Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
  บทที่ 6

การศึกษาเป็นเรื่อง

เปาโลได้กล่าวถึงคำอธิษฐานในโคโลสีว่า จงขะมักเขม้นอธิษฐาน จงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ (4:2) แล้วเปาโลก็ได้ขอให้คนทั้งหลายอธิษฐานเผื่อตัวเขาเอง เพื่อเพื่อนร่วมงาน เปาโลปรารถนาโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐ ในการที่จะเข้าใจสิ่งที่เปาโลบอกให้คนทั้งหลายยืนหยัด ตื่นอยู่ ถวายขอบพระคุณ และทูลขอเรื่องราวเฉพาะต่าง ๆ เมื่ออธิษฐาน เราจำต้องศึกษาหัวเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐาน

เมื่อไรก็ตามหากท่านไม่เข้าใจสิ่งใดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน ท่านก็จะต้องศึกษาเป็นเรื่อง ๆ ไป ท่านอาจต้องการทราบว่าจะดำเนินชีวิตโดยความเชื่อได้อย่างไร หรือต้องการทราบว่าจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร อยากทราบว่าท่านเป็นใครในพระเยซูคริสต์ จะดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นหัวเรื่องใด ๆ ก็ตามที่ท่านศึกษา ก็จะได้รับทราบแผนการของพระเจ้าที่มีอยู่เกี่ยวกับตัวท่านได้มากขึ้น

ในบทเรียนนี้ท่านจะศึกษา

 • ประโยชน์ของการศึกษาแบบเป็นเรื่อง
 • แรงกระตุ้นให้ศึกษาแบบเป็นเรื่อง
 • หัวเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐาน

ในบทเรียนนี้จะช่วยท่าน

 • อธิบายคุณค่าของการศึกษาแบบเป็นเรื่อง
 • นำหัวเรื่องเกี่ยวกับอธิษฐานมาใช้

เป็นรูปแบบของการศึกษาแบบเป็นเรื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประโยชน์ 2 ประการของการศึกษาพระคัมภีร์เป็นเรื่อง

เราได้แนะนำประโยชน์ของการศึกษาพระคัมภีร์แบบเป็นเรื่อง ๆ มาแล้วครั้งหนึ่ง นั่นก็คือเพื่อที่จะเข้าใจและสามารถค้นพบคำตอบคำถามต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ท่านอาจต้องการความแน่ใจในความรอด ท่านอาจต้องการชัยชนะเหนือความกลัวที่มีอยู่ หรืออยากทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับตัวท่าน ท่านก็จะพบคำตอบ โดยการเสาะแสวงหาพระคัมภีร์ตอนต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ

ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่พึงได้รับของการศึกษาแบบเป็นเรื่อง ๆ ก็คือ ช่วยท่านให้มีความสมดุลในการคำสอน ซึ่งเป็นหัวข้อหลักต่าง ๆ ของพระคำพระเจ้า หัวข้อเหล่านี้ก็คือพื้นฐานแห่งความจริง ซึ่งพระเจ้าต้องการให้เราทราบในการดำเนินชีวิต พระคัมภีร์กล่าวว่า เป็นคนยึดมั่นในหลักคำสอนอันแท้ ตามที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อจะสามารถเตือนสติด้วยคำสอนอันมีหลัก และชี้แจงแก่ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้น (ทิตัส 1:9)

เมื่อท่านได้ศึกษาความจริงแต่ละอย่าง จากแนวความคิดต่าง ๆ เปรียบเทียบในสิ่งที่อ้างอิงกันแล้ว ท่านจะสามารถตีความหมายของพระคำพระเจ้า ตามแบบที่พระองค์พอพระทัยให้ท่านเข้าใจ

แรงกระตุ้นให้ศึกษาแบบเป็นเรื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งขั้นตอน 3 ประการของการศึกษาพระคัมภีร์แบบเป็นเรื่อง

การศึกษาบางเรื่องก็ใช้เวลาน้อยหรือมาก เช่น เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือความรอด เราพบบ่อยในพระคัมภีร์ นักการศึกษาพระคัมภีร์เมื่อเขียนหัวเรื่องเหล่านี้ บางครั้งต้องใช้เวลาเป็นปี กว่าที่จะเสาะแสวงหาหัวข้อต่าง ๆ มาอ้างอิงกัน

