להדפסת דף זה
יחידה 3 <xmp> <body lang=EN-US link=blue vlink=purple> </xmp>

 

יחידה 3 - עקרונות המדידה

 

סולמות מדידה

מדידה מוגדרת כייחוס מספרים לאובייקטים או אירועים, בהתאם לחוקים מסויימים. המספרים משקפים את הכמות, הדרגה או סוג התכונה של האובייקט.

 

סולם שמי (Nominal)

לכל ערך ניתן מספר. אין מגבלה בבחירת המספרים שייצגו את ערכי המשתנה. למשל: מחליטים לסמן זכר במספר 9, ונקבה במספר 2.

המעבר מסדרה אחת לאחרת נקרא טרנספורמציה שומרת זהות. הכוונה לכלל המתרגם מערכת מספרים אחת לאחרת תוך הקפדה על שמירת זהות הערכים (לדוגמה: הכפל כל מספר ב-2).

 

סולם סדר (Ordinal)

המספרים מבטאים לא רק את זהות הערכים אלא גם את סדרם. מספר גדול יותר מייצג ערך גדול יותר. למשל: מדרגים מעמד חברתי, 1-נמוך, 2-בינוני, 3-גבוה.

אין להסיק מהיחס בין המספרים או מהפער ביניהם על יחס או פער בין הערכים.

הכלל המקשר בין מערכות מספרים שונות, השומרות על סדר ערכי המשתנה נקרא טרנספורמציה שומרת סדר.

 

סולם רווחים (Interval)

בסולם כזה המספרים מלמדים על ההפרשים שבין הערכים. ניתן להקיש מההפרש שבין הערכים על ההפרש בין התכונות. למשל: סימון מעלות חום.

בסולם כזה לא ניתן להסיק על יחס בין מספרים (פי כמה או חלקי כמה). עובדה זו נובעת מכך שנקודת ה-0 של הסולם היא שרירותית.

הכלל המקשר בין מערכות מספרים שונות השומרות על זהות, סדר והפרש נקרא טרנספורמציה ליניארית חיובית, המסומנת כ: T(S) = b(S) + a, כאשר:

S     - המשתנה המקורי.

a,b   - קבועים.

T(S) - משתנה המציין את מערכת המספרים החדשה.

 

סולם מנה (Ratio)

סולם רווחים שבו נקודת האפס קבועה ומוחלטת (אינה שרירותית) נקרא סולם מנה. למשל: משקל.

הכלל המקשר בין מערכות מספרים שכל אחת מהן היא סולם מנה, נקרא הכפלה בקבוע חיובי.

 

 

חשיבות סולמות המדידה

בכל מערכת מספרים אפשר לחשב כמעט כל מדד. השאלה היא מה משמעות המדד שמתקבל. למשל: אין משמעות לממוצע המתקבל מערכים המדורגים בסולם שמי.

 


 

טבלה מסכמת:

דוגמאות

מדדים

שאלות

תכונות

סולם

מין, צבע, מצב משפחתי, איזור מגורים, מקצוע

§  שכיח

§  שייך/לא שייך

§  זהות/שוני

שמי (נומינלי)

השכלה, מוטיבציה, שביעות רצון

§  שכיח

§  חציון

§  שייך/לא שייך

§  גדול/קטן

§  זהות/שוני

§  סדר

סדר (אורדינלי)

אינטליגנציה, טמפרטורה

§  שכיח

§  חציון

§  ממוצע

§  שייך/לא שייך

§  גדול/קטן

§  כמה גדול/קטן

§  זהות/שוני

§  סדר

§  הפרשים שווים

מרווח (אינטרוולי)

גובה, משקל, שנות לימוד, הכנסה בשקלים

§  שכיח

§  חציון

§  ממוצע

§  מכפלות

§  שייך/לא שייך

§  גדול/קטן

§  כמה גדול/קטן

§  פי כמה גדול/קטן

§  זהות/שוני

§  סדר

§  הפרשים שווים

§  משמעות לאפס

מנה

(רטיו)

 

 

 

 

מהימנות

 

הגדרה תיאורטית

מדידה מהימנה של משתנה היא מדידת ערכי המשתנה בדייקנות מושלמת, כלומר: ללא כל טעויות. כאשר המהימנות מושלמת, ערכי המשתנה המתקבלים במדידה זהים לערכים האמיתיים. את הערכים האמיתיים של משתנה איננו יכולים למדוד ישירות, אך אנו יכולים לאמוד אותם על פי הערכים המתקבלים במדידה. ערכים אלו נקראים ערכים נצפים.גישה זו מפרקת כל משתנה נצפה לשני משתנים: המשתנה האמיתי ומשתנה הטעות: X0 = Xt + Xe, כאשר:

X0 - המשתנה הנצפה

Xt - המשתנה האמיתי

Xe - משתנה הטעות

 

המשקל האמיתי של אוכלוסיה מסויימת הוא המשתנה האמיתי. המספרים המתקבלים על המאזניים הם המשתנה הנצפה. הפער בין שני משתנים אלו הוא משתנה הטעות.

