 2 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย 57150
 47. วัดดอยจัน ม. 1 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย 57150
 48. วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ม. 5 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย 57150
 49. ัดร่องบง ม. 2 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย 57150
 50. วัดสันตันเปา ม. 6 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย 57150
 51. วัดสันธาตู(สันธาตุอโสการาม) ม. 4 ตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย57150

อำเภอแม่สาย

 1. วัดป่ายาง ม. 6 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130
 2. วัดผาสุการาม ม. 10 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130
 3. วัดแม่สาย ม. 8 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130
 4. วัดเวียงหอม ม. 4 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130
 5. วัดสันฐาน ม. 3 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130
 6. วัดสันทราย ม. 11 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130
 7. วัดสันมะนะ ม. 5 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130
 8. วัดเหมืองแดง ม. 2 ตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130
 9. วัดมหาชินธาตุดอยตุง(พระธาตุดอยตุง) ม. 6 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220
 10. วัดศาลาเชิงดอย ม. 6 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220
 11. วัดสันต้นปุย ม. 5 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220
 12. วัดสันยาว ม. 3 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220
 13. วัดสันลิดไม้ ม. 8 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220
 14. วัดสุวรรณาราม ม. 4 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220
 15. วัดห้วยไคร้หลวง ม. 1 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220
 16. วัดห้วยไคร้ใหม่ ม. 2 ตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220
 17. วัดบ้านร้อง ม. 12 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130
 18. วัดปางห้า ม. 1 บ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130
 19. วัดป่าซางงาม ม. 6 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130
 20. วัดป่าแดงน้อย ม. 9 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130
 21. วัดป่าแดงหลวง ม. 11 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130
 22. วัดม่วงทอง ม. 7 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130
 23. วัดสันนา ม. 2 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130
 24. วัดสันบุญเรือง ม. 3 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130
 25. วัดสันหลวง ม. 4 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130
 26. วัดหิรัญญาวาส ม. 8 ตำบลเกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130
 27. วัดนาปง ม. 8 ตำบลโป่งผา แม่สาย เชียงราย 57130
 28. วัดน้ำจำ ม. 5 ตำบลโป่งผา แม่สาย เชียงราย 57130
 29. วัดบ้านจ้อง ม. 1 ตำบลโป่งผา แม่สาย เชียงราย 57130
 30. วัดป่าแฝ ม. 3 ตำบลโป่งผา แม่สาย เชียงราย 57130
 31. วัดโป่งผา ม. 4 ตำบลโป่งผา แม่สาย เชียงราย 57130
 32. วัดหนองอ้อ ม. 2 ตำบลโป่งผา แม่สาย เชียงราย 57130
 33. วัดเจติยาราม ม. 5 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 57130
 34. วัดทุ่งเจริญ ม. 6 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 57130
 35. วัดทุ่งศาลา ม. 7 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 57130
 36. วัดมรรคาราม ม. 1 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 57130
 37. วัดสันโค้ง ม. 3 สันโค้ง ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 57130
 38. วัดสันถนนใต้ ม. 2 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 57130
 39. วัดสันป่าสัก ม. 9 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 57130
 40. วัดหนองมะกัง ม. 8 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 57130
 41. วัดหนองสี่แจ่ง ม. 4 ตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 57130
 42. วัดถ้ำผาจม ม. 1 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
 43. วัดป่าเหมือด ม. 9 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
 44. วัดผาแตก ม. 10 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
 45. วัดพญาสี่ตวงคำ ม. 2 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
 46. วัดพรหมวิหาร ม. 10 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
 47. วัดพระธาตุดอยเวา ม. 1 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
 48. วัดวิเชตร์มณี ม. 4 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
 49. วัดเวียงพาน ม. 3 ตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130
 50. วัดทุ่งสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลบ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 57220
 51. วัดป่าบงงาม ม. 6 ตำบลบ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 57220
 52. วัดสันทรายน้อย ม. 4 ตำบลบ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 57220
 53. วัดสันปูเลย ม. 5 ตำบลบ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 57220
 54. วัดฮ่องแฮ่ใหม่ ม. 9 ตำบลบ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 57220
 55. วัดถ้ำปลา ม. 3 ตำบลโป่งงาม แม่สาย เชียงราย 57130
 56. วัดถ้ำเสาหิน(ถ้ำเสาหินพญานาค) ม. 4 ตำบลโป่งงาม แม่สาย เชียงราย57130
 57. วัดบ้านถ้ำ ม. 1 ตำบลโป่งงาม แม่สาย เชียงราย 57130
 58. วัดสันเกล็ดทอง ม. 7 ตำบลโป่งงาม แม่สาย เชียงราย 57130

