Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดชัยนาท

อำเภอเมืองชัยนาท

 1. วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ตำบลในเมือง เมือง ชัยนาท
 2. วัดพรวน ม. 3 ตำบลบ้านกล้วย เมือง ชัยนาท
 3. วัดพระยาตาก ม. 4 ตำบลบ้านกล้วย เมือง ชัยนาท
 4. วัดโพธิภาวนาราม ม. 5 ตำบลบ้านกล้วย เมือง ชัยนาท
 5. วัดห่อทองคำ ม. 6 ตำบลบ้านกล้วย เมือง ชัยนาท
 6. วัดงิ้ว ม. 1 ตำบลท่าชัย เมือง ชัยนาท
 7. วัดท่าชัย ม. 3 ตำบลท่าชัย เมือง ชัยนาท
 8. วัดสะพาน ม. 3 ตำบลท่าชัย เมือง ชัยนาท
 9. วัดหนองตาดำ ม.6 ตำบลท่าชัย เมือง ชัยนาท 17000
 10. วัดหัวยาง ม. 5 ตำบลท่าชัย เมือง ชัยนาท
 11. วัดอัมพวนาราม ม.7 หลังดอน ตำบลท่าชัย เมือง ชัยนาท 17000
 12. วัดฝาง ม. 4 ตำบลชัยนาท เมือง ชัยนาท
 13. วัดพยุงญาติวัฒนาราม ม. 3 ตำบลชัยนาท เมือง ชัยนาท
 14. วัดพระบรมธาตุ ม. 6 ตำบลชัยนาท เมือง ชัยนาท
 15. วัดส่องคบ ม. 6 ตำบลชัยนาท เมือง ชัยนาท
 16. วัดเขาท่าพระ ม. 3 ตำบลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
 17. วัดท่าช้าง ม. 4 ตำบลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
 18. วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ม. 4 ตำบลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
 19. วัดลัดเสนาบดี ม.1 ตำบลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
 20. วัดหาดกองสิน ม. 5 ตำบลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
 21. วัดเขื่อนพลเทพ ม. 4 ตำบลหาดท่าเสา เมือง ชัยนาท
 22. วัดคงสวัสดิ์วัฒนาราม ม. 2 ตำบลหาดท่าเสา เมือง ชัยนาท
 23. วัดสุขารมย์ ม. 1 ตำบลหาดท่าเสา เมือง ชัยนาท
 24. วัดใหม่วงเดือน ม. 5 ตำบลหาดท่าเสา เมือง ชัยนาท
 25. วัดดักคะนน ม. 3 ตำบลธรรมามูล เมือง ชัยนาท
 26. วัดธรรมามูล ม. 1 ตำบลธรรมามูล เมือง ชัยนาท
 27. วัดบ้านกลำ ม.5 กลำ ตำบลธรรมามูล เมือง ชัยนาท 17000
 28. วัดสร้อยสังข์สถิตย์ ม. 6 ตำบลธรรมามูล เมือง ชัยนาท
 29. วัดสระเนินพระราม ม. 6 ตำบลธรรมามูล เมือง ชัยนาท
 30. วัดดอนรังนก ม. 3 ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท
 31. วัดเนินถ่าน ม. 6 ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท
 32. วัดราษฎร์รังสรรค์ ม. 5 ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท
 33. วัดโรงวัว ม. 8 ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท
 34. วัดหนองเต่าดำ ม.1 หนองเต่า ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท 17000
 35. วัดหนองพังนาค ม. 7 ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท
 36. วัดแหลมหว้า ม. 9 ตำบลเสือโฮก เมือง ชัยนาท
 37. วัดนางลือ ม. 2 ตำบลนางลือ เมือง ชัยนาท
 38. วัดวังเคียน ม. 4 ตำบลนางลือ เมือง ชัยนาท
 39. วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ม. 2 ตำบลนางลือ เมือง ชัยนาท

