Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 1. วัดกล้วย ม. 11 บ้านกล้วย ตำบลกะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 2. วัดเกาะแก้ว ม. 12 ตำบลกะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 3. วัดพิชัยสงคราม ม. 11 บ้านบาตร ตำบลกะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 4. วัดประสาท ม. 1 บ้านเกาะเมือง ตำบลหอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 5. วัดรัตนชัย ม. 1 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 6. วัดสุวรรณดาราราม ม. 2 ตำบลหอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 7. วัดแค ม.2 บ้านเกาะลอย ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 8. วัดเจดีย์แดง ม. 4 บ้านแดง ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 9. วัดป่าโค ม. 7 ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 10. วัดมณฑป ม. 2 ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 11. วัดมหาโลก ม. 3 บ้านม้าโรจน์ ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 12. วัดแม่นางปลื้ม ม. 5 บ้านคลองเมือง ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 13. วัดยม (ธรรมนิยม) ม. 1 ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 14. วัดราชประดิษฐาน ม. 8 ถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 15. วัดสามวิหาร ม. 4 บ้านคลองบางขวด ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 16. วัดเสนาสนาราม ม. 8 ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 17. วัดอินทาราม ม. 6 บ้านคลองเมือง ตำบลหัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 18. วัดกุฎีทอง ม. 5 บ้านกุฎีทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 19. วัดเชิงท่า ม. 3 บ้านเชิงท่า ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 20. วัดญาณเสน ม. 3 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 21. วัดตึก ม. 1 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 22. วัดธรรมิกราช ม. 3 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 23. วัดพนมยงค์ ม. 4 ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 24. วัดพรหมนิวาส ม. 4 ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 25. วัดวงษ์ฆ้อง ม.5 บ้านคลองสระบัว ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 26. วัดวรโพธิ์ ม. 2 บ้านคลองท่อ ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 27. วัดศาลาปูน ม. 3 ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 28. วัดหน้าพระเมรุราชิการาม ม. 5 ตำบลท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 29. วัดประดู่ทรงธรรม ม. 4 บ้านบาตร ตำบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 30. วัดพระญาติการาม ม. 5 บ้านไผ่ลิง ตำบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 31. วัดสมณโกฎฐาราม ม. 7 บ้านคลองกุฎีดาว ตำบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 32. วัดใหญ่ชัยมงคล ม. 3 ตำบลไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 33. วัดกลางปากกราน ม. 13 บ้านกลางคลองตะเคียน ตำบลปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 34. วัดช้าง ม. 3 บ้านช้าง ตำบลปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 35. วัดปากกราน ม. 1 บ้านคลองปราการ ตำบลปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา13000
 36. วัดสำเภาล่ม ม. 4 บ้านสำเภาล่ม ตำบลปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 37. วัดภูเขาทอง ม. 2 บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 38. วัดขุนพรหม ม. 5 บ้านขุนพรหม ตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 39. วัดนางกุย ม. 5 บ้านนางกุย ตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 40. วัดพุทไธศวรรย์ ม. 8 บ้านคลองวัดพุทไธศวรรย์ ตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 41. วัดใหม่บางกะจะ(บางกะจะ) ม. 4 บ้านบางกะจะ ตำบลสำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 42. วัดกลางรามัญ ม. 5 บ้านกลาง ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 43. วัดตองปุ ม. 5 บ้านตองปุ ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 44. วัดบรมวงศ์อิศรวราราม ม. 2 ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 45. วัดป้อมรามัญ ม. 4 บ้านบางขวด ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 46. วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 บ้านสวนพริก ตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 47. วัดโคกจินดาราม ม. 7 บ้านโคกแขก ตำบลคลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 48. วัดช้างใหญ่ ม. 1 บ้านช้างใหญ่ ตำบลวัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 49. วัดตูม ม. 3 บ้านวัดตูม ตำบลวัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 50. วัดท่าโขลง ม. 4 บ้านป่า ตำบลวัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 51. วัดดุสิดาราม ม. 5 ตำบลหันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 52. วัดหันตรา ม. 2 บ้านหันตรา ตำบลหันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 53. วัดอโยธยา ม. 5 ตำบลหันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 54. วัดกุฎีลาย ม. 7 ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 55. วัดเกตุ ม. 3 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 56. วัดจันทร์ประเทศ ม. 6 ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 57. วัดบำรุงธรรม ม. 4 บ้านสะพานขาว ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 58. วัดโพธิ์เผือก ม. 2 บ้านใหม่มะขามหยอง ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 59. วัดราชบัวขาว ม. 1 บ้านหัวดุม ตำบลบ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 60. วัดไผ่โสมนรินทร์ ม. 2 บ้านไผ่ ตำบลบ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 61. วัดพนัญเชิง ม.2 ตำบลคลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 62. วัดกลางคลองสระบัว ม. 3 ตำบลคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 63. วัดครุธาราม ม. 5 บ้านคลองสระบัว ตำบลคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 64. วัดศรีโพธิ์(ใหม่ศรีโพธิ์) ม. 2 บ้านคลองสระบัว ตำบลคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 65. วัดช่างทอง ม. 1 บ้านช่างทอง ตำบลเกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 66. วัดทรงกุศล ม. 6 บ้านโคกหม้อ ตำบลเกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 67. วัดกษัตราธิราช ม. 7 ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 68. วัดขนอน ม. 1 บ้านขนอน ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 69. วัดท่าการ้อง ม. 6 บ้านท่า ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 70. วัดธรรมาราม ม. 6 ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 71. วัดพระงาม ม. 3 บ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 72. วัดลอดช่อง ม. 8 บ้านลอดช่อง ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 73. วัดสนามไชย ม. 10 ตำบลบ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
 74. วัดไก่เตี้ย ม. 2 บ้านมอญ ตำบลบ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