อำเภอแม่สรวย

 1. วัดบ้านป่าบง ม. 4 ตำบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 57180
 2. วัดโป่งปูเฟือง ม. 1 ตำบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 57180
 3. วัดแม่สรวยหลวง ม. 2 ตำบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 57180
 4. วัดสันปูเลย ม. 3 ตำบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 57180
 5. วัดท้าวแก่นจันทน์ ม. 5 ตำบลป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 57180
 6. วัดป่าแดด ม. 3 ตำบลป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 57180
 7. วัดศรีดอนมูล ม. 7 ตำบลป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 57180
 8. วัดหัวฝาย ม. 8 ตำบลป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 57180
 9. วัดคีรีท่าสุด ม. 7 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180
 10. วัดทุ่งฟ้าผ่า ม. 7 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180
 11. วัดบ้านโฮ่ง ม. 10 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180
 12. วัดปางซาง ม. 11 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180
 13. วัดปางต้นผึ้ง ม. 5 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180
 14. วัดปางอ้อย ม. 9 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180
 15. วัดแม่พริก ม. 1 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180
 16. วัดสันจำปา ม. 3 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180
 17. วัดหัวทุ่ง ม. 2 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180
 18. วัดหัวริน ม. 8 ตำบลแม่พริก แม่สรวย เชียงราย 57180
 19. วัดดอยจ้อง ม. 5 ตำบลศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 57180
 20. วัดทุ่งต้อม ม. 1 ตำบลศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 57180
 21. วัดทุ่งยาว ม.7 ทุ่งยาว ตำบลศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 57180
 22. วัดพระเจ้าทองทิพย์ ม. 2 ตำบลศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 57180
 23. วัดศรีถ้อย ม. 8 ตำบลศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 57180
 24. วัดป่าถ่อน ม. 2 ตำบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 57180
 25. วัดป่าลัน ม. 3 ตำบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 57180
 26. วัด๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ Page 263 of 282
 27. วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
 28. วัดป่าสัก ม. 6 ตำบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 57180
 29. วัดป่าเหมี้ยงแม่ก๊อหลวง ม. 8 ตำบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 57180
 30. วัดแม่ต๋ำ ม. 4 ตำบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 57180
 31. วัดสันมะแฟน ม. 13 ตำบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 57180
 32. วัดเจดีย์หลวง ม. 5 ตำบลเจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 57180
 33. วัดป่าตึงงาม ม. 1 ตำบลเจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 57180
 34. วัดร้องบง ม. 2 ตำบลเจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 57180
 35. วัดสันก้างปลา ม. 7 ตำบลเจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 57180
 36. วัดห้วยส้ม ม. 3 ตำบลเจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 57180

อำเภอเวียงป่าเป้า

 1. วัดทุ่งห้า ม. 2 ตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 2. วัดโป่งเหนือ ม. 1 ตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 3. วัดสันสลี ม. 5 ตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 4. วัดป่าแดง ม. 2 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 5. วัดป่าม่วง ม. 10 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 6. วัดศรีคำเวียง ม. 2 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 7. วัดศรีสุทธาวาส ม. 1 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 8. วัดศรีสุพรรณ ม. 2 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 9. วัดหนองยาว ม. 4 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 10. วัดอรัญญวิเวก(อรัญญวิเวกคีรี) ม. 7 ตำบลเวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย57170
 11. วัดบ้านโป่งเทวี(บ้านโป่ง) ม. 2 ตำบลบ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 12. วัดเฟือยไฮ ม. 1 ตำบลบ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 13. วัดลังกา ม. 4 ตำบลบ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 14. วัดป่างิ้ว ม. 1 ตำบลป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 15. วัดป่าสัก ม. 2 ตำบลป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 16. วัดร่องกู่ ม. 4 ตำบลป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 17. วัดศรีดอนมูล ม. 5 ตำบลป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 18. วัดฮ่างต่ำ ม. 3 ตำบลป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 19. วัดดอนจั่น ม. 7 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 20. วัดบ้านดง ม. 4 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 21. วัดบุญโยง ม. 3 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 22. วัดป่าส้าน ม. 5 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย 57160
 23. วัดแม่ห่าง ม. 6 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 24. วัดสันขี้เหล็ก ม. 2 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 25. วัดสันติการาม ม. 9 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 26. วัดสันมะเค็ด ม. 1 ตำบลหัวฝาย เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 27. วัดกลาง ม. 1 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 28. วัดบ้านสา ม. 3 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 29. วัดปางมะกาด ม. 8 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 30. วัดป่าแงะ ม. 5 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 31. วัดแม่ขะจาน ม. 1 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 32. วัดสันกู่ ม. 4 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 33. วัดสันมะนะ ม. 6 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 34. วัดหนองบัว ม. 10 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 35. วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม ม.1 แม่ขะจาน ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 36. วัดห้วยทราย ม. 9 ตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 37. วัดขุนลาว ม. 7 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 38. วัดปางไคร้ ม. 9 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 39. วัดปางอ่าย ม. 4 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 40. วัดโป่งน้ำร้อน ม. 6 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 41. วัดแม่เจดีย์ ม. 3 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 42. วัดศรีดอนชัย ม. 5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 43. วัดสันต้นเปา ม. 1 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260

