Leaf Famke

(Intro: Trompetsolo melodie refrein)

Refrein: 'k Seach dy njonkelytsen traepjend op dyn fyts(ke), troch de wyn, leaf famke, (famke/famke/famke) mei dyn moaie blonde hierren spyljend mei de wyn, wat in moai famke (famke/famke/famke), och krige ik mar ris in tķt fan dy!

Ik mei dy sa graech lije, hwat docht men dÍr nou oan, ik kin't ek net helpe, ik mei dy dochs wol oh sa skoan! Mar do bist noch sa jong, noch hwat to jong foar my, dÍr sit ik (noch) hwat mei, koe ik dy nou mar krije, leaver hjoed dan moarn!

Refrein herhelje: 'k Seach dy njonkelytsen traepjend op dyn fyts(ke), troch de wyn, leaf famke, (famke/famke/famke) ...ENSAFUORTHINNE

Ik mei dy sa graech lije, hwat docht men dÍr nou oan, ik kin't ek net helpe, ik mei dy dochs wol oh sa skoan! Mar do bist noch sa jong, noch hwat to jong foar my, dÍr sit ik (noch) hwat mei, en ik wit wol, do bist mar sawntjin jier!

SOLO: Ynstrumintael Refrein

Refrein herhelje: 'k Seach dy njonkelytsen traepjend op dyn fyts(ke), troch de wyn, leaf famke, (famke/famke/famke) ... ENSAFUORTHINNE

Ik mei dy sa graech lije, hwat docht men dÍr nou oan, ik kin't ek net helpe, ik mei dy dochs wol oh sa skoan! Mar do bist noch sa jong, noch hwat to jong foar my, dÍr sit ik (noch) hwat mei, koe ik dy nou mar krije, leaver hjoed dan moarn!

Lyts interlude: Dat wie my wol goed, haw dÍroer mar gjin noed, dat joech my wol moed, foar moarn en hjoed!

Refrein herhelje: 'k Seach dy njonkelytsen traepjend op dyn fyts(ke), troch de wyn, leaf famke, (famke/famke/famke) ...ENSAFUORTHINNE

07-03-1994

Tekst: P. Oegema 9271 GH De Westereen / Zwaagwesteinde Buma/Stemranr: 62875 Dit nummer is destijds voor Jan Meinsma vrij snel al een zomerhit geworden, veelvuldig gedraaid op veel regionale zenders zoals Omrop Frysl‚n, Radio Noord-Oost Frysl‚n (LONOF), Radio Mercurius enz.


Terug
Email: oegemap@hotmail.com
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!