ขั้นตอนที่ 1 ให้จดข้ออ้างอิงต่าง ๆ ที่ท่านพบได้ในหัวเรื่องที่ต้องการจะศึกษา (ใช้ ศัพท์สัมพันธ์ที่มีคำอ้างอิงในหัวเรื่องนั้น ๆ) ให้เขียนทั้งข้อพระธรรมอ้างอิง และส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ตอนนั้น ๆ ในสมุดโน้ต

ขั้นตอนที่ 2 ให้จัดเรียงข้ออ้างอิงเหล่านั้นเป็นกลุ่ม ๆ แล้วก็เขียนหัวข้อเรื่องหรือชื่อเรื่องที่เป็นบทนำของข้ออ้างอิงต่าง ๆ กัน

ขั้นตอนที่ 3 สรุปแนวความคิดหลักเกี่ยวกับหัวเรื่องนั้น ๆ จดออกมาเป็นข้อ ๆ ในการทำเช่นนั้น ให้อ่านพระคำแต่ละตอนและแต่ละท้องเรื่อง เพื่อแน่ใจว่าเราเข้าใจความหมายที่ถูกต้องอย่างแท้จริง แล้วนำข้อพระคัมภีร์ไปใส่ไว้ภายใต้หัวเรื่องอื่น ๆ หากท่านเห็นว่า เรื่องนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ แล้วเขียนข้อสรุปด้วยถ้อยคำของท่านเอง

หัวเรื่องการอธิษฐาน

วัตถุประสงค์ เพื่อเลือกข้อพระธรรมอ้างอิงเกี่ยวกับการอธิษฐาน และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องนี้

การอธิษฐานเป็นหัวใจสำคัญในพระวจนะ คำว่าอธิษฐาน มีปรากฏอยู่กว่า 500 ครั้ง เราเลือกข้ออ้างอิงในการศึกษาหัวเรื่องนี้เพื่อที่จะศึกษา ท่านอาจจะพบข้ออ้างอิงอื่นที่เกี่ยวข้องบ้างก็ได้

ให้ทำตามแนวในการศึกษาที่ให้ไว้นี้ แล้วทำด้วยตัวท่านเอง แบบฝึกหัดต่าง ๆ จะช่วยท่านให้ตรวจสอบความก้าวหน้าได้

ก่อนอื่น ให้เรียงคำอ้างอิงเกี่ยวกับ การอธิษฐาน ที่เราพบ เขียนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อพระคัมภีร์ และข้ออ้างอิงหากท่านมีฉบับที่มีหัวเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐาน ให้พลิกไปดูภายใต้หัวข้อ การอธิษฐาน ยกตัวอย่าง จากปฐมกาล 20:17, 18 กล่าวว่า .อับราฮัมก็อธิษฐานต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงรักษาอาบีเมเลค ...

ในที่นี้ มีข้ออ้างอิงตามที่เราจะใช้ศึกษากัน คือ ปฐมกาล 20:17-18 , 25:22-23 , 1 ซามูเอล 1:10-20, 2 ซามูเอล 7:18-29 , 1 พงศ์กษัตริย์ 18:36-38 , 2 พงศวดาร 6:12-42, เนหะมีย์ 1:5-11, สดุดี 4:3, 63:1, 95:6, สุภาษิต 15:8, 28:9, อิสยาห์ 1:15-20, 38:1, 56:7, 59:2, เยเรมีย์ 14:11, 33:3, ดาเนียล 9:3, 9: 21-33, โยนาห์ 2:7, มัทธิว 5:44-45, 6:1-14, 14:19,14:23, 18:19-20, 19:13-15, 26:36-44, มาระโก 1:35, 6:46, 11:24-25, ลูกา 3:21-22, 5:16, 6:28, 9:28-36, 10:2, 11:1-13, 18:1-7, ยอห์น 15:7, 17:1-26, กิจการ 1:14 , 1:24, 4:29, 6:6, 8:15, 8:22, 9:40, 10:1 (2,9,31), 16:25 โรม 8:26-27, 10:1, 12:12, 15:31, 1 โครินธ์ 14:13-25, 2 โครินธ์ 1:11, เอเฟซัส 3:20, 6:18-20, ฟิลิปปี 1:19, 4:6, โคโลสี 4:2-4, 1 เธสะโลนิกา 3:10, 5:25, 2 เธสะโลนิกา 3:1-2, 1 ทิโมธี 2:1-8, 4:4, 5:5, ฮีบรู 5:7, 10:22, 11:6, 13:18, ยากอบ 1:5-8, 4:3, 5:13-17, 1 เปโตร 4:7, 1 ยอห์น 3:200-220, 5:14-16, ยูดา 20, วิวรณ์ 5:8