อำเภอพญาเม็งราย

 1. วัดบุญวาทย์ ม. 4 ตำบลแม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 2. วัดแม่เปา ม. 3 ตำบลแม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 3. วัดสบเปา ม. 2 ตำบลแม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 4. วัดหนองเสา ม.6 ตำบลแม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 5. วัดบ่อแสง ม.2 ตำบลแม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 6. วัดป่าม่วง ม. 4 ตำบลแม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 7. วัดแม่ต๋ำกลาง ม. 5 ตำบลแม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 8. วัดแม่ต๋ำน้อย ม. 1 ตำบลแม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 9. วัดพระธาตุปูล้าน ม. 6 ตำบลไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 10. วัดไม้ยาเก่า ม. 2 ตำบลไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 11. วัดสันสะอาด ม. 4 ตำบลไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 12. วัดห้วยก้าง ม. 5 ตำบลไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 13. วัดห้วยเดื่อ ม. 1 ตำบลไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 14. วัดเชตุพน ม. 5 ตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 15. วัดดงเวียงหวาย ม. 8 ตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 16. วัดเวียงสักวราราม ม. 5 ตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 17. วัดศรีสะอาด ม. 9 ตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 18. ัดสันติอุดมธรรม ม. 6 ตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 19. วัดสันหนองบัว ม. 2 ตำบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290
 20. วัดแม่ต๋ำหลวง ม. 3 ตำบลตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 57290

กิ่งอำเภอเวียงแก่น

 1. วัดม่วง ม. 3 ตำบลม่วงยาย กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 2. วัดยาย ม. 2 ตำบลม่วงยาย กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 3. วัดหลู้ ม. 1 ตำบลม่วงยาย กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 4. วัดห้วยลึก ม. 4 ตำบลม่วงยาย กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 5. วัดกลาง ม. 9 ตำบลปอ กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 6. วัดดอน ม. 3 ตำบลปอ กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 7. วัดปางปอ ม. 1 ตำบลปอ กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 8. วัดปางหัด ม. 2 ตำบลปอ กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 9. ัดผาแล ม. 6 ตำบลปอ กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 10. วัดแจมป๋อง ม. 5 ตำบลหล่ายงาว กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 11. วัดท่าข้าม ม. 4 ตำบลหล่ายงาว กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 12. วัดทุ่งทราย ม. 3 ตำบลหล่ายงาว กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 13. วัดบ้านทุ่งคำ ม. 2 ตำบลหล่ายงาว กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 14. วัดหล่ายงาว ม. 1 ตำบลหล่ายงาว กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 15. วัดขวากใต้ ม. 4 ตำบลท่าข้าม กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 16. วัดขวากเหนือ ม. 5 ตำบลท่าข้าม กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 17. วัดท่าข้าม ม. 1 ตำบลท่าข้าม กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140
 18. วัดโล้ะ ม. 3 ตำบลท่าข้าม กิ่งอ.เวียงแก่น เชียงราย 57140