อำเภอมโนรมย์

 1. วัดพิกุลงาม ม. 1 ตำบลคุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
 2. วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ม. 3 ตำบลคุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
 3. วัดศรีมณีวรรณ ม. 2 ตำบลคุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
 4. วัดศรีสิทธิการาม ม. 3 ตำบลคุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท
 5. วัดคลองกลาง ม. 4 ตำบลวัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท
 6. วัดโคกแจง ม. 1 ตำบลวัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท
 7. วัดหนองม่วง ม. 2 ตำบลวัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท
 8. วัดธรรมขันธ์ ม. 2 ตำบลศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท
 9. วัดศรีเจริญ ม. 2 ตำบลศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท
 10. วัดจวน ม. 2 ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
 11. วัดดอนสนวน ม. 6 ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
 12. วัดบุญประชาวิทยาราม ม. 4 ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
 13. วัดโพธิ์นิมิต ม.9 สะพานหิน ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 17110
 14. วัดโรงช้าง ม. 3 ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
 15. วัดหัวยาง ม. 5 ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
 16. วัดใหญ่ ม. 1 ตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
 17. วัดดอนแตง ม. 3 ตำบลหางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
 18. วัดหัวถนน ม. 7 ตำบลหางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
 19. วัดหางแขยง ม.2 หางแขยง ตำบลหางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 17170
 20. วัดหางน้ำสาคร ม. 4 ตำบลหางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
 21. วัดพัฒนาราม ม.3 ตำบลไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
 22. วัดโพธิพิทักษ์ ม. 1 ตำบลไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
 23. วัดหัวหว้า ม. 4 ตำบลไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
 24. วัดท่าอู่ ม. 4 ตำบลอู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
 25. วัดหนองกระทุ่ม ม. 1 ตำบลอู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
 26. วัดหนองตาตน ม.3 ตำบลอู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท
 27. วัดอู่ตะเภา ม. 5 ตำบลอู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท

อำเภอวัดสิงห์

 1. วัดพานิชวนาราม ม. 1 ตำบลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
 2. วัดสิงห์สถิต ตำบลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท
 3. วัดดอนเจดีย์ ม. 7 ตำบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
 4. วัดปากคลองมะขามเฒ่า ม. 1 ตำบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
 5. วัดศรัทธาราษฎร์ ม. 6 ตำบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
 6. วัดสุวรรณโคตมาราม ม. 4 ตำบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
 7. วัดหนองน้อย ม. 9 ตำบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
 8. วัดหนองพญา ม. 7 ตำบลมะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
 9. วัดโคกสุก ม. 3 ตำบลหนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
 10. วัดดอนตาล ม. 4 ตำบลหนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
 11. วัดทรงเสวย ม. 1 ตำบลหนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
 12. วัดกะทง ม. 3 ตำบลหนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
 13. วัดดอนตูมกมลาวาส ม. 5 ตำบลหนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
 14. วัดบำรุงธรรม ม. 1 ตำบลหนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
 15. วัดปทุมธาราม ม. 2 ตำบลหนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
 16. วัดเขาดิน ม. 1 ตำบลหนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท
 17. วัดดอนใหญ่ ม. 5 ตำบลหนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท
 18. วัดบ้านบ่อ ม. 3 ตำบลหนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท
 19. วัดไผ่ล้อม ม. 7 ตำบลหนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
 20. วัดหนองตะขบ ม. 4 ตำบลหนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท
 21. วัดท่านจั่น ม. 3 ตำบลหนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
 22. วัดศรีชัยวัฒนาราม ม. 1 ตำบลหนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
 23. วัดหนองแก ม. 8 ตำบลหนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท
 24. วัดดงไร ม. 4 ตำบลบ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
 25. วัดบ่อแร่ ม. 1 ตำบลบ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
 26. วัดราษฎร์นิธิยาวาส ม. 3 ตำบลบ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
 27. วัดหนองจิก ม. 6 ตำบลบ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท
 28. วัดบ้านทับ ม. 3 ตำบลกุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท
 29. วัดศรีสโมสร ม. 1 ตำบลกุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท
 30. วัดทุ่งจำรอง ม.7 ทุ่งจำรอง ตำบลวังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
 31. วัดบ่อลึก ม. 6 ตำบลวังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท
 32. วัดวังน้ำขาว ม. 3 ตำบลวังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท
 33. วัดหนองเดิ่น ม. 4 ตำบลวังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท
 34. วัดหนองหวาย ม. 5 ตำบลวังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
 35. วัดราษฎร์สามัคคี ม. 5 ตำบลวังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
 36. วัดวังหมัน ม. 4 ตำบลวังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
 37. วัดสามัคคีธรรม ม. 1 บ้านหนองอีเช็ง ตำบลวังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
 38. วัดหนองกะเบียน ม. 2 ตำบลวังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
 39. วัดหนองโสน ม. 6 ตำบลวังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
 40. วัดชื่อวัด ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 41. วัดโพธิ์ทอง ม.4 โพธิ์ทอง ตำบลสะพานหิน วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
 42. วัดสะพานหิน ม. 1 ตำบลสะพานหิน วัดสิงห์ ชัยนาท 17120

