Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) ตำบลหน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดเทพนิมิตร ม. ตำบลหน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ตำบลหน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดโสธรวราราม ตำบลหน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

วัดแหลมใต้ ตำบลหน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดอุภัยภาติการาม ตำบลหน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

วัดถวิลศิลามงคล ม. 8 ตำบลท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดนิโครธาราม ม. 15 ตำบลท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดประตูน้ำท่าไข่ ม. 1 ตำบลท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดไชยพฤฒาราม ม. 2 ตำบลบ้านใหม่ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดพยัคฆอินทาราม ม. 2 ตำบลบ้านใหม่ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดแหลมบน ม. 2 ตำบลบ้านใหม่ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดคลองนา ม.2 ตำบลคลองนา เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

วัดพรหมสุวรรณ ม.2 คลองนา ตำบลคลองนา เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

วัดสุวรรณาราม ม. 12 ตำบลบางตีนเป็ด เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์ ม. 7 ตำบลบางไผ่ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดจุกเฌอ ม. 4 ตำบลคลองจุกเฌอ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดเกาะจันทาราม ม. 5 ตำบลบางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดคลองวังอ้ายเนื้อ ม. 6 ตำบลบางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดบางแก้ว ม.8 ตำบลบางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

วัดสมานรัตนาราม ม. 11 ตำบลบางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดสัมปทวน ม. 2 ตำบลบางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดเที่ยงพิมลมุข ม. 4 ตำบลบางขวัญ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดราษฏร์ศรัทธาทำ ม. 2 ตำบลบางขวัญ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดวิเวกอาคม ม.3 คลองกลาง ตำบลบางขวัญ เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

วัดชนะสงสารพิทยาธร ม. 7 ตำบลคลองนครเนื่องเขต เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดนครเนื่องเขต ม. 8 ตำบลวังตะเคียน เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดแพรกวังตะเคียน ม. 5 ตำบลวังตะเคียน เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดไชยภูมิธาราม ม. 2 ตำบลบางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดบางปรงธรรมโชติการาม ม. 9 ตำบลบางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดบางพระ ม. 5 ตำบลบางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดโพธาราม ม. 7 ตำบลบางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดนาคูโมทนามัยปุญญาราม ม. 2 ตำบลบางกะไห เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดบ้านนาเทพธาราม ม. 5 ตำบลบางกะไห เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดหนามแดง ม. 2 ตำบลหนามแดง เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดจรเข้น้อย ม. 4 ตำบลคลองเปรง เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดเปร็งบูลย์ธัญญาหาร ม.7 ตำบลคลองเปรง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

วัดขวัญสะอาด ม.9 ปลายประเวศ ตำบลคลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

วัดคู้เกษมสโมสร ม.3 ตำบลคลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

วัดไชยธาราประชาบำรุง ม. 6 ตำบลคลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดสุวรรณมาตร ม. 3 ตำบลคลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดสุทธาวาส ม. 13 ตำบลคลองหลวงแพ่ง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

วัดบางปลานัก ม. 10 ตำบลบางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดแพรกนกเอี้ยง ม. 5 ตำบลบางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดราษฏร์บำรุงวนาราม ม. 4 ตำบลบางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดแจ้ง ตำบลบางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดโพธิ์ ตำบลบางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดใหม่บางคล้า ม. 1 ตำบลบางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดบางกระเจ็ด ม. 4 ตำบลบางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดบางกระดาน ม. 6 ตำบลบางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดสามแยก ม. 2 ตำบลบางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดกกสับ ม. 4 ตำบลปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดปากน้ำ ม. 7 ตำบลปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดหนองปลาตะเพียน ม. 5 ตำบลท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดสาวชะโงก ม. 1 ตำบลสาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดบางกระพ้อ ม. 6 ตำบลเสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

วัดศรีสุตาราม ม. 3 ตำบลเสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดเสม็ดเหนือ (ราษฏร์ยินดี) ม. 1 ตำบลเสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดสนามช้าง ม. 4 ตำบลเสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดเสม็ดใต้ ม. 1 ตำบลเสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดหัวสวน ม. 4 ตำบลเสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดทางข้ามน้อย ม. 4 ตำบลหัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดทุ่งสามัคคี ม. 3 ตำบลหัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดลาดบัวขาว ม. 5 ตำบลหัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดหัวไทร ม. 1 ตำบลหัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา

วัดบางน้ำเปรี้ยว ม. 1 บางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดโพธิ์เย็น ม. 6 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดเกตุสโมสร ม.8 ตำบลบางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

วัดประจำรัง ม. 10 ตำบลบางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

วัดประชาบำรุง ม. 3 ตำบลบางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

วัดปากคลองบางขนาก ม. 1 ตำบลบางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดพุทธอุดมวิหาร ม. 2 ตำบลสิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดคลองสิบแปด ม. 3 ตำบลหมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฏร์ ม. 12 ตำบลหมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

วัดบึงน้ำรักษ์ ม. 8 ตำบลบึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

วัดวิเวกวนาราม ม.14 ตำบลบึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดบึงตาหอม ม. 8 ตำบลดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170

วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ม. 2 ตำบลดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ ม. 8 ตำบลดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดคลองหกวา ม. 12 ตำบลโยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

วัดบางไทร ม. 9 ตำบลโยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดรามัญคลองสิบเจ็ด ม. 10 ตำบลดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170

วัดสุวรรณเตมีย์ ม. 11 ตำบลดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170

วัดคลองเจ้า ม. 16 ตำบลศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

วัดแครายวงศ์มณี ม.2 ตำบลศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

วัดบึงทองหลาง ม. 10 บึงทองหลาง ตำบลศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

วัดปากคลองหลวงแพ่ง ม. 13 ตำบลศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

วัดไผ่ดำเจริญสุข ม. 4 ตำบลศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

วัดสว่างอารมณ์ ม. 19 ตำบลศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

วัดญาณรังษาราม ม. 13 ตำบลโพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดตะพังคี ม. 17 ตำบลโพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง ม. 1 ตำบลโพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดบางสาย ม. 3 ตำบลโพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดโพรงอากาศ ม. 9 ตำบลโพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดลาดบางกระเบน (เกาะมะขาม) ม.14 ตำบลโพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

วัดกลางบางปะกง (กลาง) ม. 8 ตำบลบางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดคงคาราม ม.2 ตำบลบางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดบำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม ม. 9 ตำบลบางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดใหม่สงเคราะห์ราษฏร์ ม. 15 ตำบลบางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

วัดท่าสะอ้าน ม. 5 ตำบลท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดอุสภาราม ม. 6 ตำบลบางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดบางสมัคร ม. 6 ตำบลบางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดเขาดิน ม. 13 ตำบลบางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดบางผึ้ง ม. 1 ตำบลบางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดบางเกลือ ม. 2 ตำบลบางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

วัดลาดยาว ม. 4 ตำบลบางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

วัดไตรสรณาคม ม.8 ตำบลสองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม ม. 2 ตำบลสองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดหงษ์ทอง ม. 9 ตำบลสองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดสุขาราม (สามแยก) ม. 6 ตำบลหนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

วัดพิมพาวาส (ใต้) ม. 2 ตำบลพิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

วัดพิมพาวาส (เหนือ) ม. 2 ตำบลพิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม ม.1 ตำบลพิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดทองนพคุณ ม. 6 ตำบลท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา ม. 3 ตำบลท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัดนฤภัยประชาบำรุง ม. 5 คลองตาเอี่ยม ตำบลหอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

วัดสุคันธศิลาราม(หอมสิน) ม. 3 ตำบลหอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

วัดหล่อเจริญราษฏร์วราราม ม. 5 ตำบลหอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