กิ่งอำเภอขุนตาล

 1. วัดชัยมงคล ม. 10 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 2. วัดต้ากลาง ม. 2 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 3. วัดต้านาล้อม ม. 7 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 4. วัดต้าหลวง ม. 1 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 5. วัดต้าหัวฝาย ม. 3 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 6. วัดพระเนตร ม. 11 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 7. วัดห้วยเดื่อ ม. 9 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 8. วัดห้วยโป่ง ม. 5 ตำบลต้า กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 9. วัดเขาแก้วอภัย ม. 1 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 10. วัดเจดีย์ ม. 5 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 11. วัดป่าข่า ม. 8 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 12. วัดป่าตาลใต้ ม. 4 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 13. วัดม่วงบุญเรือง ม. 2 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 14. วัดร่องขุ่น ม. 6 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 15. วัดแสงเมืองมา ม. 3 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 16. วัดห้วยห้อม ม. 7 ตำบลป่าตาล กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 17. วัดชมภู ม. 7 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 18. วัดน้ำแพร่ ม. 4 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 19. วัดน้ำล้อม ม. 1 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 20. วัดป่าแดง ม. 2 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 21. วัดยางฮอม ม. 8 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 22. วัดศรีเกิด ม. 3 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 23. วัดห้วยสัก ม. 9 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 24. วัดห้วยหลวง ม. 5 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160
 25. วัดห้วยหลวงใต้ ม. 6 ตำบลยามฮาม กิ่งอ.ขุนตาล เชียงราย 57160

กิ่งอำเภอแม่ลาว

 1. วัดต้นง้าว ม. 2 ตำบลบัวสลี กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 2. วัดบัวสลี ม. 3 ตำบลบัวสลี กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 3. วัดศรียางชุม ม. 6 ตำบลบัวสลี กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 4. วัดศรีวังมูล ม. 7 ตำบลบัวสลี กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 5. วัดสันปูเลย ม. 4 ตำบลบัวสลี กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 6. วัดหนองคึก ม. 8 ตำบลบัวสลี กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 7. วัดดงมะเฟือง ม. 9 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 8. วัดดอนจั่น ม. 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 9. วัดท่าต้นตัน ม. 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 10. วัดท่ามะโอ ม. 8 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 11. วัดทุ่งโห้ง ม. 16 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 12. วัดป่าแดง ม. 7 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 13. วัดสันต้อม ม. 2 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 14. วัดหนองผักเฮือด ม. 10 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย57250
 15. วัดอูปแก้ว ม. 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 16. วัดดงมะดะ ม. 7 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 17. วัดน้ำล้อม ม. 2 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 18. วัดป่าตึง ม. 1 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 19. วัดป่ารวก ม. 5 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 20. วัดผาบ่อง ม. 10 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 21. วัดร่องศาลา ม. 3 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 22. วัดร่องห้า ม. 4 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 23. วัดสันต้นแหน ม.6 สันต้นแหน ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย57250
 24. วัดสันหนองเหลียว ม. 12 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 25. วัดห้วยส้านยาว ม. 13 ตำบลดงมะดะ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 26. วัดโป่งแพร่ ม. 3 ตำบลโป่งแพร่ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57000
 27. วัดเวฬุวัน ม. 3 ตำบลโป่งแพร่ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57000
 28. วัดห้วยส้านพลับพลา ม. 5 ตำบลโป่งแพร่ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57000
 29. วัดเหมืองลึก ม. 8 ตำบลโป่งแพร่ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57000
 30. วัดทรายมูล ม. 5 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 31. วัดบุญเรือง ม. 1 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 32. วัดโป่งมอญ ม. 1 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 33. วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง ม. 4 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย57250
 34. วัดศรีดอนมูล ม. 7 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 35. วัดสันต้นม่วง ม. 3 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250
 36. วัดสันหนองบัว ม. 11 ตำบลป่าก่อดำ กิ่งอ.แม่ลาว เชียงราย 57250

กิ่งอำเภอเชียงรุ้ง

 1. วัดแม่เผื่อ ม.4 ตำบลดงมหาวัน กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
 2. วัดสันติวราราม ม.7 ตำบลดงมหาวัน กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
 3. วัดสันไทรงาม ม.5 ตำบลดงมหาวัน กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
 4. วัดทุ่งก่อ ม.4 ตำบลทุ่งก่อ กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
 5. วัดราษฎร์บำรุง ม.14 โชคชัย ตำบลโชคชัย กิ่ง อ.ดอยหลวง เชียงราย