อำเภอท่าเรือ

 1. วัดกลาง บ้านเทศบาล 7 ตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 2. วัดแคท่าเรือ บ้านโคกมะนาว ตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 3. วัดไม้รวก บ้านโคกศาลา ตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 4. วัดหนองแห้ว บ้านเทศบาล ตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 5. วัดจำปา ม. 4 บ้านจำปา ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 6. วัดชุมแสง ม. 2 ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 7. วัดบัวงาม ม. 6 บ้านบัวงาม ถนนท่าเรือ-ท่าลาน ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 8. วัดโบสถ์พัทธสีมา ม. 8 บ้านโคกมะนาว ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 9. วัดโพธิ์ไทร ม. 5 บ้านจำปาใต้ ตำบลจำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 10. วัดไก่จ้น ม. 10 บ้านไก่จ้น ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 11. วัดถลุงเหล็ก ม. 4 บ้านถลุงเหล็ก ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
 12. วัดบึง(บึงลัฎฐิวัน) ม. 1 ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13131
 13. วัดยางนม ม. 4 บ้านยางนม ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 14. วัดรามพงศาวาส ม. 10 ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
 15. วัดเวียง ม.1 บ้านเวียง ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 16. วัดสะตือ ม. 6 บ้านท่างาม ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 17. วัดหัวหิน ม. 2 บ้านหัวหิน ตำบลท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
 18. วัดบ้านร่อม ม. 2 บ้านร่อม ตำบลบ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 19. วัดสว่างอารมณ์ ม. 5 บ้านดอนประดู่ ตำบลบ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 20. วัดช้าง ม. 6 บ้านช้าง ตำบลศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 21. วัดนางคุ้ม ม. 1 บ้านบางตะไลย ตำบลศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
 22. วัดศักดิ์ ม. 14 ถนนสายท่าเรือ-วังแดง ตำบลศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 23. วัดศาลาลอย ม. 10 บ้านศาลาลอย ตำบลศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 24. วัดบึง ม.8 บ้านบึง ตำบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 25. วัดวังแดงใต้ ม. 3 บ้านวังแดงใต้ ตำบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 26. วัดวังแดงเหนือ ม. 2 บ้านวังแดงเหนือ ตำบลวังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 27. วัดเทพคันธาราม ม. 5 บ้านท่าราบ ตำบลโพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 28. วัดบางม่วง ม. 2 บ้านบางม่วง ตำบลโพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 29. วัดโพธิ์เอน ม.2 บ้านโพธิ์เอน ตำบลโพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 30. วัดสามเรือน ม. 4 บ้านสามเรือน ตำบลโพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 31. วัดแค ม. 4 บ้านแค ตำบลปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 32. วัดแดง ม. 1 บ้านปากท่า ตำบลปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 33. วัดทุ่งมล ม. 2 บ้านทุ่งมล ตำบลหนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 34. วัดบ้านแถว ม. 4 บ้านแถว ตำบลหนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 35. วัดพุฒาวาส ม. 6 บ้านปลักแรด ตำบลหนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 36. วัดจงกลมณี(จงกลณี) ม. 3 บ้านขวาง ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 37. วัดตำหนัก ม. 1 บ้านขวาง ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 38. วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม ม. 1 บ้านตำหนัก ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 39. วัดมะขามโพลง ม. 7 บ้านมะขามโพลง ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130
 40. วัดสฎางค์ ม. 6 บ้านสฎางค์ ตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

อำเภอนครหลวง

 1. วัดกลาง ม. 4 ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 2. วัดตะโหนด ม. 5 บ้านตะโหนด ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 3. วัดเทพจันทร์ลอย ม. 1 ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 4. วัดนครหลวง ม. 1 ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 5. วัดพร้าวโสภณาราม ม. 8 บ้านพร้าว ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 6. วัดมหาพล ม. 7 บ้านมหาพล ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 7. วัดใหม่ชุมพล ม. 2 ตำบลนครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 8. วัดกุฎีกรุ ม. 1 ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 9. วัดคลองน้ำชา ม. 7 บ้านคลองน้ำชา ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 10. วัดดงหวาย ม. 5 บ้านดงหวาย ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 11. วัดมเหยงค์ ม. 7 บ้านไผ่หนอง ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 12. วัดร้อยไร่ ม. 8 ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 13. วัดสีจำปา ม. 6 บ้านต้นโพธิ์ ตำบลท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 14. วัดเกาะแก้วเกษฎาราม ม. 1 ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 15. วัดบ้านดาบ ม. 7 บ้านดาบ ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 16. วัดโพธิ์ทอง ม. 3 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 17. วัดราชบรรทม ม. 2 ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 18. วัดราษฎร์บำเพ็ญ ม. 2 บ้านตีนทา ตำบลบ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 19. วัดบ้านชุ้ง ม. 6 บ้านชุ้ง ตำบลบ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 20. วัดโพธิ์ลำแพน ม. 4 บ้านโพธิ์ลำแพน ตำบลบ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 21. วัดละมุด ม. 2 บ้านละมุด ตำบลปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 22. วัดอ่างทอง ม. 6 บ้านปากจั่น ตำบลปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 23. วัดบันได ม. 1 ตำบลบางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13250
 24. วัดบางระกำ ม.3 บ้านบางระกำ ตำบลบางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 25. วัดเรือแข่ง ม. 4 ตำบลบางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 26. วัดวัง ม. 6 ตำบลบางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 27. วัดจันทร์ ม. 1 ตำบลบางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 28. วัดลาย ม. 2 บ้านลาย ตำบลบางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 29. วัดแก้ว ม. 6 ตำบลแม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 30. วัดปรีดาราม ม. 3 บ้านแม่ลา ตำบลแม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 31. วัดสระเกษ ม. 2 บ้านสระเกษ ตำบลแม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 32. วัดสำมะกัน ม. 5 บ้านสำมะกัน ตำบลแม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 33. วัดมาบพระจันทร์ ม. 1 บ้านมาบ ตำบลหนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 34. วัดหนองโคก ม.3 หนองโคก ตำบลหนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 35. วัดทองทรงธรรม ม. 2 ตำบลคลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 36. วัดเสด็จ ม. 5 บ้านคลองสะแก ตำบลคลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 37. วัดสามไถ ม. 1 บ้านสามไถ ตำบลสามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 38. วัดใหญ่(เทพนิมิตร์) ม. 2 ตำบลสามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 39. วัดทอง ม.2 ตำบลพระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 40. วัดน้อย ม. 4 ตำบลพระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 41. วัดพระนอน ม. 3 บ้านพระนอน ตำบลพระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 42. วัดโพธิ์ลอย ม. 8 บ้านโพธิ์ลอย ตำบลพระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