טעות קבועה היא טעות ששונות המשתנה המייצג אותה שווה לאפס.

טעות מקרית היא משתנה שערכיו שונים ותכונותיו הן: (א) תוחלת (ממוצע) משתנה הטעות שווה לאפס. (ב) המתאם בין משתנה הטעות למשתנה האמיתי הוא אפס.

 

הגדרות אופרציונליות

 

שאלון 16PF

זהו מבחן אישיות ידוע המאפשר להעריך תכונות אישיות רבות באופן מקיף ובזמן קצר. הערכה זו מבוססת על מדידת 16 תכונות אישיות בלתי תלויות.

פירוט התכונות ראה באתר זה.

קריאה נוספת על השאלון:

-          Cattell R.B., et al, Sixteen Personality Factor Questionnaire I.P.A.T., USA (1970)

-          Liguo Yi, Shubin Liu, Kanping Xu and Lixin Liu, "Cattell 16PF: measurement and research",  J. Hunan Normal Univ., 19, 115(1990) (Ch).

-          Fox, S., Haboucha, S., & Dinur, Y. (1981). The predictive validity of the 16PF against three independent criteria of military performance. Educational and Psychological Measurement, 41, 515- 521.

 

 

מהימנות כיציבות

אחת הדרכים השכיחות לאמוד את מהימנות המבחן מבוססת על ההנחה כי מבחן מהימן יותר ככל שהמתאם בין המדידות, שנעשו בשתי העברות שלו - גבוה יותר. במילים אחרות: יציבותן של המדידות לאורך זמן מלמדת שהמדידה אינה רגישה לשינויים במידת ההנעה של הנשאלים, במצב רוחם, במזג האוויר או בגורמים אחרים. השיטה בה מבססים את מקדם המהימנות נקראת מבחן חוזר.

 

מהימנות כאקוויוולנטיות

המתאם בין שתי העברות של אותו מבחן במדד למהימנות נמצא לוקה בחסר משתי סיבות עיקריות: (א) דגימת הפריטים/השאלות. (ב) השפעת ההעברה הראשונה על השניה.

כדי להתגבר על חסרונות אלו הוצע לבסס את מקדם המהימנות על מתאם בין שני נוסחים מקבילים (אקוויוולנטיים) של אותו המבחן. לשם כך צריך החוקר לבנות שני נוסחים של אותו מבחן, שימלאו את התנאים הבאים: (א) השאלות חייבות למדוד את אותה התכונה בשניהם; (ב) על השאלות להיות בעלות תכונות סטטיסטיות זהות.

 

מהימנות כעקיבות פנימית

הגדרת המהימנות כעקיבות פנימית מבוססת על ההנחה שמבחן הוא מדגם של פריטים שכל אחד מהם וכולם יחד מיועדים למדוד את אותו משתנה. אם כל הפריטים מודדים את אותו משתנה, נצפה למתאמים גבוהים ביניהם.

עפ"י הגדרה זו של המהימנות, מבחן מהימן יותר ככל שהמתאמים בין פריטיו השונים גבוהים יותר.

על הנוסחה לחישוב עקיבות פנימית (מקדם אלפא) ראה באתר זה, או:

Cronbach, L.J. "Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests." Psychometrica 16 (1951): 297-334.

 

מהימנות בין שופטים

במדעי החברה יש מצבים רבים בהם אין אפשרות למדוד את המשתנה הרצוי במבחן אובייקטיבי. במצבים אלו חייבים לצפות צפיה ישירה בהתנהגות. תגובות הנבדקים עוברות עיבוד מסויים הכרוך בשיפוט אנושי של הצופה (למשל: התנהגות במצבי לחץ). סביר להניח שכמה שופטים הצופים באותה התנהגות יתנו ציונים שונים.

אחת הדרכים המקובלות לבחון את גודל טעויות השיפוט היא לתת ליותר משופט אחד לצפות ולהעריך את אותה ההתנהגות ולבדוק את מידת ההלימה בין השיפוטים. המדד, הקרוי מהימנות בין שופטים מבוסס על מתאם בין הערכותיהם של שני שופטים או יותר.

