Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Wereldslawerny op die horison

Op pad na "n Nuwe Wereldorde


 

Hierdie is 'n onderhoud wat gevoer was met 'n sekere meneer Cohen van die Raad vir Buitelandse Betrekkinge (Council on Foreign Relations) in die V.S.A. en wat verkry was in Februarie 1991 deur een van Suid-Afrika se patri-ote wat in die proses sy lewe i in gevaar gestel het.

Konsolidasie en beheer van  alle rykdom.   Dit is wat   sosialisme en kommunisme is. Julle klomp skape het nie 'n idee wat besig is om te gebeur in die hole wereld en in julle eie land. Suid-Afrika nie.

Julle het geval vir eike leuen wat ons voorhou en julle besef nie dat ons feitlik eike nuusblad en televisie-stasie in die wereld beheer nie.

Julle is so besig om oor julleself en geld te bekommer dat julle die ver-rnoe verfoor het om vir julleself te dink.

Ons vernietig julle w'll om te veg. Ons sal nie eers 'n weermag nodig he om julle te oorwin nie. Ons sal julle deur 'n bombardement van dis-informasie totaal verpletter.

Ons voer julle aanhoudend met soveel /dees en argumente dat julte nie meer kan onderskei tussen reg en verkeerd nie.

Julle arme wesens ("human cattle"} weet nie eers wat die basiese kon-septe is wat ons probeer doen nie, en waarom nie. Onder sosialisme beheer en besit die staat al/es, julle ingesluit, en ons probeer eenvoudig om die staat te besit. Sodra ons eike land beheer, sal ons die wereld beheer deur mid-def van die VW internasionale polisie en weermag.


Ons het die kuns bemeester om julle te manipuleer en julle te kry om alles te aanvaar, selfs tot julle eie nadeel.

Vat byvoorbeeld die Nuwe Wereld­orde. Teen die tyd dat ons met julle klaar is, sal julle ons soebat om dit toe te pas. Dit sal die oorgawe van julle beheer oor ekonomie en menslike vryheid wees.

Sodra julle die "Nuwe Wereldorde" (NWOI aanvaar, sal ons julle besit. Ons sal elkeen van julle so isoleer dat julle nie eers julle eie hinders kan vertrou nie. Ons sal die familie-eenheid vernietig. Die enigste manier wat julle sal kan oorleef is om ons te anvaar en te ondersteun. Julle sal ons take uitvoer en julle sal vir ons bruikbaar word.

Julle is 'n klomp skape wat nie eers besef dat julle slawe gaan word nie. Julle is onbekwaam om vir julleself te dink. Ons beheer byvoorbeeld julle regering. Dit is lankal nie meer 'n nasionale regering wat omsien na die be/ange van die volk nie. Dit is 'n internasionale regering wat na ons belange omsien. Ons het lankal vir Pik Botha, Piet Koornhof en F. W.de Klerk omgekoop om vir ons te werk.

Kommuniste is ons slawe en agente. Ons beheer en lei hulle. Die wereld is ons land en ons lojaliteit is net vir mekaar.   Ons, die Rockefellers, Kissingers, Oppenheimers en die Rothchilds (die mees magtige families) is die enigstes wat mag het en sal regeer.

Julle besef nie eers wat se goeie werk die DP doen nie. Ons slawe soos Colin Eglin, Helen Suzman en Zach de Beer het goeie werk gedoen om die gedagte van kruipende sosialisme te bevorder. Dit gaan nie net oor verdelmg van ryk­dom nie - dit gaan daaroor dat julle sal oorgee aan 'n kommunistiese stelsel waarin ons julle sal beheer.

Ons het in julle denke met 'n liberate kanker ingekruip wat eike sektor van julle same/owing bemvloed.

Julle is so pateties, dat al sou ek vir julle vertel wat ons doen, sal julle dit nie verstaan en begryp nie. Julle sal nie eers 'n sent spandeer of 'n arm Kg om iets daaraan te doen nie. Ons vat'julle aan julle swak leant aan - aan julle selfgesentreerde leant en julle is altyd op soek na 'n maklike uitweg. Dit pas julle materialistiese ideologic.