วัดสนามจันทร์ ม. 1 ตำบลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดคลองสวน ม. 4 ตำบลเกาะไร่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดพนมพนาวาส ม. 3 ตำบลคลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 3 ตำบลคลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดลาดบัว ม. 4 ตำบลคลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดบ้านโพธิ์ ม. 1 ตำบลคลองบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดประเวศวัฒนาราม ม. 4 ตำบลคลองประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดดอนทราย ม. 4 ตำบลดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดกลางราษฎร์บำรุง ม. 3 ตำบลเทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดเทพราชปวราราม(เทพราช) ม. 2 ตำบลเทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดประศาสน์โสภณ ม. 1 ตำบลท่าพลับ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดอินราษฏร์ศรัทธาราม ม. 3 ตำบลท่าพลับ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดอินทาราม ม. 1 ตำบลหนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดดอนสีนนท์ ม. 3 ตำบลหนองบัว บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดลาดน้ำเค็ม ม. 3 ตำบลบางซ่อน บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดผาณิตาราม ม. 2 ตำบลบางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดมงคลโสภิต ม. 3 ตำบลบางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดวังอู่ ม. 5 ตำบลแหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดศรีมงคล ม.4 ตำบลแหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดหนองกระสังสามัคคี ม. 3 ตำบลแหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดอรัญญิการาม ม. 1 ตำบลแหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดพิพิธประสาทสุนทร ม. 2 ตำบลลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดหัวเนิน ม. 3 ตำบลลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดกระทุ่ม ม.1 ปากคลองท่าถั่ว ตำบลสนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดแสนภูดาษ ม. 2 ตำบลแสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดประชาบำรุงกิจ ม. 5 ตำบลสิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดสามกอ ม. 2 ตำบลสิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วัดเกาะมะม่วง ม.3 เกาะมะม่วง ตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดชายเคืองวนาราม ม. 7 ตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดดอนขี้เหล็ก ม. 13 ตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดนาน้อย ม. 6 ตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดพงษาราม ม. 2 ตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดไร่ดอน ม. 8 ตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดหนองยี่โถน ม. 12 ตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดหนองเสือ ม. 4 ตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดห้วยพลู ม. 3 ตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดหินดาษ ม.11 หินดาษ ตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม ม. 4 ตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดเกาะไม้แดง ม. 6 ตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดธารพูด ม. 7 ตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24160

วัดบ้านซ่อง ม. 8 ตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดหนองสองห้อง ม.13 หนองสองห้อง ตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24160

วัดหนองหว้า ม. 11 ตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดหัวกระสังข์ ม. 5 ตำบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดเชียงใต้ ม. 3 ตำบลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดเตาเหล็ก ม.3 ตำบลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดท่าเกวียน ม. 1 ตำบลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดมหาเจดีย์ ม. 3 ตำบลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดเมืองกาย ม. 2 ตำบลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดราชฮ้วง ม. 3 ตำบลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดหนองรี ม. 1 ตำบลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดจอมมณี ม. 4 ตำบลเมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดจอมศรี ม. 3 ตำบลเมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดนาเหล่าน้ำ(สุวรรณรังสรรค์) ม. 2 ตำบลเมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดบ้านเล้อ ม. 2 ตำบลเมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดโพธิ์ใหญ่ ม. 4 ตำบลเมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดเมืองแมด ม.3 ตำบลเมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดต้นตาล ม. 11 ตำบลหนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดนาเหล่าบก ม. 6 ตำบลหนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดบ้านแล้ง ม. 5 ตำบลหนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดหนองปาตอง ม. 2 ตำบลหนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดหนองยาว ม. 7 ตำบลหนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดแหลมไผ่ศรี ม. 3 ตำบลหนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดอ่าวสีเสียด ม. 4 ตำบลหนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดโคกหัวข้าว ม. 3 ตำบลท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดดอนทอง ม. 2 ตำบลท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดท่าลาดเหนือ ม. 1 ตำบลท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดพระพุทธทักษิณดิถมงคล(ท่าลาดใต้) ม. 5 ตำบลท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดหนองเค็ด ม. 7 ตำบลท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดดงยาง ตำบลหนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดบึงกระจับ ม. 10 ตำบลหนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดสระสองตอน ม. 5 ตำบลหนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดสุวรรณคีรี ม.7 ตำบลหนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดหนองบัว ม. 8 ตำบลหนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดหนองแหน ม. 12 ตำบลหนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดเขาเจริญสุข ม. 10 ตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม ม. 10 ตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดชำขวาง ม. 1 ตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดท่าไม้แดง ม. 3 ตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดบรรยงสุวรรณาราม ม. 9 ตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดลำมหาชัย ม. 7 ตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดหนองบอน ม. 4 ตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดหนองปรือ ม. 6 ตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดหนองว่านเหลือง ม. 5 ตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดหนองแสง ม.3 ตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

วัดหนองเหียง ม. 13 ตำบลเขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

วัดจรเข้ตาย ม. 6 ตำบลบางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

วัดเตาอิฐ ม. 4 ตำบลบางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

วัดเกาะราษฏร์ศรัทธาราม ม.2 ไผ่สอ ตำบลเมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

วัดบางคา ม. 1 ตำบลเมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

วัดไผ่ขวาง ม. 3 ตำบลเมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

วัดเมืองใหม่ ม.5 ตำบลเมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

วัดแสนภุมราวาส ม. 4 ตำบลเมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ม.5 ดงน้อย ตำบลดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