ให้แน่ใจว่า ให้เขียนข้อความมากเพียงพอที่จะทราบว่าการอธิษฐานนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร สำหรับ 1 ซามูเอล 1:10-20 ท่านอาจเขียนว่า นางฮันนาห์อธิษฐานกับพระเจ้าต่อไปเป็นระยะเวลานาน ๆ ข้าพเจ้าได้อธิษฐานเช่นนี้ เพราะข้าพเจ้ารู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อน .. แล้วพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของนาง ..ทรงประทานบุตรชายให้

ขั้นตอนที่ 2 จัดเรียงข้อพระธรรมต่าง ๆ เป็นหมวด

เราควรอธิษฐานต่อใคร

มัทธิว 5:4, กิจการ 6:6 , เอเฟซัส 6:18, 1 เธสะโลนิกา 5:25, 1 ทิโมธี 2:1-2, ยากอบ 5:16

อธิษฐานเผื่อลูก ๆ ของท่าน (รูป)

เราควรอธิษฐานเมื่อไร

1 ซามูเอล 1:10,16 / มัทธิว 26:36-44/ มาระโก 1:35 / ลูกกา 5:16 , 18:7 / โรม 12:12 / เอเฟซัส 6:18/ 1 เธสะโลนิกา 3:10 / 1 ทิโมธี 5:5

อธิษฐานเผื่อผู้หลงหาย

สิ่งที่ซ่อนเร้นในคำอธิษฐาน

สุภาษิต 15:8 , 28:9 / อิสยาห์ 1:15 , 59:2 / มัทธิว 6:5 / ลูกา 18:10-14, 10:47 / ยากอบ 1:6-8, 4:3

เราควรอธิษฐานที่ไหน

อิสยาห์ 56:7 / มัทธิว 14:23 / มาระโก 6:46 / ลูกกา 9:18 / กิจการ 1:14 , 10:9 / 1 ทิโมธี 2:8

คำตอบคำอธิษฐาน

ปฐมกาล 20:17-18, 25:22-23 / ดาเนียล 9:21-23 / โยนาห์ 2:7 / กิจการ 4:29-31, 8:17, 10:31/ 2 โครินธ์ 12:8-9

การอธิษฐานทูลขอ

1 พงศ์กษัตริย์ 18:36-38 / เนหะนีย์ 1:5-11, สดุดี 64:1 / อิสยาห์ 38:2-5 / มัทธิว 26:41 / ลูกา 22:32 / ยอห์น 17:1-26 / กิจการ 1:24, 4:29, 8:15, 8:22, 9:40

อธิษฐานเมื่อกำลังศึกษา

อธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย

อธิษฐานเมื่อต้องการความช่วยเหลือ

โรม 10:1, 15:31, เอเฟซัส 6:18, ยากอบ 1:5, 5:13-14

อธิษฐานอย่างไร เยเรมีย์ 33:3, มัทธิว 6:7-14, 18-19-20, 26:39, มาระโก 11:24-25, ลูกา 11:5-13, 18:1, 10-14, ยอห์น 14:13-14, โคโลสี 4:2, 1 ทิโมธี 2:8, ฮีบรู 5:7, 10:22, 11:6, 1เปโตร 4:7, 1 ยอห์น 3:20-22, 5:14-15 , ยูดา 20