Lenin was reg toe hy gese het dat Hberaliste "bruikbare idiote" is. Hulle verdien wat hulle toekom. Hulle be­sef nie eers dat ons agter liberalisme skuil nie. Al wat ons moet doen, is om liberalisme te preek en hulle gee hulle mag, prerogatiewe en regte prys ter wille van liberalisme.

Ons het reeds begin om julle te ontwapen. Deur ons liberate pionne in die Kommunistiese party sal ons druk vir meer beheer (geleidelike tak-tiek). Een dag sal ons 'n noodtoe-stand skep waardeur ons julle sal bedrieg sodat julle sal glo dat dit noodsaaklik is dat alma/ hulle wapens inhandig totdat die noodtoe-stand oor is. Maar julle sal nooit julle wapens terugkry nie. Dan het ons julle magteloos.

Mag is reg. Ons reg le in geweld. Ons sal die wette buig om ons te pas. Die wette sal nie meer julleself en julle eiendom beskerm nie. Die wette sal ons instrumente word om die omgekeerde te doen, om die vrugte weg te neem van horn wat dit geproduseer het en te gee aan hulle wat dit nie verdien het nie.

Julle het briljante en dapper leiers, maar julle sal hulle nie vo/g nie, want ons maak hulle belaglik deur die media.

As julle bymekaar staan, kan ons nie veel doen nie. Daarom verdeel ons julle in opponerende groepe wat stry oor  niksbeduidende  sake.  Wit teenoor swart,  Engels teenoor Afrikaans, manlik teenoor vroulik en  k'inders teenoor ouers. Dit is die basiese wet - so oud soos die berge. "Divide and rule".

Ons preek a/tycf demokrasie, maar wanneer dit bestaan. neem ons dit so gou as moontlik weg. Ons kan nie eers meer kwaad word nie - julle is so na'fef. Ons vertel julle wat ons doen 'en julle glo  steeds  in demokrasie - een man een stem. Ons agent, Joe Slovovitch, vertel julle wat om te doen en hy is nie eers een van julle nie. Hy is 'n Jood uit Lithuania. Hy vertel julle reguit in die media: "Die vinnigste manier tot kommunisme is via demokrasie". Julle is pateties - julle mask my siek.

Julle is onbevoeg om uit die geskiedenis te leer. As julle dit kon leer, sou ons planne nie geslaag het nie.

Ons oorstroom die land met politieke vlugtelinge, dan laat ons die soge- naamde "politieke gevangenes" vry.

Hulle saai onmin en geweld en word kriminele. Dan kom ons met 'n dis'm- formasieveldtog en vervolg die sogenaamde "kriminele" en dan word ons die held van die verhaal. Ons word dan die bevryders van die onderdruktes.

Ons gebruik die massas om enigie-mand wat in ons pad staan, uit die weg te ruim.

Julle is slegter as diere. Walter dier sal 'n ander dier help wat help om homself te vernietig?

Dew meeste van julle kerke word kommunisme bev order. Kerke word beheer deur die Wereld Rewolusionere Beweging, wat deur ons beheer word. Julle sluit aan by die Vrymesselaars sender om te be-sef dat ons hulle beheer. Ons sal julle laat verbaster sodat julle nie meer 'n suiwer ras is nie.

Ons het julle kerke ge'fnfiltreer sodat julle evangelic soos 'n feeverhaal klink - 'n onvolledige evangelic. Julle sal van julle God af wegkeer. Julle God is ons grootste vyand. Julle weet nie eers dat Hy deur 'n suiwer bloedlyn werk nie. In 1965 het een van ons mense, Mnr Rabinovitch, vir julle gese: "Hierdie gesfag is die laaste een waar swart net met swart sal trou en wit net met wit." Soos skape het julle julle Bybels wegge-goo'i en julle skole oopgemaak vir anderskleuriges. Mammon, ons god,


is magtig. Vir horn sal julle enigiets doen. Dit is net 'n kwessie van tyd totdat ons alles beheer.

