Brevet er skrevet december måned 1998.

 

Der er lavet ændringer efter nær læsning af BL’erne og input fra Johnny C og Claus J.

Jeg har vedhæftet nogle relevante uddrag af BL’erne.

 

MVH

Niels Jørgen

 

Statens Luftfartsvæsen

Ellebjergvej 50

2450 Kbh. SV

 

Att. Luftfartstilsynet

 

 

 

Ang. revidering af BL 9-5

Da vi har erfaret at vores BL er ved at blive revideret, vil vi gerne kommer med nogle kommentarer, dels til den gamle BL 9-5, dels nogle mere generelle.

 

 

Pkt. 4.7

Der er i denne BL en meget uheldig regel, der bør tilpasses de faktiske forhold,

Hvis der skal tilstræbes standard regler vil det det være til alles fordel, at vi får de samme regler som svæveflyverne på dette punkt.

 

1.       Vi modtager undervisning i ”Love og bestemmelser”, fra svæveflyver instruktører.

2.       Vi aflægger prøve samme sted.

 

Der ligger i de generelle luftfartsregler, BL 7-1 pkt. 5.4 af 1juli 1996, de begrænsninger mht. til højde og afstand, der er behov for, i forbindelse med termikflyvning.

Siden den gamle BL’s tilblivelse, er der sket en stor teknisk udvikling, der flyves i dag opgaver på mere end 100 km. Piloterne medbringer på strækflyvninger, avancerede variometre, der i kombination med GPS kan udregne glideafstand til mål, således at det er blevet normalt med et afsluttende glid på mere end 20 km. (fra 3000 fod er den max. glideafstand ca. 12 km i neutral luft)

Lad os få revideret dette pkt., så det passer til de faktiske fysiske forhold.

Der vil være forkert evt. at gøre piloterne til lovbrydere pga. en dårlig lovgivning, der ikke tilgodeser den ydeevne de moderne vinger har i dag.

 

Men de piloter, som flyver på skrænterne ved vore kyster, ved hjælp af dynamisk løft, kommer sjældent over 100 m.

Derfor må der være en undtagelse, for disse piloter, mht. minimums højden på 150m.

 

 

PG/HG BL.

Selv om Hanggliding og Paragliding (+ svæveflyvere) flyver under de samme termiske og dynamiske forhold, har vi ikke noget imod at der bliver lavet to separate BL’er for HG og PG.

Der er forskelle, f.eks. bliver HG  i dag under konkurrencer i udlandet trukket fra lufthavne vha. UL-fly. Dette kan PG ikke blive.

Konstruktionen af de 2 type vinger er også markant forskellige. Forskellen på hastighed og glideevne er særdeles store, for HG ligger hastighedsvariationen på 25-140 km/t, for PG ligger den på 18-55 km/t.

Hvis det kan være fordelagtigt, vil vi se positivt på en opdeling af BL’erne.

 

 

 

 

Maximal højde.

Vi er bekendt med at vi sandsynligvis får tilladelse til at operere op til 3500 fod. Men vi ønsker mulighed for, efter de normale VFR luftfarts regler at kunne flyve højere, for at have muligheden for at udvikle vores idrætsgren, samt have de samme træningsmuligheder som andre lande. Dette vil gøre at vi kan opnå bedre resultater i Internationale konkurrencer.

Vi kan ikke se at det skulle være noget problem, da vi er meget nemme at se visuelt. I de øvrige Nordiske lande har myndighederne ikke fundet noget til hinder for dette.

Vi må naturligvis bøje os for evt. krav om registreringsnumre, radar reflector eller lign. sikkerhedsmæssige krav.

 

 

VHF radio.

Hvilket kalde kaldesignal, skal en pilot med internationalt telefonistbevis, bruge ved flyvning i udlandet?

Så vidt os bekendt er problematikken ikke aktuel endnu, men før eller siden vil den blive det.

 

 

Flyvning med motor:

DDU  er ikke og har ingen ønsker om at være en motorflyver union.

Vi har ikke kapacitet, udstyr eller knowhow til at teste motorkraft, støj, udstødnings udslip og lignende.

DDU er og bliver en union for flyvning uden fremdrift midler, så derfor ønsker vi at de piloter vi har, der flyver med motor, skal tilknyttes de eksisterende motorflyver unioner.

 

 

Mere info.

Såfremt I ønsker det, vil vi meget gerne komme med yderligere information, det er jo meget nemmere at lovgive, hvis man har adgang til de aktuelle facts og hvis I vil arrangere et uformelt møde, for at få en hurtig dialog, stiller vi vi gerne op til dette.

 

 

Vi vil håbe, at vi sammen, kan få revideret vores BL til alles tilfredshed.

 

 

Mvh.

 

Dansk Drageflyver Union

V/ Dagmar Skov

Gl. Kirkevej 1, Tiset

6510 Gram

E-mail: ddu@image.dk

 


Bilag 1

 

Bestemmelser om ændring af BL 7-1

I medfør af § 51 og § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 93 af 8. marts 1982 om flyvesikringstjeneste, luftrumsorganisation, lufttrafikregler og luftfartsinformationstjeneste, § 13, følgende:

1. Pkt. 5.4 udgår og erstattes af følgende:

5.4 Medmindre der foreligger tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen, må flyvning kun udføres

a. over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, i en højde af mindst 300 m (1000 FT) over den højeste hindring indenfor en radius af 600 m fra luftfartøjet. Flyvning i lavere højde er dog tilladt i forbindelse med start fra eller landing på en godkendt flyveplads,

b. over andre end de områder, der er nævnt i a., i mindst 150 m (500 FT) over jorden eller vandet. Flyvning i lavere højde er dog tilladt i forbindelse med start eller landing.

Flyvning under broer, luftledninger eller lignende er ikke tilladt uden Statens Luftfartsvæsens særlige godkendelse.

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. juli 1996.

Statens Luftfartsvæsen, den 13. juni 1996

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

 

Uddrag af BL 9-5

 

4.7 Flyvning med dragefly over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt over områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, er ikke tilladt.

 

5. Bestemmelser for flyvning med dragefly i højder under 150 m (500 ft) over jorden eller vandet

5.1 For flyvning med dragefly i højder under 150 m (500 ft) gælder udover bestemmelserne i afsnit 4 kun luftfartslovens bestemmelser af privatretligt og strafferetligt indhold, mens lovens øvrige bestemmelser ikke finder anvendelse.

5.2 Flyvning med dragefly i højder under 150 m (500 ft) er dog ikke tilladt over de følsomme naturområder, der er nævnt i BL 7-16.