สรรเสริญและขอบพระคุณ

2ซามูเอล 7:18-19, อิสยาห์ 38:10-20, มัทธิว 14:19, กิจการ 10:1-2, 16:25, 1 ทิโมธี 4:4, ยากอบ 5:13

รูปแบบ

1 พงศ์กษัตริย์ 8:22, สดุดี 95:6, เยเรมีย์ 33:3, ดาเนียล 9:3, มัทธิว 19:13-15, 26-36, มาระโก 11:25, ลูกกา 18:13, กิจการ 8:17, 9:40, 1 ทิโมธี 2:8, ยากอบ 5:14

อธิษฐานอย่างเกิดผล

สุภาษิต 15:8, ลูกา 3:21-22, 9:28-35, 2 โครินธ์ 1:11, เอเฟซัส 3:20, ฟิลิปปี 3:20, ยากอบ 5:16-17, วิวรณ์ 5:8

 

ข้อทดสอบ

 1. ใช้ถ้อยคำของท่านเอง บอกเราให้ทราบถึงประโยชน์ของการศึกษาพระคัมภีร์แบบเป็นเรื่อง ๆ 2 ข้อ

   
   
   
 2. ให้เขียนขั้นตอนต่าง ๆ ของการศึกษาแบบเป็นหัวเรื่อง

   
   
   
 3. ข้อพระคำใดเกี่ยวข้องกับการอธิษฐาน
 1. 1 เปโตร 3:7
 2. 1 เปโตร 3:9
 3. 1 เปโตร 3:12
 4. 1 เปโตร 3:17
 1. ให้จับคู่กันหากเป็นว่าข้อพระคำข้อใดด้านซ้ายมือ ที่สอดคล้องกับข้อความทางขวามือให้

  เขียนตัวเลขหน้าข้อพระคำทางซ้ายมือ

   

  ก. สดุดี 66:18

  1) สรรเสริญและขอบพระคุณ

   

  ข. มัทธิว 7:7-11

  2) สิ่งซ่อนเร้นในคำอธิษฐาน

   

  ค. มะระโก 6:41

  3) อธิษฐานอย่างไร

   

  ง. 1 เธสะโลนิกา 5:17

  4) อธิษฐานอย่างเกิดผล

     

  5) ควรอธิษฐานเมื่อไหร่

 2. ให้วกกลับไปอ่านข้อพระธรรม ภายใต้หัวข้อเรื่องว่า ควรจะอธิษฐานกับใครบ้าง มองดูข้อต่าง ๆ เหล่านั้น ภายหลังที่ได้อ่านทั้งหมดแล้ว ให้วงกลมหน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้องว่า ใครกันที่เราควรจะอธิษฐานเผื่อบ้าง
 1. อธิษฐานเผื่อผู้นำ เฉพาะเมื่อเห็นว่าเขาเดินในทางของพระเจ้า
 2. อธิษฐานเผื่อคนของพระเจ้าทุกหนทุกแห่ง
 3. อธิษฐานเผื่อศัตรูของเรา

 