อำเภอบางไทร

 1. วัดเทพสุนทรวารี ม. 9 ตำบลบางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 2. วัดบางคล้า ม. 1 บ้านบางคล้า ตำบลบางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 3. วัดบางไทร ม. 7 บ้านบางไทร ตำบลบางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 4. วัดพระธาตุศรีรัตนาราม ม.2 ตำบลบางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 5. วัดสว่างอารมณ์ ม. 4 บ้านบางพลี ตำบลบางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 6. วัดบ้านพาด ม. 8 บ้านพาด ตำบลสนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 7. วัดสนามไชย ม. 6 บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 8. วัดสิงห์สุทธาวาส ม. 2 บ้านแป้ง ตำบลบ้านแป้ง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 9. วัดหน้าต่างนอก ม. 2 บ้านหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 10. วัดหน้าต่างใน ม. 2 บ้านหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 11. วัดบางแขยง ม. 4 บ้านบางแขยง ตำบลบางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 12. วัดบางยี่โท ม. 1 บ้านบางยี่โท ตำบลบางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 13. วัดปากน้ำ ม.1 บ้านปากน้ำ ตำบลแคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 14. วัดช่างเหล็ก ม. 1 บ้านช่างเหล็ก ตำบลช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 15. วัดศิริสุขาราม ม. 4 บ้านโรงหลวง ตำบลช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 16. วัดกระแซง ม. 2 บ้านกระแชง ตำบลกระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 17. วัดป้อมแก้ว ม. 4 บ้านป้อมแก้ว ตำบลบ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 18. วัดโบสถ์อินทราราม ม. 1 บ้านแป้ง ตำบลช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 19. วัดอนุกุญชราราม ม. 2 บ้านช้างน้อย ตำบลช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 20. วัดขุนจ่าธรรมาราม ม. 4 ตำบลห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 21. วัดสุนทราราม ม. 1 บ้านห่อหมก ตำบลห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 22. วัดนาคสโมสร ม. 2 บ้านไผ่พระ ตำบลไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 23. วัดกกแก้วบูรพา ม. 1 บ้านหนองกก ตำบลกกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 24. วัดสง่างาม ม. 3 บ้านสามง่าม ตำบลกกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 25. วัดท่าซุงทักษิณาราม ม. 6 บ้านท่าซุง ตำบลไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 26. วัดไม้ตราสมาธิการาม ม. 7 บ้านไม้ตรา ตำบลไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 27. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 11 บ้านคลองเก่า ตำบลไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 28. วัดทางยาว ม. 3 บ้านทางยาว ตำบลบ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 29. วัดไทรโสภณ ม. 3 ตำบลบ้านเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 30. วัดเชิงเลน ม. 4 บ้านเชิงเลน ตำบลราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 31. วัดโบสถ์สมพรชัย ม. 1 บ้านบางไทร ตำบลราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 32. วัดช้างใหญ่ ม. 1 บ้านช้างใหญ่ ตำบลช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 33. วัดโพธิ์แตงใต้ ม. 3 บ้านโพแตงใต้ ตำบลโพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 34. วัดโพธิ์แตงเหนือ ม. 2 บ้านโพแตงเหนือ ตำบลโพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 35. วัดเชียงรากน้อย ม. 2 บ้านเชียงรากน้อย ตำบลเชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190
 36. วัดป่าคา ม. 3 ตำบลโคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190