PARTY VAN JULLE SKAPE WEET WE EERS DAT JULLE VANUIT EUROPA KOM NIE, LAAT STAAN NOG DAT JULLE VAN DIE BYBELSE LANDE AFKOMSTIG IS. OMDAT JULLE ONKUNDIG IS, HET ONS JULLE ONT-NEEM  VAN  JULLE  ERFENIS. (Bloedlyn van Israel)

Alhoewel ons nie openlik oorlog ver-klaar het nie, is julle in 'n staat van oorlog. Teen die tyd dat julle dit besef, is dit te laat. Dit maak nie saak hoeveel geld julle het nie. Teen die einde sal ons julle en julle geld besit.

Julle staatspresident (F.W.I het gedink hy is een van ons nadat hy by ons geledere aangesluit het. Maar nadat ons horn klaar gebruik het, sal ons horn weggooi soos 'n gebruikte kondoom.

Ons sal julle verplig om 'n merk ("bar code") op julle poise en voorhoofde te dra onder die dekmantef dat banksake vergemaklik sal word. Dan sal julle nie meer kan omdraai nie. Julle verloor dan julle laaste bastion (kontantj en julle onsterflike siele.

Ons sal dan wen. Ons sal absolute mag oor die wereld he. Ons god van die Duisternis A A sal dan die god van Lig word.   

WAT IS HIERDIE? WAAR EN VAN WIE AF KOM DIT?

Hierdie is 'n onderhoud wat gevoer was met 'n sekere meneer Cohen van die Raad vir Buitelandse Betrekkinge ("Council on Foreign Relations") in die V.S.A en wat verkry was in Februarie 1991 deur een van Suid-Afrika se patriotte wat in die proses sy lewe in gevaar gestel het.

Wat hierdie gesprek beklemtoon, is dat die gevaar nie van onder kom nie - van die A.N.C. of S.A.K.P. nie -maar van bo - van vooraanstaande mense in die regering en die geldmag wat die regering agter die skerms beheer. Die geldmag beheer albei bene - die regering en die A.N.C. met julle in die middel.

As julle nie wakker word nie, sal julle vernietig word.


"My volk gaan te gronde weens gebrek aan kenn'is. "- Hosea 4:6. Moenie toelaat dat julle weens onkunde vernietig word nie.

WAT IS WAARHEID?

Die groot motoringenieur. Henry Ford, het gese: "Die waarheid lyk dikwels onredelik en is terneer-drukkend, maar dit het 'n ewige voordeel, dit is die waarheid en wat daarop gebou word, veroorsaak of swig nie voor verwamng nie. " Meeste   mense   vermy   nuwe waarhede. "Waarheid kan nie ver-keerd bewys word nie. Ek is gewii/ig om die hole waarheid te aanvaar, om die s/egste dinge te weet en daar-voor voorsiening te maak - hoe pyn-lik ookal. "

Sosialisme word gedefinieer as regeringsbesitreg en beheer oor die basiese middele van produksie en verdeling van goedere en dienste. As dit ge-analiseer word, beteken dit dat die regering beheer het oor alles, met jou ingesluit. Slegs 3 persent van die totale bevolking beheer die rykdom, en leef op die ander 97 persent.

Dit kos slegs 'n paar duisend miljoen rand om 'n paar regeringsamptenare om te koop om 'n kommunistiese beweging te bevorder, en te betaal vir die sielkundige oorlog wat nodig is om julle in 'n geestelike lamheid te dompel, en daardeur word 'n land en sy mense oorgeneem - wat meer werd is as die hele wereld se geld-stelsels gekombineerd. 'n Land waar-voor julle voorvaders duur betaal het.

WATTER MEDIA WORD GE­BRUIK?

As jy al die klein leuentjies analiseer wat hulle uitstuur, kom dit hoofsaak-lik op die volgende neer:

1. Kommunisme is dood, maar sosialisme bestaan vir altyd. (Daar is geen verskil tussen die twee nie. As jy na 'n Kommunis luister, praat hy altyd sosialisme.)