 

באיזה מדד לבחור ?

 

-       מבחן הומוגני או מבחן הטרוגני: כל מבחן או שאלון יכולים להיות הומוגניים או הטרוגניים. המבחן הומוגני כאשר כל פריטיו נועדו למדוד גורם יחיד (תכונה, כושר וכו'). רוב המבחנים הם הטרוגניים: פריטים שונים אמורים למדוד גורמים או היבטים שונים של תופעה מסויימת, והמבחן כולו בודק כמה כשרים או תכונות. ממבחן הומוגני מצפים שיהיה מהימן במובן של עקיבות פנימית, אך ממבחן הטרוגני אין מצפים לעקיבות פנימית גבוהה. בשאלון או במבחן הטרוגני יש למדוד יציבות.

-       מבחן מהירות או מבחן כושר: נהוג למיין מבחנים שונים לפי המידה בה הם מדגישים את מהירות הביצוע (מבחנים פסיכומטריים למשל). במבחני כושר אין לחץ זמן. במבחני מהירות אין טעם לחשב עקיבות פנימית, ולכן משתמשים ביציבות ואקוויוולנטיות.

-       מטרת ההערכה: כאשר אנו מעוניינים לבחון את יציבות המדידה לאורך זמן, יש טעם להעביר את המבחן פעמיים בטווח זמן כלשהוא ולחשב את המתאם בין שתי ההעברות. העקיבות הפנימית של מבחן היא אולי הביטוי הקרוב ביותר למשמעות התיאורטית של המהימנות.

 

 

תוקף

 

הגדרה תיאורטית

תוקפה של מדידה הוא המידה שבה היא מודדת את מה שהיא אמורה למדוד. לחילופין: -

תוקפו של משתנה תצפיתי הוא המידה שבה הוא מודד את מה שהוא אמור למדוד - את המשתנה התיאורטי (כלומר: מידת ההלימה שבין המשתנה התצפיתי והמשתנה התיאורטי).

למשל: האם מבחן הבנת-הנקרא אמנם מודד את הבנת הנקרא ?

 

הגדרות אופרציונליות

 

תוקף ניבוי

(מכונה לעתים תוקף אמפירי או תוקף סטטיסטי).

לעתים קרובות מודדים משתנה אחד במטרה לאמוד או לנבא על פיו משתנה אחר. במקרה כזה מעריכים את תוקף המדידה לפי מידת הצלחתה באומדן או בניבוי. במקרה זה, מכשיר המדידה משמש כאומדן לערכי המשתנה המסויים. המשתנה יכול להתייחס לאירוע העבר, בהווה או בעתיד.

 

תוקף תוכן

לעתים לא נועד מכשיר המדידה לנבא משתנה כלשהוא, אלא למדוד ביצוע באופן ישיר. במקרה כזה אין משמעות למתאם בין תוצאות המדידה לבין הקריטריון, משום שהמדידה עצמה היא קריטריון הביצוע. למשל: מבחני סיום של קורסים המשמשים כקריטריון, ונקראים מבחני הישג.

במקרה כזה, התוקף תלוי במידה שבה פריטי המבחן מייצגים את עולם התוכן שבו מעוניין החוקר. תוקף תוכן הוא אומדן של מידת יציגות זו.

 

תוקף מבנה

הקושי לתקף מדדי משתנים הולך וגדל ככל שפוחתת ההסכמה לגבי הגדרתם האופרציונלית. המונח תוקף מבנה משמש כאשר רוצים לתקף מכשיר מדידה שנועד למדוד משתנה תיאורטי, ומדובר בשיטות רבות, כאשר בחירת השיטה תלויה בתיאוריה שבה מעוגן המשתנה התיאורטי. חלק מהשיטות הינן: חקר מתאמים, חקר הבדלים בין קבוצות, תוקף הניבוי כחלק מתוקף המבנה, בדיקת מהימנות כחלק מתוקף המבנה וכו'.

לפירוט ראה (המאמר המלא ניתן להורדה כאן):

Cronbach, L., J. & Meehl, P., E., Construct Validity in Psychological Tests, Psychological Bulletin, 1955, 52, 281-302.

 

לגבי חלוקת תוקף התוכן לתוקף מתכנס ותוקף מבחין, ראה מצגת באתר זה. המאמר המלא:

Campbell and Fiske, "Convergent and Discriminant Validation by the Multi-Trait Multi Method,"
Psychological Bulletin, 56 (1959): 81-105


2001 תוקצר ע"י עופר פרחי, יוני
לדף שיטות מחקר     ליחידה 2