อำเภอบางบาล

 1. วัดบางบาล ม. 5 บ้านบางบาล ตำบลบางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 2. วัดโบสถ์ ม. 1 บ้านกระเดื่อง ตำบลบางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 3. วัดธรรมจักร์ ม. 2 บ้านขอม ตำบลวัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 4. วัดนกกระจาบ ม. 3 บ้านมอญใต้ ตำบลวัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 5. วัดยม ม. 1 บ้านยม ตำบลวัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
 6. วัดเก้าห้อง ม. 4 บ้านเก้าห้อง ตำบลไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 7. วัดท่าสุทธาวาส ม. 9 บ้านผีมด ตำบลไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 8. วัดไทรน้อย ม. 5 บ้านมอญ ตำบลไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 9. วัดบุญกันนาวาส ม. 1 บ้านทางหลวง ตำบลไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 10. วัดปราสาททอง ม. 3 บ้านปราสาททอง ตำบลไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 11. วัดกำแพงแก้ว ม. 1 ตำบลสะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 12. วัดไผ่ล้อม ม. 4 บ้านไผ่ล้อม ตำบลสะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 13. วัดกลาง ม. 2 ตำบลมหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 14. วัดแจ้ง ม. 1 ตำบลมหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 15. วัดม่วงหวาน ม. 6 บ้านม่วง ตำบลมหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 16. วัดเสาธง ม. 5 บ้านผัก ตำบลมหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 17. วัดจันทาราม ม. 4 บ้านกบเจา ตำบลกบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 18. วัดบ้านขวาง ม. 1 บ้านขวาง ตำบลกบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 19. วัดโพธิ์ ม. 2 บ้านแกร ตำบลกบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 20. วัดใหม่ ม. 3 บ้านกบเจา ตำบลกบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 21. วัดธรรมโชติการาม ม. 5 บ้านคลองวัว ตำบลบ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 22. วัดพระขาว ม. 3 บ้านพระขาว ตำบลพระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 23. วัดพิกุล ม. 2 บ้านพิกุล ตำบลพระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 24. วัดสันติการาม ม. 6 บ้านสีคต ตำบลพระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 25. วัดน้ำเต้า ม. 1 บ้านน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 26. วัดบางปลาหมอ ม. 6 บางปลาหมอ ตำบลน้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 27. ัดบ้านแดง ม. 3 บ้านแดง ตำบลน้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 28. วัดโรงนา ม. 8 บ้านโรงนา ตำบลน้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 29. วัดสีกุก ม. 2 บ้านสีกุก ตำบลน้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 30. ัดอินทาราม ม. 3 บ้านทางช้าง ตำบลทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 31. วัดตะกู ม. 4 บ้านตะกู ตำบลวัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 32. วัดกอไผ่ ม. 3 ตำบลบางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 33. ัดอัมพวา ม. 1 บ้านบางหัก ตำบลบางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 34. วัดโคกหิรัญ ม. 2 ตำบลบางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
 35. ัดจุฬามณี ม. 6 บ้านกุ่ม ตำบลบ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250

อำเภอบางปะอิน

 1. วัดกำแพง ม. 4 บ้านเลน ตำบลบ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 2. วัดชุมพลนิกายาราม ม. 4 ตำบลบ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 3. วัดนิเวศธรรมประวัติ ม. 12 ตำบลบ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 4. วัดธรรมนาวา ม. 12 ตำบลเชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180
 5. วัดเปรมประชากร ม. 4 บ้านเปรมประชากร ตำบลเชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180
 6. ัดบ้านพาสน์ ม. 1 บ้านพาสน์ ตำบลบ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 7. วัดบ้านเลนสระกระจับ ม. 9 บ้านเลนสระกระจับ ตำบลบ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 8. วัดโพธิ์ ม. 3 บ้านโพ ตำบลบ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 9. วัดขนอนใต้ ม. 11 บ้านกรด ตำบลบ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 10. วัดขนอนเหนือ ม. 11 บ้านกรด ตำบลบ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 11. วัดสุทธิรุจิราราม ม. 4 บ้านสามขา ตำบลบ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 12. วัดคลองพุทรา ม. 10 บ้านคลองพุทธา ตำบลบางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 13. ัดบางเคียนวิเชียรฉาย ม. 7 บ้านบางเคียน ตำบลบางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 14. วัดวิเวกวายุพัด ม. 3 ตำบลคลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 15. วัดบ้านหว้า ม. 2 บ้านหว้า ตำบลบ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 16. วัดยม ม. 1 บ้านยม ตำบลวัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 17. วัดลาดระโหง ม. 5 บ้านลาดระโหง ตำบลวัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 18. ัดชีปะขาว ม. 7 บ้านชีปะขาว ตำบลบางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 19. วัดทุ่งศรีโพธิ์ ม. 9 บ้านทุ่งศรีโพธิ์ ตำบลบางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 20. วัดบ้านกลิ้ง ม. 2 บ้านกลิ้ง ตำบลบางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 21. วัดสามเรือน ม. 2 บ้านสามเรือน ตำบลสามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 22. วัดเชิงท่า ม. 3 บ้านเกาะเกิด ตำบลเกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 23. วัดพยาญาติ ม. 4 บ้านท้ายวัด ตำบลเกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 24. วัดบ้านแป้ง ม. 2 บ้านแป้ง ตำบลบ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 25. วัดกลางเกาะระกำ ม. 8 ตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13170
 26. วัดบ้านสร้าง ม. 5 บ้านสร้าง ถนนโรจนะ ตำบลบ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13170
 27. วัดตลาดเกรียบ ม. 5 บ้านตลาด ตำบลตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 28. วัดทองบ่อ ม. 4 บ้านเสากระโดง ตำบลขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 29. วัดทำเลไทย ม. 1 บ้านทำเลไทย ตำบลขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
 30. วัดโปรดสัตว์ ม. 2 บ้านขนอนหลวง ตำบลขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