2. Sosialisme is 'n beweging van die onderdrukte massas. (Dit is nie so nie. As jy kyk na enige land wat aan sosialisme   onderwerp is, sal jy sien dat die massas versleg het van selfvoorsienend na arm en  hongersnood.)


3. Jy moet nie probeer om te veg nie. Jy sal nooit wen nie.  Jy is vinnig besig om te verswak na 'n afnemende beheer oor jou persoon-like ekonomie en vryheid. Jy moet nie eers probeer om jou land te keer om nie na sosialisme oor te gaan nie.

John Sevinton, voormalige hoof-redakteur van die New York Times, het gedurende 1914 gese: "Daar is nie sprake van 'n onafhanklike en vrye pers me. Nie een van julle durf waag om sy eie opinie u/t te spreek nie. Ons is slagoffers van die geld-mag agter die skerms. Dit is die pfig van 'n persman om te lieg, vuil te smeer, om te prys, in die hoop dat jy die guns van Mammon wen om jou /and en jou ras te verkoop vir jou daaglikse brood. Hierdie mense trek die toutjies en ons dans na hulle pype. Ons tyd, talente en lewens behoort aan hulle - ons is inteliek-tuele prostitute."

Die wereldaanslag teen Suid-Afrika kan beskou word as 'n klassieke voorbeeld van sielkundige oorlog-voering. Mense se denke word so aangetas deur die negatiewe in-vioede dat hulle houdings nie meer hulle eie is nie. Hulle word emo-sioneel aangeval. Aanhoudende her-haling van emosiebelaaide gesegdes en beelde moet 'n effek he. Wanneer leuens genoegsaam herhaal word, word dit maklik as die waarheid aanvaar. Die man op straat is so onderwerp aan breinspoeling en geestelike manipulasie dat hy nie meer rasioneel kan dink nie.

Aan Joachuim Chissano van Mosam-biek (wat in Rusland opgelei is) is gevra wat se kans hy het om Suid-Afrika militer te kan oorwin. Hy het gese hy het geen kans nie. Maar dit maak nie saak nie, want die Suid-Afrikaners sal so beinvloed word deur hulle media dat hulle op "n stadium sommer self sal oorgee. (Dit het gebeur - Renamo word nie meer ondersteun nie.)

WATTER ANDER WAPENS GEBRUIK HULLE?

Daar is drie ander hoofmetodes:

- Internasionale bankwese en sentrale banke. Lenin het gese: "Die daarstelling van 'n sentrale bank  is om 'n land 90% te kommuniseer." Meeste mense in Suid-Afrika dink dat die Reserwebank deur die regering beheer word. Dit is nie so nie. Dit word beheer deur die Rothchild/ Rockefellergroep. Amschel Meyer Rothchild het eenkeer gese: "Gee my die beheer oor 'n sentrale bank, en ek gee nie om wie die wette maak nie."

As dit waar is wat Lenin oor 'n land gese het, sal dit ook waar wees vir die hele wereld. Dit is waarom hulle druk vir die Euromark - 'n gemeen-skaplike geldeenheid vir Europa. As hulle die Europese geldstelsel be­heer, kan dit lei tot die verval van die kontantstelsel om 'n kontantlose samelewing te vorm. Dit lei tot wereldslawerny. (John Major van Brittanje is in die Rothchild-bankwese opgelei.)

- Kruipende sosialisme. Een van Karl Marx se handlangers, Engels, het in 1893 gese: "Ons opponeer die sosialiste - nie as vyande nie maar om hulle aan te jaag soos beeste om die sosialistiese gevo/ge te verhaas. "

Alles word langsaam bewerkstellig, sodat die weerstand nie te erg is nie - meer regulasies en meer belasting. Die regering kondig deregulasie aan maar aan die ander kant word meer regulasies ingestel. Hier word een sent afgegee maar daar word vyf sent bygevoeg. Dit is 'n kommu-nistiese taktiek - een tree agteruit maar eintlik twee tree vorentoe. Die Slovo's en Oppenheimers glo: "Wat myne is, is myne, en wat joune is -daaroor sal ons onderhandel. "

Een van die tien planne van kommu-nisme is 'n geleidelike verhoging van belasting. Dit laat jou dink ...