 1. วกกลับไปดูข้อพระธรรมภายใต้หัว เรื่อง ควรจะอธิษฐานเมื่อไหร่
 1. ทั้งกลางวันและกลางคืน
 2. ต่อเนื่อง
 3. ไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม
 1. เหตุผลอื่น ๆ ที่เราควรจะอธิษฐานนั้น อาจพบได้ในสดุดี 121:4 ให้เขียนเหตุผลลงไป
 2. เราต้องรับผิดชอบกับคำอธิษฐาน ที่ยังไม่ได้คำตอบหรือเปล่า ?? พระคัมภีร์ได้กล่าวบางสิ่งบางอย่างเรื่องนี้ด้วย ให้อ่านข้อพระคำที่เกียวกับสิ่งซ่อนเร้นในคำอธิษฐานแล้วเหตุผลบางประการที่ท่านจะตอบได้ หากมีคนถามท่านว่ามีอะไรบ้างที่ซ่อนเร้นอยู่ในคำอธิษฐาน
 1. ความไม่เชื่อฟัง หรือความบาปซ่อนเร้นที่มีอยู่ในชีวิตของเรา
 2. ทูลขอด้วยเหตุผลที่เป็นการเห็นแก่ตัว
 3. อาจเป็นไปได้ที่ผู้ปกครองของเรา หรือ ญาติพี่น้องของเรา ได้กระทำบาป
 1. หัวข้อต่าง ๆ ของพระคัมภีร์ที่ได้ให้ไว้ในบทเรียนนี้ มีความสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว เรื่องราวทางพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน ย่อมให้ความน่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่ที่คนอธิษฐาน เช่น เรื่องของโยนาห์ ร้องทูลต่อพระเจ้าภายในท้องปลาวาฬ เมื่อได้อ่านพระคำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่อธิษฐาน ให้สังเกตประโยคที่ท่านรู้สึกว่าถูกต้อง
 1. คริสตจักรเป็นที่อธิษฐานที่ดีที่สุด
 2. หากท่านต้องการคำตอบจริง ๆ ให้อธิษฐานคนเดียวพอ
 3. เราอธิษฐานที่ไหนก็ได้ พระเจ้าได้ยินหมด
 1. ในเรื่องการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้านั้น แตกต่างกันออกไป บางครั้งทันที บางครั้งล่าช้า บางคนได้รับการรักษาโรค บางคนอายุยืน บ้างก็ตอบกับเด็ก หรือยกโทษ หรือช่วยเหลือ และปัญหาทุกอย่างได้รับการเอาใจใส่ การจัดเตรียมของพระเจ้านั้นไม่มีการจำกัด บนฟื้นฐานของพระคำ ท่านจะทำประโยคนี้ให้สมบูรณ์ได้อย่างไร
 1. และบางคนไม่เคยได้รับคำตอบเลย
 2. แต่ทุกคนจะได้รับคำตอบจากพระเจ้า
 3. อาจเป็นได้ว่าเขาไม่มีความเชื่อ
 1. การทูลขอก็แตกต่างกันไป บางคนทูลขอให้เห็นภาพ บ้างก็ทูลขอการทรงรักษาโรค หรือการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอการทรงนำ ขอความเชื่อเพิ่มขึ้น และขอความต้องการด้านวัตถุสิ่งของ หรืออาจมีบางครั้งที่ท่านต้องการที่สุดแต่พูดไม่ถูก แต่ท่านก็สามารถทูลขอด้วยความเชื่อแล้วได้รับ ให้ท่านเขียนสิ่งที่ต้องการ และข้อพระคัมภีร์ที่ท่านจะใช้เพื่อเป็นสิทธิอำนาจของท่าน
 2. อธิษฐานอย่างไรบ้าง เราต้องทูลต่อพระเจ้าในสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการในนามของพระเยซู เราต้องทูลขอจากจิตใจอันปราศจากจากความผิดบาป ซึ่งอาจเป็นความไม่ยอมให้อภัยกัน ตามที่ได้ให้ข้อพระธรรมอ้างอิงไว้ มีรูปแบบของการอธิษฐานแบบหนึ่งที่เรามักจะเรียกเป็นรูปแบบตัวอย่างอยู่เสมอ เราอาจพบได้ใน
 3. เมื่อเราคิดถึงความดีของพระเจ้าที่ประทานแก่เรา วิญญาณจิตของเราจึงตอบสนองพระองค์ ด้วยการนมัสการและสรรเสริญ พระคัมภีร์ได้หนุนใจให้เราร้องเพลงสรรเสริญเพลงขอบพระเคุณ ให้เขียนข้อพระธรรมที่ต่อเนื่องกับข้อความที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ ภายใต้หัวเรื่องของการสรรเสริญและขอบพระคุณ ซึ่งได้ให้ในพระธรรมอ้างอิงประมาณเที่ยงคืน
 4. ในเรื่องรูปแบบของการอธิษฐาน ซึ่งดูเหมือนเป็นส่วนเรื่องตัว บางคนอาจจะยืนหรือยกมือขึ้น บางคนอาจจะก้มศรีษะ หรือคุกเข่า บางครั้งเราอาจทำทุกสิ่งตามที่กล่าวไว้ให้เราดูประโยชน์ข้างล่างนี้ว่า ข้อความไหนที่คิดว่าถูกต้อง
 1. รูปแบบของการอธิษฐานต้องเป็นไปประเพณีนิยม
 2. พระคัมภีร์มิได้ให้รูปแบบอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ที่จะต้องทำให้ระหว่างการอธิษฐาน
 1. การอธิษฐานอย่างเกิดผล การอธิษฐานเป็นพลัง เป็นการนำเราให้ติดสนิทกับพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์ ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เทฤทธิ์อำนาจลงมาในตัวเรา คำอธิษฐานของนั้นมีคุณค่าต่อหน้าพระเจ้า สิ่งที่ให้ไว้ในพระธรรมอ้างอิงมีตอนไหนที่บอกเราบางประการเกี่ยวกับการอธิษฐานว่าเป็นเครื่องหอมบูชาแด่พระเจ้า