อำเภอบางปะหัน

 1. วัดเกาะเลิ่ง ม. 1 ตำบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 2. วัดนาค ม. 7 บ้านบางปะหัน ตำบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 3. วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม ม. 4 ตำบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 4. วัดศาลาแดง ม. 5 บ้านศาลาแดง ตำบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 5. วัดจอมเกษ ม. 2 บ้านขยาย ตำบลขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 6. วัดต้นสะตือ ม. 5 บ้านสวนพริก ตำบลขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 7. วัดโตนด ม.6 บางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 8. วัดบางเดื่อ ม. 5 บ้านบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 9. วัดพระงาม ม. 1 บ้านพระงาม ตำบลบางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 10. วัดเสาธงเก่า ม. 2 บ้านเสาธง ตำบลเสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 11. วัดเสาธงใหม่ ม. 4 บ้านเสาธง ตำบลเสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 12. วัดทางกลาง ม. 4 บ้านทางกลาง ตำบลทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 13. วัดแก้วตา ม. 1 ตำบลบางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 14. วัดบางเพลิง ม. 3 บ้านบางเพลิง ตำบลบางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 15. ัดไก่ ม. 3 บ้านแจ้ง ตำบลหันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 16. วัดดอกไม้ ม. 2 บ้านดอกไม้ ตำบลหันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 17. วัดตลาด ม. 5 บ้านหันสัง ตำบลหันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 18. วัดบ้านแจ้ง ม. 1 บ้านแจ้ง ตำบลหันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 19. ัดหงษ์ ม. 5 บ้านหันสัง ตำบลหันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 20. วัดหันสัง ม. 7 บ้านหันสัง ตำบลหันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 21. วัดโตนด ม. 5 บ้านโตนด ตำบลบางนางร้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 22. วัดเทพอุปการาม ม. 2 บ้านตานิม ตำบลตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 23. วัดผึ่งแดด ม. 4 บ้านทับน้ำ ตำบลทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 24. วัดศรีภวังค์ ม. 1 บ้านคลองสาร ตำบลทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 25. วัดบ้านม้า ม. 3 บ้านม้า ตำบลบ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 26. วัดโพธิ์ทอง ม. 1 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 27. วัดตะเคียน ม. 4 บ้าบตะเคียน ตำบลขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 28. วัดทอง ม. 2 บ้านขวัญเมือง ตำบลขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 29. ัดบ้านค่าย(ค่าย) ม. 1 บ้านค่าย ตำบลขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 30. วัดประมุง ม. 3 บ้านลี่ ตำบลบ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 31. วัดอินกัลยา ม. 1 บ้านลี่ ตำบลบ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 32. วัดดาวคะนอง ม. 1 บ้านโพธิ์สามต้น ตำบลโพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 33. วัดโพธิ์หอม ม. 3 บ้านโพธิ์หอม ตำบลโพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 34. วัดม่วง ม. 5 บ้านม่วง ตำบลโพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 35. วัดสบสวรรค์ ม. 8 บ้านโพธิ์สามต้น ตำบลโพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 36. วัดโคก ม. 4 ตำบลพุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 37. วัดนนทรีย์ ม. 8 บ้านนนทรีย์ ตำบลพุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 38. วัดตาลเอน ม. 1 บ้านตาลเอน ตำบลตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
 39. วัดโขดเขมาราม ม. 2 บ้านโขด ตำบลบ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220

อำเภอผักไห่

 1. วัดชีโพน ม. 1 บ้านชีโพน ตำบลผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 2. วัดโพธิ์ผักไห่(โพธิผักไห่) ม. 4 บ้านผักไห่ ตำบลผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 3. วัดราษฎร์นิยม ม. 7 บ้านหนองแขยง ตำบลผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 4. วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม ม. 7 บ้านอำมฤต ตำบลอมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 5. วัดบ้านอ้อ ม. 8 บ้านอ้อ ตำบลอมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 6. วัดอมฤตสิทธาราม ม. 3 บ้านอำมฤต ตำบลอมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 7. วัดบ้านแค ม. 6 บ้านแค ตำบลบ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 8. วัดคงษาสุทธาราม ม. 1 บ้านลาดน้ำเค็ม ตำบลลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 9. วัดไผ่ล้อม ม. 4 บ้านลาดน้ำเค็ม ตำบลลาดน้ำเค็ม ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 10. วัดตาลานเหนือ ม. 4 บ้านตาลาน ตำบลตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 11. วัดท่าดินแดง ม. 2 บ้านท่าดินแดง ตำบลท่าดินแดง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 12. วัดโคกทอง ม. 12 บ้านกุฎี ตำบลกุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 13. วัดฤาไชย ม. 5 บ้านฤาไชย ตำบลกุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 14. วัดลำตะเคียน ม. 3 บ้านลำตะเคียน ตำบลลำตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 15. ัดโพธิ์เผือก ม. 3 บ้านโคกช้าง ตำบลโคกช้าง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 16. วัดจักราช ม.6 จักราช ตำบลจักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13280
 17. วัดลาดชะโด ม. 3 บ้านลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 18. วัดลาดชิด ม. 6 บ้านลาดชิด ตำบลลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 19. วัดหน้าโคก ม. 2 บ้านหน้าโคก ตำบลหน้าโคก ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 20. วัดตาลานใต้ ม. 1 บ้านตาลานใต้ ตำบลบ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 21. วัดย่านอ่างทอง ม. 6 บ้านย่านอ่างทอง ตำบลบ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
 22. วัดดอนลาน ม. 2 บ้านดอนลาน ตำบลดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13280
 23. ัดนาคู (สว่างอารมณ์) ม. 5 บ้านนาคู ตำบลนาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13280

อำเภอภาชี

 1. วัดเจริญธรรม ม. 3 บ้านวัด ตำบลภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 2. ัดภาชี ม. 6 ตำบลภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 3. วัดอุทการาม ม. 4 บ้านหนองโดน ตำบลภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 4. วัดโคกกรวด ม. 12 บ้านโคกกรวด ตำบลโคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 5. วัดโคกม่วง ม. 1 บ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 6. วัดโคกสังข์ ม. 7 บ้านโคกสังข์ ตำบลโคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 7. วัดหนองนางเก่า ม.4 บ้านป่าหว้า ตำบลโคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 8. วัดผดุงธรรม ม. 3 บ้านระเขน ตำบลระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 9. วัดมาบโพธิ์ ม. 4 บ้านมาบโพธิ์ ตำบลระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 10. วัดระโสม ม. 6 บ้านระโสม ตำบลระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 11. ัดหนองนาง ม. 9 บ้านหนองนาง ตำบลระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 12. วัดดอนหญ้านาง ม. 3 บ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 13. วัดตะโก ม.2 บ้านตะโก ตำบลดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 14. วัดทุ่งชาน ม. 10 บ้านทุ่งชาน ตำบลดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 15. วัดบ้านพลับ ม. 6 บ้านพลับ ตำบลดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 16. วัดวิมลสุนทร ม. 4 บ้านหนองหัวควาย ตำบลดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 17. วัดนาอุ่น ม. 3 บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 18. วัดหนองกลาง ม. 11 บ้านหนองกลาง ตำบลไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 19. วัดหัวคุ้ง ม. 9 บ้านหัวคุ้ง ตำบลไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 20. วัดขุมแก้ว ม. 1 บ้านกระจิว ตำบลกระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 21. วัดพระแก้ว ม. 6 บ้านพระแก้ว ตำบลกระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 22. วัดซึก ม. 1 บ้านซีก ตำบลพระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 23. วัดดอนกลาง ม. 7 ตำบลพระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 24. วัดหนองบัว ม. 5 บ้านหนองบัว ตำบลพระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 25. วัดโคกกลาง ม. 5 ตำบลหนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 26. วัดธรรมสินธุ์โสภา ม. 7 บ้านหนองทางบุญ ตำบลหนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 27. วัดหนองเครือบุญ ม. 6 บ้านหนองเครือบุญ ตำบลหนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140
 28. วัดหนองเป้า ม. 1 บ้านหนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140

อำเภอลาดบัวหลวง

 1. วัดสุทธาวาส ม. 4 บ้านตะพังโคลน ตำบลลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 2. วัดอินทอารี ม. 5 บ้านเมขลา ตำบลลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 3. วัดปทุมวัน ม. 5 บ้านคลองญี่ปุ่น ตำบลหลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 4. วัดลาดประทุมคงคาราม ม. 8 บ้านลาดประทุม ตำบลหลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 5. วัดหลักชัย ม. 2 บ้านหลักชัย ตำบลหลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 6. วัดตรีพาราสีมาเขต(ตรีพาราอาณาเขต) ม. 5 บ้านสามเมือง ตำบลสามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 7. วัดลาดบัวหลวง ม. 3 บ้านลาดบัวหลวง ตำบลสามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 8. วัดฉัตรทองดำริธรรม ม. 6 ตำบลพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 9. วัดบันลือธรรม ม. 1 บ้านต้นไทร ตำบลพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 10. วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ม. 3 บ้านพระยาบันลือ ตำบลพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 11. วัดราษฎร์บำรุง ม. 7 บ้านหนองปลาดุก ตำบลสิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 12. วัดราษฎร์ปุณณาราม ม. 8 บ้านหมอนหนึ่ง ตำบลสิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 13. วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ ม. 6 บ้านคู้สลอดวุฒิโสภณ ตำบลคู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230
 14. วัดโสภณเจติการาม ม. 7 บ้านคู้มักเม่า ตำบลคู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

อำเภอวังน้อย

 1. วัดบ้านช้าง ม. 10 บ้านช้าง ตำบลลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 2. วัดราษฎรบรรจง ม. 1 บ้านตาดง ตำบลลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 3. วัดศิวาราม ม. 5 บ้านคลองอ้ายซิ่ว ถนนโรจนะ ตำบลลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 4. วัดสุคันธาราม ม. 6 บ้านเสาวังคา ตำบลบ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 5. วัดห้วยจรเข้ ม. 9 บ้านห้วยจรเข้ ตำบลบ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 6. วัดคลอง26(สันติธรรมาราม) ม. 3 บ้านคลอง 26 ตำบลวังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 7. วัดมณฑลประสิทธิ์ ม. 4 ตำบลวังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 8. วัดกุฎีประสิทธิ์ ม. 1 ตำบลลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 9. วัดลาดทราย ม. 4 บ้านลาดทราย ตำบลลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 10. วัดชูจิตธรรมาราม ม. 1 บ้านสนับทึบ ตำบลสนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 11. วัดธรรมาราม ม. 6 หัวคลอง 27 ตำบลสนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 12. วัดหนองโสน ม. 4 บ้านหนองโสน ตำบลสนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 13. วัดทองจันทริการาม ม. 3 บ้านคลอง 3 ตำบลพยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 14. วัดพะยอม ม. 4 บ้านคลองสอง ตำบลพยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 15. วัดลำบัว ม. 3 บ้านลำบัว ตำบลหันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 16. วัดวงษ์สวรรค์ ม. 1 บ้านคลอง 27 ตำบลหันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 17. วัดไพฑูรย์ถนิมาราม ม. 5 ตำบลวังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 18. วัดลำพะเยา ม. 4 บ้านลำพะเยา ตำบลวังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 19. วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลวังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 20. วัดธรรมจริยา ม. 2 บ้านคลองสิบ ตำบลข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 21. วัดน้อมประชาสรรค์ ม. 2 บ้านคลอง 27 ตำบลชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 22. วัดยมนาตามธรรม ถนนพหลโยธิน ตำบลชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
 23. วัดศรีประชา ม. 1 บ้านคลอง 6 ตำบลชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