Kruipende Sosialisme kan ook gesien word in Suid-Afrika. Eers die Verenigde Party, toe die PFP en dan die DP. Die Nasionale Party van ons vaders is nou erger as die DP. Die NP is oppad na die ANC en die SAKP. Harry Oppenheimer word ryker en ons word verder verslaaf.

- Kommunisme. Brezhnev het in 1971 gese: "Gee my beheer oor die energiebronne van die Persiese Golf en die minerale rykdomme van Afrika en Suid-Afrika, dan kan ons oorname onderhandelings met die Weste be-ding."

Gedurende 1848 het Karl Marx en Engels die tekortkominge van die  regeringstelsel van die dag aangeval net soos die ANC en SAKP in Suid-Afrika gedoen het. Die gepeupel was arm en onderdruk en baie beloftes van regte en vryhede was aan hulle belowe. Dit was aantreklik vir die wat niks gehad het nie. Toe die gepeupel ontevrede en opgehits raak, het chaos ontwikkel en het die Kommuniste toegeslaan en die regering oorgeneem. Net so sal dit in Suid-Afrika gaan. (Dit het).

DIE TEIKENS VAN DIE ANC EN SAKP.

- Die kerk - Vryheidsteologie - S.A.Raad van Kerke. (Valse of onvolledige evangelie – te pragtig.)

- Sport - kriekettoer as belofte.

- Ekonomie - aangeval deur sanksies.

- Sin van redelikheid. Wereldopinie teen ons.

- Weermag. Beeindig dienspligstelsel.

- Gesondheidsdienste. Verbrand en verwoes vullisvragmotors.

INSTRUMENTE VAN DIE KOMMUNIS

- Vakunies, jeuggroepe, stakings, in-sypeling van die    regering, pers, sosiale chaos, geweld en intimidasie, en bomontploffings. Klink bekend?

KLINK HIERDIE DINGE BEKEND?

Binne 8 maande het 'n groep van minder as 25 000 rewolusionere die beheer oor die Russiese bevolking van 150 miljoen gekry. Hulle het dit reggekry deur 'n fyn uitgewerkte plan en op die regte tyd toegeslaan -net soos die A.N.C. en S.A.K.P. in Suid-Afrika.

Nadat die Kommuniste oorgeneem het, het daar niks van die regte van die mense geword nie. Onder-drukking van die massas en groot-skaalse terreur was die enigste manier, volgens Lenin, om beheer te behou. Alle opposisie was ge-elimineer.  Miljoene  mense het wreedaardig gesterf. Die enigstes wat toegelaat was om te oorleef, was die kommuniste.  Die enigste manier van oorlewing was om die stelsel te aanvaar.

 

HOE KAN ONS HULLE KEER?

Die grootste vyand van Kommu-nisme is KENNIS EN BEGR1P en die WIL OM VRY TE BLY. Die enigste mense wat ooit Kommunisme oor-win het, was die wat bymekaarge-staan het.

JY VERDIEN BETER AS OM AGTERGELAAT TE WORD DEUR 'N BEDROGSPUL VAN VRYE- EN NIE-GEWELDDADIGE VERANDERING.

Dit is tyd dat ons se: "Tot hiertoe en n/e verder nie!"

Doen dit vir jou familie en jou land. Een mens kan 'n verskil maak.

Een derde van die wereldbevolking is nou reeeds vir 70 jaar lank onder-worpe aan Sowjet-Kommunisme. Dit was doelbewus gedoen, en staan nou op die punt om die hele wereld in te palm vir die superbankiers.

