Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Testbank
İlkçağ Uygarlıkları - Örnek ÖSS Soruları

Ana sayfa Kaynaklarımız Tarih dersleri Önemli linkler Bize mesajınız

Ad Soyad:

E-mail (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir.):


Soru 1:
MÖ III. bin yıllarına ait Doğu Avrupa'da bulunan eserler daha çok gündelik hayatta kullanılan bazı basit araç ve gereçlerden oluşurken, aynı döneme ait Mezopotamya'da bulunan eserler arasında hukuk metinlerine, ahlaki öğütleri içeren eserlere ve klasik destanlara rastlanmıştır.

Mezopotamya'nın bu özelliğinin aşağıdakilerin hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

Soru 2:
İlkçağ'da Mezopotamya'da;

- Urukagina, ilk kanunu çıkararak baskı ve zulme son verdiğini ilan etmiştir.
- Ur-Namnu, haksızlığı, hırsızlığı, büyücülüğü ve askerlikten kaçmayı yasaklamıştır.
-Hammurabi, kişi ve toplum hukukunu birbirinden ayırarak, eski kanunları sistemli bir bütün haline getirmiştir.

Bu bilgilere dayanarak;

l. Mezopotamya kralları hukuk devletinin başlamasına öncülük etmişlerdir.
ll. Mezopotamya'da en gelişmiş hukuku Hammurabi hazırlamıştır.
III. Krallık rejimine son verilerek, halkın yönetime katılması sağlanmıştır.
lV. Yasal düzenlemelerle adaletin gerçekleştirilmesine çalışılmıştır

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 3:
İlkçağ'da Mezopotamya'da Patesi adı verilen krallar ülkelerini tanrı adına idare etmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

Soru 4:
Mezopotamyalı tüccarlar Anadolu, Suriye, Mısır ve Hindistan'a kadar giderek oralarda ticaret yapıyorlardı.

Aşağıdakilerin hangisi, bu durumun sonuçlarından biridir?

Soru 5:
İlkçağ Anadolu uygarlıklarında bilimsel faaliyetler en yüksek düzeyine İyonya şehir devletlerinde ulaşmıştır.

Bu durumun, İyonya'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucu olduğu savunulamaz?

Soru 6:
İlkçağ'da İyonya şehir devletleri önceleri krallar, sonradan oligarşik hükümetler, en son olarak da demokratik hükümetler tarafından idare edilmiştir.

Bu durum, öncelikle aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

Soru 7:
Eski Yunanistan'da Hipokrat, her hastalığın bir sebebi olduğunu, bunu tespit edebilmek için insan vücudunun bilinmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Günümüz tıp bilimi bu görüş doğrultusunda gelişimini sürdürmüştür.

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

Soru 8:
Makedonyalı İskender, Asya seferine çıkarak Anadolu, Mezopotamya ve Mısır'ı egemenlik altına aldı. Bu seferle birlikte, geniş bir coğrafi mekan üzerinde, Hellenizm denen yeni bir kültürel mozayik ortaya çıktı. Helenizm döneminde, Anadolu ve Mısır'da bazı şehirler dünyanın başlıca kültür merkezleri haline geldiler.

Buna göre, Helenizm'in oluşmasına etki eden en temel faktör aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 9:
Aşağıdakilerin hangisi, İlkçağ Anadolu uygarlıklarının bazılarında "ölümden sonra da hayatın devam edeceği" inancının varlığının bir göstergesidir?

Soru 10:
Eskiçağ'da Anadolu'da, eli silah tutan her erkek savaş zamanı orduya katılmak zorundaydı; ayrıca, gerektiğinde ücretli askerler de tutulurdu.

Savaş zamanlarında yukarıdaki önlemlere başvurulması aşağıdakilerin hangisinin olmayışından kaynaklanmaktadır?

Soru 11:
Eski Anadolu uygarlıklarından Hitit ve Urartular Asur çivi yazısını, Lidya ve İyonyalılar ise Fenike alfabesini kullanmışlardır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 12:
Atina ve Isparta gibi Yunan şehir devletlerinde yönetimi ellerinde tutan aristokratlar bir yandan birbirleriyle sürekli mücadele ederken, öte yandan sayıları giderek artan kölelerin isyanından korkmuşlardır.

Aşağıdakilerin hangisinin, bu durum karşısında alınan önlemlerden biri olduğu savunulabilir?

Soru 13:
Yunanistan'da ticaret başlangıçta daha çok köle ve yabancıların uğraşı idi. Fakat zamanla güçlü bir tüccar sınıfı ve ticaret filosu ortaya çıktı.

Bu gelişmeye etki eden en temel faktör aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 14:
Anadolu'nun eski yerlilerinden olan Hititler, kendi tanrılarından başka Anadolu ve ön Asya tanrılarını kutsal saymışlar, onlara tapmışlardır. Lidyalılar ise Yunan tanrılarına tapmışlardır.

Lidya ve Hititlerdeki bu dini inanış aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

Soru 15:
İlkçağ Anadolu uygarlıklarından Frigyalılar, öküzünü öldüren ya da sabanını kıran kişilere çok ağır cezalar vermişlerdir.

Bu uygulamadaki temel amaç aşağıdakilerin hangisidir?

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız...Testbank başarılar diler...


Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yapılan Ak-Test online test sihirbazı ile hazırlanmıştır.

Ana sayfa Kaynaklarımız Tarih dersleri Önemli linkler Bize mesajınız