วัดน้ำฉ่า ม.10 ตำบลดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

วัดสะแกงาม ม. 8 ตำบลดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

วัดหินดาษ ม.14 ตำบลดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

วัดดอนท่านา ม. 3 ตำบลคู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

วัดท่าม่วง ม. 9 ตำบลคู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

วัดบางพะเนียง ม.2 บางพะเนียง ตำบลคู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดบางมะเฟือง ม. 1 ตำบลคู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

วัดโพธิ์ทอง ม.13 โพธิ์ทอง ตำบลคู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดโพนงาม ม.4 โพนงาม ตำบลคู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดยางแดง ม.6 ตำบลคู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดหนองยางโพธาราม ม.8 ตำบลคู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดห้วยน้ำใส ม.4 ห้วยน้ำใส ตำบลคู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดอ่างทอง ม. 10 ตำบลคู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

วัดกระบกเตี้ย ม. 5 ตำบลท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

วัดซำป่างาม ม.8 ตำบลท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดท้าวอู่ไท ม. 3 ตำบลท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

วัดหินแร่ ม.7 ตำบลท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดคลองอุดม ม. 4 ตำบลทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดวังคู ม.8 วังคู ตำบลทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดท่าซุง ม. 3 ตำบลลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

วัดท่าซุงเก่า ม.3 ท่าซุง ตำบลลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดแปลงไผ่ ม. 8 ตำบลลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดลาดกระทิง ม. 7 ตำบลลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดห้วยน้ำทรัพย์ ม. 2 ตำบลลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

วัดห้วยหิน ม. 1 ตำบลลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

วัดอัมพวัน ม.6 ก.ม.7 ตำบลลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160

วัดด่านเงิน ม. 4 ตำบลแปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดเนินไร่ ม. 8 ตำบลแปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดแปลงยาว ม. 3 ตำบลแปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดไผ่แก้ว ม. 7 ตำบลแปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดสวรรค์นิมิต ม. 2 ตำบลแปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดทุ่งสะเดา ม. 7 ตำบลวังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดไทรทอง ม.6 ตำบลวังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดวังกะจะ ม.2 ตำบลวังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดวังเย็น ม.3 วังเย็น ตำบลวังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดหนองปรือไม้แก้ว ม. 6 ตำบลวังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดหนองศิลาราม ม. 3 ตำบลวังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดหัวสำโรง ม. 2 ตำบลหัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดอ่าวช้างไล่ ม. 4 ตำบลหัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ม. 6 ตำบลหนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดหนองน้ำขาว ม. 5 ตำบลหนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดหนองปลาไหล ม.1 ตำบลหนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

วัดหนองไม้แก่น ม.2 หนองไม้แก่น ตำบลหนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

วัดเขาตลาด ม.2 เขาตลาด ตำบลท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

วัดเขาถ้ำแรต ม.2 ห้วยตะปอก ตำบลท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

วัดท่ากลอย ม. 4 ตำบลท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160

วัดทุ่งยายชี ม. 3 ตำบลท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160

วัดหนองประโยชน์ ม.6 ตำบลท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

วัดกรอกสะแก ม. 1 ตำบลคลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160

วัดท่าคาน ม. 2 ตำบลคลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160

วัดท่ามะนาว ม.2 ท่ามะนาว ตำบลคลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

วัดเทพพนาราม ม.4 ซอย 5 ตำบลคลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

วัดหนองคอก ม. 2 ตำบลคลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160

วัดก้อนแก้ว ม. 4 ตำบลก้อนแก้ว กิ่งอ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000

วัดคลองเขื่อน ม. 3 ตำบลคลองเขื่อน กิ่งอ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000

วัดเทวารุทธาราม ม. 5 ตำบลคลองเขื่อน กิ่งอ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000

วัดบ้านกล้วย ม. 1 ตำบลคลองเขื่อน กิ่งอ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000

วัดสามร่ม ม. 4 ตำบลบางเล่า กิ่งอ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000

วัดดอนสนาม ม. 3 ตำบลบางโรง กิ่งอ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000

วัดบางโรง ม. 1 ตำบลบางโรง กิ่งอ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000

วัดวังขอน ม.6 ตำบลบางโรง กิ่งอ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000

วัดคุ้งกร่าง ม. 4 ตำบลบางตลาด กิ่งอ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24110

วัดบางตลาด ม. 5 ตำบลบางตลาด กิ่งอ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24110