จากการศึกษาในบทเรียนนี้ ท่านจะเห็นได้ว่า การอธิษฐานคือการติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า ท่านสนทนากับพระองค์ และพระองค์ตอบเรา หากท่านได้นำสิ่งที่สอนไว้ในพระคัมภีร์มาใช้แล้ว ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงท่านจะมีพลังในการแบ่งปันข่าวประเสริฐแก่คนทั้งหลายได้

การเรียนเรื่องการอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง ให้เพิ่มเติมข้ออ้างอิงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนเรื่องการอธิษฐานให้เพิ่มขึ้น เมื่อท่านศึกษาในหัวเรื่องอื่น ๆ เพราะหัวเรื่องหัวข้อพระคัมภีร์นั้น มีเรื่องที่ผสมผสานกันมาก นอกจากนั้นควรหาเวลาที่เรียนรู้จากคนอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการอธิษฐานด้วยยิ่งเป็นการดี

คำเฉลย

1

มันเป็นการช่วยให้เราได้พบคำตอบที่เราต้องการ และช่วยเราในเรื่องความสมดุลย์ของความจริงที่ปรากฏในพระวจนะของพระเจ้า

2

ให้จัดเรียงลำดับข้ออ้างอิงในพระคัมภีร์ให้จัดเป็นกลุ่มตามข้ออ้างอิงในพระคัมภีร์ให้จัดสรุปหัวข้อหลัก ๆ ของพระคัมภีร์

3

ก)

1 โปโตร 3:7

 

ค)

1 เปโตร 3:12

4

ก)

2. สิ่งซ่อนเร้นจากคำอธิษฐาน

 

ข)

3. อธิษฐานอย่างไร

 

ค)

1. สรรเสริญและขอบพระคุณ

 

ง)

5. ควรอธิษฐานอย่างไร

5

ก)

ผิด

 

ข)

ถูก

 

ถูก

6

ก)

ทั้งกลางวันและกลางคืน

 

ข)

ต่อเนื่อง

 

ค)

ไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไร

7

พระเจ้าไม่เคยเผลอหลับ

8

ก)

ความไม่เชื่อฟัง หรือความบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตของเรา

 

ข)

ทูลขอด้วยเหตุผลที่เป็นการเห็นแก่ตัว

9

ค)

เราอธิษฐานที่ไหนก็ได้

10

ข)

แต่ทุกคนจะได้รับคำตอบจากพระเจ้า

11

ใช้คำตอบของท่านเอง ท่านอาจทูลขอสติปัญญาบนฟื้นฐานของยากอบ 1:5 ก็ได้

12

คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ มัทธิว 6:9-13

13

เปาโลกับสิลาสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า นักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ กิจการ 16:25

14

ข)

พระคัมภีร์มิได้ให้รูปแบบอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ที่จะต้องทำในระหว่างการอธิษฐาน

15

วิวรณ์ 5:8                                              บทที่ 7 >>

GUEST BOOK / WEB BOARD / SHARE&CARE / KIDS CENTER / FAMILY / COMPOSITION / PRAY CENTER / BIBLE STUDY /ARTICLES /MALL CENTER / NEWS / PICTURES / CONTACT US / WEB LINKS / PRAISE&WORSHIP/ HOME