"Vir hierdie dag se werk het julle verraad bevorder en het die deure van die gevangenis geopen om die verraaiers vry te laat, my here. 'n Nasie kan sy sotte en die ambisieuse verdra. Maar dit kan nie verraad van binne oorleef nie. Die vyande by die poorte is nie so gevaari/'k nie, want hy is openlik en dra sy vaandels. Maar die verraaier beweeg binne die poorte van die stad, met sy skelm fluisteringe in die wandelgange, en word gehoor in die raadskamers van die regering. Want die verraaier kom nie voor soos 'n verraaier nie; hy praat met die aksent van die slagof-fers; hy het hulle voorkoms en spreek die ander aan tot in hulle hart. Hy verrot die siel van die volk. Hy werk geneimsinnig in die nag en ondermyn die pilare van 'n stad. Hy vergiftig die politiek sodat dit nie meer kan stand nou nie." (Cicero in 'n toespraak aan die Romeinse Senaat)

RAS

In sy boek "A race programme for the twentieth century" se Israel Co-hen: "Ons moot altyd onthou dat die bestaande rassespanning ons party se sterkste wapen is. Deur gedurig in die verstand van die donker rasse in te drom dat hulle deur die wit rasse onderdruk is, kan ons hulle vir die  program van die kommunistiese party wen."

Vir hierdie internasionale same-sweerders was die apartheidsbeleid van Suid-Afrika van die begin af 'n struikelblok en sand in hulle oe. Dit was totaal in stryd met hulle poging om alle grense weg te neem en die vermenging van alle rasse en hulle dogma van gelykheid van alle mense.

Hulle wil nie harmonie en vreedsame vordering he nie, maar chaos en die afname en val van nasies.

Suid-Afrika se rassebeleid waardeur alle mense/rasse gerespekteer word, sy wette van handhawing van die suiwerheid van rasse en die waar-borge aan ander rasse vir nasionale vryhede moes ten alle koste afge-breek en vernietig word. Vreemdes het die land ingestroom en dit het gelei   tot   geweld   en   anti-regeringsterreur. Cohen het gese: "Ons moot 'n skuld-kompleks by die wit ras laat ont-wikkel teenoor die swart rasse. Ons moet die swartes help om leierspo-sisies in die /ewe en sportliggame en in die vermaaklikheidswereld te bereik.   Swartes moet met wittes trou om die toestand na ons kant toe oor te he/."

(Die skuldgevoel is nou so groot dat kerke nou al openlik verskoning vra vir apartheid.)

HOE LAAT HULLE ONS DIE NWO AANVAAR?

Daar is slegs 'n klein deel van die media wat nie onder hulle beheer is nie. Die CNN van Amerika is heel-temal onder hulle beheer. (Tans is CNN die hoofbron van SABC se nuus-beriggewing.)

Hulle sal poog om die beeld te skep dat die NWO vrede en stabiliteit wil bevorder. Hulle sal deur middel van die VN mense wat weerstand teen hulle slinkse plan bied, laat verhoor as "kn'mmele" teen menslikheid.

Met die stigting van die VN was twaalf van sy eerste lede ingeswore lede van die Kommunistiese Party. Geen wonder dat die manifes van die VN geskoei is op Russiese grondbe-ginsels wat in 'n Westerse idioom geskryf is nie.

Hulle (die Illuminatie) gaan se ons het 'n NWO nodig vir die mense om 'n oorbevolkte, besoedelde wereld te  oorleef. Hulle gaan ook poog om te bewys dat die nasionale regerings nie in staat is om hulle eie geldstelsels aan die gang te hou nie. ("Debt-happy governments".)  Die verskillende voike sal in 'n posisie geplaas word waar hulle nie hulle buitelandse skulde sal kan betaal nie. Dan sal die NWO ingryp en hulp aanbied. Hulle sal selfs so ver gaan om die Bybel te gebruik om te se die mense verkies 'n stewiger tipe outoritere regering eerder as 'n vrye mark-stelsel. Hulle sal voorgee dat ons geen opsie sal he anders as om 'n strenger beheer te kry, selfs ten koste van ons persoonlike en ekonomiese vryheid. Presies wat hulle wil he - ons vra dan vir kommunisme/sosialisme !

Wat hulle nie se nie - dit is die doelstellings van die mense in hoe plekke wie eintlik wereldbeheer in gedagte het. Wat hulle verder nie openbaar maak nie, is wat ons gaan verloor:

- Ons privaat eiendomme en be-sigheid. Ons erfenis -  kultureel of ekonomies. (Dit is waarom daar in Europa sekere lande wat reeds gesosialiseer is, besig is om hulle grense oop te gooi sodat die mense gedemoraliseer word dat daar uitein-delik 'n grys bevolking is - 'n klaslose gemeenskap.)-

- Verlies van nasionale regering. (Ou nuus vir Suid-Afrika)

- Ons vryheid. Uiteindelik sal ons van 'n nommer op die voorkop of pols voorsien word, waarsonder ons nie kan koop of verkoop nie. Kommu­nisme probeer enkelinge so isoleer dat, as hulle nie aan die stelsel be-hoort nie, kan hulle nie voortbestaan nie.

- Jou godsdiens. Daar sal een gods-diens wees - "new age movement".

- Die reg om toerusting te besit om jouself te verdedig. Mense sal ontwapen word.

- Familielewe. Hulle besef dat fami-lieverbintenisse 'n bedreiging vir hulle doelwitte is. Hulle sal die kinders vreemde opvoeding gee, en voorgee dat baie ouers nie in staat is om hulle kinders behoorlik op te voed nie.

U kan sien dat die NWO niks te doen het met vrede, voorspoed en vryheid nie. Dit is streng gesproke '    (SLA WERNY: Vervolg van bladsy ID) vertrouensspel wat jou oorreed om jou beheer oor jou persoonlike en ekonomiese vryhede prys te gee aan 'n magtige kommunistiese stelsel. Hulle vertel ons dat ons besig is om 'n Nuwe Suid-Afrika te bou - 'n paradys - (reenboognasie).

In ons onkunde is ons besig om vir onsself 'n tronk te bou en ons help hulle daarmee.

OORLEWINGSTRATEGIE

Baie Christene wat "gered" is, sal agter die skerms van hulle geestelike kraalmure wegkruip, terwyl hulle die vuilwerk vir die Hemelse Vader sal los. "Hulle het so hemefsgesind ge-raak dat hulle geen aardse nut meer het nie." (Uittreksel van "Know Thine Enemy" van Kol, Jack Moir.)

" 'n Samelewing wat hulleself nie verdedig nie, is verlore. 'n Stelsel wat passief biy in die aangesig van gevaar verdien om ten gronde te gaan. Hulle wat onwillig is om hul/e vryheid te verdedig. sal onvry raak. Om ledig by te staan en net toe te kyk, is om selfmoord te pleeg." (Brian Crazier, 1978) "Die slegte di'nge in die /ewe biy nie voortbestaan deur slegte mense nie, maar deur hulle wat dit toe/aat." (Edmund Burke, 1729)

WAT OM TE DOEN

- Maak soveel mooiit'lik aidru'Kke van hierdie pamflet en versprei dit.

- Onthou om bymekaar te staan. Hulle wil ons verdeel.

- Bewapen jouself en jou familie met die waarheid. Daar is net een waarheid.

- Vermy die pers en die TV. Hulle gebruik dit om ons te breinspoel.

- Moenie in skuld biy nie.

- Moenie toelaat dat hulle jou wapens wegneem nie. As hulle dit doen, is jy verlore.

- Moenie jou erfenis en herkoms uit sig verloor nie. Anders word jy 'n nommer in 'n klaslose gemeenskap.

- Jy het die reg om kwaad te word vir wat hulle aan jou land doen. 'n Slaaf word bestempel as iemand wat die wil tot weerstand verloor het. Moenie verslaaf nie. Bied weerstand. Jy word nie beloof vir wat jy bereik nie - jy word beloof vir wat jy probeer regkry.


Sluit aan by duisende mense wat besef wat besig is om te gebeur.

DINK HIEROOR

"Neem 'n gemeenskap van Hollan­ders, die soort wat hulleself verdedig het vir vyftig jaar teen die magte van Spanje toe Spanje die magtigste land ter wereld was. Meng hulle met daardie groepe Franse Hugenote wat hulle name en eiendomme prysgegee het tydens die vervolging met die herroeping van die Edik van Nantes. Die produk moet verseker 'n ruwe, sterk en onoorwonne ras op die aard-bodem wees. Neem hierdie nuwe ras en lei hulle vir sewe geslagte op in aanhoudende oorloe teen barbare en woeste diere, in omstandighede waar geen swakkeling kan oorleef nie. Leer hulle vernuf in wapens en perdry. Gee hulle 'n land. Uiteindelik temper jy hulle met 'n fyn militere dissipline. Vul hulle met Ou Testa-mentiese geloof en 'n uiterste patrio-tisme.   Kombineer   al   hierdie kwaliteite en dan sit jy met die mo-derne 'Boer'. (Sir Arthur Conan Doyle)

Julle vriende reg oor die wereld het baie opgeoffer om hierdie waarheid aan julle te bring. Nou is die tyd om op te staan en te veg. Ons, die mense van die vrye wereld, glo dat julle die moed het om dit te doen -om die wereld daarin voor te gaan. Sender julle krag en leierskap sal die wereld ten gronde gaan.

Ons daag alle mense wat vrede liefhet - oorkom julle vrese. Julle het meer om te verloor as Mammon. Ons en julle toekoms is op die spel. Julle leuse het ons hoop geword -"Eendrag maak mag". Ons het die voordeel. Daar is nie so baie van hulle nie - en ons is baie. Ons moet hulle van hulle kasteeltjies aftrek en hulle monopoliee vernietig en hulle verhoor vir slawerny en moord. Ons moet dan weer beheer kry oor ons geldstelsels. Sender daardie mense sal kommunisme vernietig wees en sal ons weer in vrede leef.

Kry eers weer beheer oor julle eie regering. Die Nasionale Party, Op-penheimer en De Klerk moet waai!

 

'n Gebed vir die Boerevolk in hierdie tyd van verdrukking.

Uit die Apokriewe boek "Wysheid van Sirag"

Wysheid van Sirag 36:1-17:

"Verlos ons, o God van die heel-al, en stel u skrik op al die nasies; swaai (u hand) oor die vreemde volk dat hulle u sterkte mag si'en; soos U Uself voor hulle oe onder ons geheilig het, verheerlik Uself so voor ons oe onder ons dat hulle mag weet, soos ons weet, dat daar geen God is behalwe U nie. Vernuwe die tokens en herhaal die wonders, verheerlik die hand en versterk die arm en die regterhand.

Wek die toorn op, glet die gram-skap uit, en verneder die ver-drukker eh werp die vyand uit. Verhaas die einde en bepaaldie tyd, want wie sal aan Use: "Wat maak U?"

Mag die wat ontsnap, in vuur-gloed verteer word, en mag hulle wat u volk kwel, onder-gang vind.

Vernietig die hoof .'die slape van Moab, van horn watse: "Daar is niemand behalwe ek nie!" Vergader al die stamme van Jakob dat hulle hul erfdeel mag ontvang sops in die dae van ouds.

Ontferm Uoor die yolk wat met u Naam genoern word, Israel, waaraan U die familienaam:

Eersgeborene, gegee het.

Ontferm U oor u heilige stad, Jerusalem, die piek van u verblyf.

Vervul Sion met u majesteit en u tempel met u heerlikheid.

Gee getuienis aangaande die eerste van u werke en bevestig

die gesig wat in u Naam gespreek is. Gee beloning aan hulle watop U

hoop dat u pro fete hulleself trou mag betoon. U sal die gebed van u knegte

hoor, ooreenkomstig u wel- gevalle oor u volk: dat al die eindes van die aarde mag weet

dat U die ewige God is."