อำเภอสรรพยา

 1. วัดกำแพง ม. 1 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
 2. วัดเขาสรรพยา ม. 1 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
 3. วัดโพธิมงคล ม. 7 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
 4. วัดราษฎร์บูรณะ ม. 6 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
 5. วัดสมุทร ม. 2 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
 6. วัดสรรพยาวัฒนาราม ม. 4 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
 7. วัดหลวงสิริบูรณาราม ม. 3 ตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท
 8. วัดโคกเข็ม ม. 6 ตำบลตลุก สรรพยา ชัยนาท
 9. วัดโคกโบสถ์ ม. 7 ตำบลตลุก สรรพยา ชัยนาท
 10. วัดบ้านหนอง ม. 8 ตำบลตลุก สรรพยา ชัยนาท
 11. วัดศาลาขาว ม. 4 ตำบลตลุก สรรพยา ชัยนาท
 12. วัดอินทาราม ม. 2 ตำบลตลุก สรรพยา ชัยนาท
 13. วัดเขาแก้ว ม. 3 ตำบลเขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
 14. วัดนมโฑ ม. 4 ตำบลเขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท
 15. วัดคงคาราม ม. 3 ตำบลโพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
 16. วัดโคกจันทน์ ม. 5 ตำบลโพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
 17. วัดตะกู ม. 1 ตำบลโพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
 18. วัดสามนิ้ว ม. 4 ตำบลโพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท
 19. วัดไผ่ล้อม ม. 1 ตำบลโพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
 20. วัดมะปราง ม. 5 ตำบลโพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
 21. วัดวังสาคร ม. 6 ตำบลโพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
 22. วัดสมอ ม.3 ท้องคุ้ง ตำบลโพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท
 23. วัดกรุณา ม. 5 ตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท
 24. วัดดอนตะไล้ ม. 6 ตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท
 25. วัดโพธิ์งาม ม. 3 ตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท
 26. วัดสวนลำไย ม. 2 ตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท
 27. วัดยางศรีเจริญ ม. 4 ตำบลหาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
 28. วัดศรีมงคล ม. 6 ตำบลหาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
 29. วัดหาดอาษา ม. 1 ตำบลหาดอาษา สรรพยา ชัยนาท

อำเภอสรรคบุรี

 1. วัดกำแพง ม. 15 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
 2. วัดพระแก้ว ม. 10 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
 3. วัดโพธาราม ม. 5 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
 4. วัดมหาธาตุ ม. 8 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
 5. วัดมะค่า(เจริญสุข) ม. 1 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
 6. วัดสระไม้แดง ม. 16 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
 7. วัดสองพี่น้อง ม. 8 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
 8. วัดหัวตะพาน ม. 14 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
 9. วัดเหนือ ม. 8 ตำบลแพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท
 10. วัดทัพย่าน ม. 7 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
 11. วัดท่ากระแส ม. 9 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
 12. วัดนก ม. 4 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
 13. วัดมะเหยงคณ์ ม. 6 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
 14. วัดวิหารทอง ม. 7 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
 15. วัดสังฆาราม ม. 2 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
 16. วัดหนองบัว ม. 10 ตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท
 17. วัดกลาง ม. 13 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
 18. วัดเกาะ ม.1 วัดเกาะ ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 17140
 19. วัดคลองงิ้ว ม. 16 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
 20. วัดโคกโตนด ม. 3 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
 21. วัดจันทนาราม ม. 15 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
 22. วัดดอนโพธิ์ศรี ม. 17 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 17140
 23. วัดบำเพ็ญบุญ ม. 14 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
 24. วัดมาติการาม ม. 11 ตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท
 25. วัดจั่นเจริญศรี ม. 10 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
 26. วัดตึก ม. 9 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
 27. วัดท่า ม. 12 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
 28. วัดธรรมิกาวาส ม. 5 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
 29. วัดโบสถ์ ม. 8 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
 30. วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ม. 2 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
 31. วัดพร้าว ม. 5 ตำบลโพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
 32. วัดโฆสิตาราม ม. 9 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
 33. วัดดอนเนรมิต ม. 7 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
 34. วัดท่าสมอ ม. 1 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
 35. วัดโพธิ์ทอง ม.5 บางขุด ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 17140
 36. วัดสกุณาราม ม. 1 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 17140
 37. วัดหอระฆัง ม.12 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 17140
 38. วัดหัวเด่น ม. 10 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 17140
 39. วัดใหม่เจริญธรรม ม. 11 ตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
 40. วัดโคกดอกไม้ ม. 3 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
 41. วัดชายทุ่ง ม. 12 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
 42. วัดดอนประดู่ ม. 5 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
 43. วัดทุ่งกระถิน ม. 6 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
 44. วัดเทพรัตนวนาราม ม. 4 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
 45. วัดป่าลาน ม. 4 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
 46. วัดหนองแขม ม. 10 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
 47. วัดหนองปลิง ม. 4 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
 48. วัดอารีทวีวนาราม ม. 7 ตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท
 49. วัดดอนกำ(วังจันทร์) ม.3 ดอนกำ ตำบลดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท 17140
 50. วัดโพธิ์งาม ม. 1 ตำบลดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท
 51. วัดวิหารห้องเดียว ม. 5 ตำบลดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท
 52. วัดสนามชัย ม. 7 ตำบลดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท

อำเภอหันคา

 1. วัดทับขี้เหล็ก ม. 4 ตำบลหันคา หันคา ชัยนาท
 2. วัดท่ากฤษณา ม. 1 ตำบลหันคา หันคา ชัยนาท
 3. วัดราษฎร์บำรุง ม.6 ตำบลหันคา หันคา ชัยนาท
 4. วัดสวนอัมพวัน ม. 9 ตำบลหันคา หันคา ชัยนาท
 5. วัดไกลกังวล ม. 7 ตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
 6. วัดบ้านใหม่ ม. 9 ตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
 7. วัดประชุมธรรม ม. 5 ตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
 8. วัดพิชัยนาวาส ม. 10 ตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
 9. วัดวิจิตรังสิตาราม ม. 4 ตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
 10. วัดหนองทาระภู ม.11 ตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท
 11. วัดเขาราวเทียนทอง ม. 10 ตำบลเนินขาม หันคา ชัยนาท
 12. วัดเนินขาม ม. 1 ตำบลเนินขาม หันคา ชัยนาท
 13. วัดทุ่งโพธิ์ ม.1 ตำบลสุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท
 14. วัดวังคอไห(วังหอไห) ม. 3 ตำบลสุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท
 15. วัดสุขเดือนห้า ม. 6 ตำบลสุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท
 16. วัดหนองเด่น ม. 4 ตำบลสุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท
 17. วัดหนองยาง ม. 2 ตำบลสุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท
 18. วัดพรหมวิหาร ม. 1 ตำบลไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
 19. วัดไพรนกยูง ม. 5 ไพรนกยูง ตำบลไพรนกยูง หันคา ชัยนาท 17130
 20. วัดหนองอ้ายสาม ม. 4 ตำบลไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
 21. วัดชัฎฝาง ม.10 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
 22. วัดตลุกเทื้อม ม. 11 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
 23. วัดธรรมวิจิตร ม. 11 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
 24. วัดรางดู่ ม. 12 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
 25. วัดศรีเจริญธรรม ม. 7 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
 26. วัดสระดู่ ม. 6 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
 27. วัดหนองแซง ม.3 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
 28. วัดหนองโสน ม. 5 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
 29. วัดอรัญญวาสี ม. 2 ตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท
 30. วัดคลองเกษม ม. 10 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
 31. วัดคลองจันทน์ ม. 1 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
 32. วัดโคกหมู ม. 6 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
 33. วัดทองนพคุณ ม. 11 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
 34. วัดท่าแก้ว ม. 8 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
 35. วัดท่าโบสถ์ ม. 5 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
 36. วัดวงเดือน ม. 9 ตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท
 37. วัดคลองธรรม ม. 2 ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
 38. วัดถ้ำเข้ ม. 9 ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
 39. วัดบุบผาราม ม. 3 ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
 40. วัดวังกะชาย ม.8 ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
 41. วัดวิจิตรรังสรรค์ ม. 7 ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
 42. วัดสะตือสิงห์ ม. 10 ตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท
 43. วัดเด่นใหญ่ ม. 1 ตำบลเด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
 44. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 2 ตำบลเด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
 45. วัดสระแก้ว ม. 7 ตำบลเด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท
 46. วัดหนองแจง ม. 3 ตำบลเด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท