Regler for Danmarksmesterskabet 2001 i Hanggliding .

 

 

I.          GENERELLE REGLER.

 

                                           

01.        Officielle regler: 

Konkurrencen afholdes efter FAI's Sporting Code, General Section og Section 7.

 

02.        Adgang:

Enhver med et gyldigt SAFEPRO Rating 5 samt luftfarts ansvarsforsikring og medlemskab af en klub under DDU kan deltage.

Deltagerne udtages ud fra det foregående års åbne ligaturnering. Herudover kan DDU's bestyrelse udvælge enkelte egnede piloter, herunder piloter fra talentgruppen, afhængig af personlige præstationer og under hensyntagen til ledige pladser.

Ikke danske statsborgere kan deltage på lige fod. De skal selvfølgelig kvalificere sig på normal vis, men de kan ikke nomineres som Danmarksmester.

 

03.        Tilmelding:

Tilmelding skal ske i henhold til offentliggjort sidste frist for tilmelding. Piloter, der tilmelder sig senere end sidste frist, samt indbetaler deltagergebyr senere end sidste frist, er ikke berettiget til deltagelse i DM. Dog kan DDU's bestyrelse dispensere for disse regler, hvis særlige forhold taler herfor.

 

04.        DM-gennemførelse:

Danmarksmesterskabet afvikles over 1 til 4 afdelinger.

Nomineringen er officiel, når minimum 3 gyldige heat er gennemført. ??? Eller når xxxx dagsværdi point er scoret ????? Kan tilpasses FAI’s nye regler for CAT 1 konkurrencer.

Et heat er gyldigt, når 4 eller flere piloter flyver minimum 10 km.

2 af de 4 skal endvidere flyve længere end 15 km.                        

 

05.        Vinger :

Vinger  skal være af typen FAI class 1.

De skal opfylde FAI / CIVL’s regler for deltagelse i CAT1 konkurrencer.  

Der må kun flyves i samme model (type og størrelse) under hver enkelt DM-afdeling. Dog kan  vingen udskiftes ved evt. havari eller anden særlig grund, hvis dommerstabens godkendelse herfor foreligger.

 

06.        Udstyr:

· Højdemåler.

· Hver pilot skal bære hjelm og redningsskærm.

· Udløsersystemet skal være et gennemprøvet system.

· Garmin GPS til kontrol af vendepunkter og tidstagning.

Før afdelingens første heat skal serienumre på den (de) GPS som en pilot ønsker at bruge, registreres hos konkurrenceledelsen.

Piloten kan som GPS backup medbringe et 24x36 mm databack kamera med en brændvidde på 30-60  mm til fotografering af opgaven . Databack enheden skal være plomberet af en person udpeget fra konkurenceledelsen.

Det er pilotens ansvar at få plomberet eller kontrolleret plomberingen på sit kamera inden heat start.

 

07.        Dommere / Jury

Dommerstaben udvælges før hver enkelt DM-afdeling og er en selvstændig ledende, voterende og dømmende jury.  Dommerstaben består af en gruppe på tre personer uden for DM-deltagelse (må ikke være officials) , hvoraf den ene er formand. Stabens medlemmer har lige stemmeret. Juryen vælger selv sin juryformand (se vedr. protest).

 

08.        Protest:

Protest er forbeholdt enhver deltagende pilot og skal indgives skriftligt til Meetdirectoren eller denne's stedfortræder senest kl. 9.00 dagen efter det aktuelle heat. For sidste konkurrencedag oplyses sidste frist for indgivelse af protest af ledelsen.

Enhver protest skal afgøres inden næste dags første briefing.

Protester skal vedlægges kr. 100, som tilbagebetales, hvis protesten eller dele af denne tages til følge. Tages en protest til følge, afgør dommerstaben konsekvensen af denne.  Protest vedr. fortolkningen af de officielle regler vurderes og afgøres af  jury’en. Juryformanden sammensætter, belærer og leder en jury bestående af ikke mindre end 3 personer uden for konkurrencedeltagelsen. Der kræves 2/3 stemme-flertal i en jury, for at en protest eller dele af denne omhandlende fortolkning af de officielle regler, kan tages til følge.

 

09.        Regelændring:

Hverken dommerstaben eller andre kan ændre eller udvide pointberegningsreglerne under afholdelse af Danmarksmesterskabet.

Regelændring i øvrigt må kun ske, hvis DDU's bestyrelses godkendelse heraf foreligger.

 

10.        Overtrædelser:

Hvis det konstateres, at en pilot overtræder gældende regler for VFR-flyvning eller overtræder reglerne i vores BL, diskvalificeres piloten for det aktuelle heat.

 

Hvis en pilot flyver mere end 300 m ind i / under en TMA (eller Lign. område**)  eller lander mere end 300 m inde under en TMA,  uden tilladelse fra konkurrenceledelsen, diskvalificeres vedkommende fra det pågældende heat.

Hvis en pilot uden tilladelse lander / flyver i en kontrol-zone (CTR eller lign. område**)) eller mere end 3 km inde i en TMA, diskvalificeres pågældende pilot fra DM-afdelingen og vil ikke kunne lave fri-flyvning under denne.

 

** Hvis der er andre typer af luftrum i det område hvor DM afdelingen afholdes, kan konkurrenceledelsen under briefingen, definerer om de skal respekteres som TMA eller CTR.

 

De fastlagte procedurer for spil/biloptræk skal følges nøje. Piloter, der ikke følger de officielle procedurer eller snyder i heatopgaver eller udviser usportslig optræden, kan af konkurrenceledelsen diskvalificeres fra et heat eller helt udelukkes fra Danmarksmesterskabet af jury’en.

 

 

II.          PRAKTISK AFVIKLING.

 

         

11.        Transport:

Transport under konkurrencen arrangeres af konkurrenceledelsen.

 

12.        Bevismateriale:

Alle heats skal bevidnes af et landingsvidne på flyverapporten. Konkurrenceledelsen skal forlange, at piloterne fremlægger dokumentation for flyvningen.

 

GPS dokumentation:

Der kan pt kun bruges Garmin GPS'er. Da vi ikke har soft / hardware  til andre.

Vigtigt! Se hvorledes GPS'en skal sættes op i bilag 1a.

 

 

Startområde / Startgate:

Der kan  defineres  et startområde, omkring startstedet.  Hjørnerne og siderne i dette område kan tjene som startgates til startfotos.

 

 

Til brug for GPS defineres et cylinder med radius på mellem 0,5 til 5 km fra et fastpunkt (f.eks. Tages gård). Når dette cylinderformede område forlades sidste gang, starter tidstagningen.

Hvis dette punkt tjener som startgate skal det også være velegnet til luftfoto.

Fotos skal tages efter FAI’s regler i section 7.

 

Vendepunkter:

Vendepunkter skal være velegnet til luftfoto Fotos skal tages efter FAI’s regler i section 7. (se pkt 20)

Ved brug af GPS kan der defineres en cylinder med radius på mellem 0,2 til 0,5 km omkring vendepunktet. Når blot trackloggen viser at en del af denne cylinder har været gennemfløjet, vil vendepunktet blive godkendt.

 

Mål

Målet skal der være et velegnet  til luftfoto. Fotos skal tages efter FAI’s regler i section 7.

 

Til brug for GPS kan der defineres en cylinder med radius på mellem 0,2 til 0,5 km omkring målet. Når blot trackloggen viser at en del af denne cylinder har været gennemfløjet, vil flyvningen blive godkendt. Første trackpoint inden i cylinderen vil tælle som tiden i mål.

 

 

Det skal fremgå af GPS'ens tracklog at vendepunkter og mållinier har været korrekt passeret. Der må højst være 5 minutter mellem trackpoints.

Det er kun tilladt at flyve hele opgaven en gang pr dag.

Flyverapporten afleveres sammen med GPS'en til konkurrenceledelsen umiddelbart efter dagens opgave.

 

Som backup kan anvendes filmdokumentation:

Kameraet skal opfylde Sporting Coden's specifikationer. Der benyttes, hvor intet andet er angivet, negativ farvefilm 24x36 mm 100-200 ASA.

Databackenheden skal indstilles til: (Dag) + timer + minutter.

Hver heat skal indeholde billeder af:

1)         pilotnummer og pilotportræt

2)         starttavle med dato og heatnr./opgave og radiostyret ur.

2a)        Startgaten taget fra luften.

3)         Vendepunkter og mål i henhold til FAI Sporting Code Section 7.

 

)           billeder af dragen på jorden på landingsstedet med kendemærker af landskabet.

5)             Uret skal min fotograferes 2 gange før filmen afleveres.

Benyttes to kameraer, følger reglen for film 2 reglerne for film 1. Dvs. samme fotooptagelser. Film 2 afleveres kun, hvis film 1 viser fejl eller ikke alene retfærdiggør pilotens flyvning.

 

Samme film kan bruges til flere dages konkurrencer.

 

 

 

Når piloten ønsker at aflevere sin film, afleveres det plomberede kamera til en af konkurenceledelsen udpeget person. Der så skal kontrollerer tilbage spoling og udtagelsen af filmen.

 

Såfremt piloten ikke har databack på backupkameraet, vil tiden på en evt. Barograf blive godtaget. Tiden vil være fra start til piloten igen står på jorden.

Piloten skal selv sørge for software og hardware.

 

13.        Briefing:

Før hvert daglige heat informeres piloterne om vejrudsigter, heattype, startrude samt andre flyvetekniske og sikkerhedsmæssige forhold. Startruden og evt. startrækkefølgen oplyses mindst 60 min., før ruden åbnes (dog helst senest til morgen-briefing). Briefingen om dagens opgave skal være afsluttet minimum 15 min., før startruden åbnes. Se dog afsnit 17 ang. ”Early bird”.

Konkurrenceledelsen skal sørge for at en ajourført liste med officelle vendepunkter og andre koordinater, er tilgængelige for piloterne.

 

14.        Start:

Ved optræk  er antallet af starter inden for startruden er ikke begrænset, så længe piloten lander inden for det fastsatte landingsområde.

Hvis det er praktisk muligt, kan konkurrenceledelsen tilbyde 1 omstart ved start i bjerge.

 

15.        Startorden:

Ved brug af optræk placeres deltagerne efter lodtrækning i 2 grupper.                    

I hver gruppe foretages desuden en lodtrækning om dagens startrækkefølge.

I første heat starter gruppe 1 først og i andet heat gruppe 2 først o.s.v. gennem konkurrencen.

Startrækkefølgen  kan ikke ændres under afviklingen af et heat, med mindre en pilot ikke ønsker at starte.

Hvis piloten ikke ønsker at starte, eller han ikke er fuldstændig klar (udført liggeprøve), før han går ind på startpladsen, eller starten ikke er påbegyndt senest 60 sekunder efter starttilladelse fra startlederen, mister piloten sin startplads, og placeres på ventelinjen udenfor startordenen.

Hvis imidlertid piloten ønsker at starte igen, vil han få sit nummer bagest i den udtrukne startrækkefølge for hele gruppen.

Når der er 3 på hinanden flg. piloter, der trækker sig i startrækken, kan den næste pilot få op til 5 minutter, til at gøre sig klar til start.

Efter en pilot er startet, placeres hans nummer på ventelinien. Hvis alle piloterne har frasagt sig deres start-tur, får første frivillige lov at starte først. Startrækkefølgen efter ham vil være den trukne orden. Piloten skal informere startledelsen om, at vedkommende ønsker at starte

Hvis ingen piloter ønsker at starte i en 10 mininutters periode, suspenderes den udtrukne startrække. Herefter vil piloterne starte i den rækkefølge de melder klar til at starte.

Deltageren har ret til omstart foran rækkefølgen, hvis tovet knækker eller hvis fejl i biloptrækssystemet forårsager en afbrudt start.

 

Ved bjergstart kan piloten starte valgfrit inden for rudens åbning. Piloten skal henvende sig til en af konkurrenceledelsen udpegede starthjælpere. Efter liggecheck kan piloten starte når det ikke generer andre piloter.

 

16.        Heatopgaver:

Der gives kun én opgave pr. dag. Denne vil indeholde et af følgende punkter:

A)         Målflyvning på tid.

B)         Ud og Hjem flyvning på tid.

C)         Trekant flyvning på tid.

D)         Fri distance evt. med vendepunkter.

Alle opgave kan supleres med speedsections.

Beskrivelse og udmåling som i Ligaregler.           

Kun heats med mulighed for 1000 point må åbnes.

Minimumsdistance for heatopgaver, hvori indgår mål, skal være 40 km.

En speed-section skal være min. 25 % af opgavens længde.

Erfarne piloter  kan, hvis konkurrenceledelsen skønner det nødvendigt,være med til at stille de enkelte dages opgaver.

 

17.        Pointgivning: 

LO. Alle piloter som lave optræk /starter  får min. 5 km. (registreres i GAP som ”Landed out”)

 

 

DNF. Piloter, der har været tilstede og startklare på startstedet i hele rudens åbning, men ikke er startet. De får samme point som piloter der kun score point for minimum distancen.

.

ABS (Absent). Piloter der ikke er startet eller ikke har været tilstede i hele rudens åbning.

 

Diskkvalificerede piloter skal registres som ikke deltagende i dagens heat og kan ikke overfører flyvningen til ligaen.

 

Der gives point efter GAP pointberegnings systemet.

Før starten af hvert DM fastlægges variablerne. Samtidig forklares deres indvirkning på pointgivningen.

Vejledende variabler: Min. distance 5 km., Norm. distance 40 km., 30-40% piloter i mål, norm. tidsforbrug 2-3 tim.

Hvis opgavestillerne i et heat med optræksstart vil bruge ”Early bird” bonus, skal piloterne tilbydes starter i min. 1 time før rudensåbning

Ved startrudensåbning vil der blive udlagt et  signal synligt fra luften.(f.eks. ved klubhuset)

Hvis opgaven / heatet bliver annuleret, bliver også udlagt et signal der viser dette og piloter i luften skal lande øjeblikkeligt.(udlagt foran startstedet)

 

Hvis 2 piloter har point lighed ved et fuldt gyldigt mesterskabs afslutning, findes vinderen på flg. måde:

1.         Bedst gennemsnitlige placering.

2.         Kortest sammenlagt tid i luften på opgaver, som piloterne har gennemført.

3.         Flest fløjne kilometer i konkurrencen.

4.         Spotlandingskonkurrence, bedst af 3, eller i flere forsøg.

 

18.        Tids- og afstandsmåling:

Til beregning af tidspoint bruges der GPS eller hvis GPS'en svigter databack-kamera (Et kamera, der indprinter tiden på det færdige billede).

Tid måles fra startgaten via evt. vendepunkter til måltærskel i hele minutter. Hvis ikke GPS anvendes, skal vendepunkter / måltærskler fotograferes fra luften for at give tidspoint.

 

Distancen bestemmes generelt ud fra GPS loggen. Piloten har ret til at få point efter den opnåede distance på opgaven. (dokumentation GPS, foto eller landingssted.)

Hvis en pilot er ude af stand til at fotografere / logge hele turen, beregnes den gældende distance på følgende måde:

1. Total distance er distance fra startgaten gennem korrekt passerede vendepunkter til sidste vendepunkt på filmen / loggen, plus distancen til næste vendepunkt minus distancen fra dette vendepunkt og tilbage til pilotens landingssted.

2. Hvis der ikke er tracklog i GPS'en eller vendepunkter på filmen, beregnes distancen som værende til første vendepunkt minus distancen fra dette punkt til landingsstedet..

3. Hvis der overhovedet ikke er billeder på filmen / tracklog i GPS'en, får piloten mindste startpoint for det pågældende heat.

Alle distancer afrundes til nærmeste hele 100 meter.

En pilot der har passeret måltærskslen, skal lande mindre end 2 km fra målet for at score point i heatet.

Passage over åbent hav på mere end 3 km er ikke tilladt og vil resultere i reduktion af den fløjne distance hvor kysten forlades.

 

19 .       Annullering af heat.

Konkurrenceledelsen kan i særlige situationer beslutte at aflyse / annullere et heat:

1)         Hvis ikke alle deltagere har haft mulighed for at starte  inden  for dagens startrude.

2)         Hvis vejrforholdene har ændret sig så markant, at ikke alle piloter  har haft mulighed for at starte under ens betingelser.

 

19.        Procedurer ved biloptræk:

BIL:      1) PILOT : "pilot klar til start og ophængt"

            2) BIL   : "bil klar til start - pilot ophængt"

            3) PILOT : "kør ind - kør ind - kør ind"

            4) BIL   : (tænder nærlyset og kører)

Piloten udløser, når han finder det gunstigst, hvis dette ikke er til ulempe.

Ved melding "vent - vent - vent" eller "klip - klip - klip" fra pilot eller starthjælper, nødudløser bilføreren snoren omgående, hvis bilen én gang under startforløbet er sat i bevægelse (p.g.a. snorens elastikvirkning).

DM-lederen eller starthjælperen skal oplyses om evt. maksimalt tilladt tid på snoren.

Ved snorebrud SKAL piloten forsøge at flyve ind over pladsen og her udløse snoren således, at denne falder ned på pladsen. Piloten må ikke bringe sig selv i fare under denne manøvre og piloten skal være klar til, at udløse snoren hvis der på noget tidspunkt kommer øget modstand fra snoren.

En pilot, der foretager en korrekt manøvre som overfor beskrevet, er berettiget til at komme først i startrækken, når han umiddelbart efter er klar til start.

 

Ovenstående procedurer kan ændres mellem to heats, hvis konkurrenceledelsen skønner dette nødvendigt for at opnå en smidigere afvikling af konkurrencen, når det samtidig sikres, at der ikke gåes på kompromis med sikkerheden.

Deltagende piloter kan stille forslag til konkurrencelederen vedr. ændring af procedurerne, men kun konkurrencelederen, der har det overordnede ansvar for afviklingen af DM, kan stadfæste en sådan procedure ændring.        

 

 

20.        Fotosektor:

FAI's regler for fotosektor: Sektoren beskrives af en kvadrant (90gr. sektor) på jordoverfladen, hvor et nedre hjørne er placeret symmetrisk væk fra ideal rutes to ben. Hvis ikke andet bliver oplyst, er benenes længde 1Km. (Se FAI section 7.) Under konkurrencer kan der vælges en anden fotosektor, hvis lokale forhold gør dette nødvendigt. De skal fotograferes, så det tydeligt fremgår, at de har været korrekt passeret.

 

April 2000

Dansk Drageflyver Union

 

Bilag 1a

 

Route + registrering:

Sørg for at være i "foto"sektor kontroller at GPS'en viser den rigtige retning og distance til vendepunktet / målet, brug evt. "Mark"+"Enter" til at lave ekstra "tracks". Men, de bliver kun accepteret hvis "Mark"+"Enter" sker sammenhængende, vent ikke med "Enter".

Brug gerne "Mark"+"Enter" før passage af startgate, vendepunkter, efter passage af mållinien.

Hver gang de bruges, registreres tid og sted.

 

GPS setup:

 

Track log.

768 track point   45 sek. som giver ca. 9½ timers track log (25 sek. ca 5 tim)

1024 track point 30 sek. som giver ca. 8½ timers track log (20 sek. ca 5½ tim.)

2048 trackpoint  20 sek. som giver ca. 11  timers tracklog (10 sek. ca 5½ tim.)

Hvis der nogen der vil sætte tiden yderligerer ned, er det ok. Det giver den fordel, at der bliver flere registrerede punkter omkring "foto" sektorer. Men ved meget lange flyvninger risikerer man at miste start tidspunktet, pga at de første tracks bliver slettet, når loggen bliver fyldt.

Husk at slette tracklog før hver start!!!

 

Datum: European 1950

Det er kortformatet på PC'en på RCF, sørg altid for at få oplyst Datum sammen med koordinater, sæt Datum før du taster waypoints ind, der kan være 200 meter forskel.

 

UTM/UPS:

Pga. der benyttes UTM i vores DM program og på liga rapporten.

 

Interface:

Når GPS'en afleveres for kontrol skal den være indstillet til:

 

GRMN/GRMN host (vært)

Det er for PC'en kan kommunikere med GPS'en via stikket.

 

Metric (metrisk)

Vi bruger km.

 

Ekstra Waypoint:

Der skal være et waypoint der er defineret som flg.

Navn: Pilot

UTM: E 05.06.000  N 62.08.000

Desciption: (der hvor datoen står) Pilotens initialer(navn) + safepro nummer.

Dette er for at kunne se hvis GPS der kontrolleres.

(Men skriv bare navn på GPS'en alligevel)

 

Kontrol af tid og ruten (tracklog):

Ved indlevering af GPS til kontrol, må der kun være de vendepunkter som er udleveret af  konkurrence ledelsen, i GPS'en hukommelse.

Undtaget her fra er naturligvis de vendepunkter som piloten har lavet med "Mark Enter" under opgaven. Piloten selv har pligt til at slette disse inden næste heat.

Konkurrence ledelsen bestemmer hvordan vendepunkter skal navngives.  Denne stave måde skal følges !!

Et eksempel på navngivning af vendepunkt:

HVI005 = Hvirring vejkryds 50 meter over havet

RCF090 = Regional Center Fasterholt 900 m over havet.

TMA:

BILE01  Den første koordinat fra midten af den nordlige Billund TMA mod øst. (East)

BILW01 Den første koordinat fra midten af den nordlige Billund TMA mod vest (West)

 

Det er tilladt komme med forslag til relevante nye "officielle" vendepunkter, som konkurrenceledelsen så vil godkende. Det kan f.eks være TMA'er.