Hari's Carnatic - Click to go home

Quick Navigate

Back    Home    Next    Rendition

Pancharatna Keerthanas

Jagadandakaraka...

Sahityam - The Text

Pallavi

Jagadananda Karaka | Jaya Janaki Prana Nayaka ||

 

Anupallavi

Gaganathipa Sathkulajaraja Rajeshwara |

Sugunakara Surasevya Bhavyadayaka Sada Sakala ||

 

Charanam

1.    Amara Tharaka Nichaya Kumuda Hita

        Paripurnanakha Sura Surabhu

        Jadathi Payothi Vasa Harana

        Sundara Dara Vadana Suthamaya Va

        Chobrunda Govinda Sananda Ma

        Vara Jaraptha Subhakaraneka                    (Jaga)

 

2.    Nigama Neerajamruthaja Poshaka

        Nimisha Vairi Varitha Sameerana

        Kaga Thuranga Sath Kavi Hrudalaya

        Aganitha Vanarathipa Nathankhriyuka        (Jaga)

 

3.    Indra Neelamani Sanni Phapakhana

        Chandra Surya Nayanaprameya Va

        Geendra Janaka Sakalesha Subhra Na

        Gendra Sayana Samana Vairi Sannutha        (Jaga)

 

4.    Padha Vijitha Mouni Sapa Sava Pari

        Pala Vara Mandra Grahana Lola

        Parama Santha Siddha Janaka Jadhipa

        Saroja Bhava Varadakila                                    (Jaga)

 

5.    Srushti Sthithyantha Karaka Amitha Kamitha

        Balada Asamana Gathra

        Sashipathi Sudhapdhi Mada Hara Anura

        Garaka Rajitha Katha Sarahitha                        (Jaga)

 

6.    Sajjana Mana Sapthi Sudhakaraku

        Suma Vimana Surasa Ripu Karapja

        Lalitha Charana Avaguna Suragana

        Mada Harana Sanadhanajanutha                      (Jaga)

 

7.    Omkara Panjara Kera Pura

        Hara Saroja Bhava Keshavathi

        Rupa Vasava Ripu Janakanthaka

        Kaladhara Kaladha Raptha Grunakara Cha

        Ranagatha Jana Palana Sumano

        Ramana Nirvikara Nigama Saradhara                (Jaga)

 

8.    Karadhrutha Chara Jala Sura

        Madha Baharanavanee Sura Suravana

        Kaveena Pilaja Mouni Krutha Charithra

        Sannutha Sree Thyagarajanutha                        (Jaga)

 

9.    Purana Purusha Nru Varathma Ja

        Sthritha Para Deena Khara Viradha Ravana

        Viravananakgha Parachara Mano

        Hara Vikrutha Thyagaraja Sannutha                    (Jaga)

 

10.  Aganitha Guna Kanaka Chela

        Sala Vidhalana Arunabha Samana Charana

        Apara Mahimadhbhudha Sukavijana

        Hruth Sadhana Suramuni Gana Vihitha Kala

        Cha Neera Nidhija Ramana Papagaja

        Nrusimha Vara Thyagarajadhinutha                      (Jaga)     

 

       

Ragam : Nattai

Talam   : Aadi

Top