อำเภอเสนา

 1. วัดโคกเสือ ม. 3 บ้านโคกเสือ ตำบลบ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 2. วัดโบสถ์ ม. 8 บ้านช่างเหล็ก ตำบลบ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 3. วัดโพธิ์ ม. 4 บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 4. วัดยวด ม. 7 บ้านเลียง ตำบลบ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 5. วัดเจ้าเจ็ดนอก ม. 3 ถนนสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด ตำบลเจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 6. ัดเจ้าเจ็ดใน ม. 3 ถนนสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด ตำบลเจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 7. วัดชายนา ม.7 ชายนา ตำบลเจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 8. ัดบ้านแพน ม. 1 บ้านสามกอ ตำบลสามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 9. วัดสามกอ ม. 2 บ้านสามกอ ตำบลสามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 10. วัดบางนมโค ม. 3 บ้านบางนมโค ตำบลบางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 11. วัดมารวิชัย ม. 9 บ้านคลองขนมจีน ตำบลบางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 12. วัดสุธาโภชน์ ม. 8 บ้านขนมจีน ตำบลบางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 13. วัดบันไดช้าง ม. 7 บ้านหัวเวียง ตำบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 14. วัดบางกะทิง ม. 3 บ้านบางกะทิง ตำบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 15. วัดประดู่โลกเชฎฐ์ ม. 5 บ้านหัวเวียง ตำบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 16. วัดสุวรรณเจดีย์ ม.3 บ้านคลองบางหลวง ตำบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 17. วัดหัวเวียง ม. 2 บ้านหัวเวียง ตำบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 18. วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ ม. 2 บ้านเจ้าแปด ตำบลมารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 19. วัดอู่สำเภา(อู่ตะเภา) ม. 4 บ้านอู่ตะเภา ตำบลมารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 20. วัดกระโดงทอง ม. 7 บ้านปลายนา ตำบลบ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 21. วัดกลาง ม. 11 ตำบลบ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 22. วัดรางจระเข้ ม. 10 บ้านรางจระเข้ ตำบลบ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 23. วัดโบสถ์ ม. 6 บ้านกระทุ่ม ตำบลบ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 24. วัดใบบัว ม. 2 บ้านใบบัว ตำบลบ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 25. ัดหนองลำเจียก ม. 7 บ้านหนองลำเจียก ตำบลบ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 26. วัดกิ่งแก้ว(ปิ่นแก้ว) ม. 5 บ้านกิ่งแก้ว ตำบลชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 27. วัดแก้วสุวรรณ ม. 3 บ้านปิ่นแก้ว ตำบลชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 28. วัดไชยภูมิ ม. 2 ตำบลชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 29. วัดโคกจุฬา ม. 9 บ้านโคกจุฬา ตำบลสามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 30. วัดสามตุ่ม ม. 4 บ้านสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 31. วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม ม. 3 ตำบลลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 32. วัดจรเข้ไล่(จรเข้) ม. 2 บ้านคลองจรเข้ ตำบลดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110
 33. ัดกลางคลองวัฒนาราม ม. 1 ตำบลเจ้าเสด็จ เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

อำเภอบางซ้าย

 1. วัดคลองตัน ม. 5 บ้านคลองตัน ตำบลบางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 2. วัดแก้วฟ้า ม. 1 บ้านแก้วฟ้า ตำบลแก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 3. วัดบางซ้ายนอก ม. 8 บ้านเต่าเล่า ตำบลเต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 4. วัดบางซ้ายใน ม. 4 บ้านบางซ้าย ตำบลเต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 5. วัดพรหมนิมิต ม. 10 บ้านโคกตาพรหม ตำบลเต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 6. วัดทางหลวง ม. 4 บ้านทางหลวง ตำบลปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 7. วัดเศวตศิลาราม ม. 7 บ้านลำโพธิทอง ตำบลปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 8. วัดสามเพลง ม. 9 บ้านสามเพลง ตำบลปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 9. วัดใหม่ต้านทาน ม. 8 บ้านต้านทาน ตำบลปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 10. วัดเทพมงคล ม. 5 บ้านรางอ้ายทึม ตำบลเทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 11. วัดมฤคทายวัน ม. 8 บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 12. วัดสุคนธาราม ม. 3 บ้านเทพมงคล ตำบลเทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 13. ัดดอนพัฒนาราม ม. 7 ตำบลวังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 14. วัดวังชะโด ม. 2 บ้านวังชะโด ตำบลวังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270
 15. วัดใหม่หนองคต ม. 3 บ้านหนองคต ตำบลวังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270

อำเภออุทัย

 1. วัดคานหาม ม. 4 บ้านคานหาม ตำบลคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 2. วัดโคกมะยม ม. 5 บ้านโคกมะยม ตำบลคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 3. วัดร่มโพธิ์ ม.9 หนองไม้ซุง ตำบลคานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 4. วัดเทพกุญชร ม. 3 บ้านช้าง ตำบลบ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 5. วัดกุ่มแต้ ม. 6 บ้านกุ่มแต้ ตำบลสามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 6. วัดดอนพุดทรา(ดอนพุดซา) ม. 10 ตำบลสามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 7. วัดสามบัณฑิต ม.8 บ้านสามบัณฑิต ตำบลสามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 8. วัดนางชี ม. 9 บ้านนางชี ตำบลบ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 9. วัดบ้านหีบ ม. 1 บ้านหีบ ตำบลบ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 10. วัดกลางขุย ม. 5 บ้านกลางขุย ตำบลหนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 11. วัดสนามทอง ม. 3 บ้านสนามทอง ตำบลหนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 12. วัดหนองไม้ซุง ม. 8 บ้านหนองไม้ซุง ตำบลหนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 13. วัดขุนทราย ม. 10 บ้านทุ่งชายเคือง ตำบลอุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 14. วัดโคกช้าง(เทพกุญชร) ม. 1 บ้านสามง่าม ตำบลอุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 15. วัดโตนดเตี้ย ม. 4 บ้านโตนดเตี้ย ตำบลอุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 16. วัดไทรงาม ม. 1 บ้านคุ้งระกำ ตำบลเสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 17. วัดอุทัย ม. 2 บ้านละมุ ตำบลเสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 18. วัดขนอน ม. 6 บ้านขนอน ตำบลหนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 19. วัดหนองน้ำส้ม ม. 3 บ้านหนองน้ำส้ม ตำบลหนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 20. วัดโคกโพธิ์ ม. 7 บ้านโคกโพธิ์ ตำบลโพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 21. วัดพรานนก ม. 2 บ้านพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 22. วัดโพธิ์สาวหาญ ม. 3 บ้านโพธิ์สาวหาญ ตำบลโพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 23. วัดลุ่ม ม. 2 บ้านลุ่ม ตำบลโพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 24. วัดกะสังข์ ม. 1 บ้านกะสังข์ ตำบลธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13000
 25. วัดขุนทิพย์ ม. 12 บ้านขุนทิฑย์ ตำบลธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 26. วัดเขาดิน ม. 4 บ้านเขาดิน ตำบลธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 27. วัดสะแก ม. 7 บ้านสะแก ตำบลธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210
 28. วัดโตนด ม. 10 บ้านโตนด ตำบลข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

อำเภอมหาราช

 1. วัดปากคลอง ม. 6 บ้านปากคลอง ตำบลหัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 2. วัดประดู่ตะบอง ม. 2 บ้านกะทุ่ม ตำบลกะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 3. วัดโพธิ์ทองหนองจิก ม. 4 บ้านหนองจิก ตำบลกะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 4. วัดโบสถ์ ม. 4 บ้านไทย ตำบลมหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 5. วัดวัง ม. 2 บ้านมหาราช ตำบลมหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 6. วัดอุโลม ม. 3 บ้านช่องลม ตำบลมหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 7. วัดคลองบุญ ม. 1 บ้านคลองควาย ตำบลน้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 8. วัดน้ำเต้า ม. 3 บ้านน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 9. วัดบางสงบ ม. 4 บ้านบางนา ตำบลบางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 10. วัดโพธิ์ ม. 4 บ้านบางโรงช้าง ตำบลโรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 11. วัดเวฬุวัน ม.2 บ้านโรงช้าง ตำบลโรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 12. วัดเจ้าปลุก ม. 4 บ้านเจ้าปลุก ตำบลเจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 13. วัดโบสถ์ ม. 2 บ้านเจ้าปลุก ตำบลเจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 14. วัดกระโจมทอง ม. 2 ตำบลพิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 15. วัดกุฎีทอง ม. 7 ตำบลพิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 16. วัดแจ้ง ม. 6 บ้านไผ่ล้อม ตำบลพิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 17. วัดนาค ม. 3 บ้านพิตเพียน ตำบลพิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 18. วัดกลางทุ่ง ม. 2 บ้านนา ตำบลบ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 19. วัดท่า ม. 1 บ้านนา ตำบลบ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 20. วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ม. 4 บ้านโพลาว ตำบลบ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 21. วัดกลาง ม. 3 บ้านขวางกลาง ตำบลบ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 22. วัดเทพสุวรรณ ม. 4 บ้านขวางใต้ ตำบลบ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 23. วัดสุวรรณเจดีย์ ม. 2 บ้านขวางเหนือ ตำบลบ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 24. วัดท่าตอ ม. 3 บ้านท่าตอ ตำบลท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 25. วัดใหม่ปากบาง ม. 1 บ้านปากบาง ตำบลท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 26. วัดธรรมรส ม. 2 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
 27. วัดสุเมธ ม. 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150

อำเภอบ้านแพรก

 1. วัดเขียนลาย ม. 4 ตำบลบ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240
 2. วัดโบสถ์ ม. 1 บ้านแพรก ตำบลบ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240
 3. วัดท้าวอู่ทอง ม. 4 บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240
 4. วัดสำพะเนียง ม. 6 บ้านสำพะเนียง ตำบลสำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240
 5. วัดหลวงพ่อเขียว ม. 2 บ้านสำพะเนัยง ตำบลสำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240
 6. วัดไก่เตี้ย ม. 5 บ้านคลองน้อย ตำบลคลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240
 7. วัดนครโปรดสัตว์ ม. 3 ตำบลคลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240