Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Amarar G N DESIKAN Live Concert songs

1.                  Sudarshnastakkam 

2.        Apparama Bhakthi 

3.        Bhuvaneswariyam Nanamanasave 

4.        Manasu Nilpa Sakthileka :

5.        Mariverathi Kevarayya Rama

6.        Oorajupuju Teli Nyayama:

7.        Vinatha Suthava 

8.        Nijamarmula Nanu:

9.        Sri Subramanyaya Namasthey:

10.      Majanaki       

 Maajanai (Contd.)         

11.      Apparama BakthiEnto:

12.      Kalaiye Yesothey Thavapalam

13.      Subramanyena Rakshithoham:

14.      Seethamma Mayamma:

15.      Brovabarama  

16.      Dayamatom Ranga(DASAR):

17.      Vaathapi Ganapathim :

18.      Vallabha Nayakasya:

19.      Thatva Maria Tarama:

20.      Jaalandara  

21.      Panthuriti Kolu 

22.      Nagumomu  

23.      Thaye yesoda : 

24.      Sarasijanabha Murare

25.      Vellai Thamarai(Video) :

26.      Vellaitamarai (Audio):

27.      Kapali-mohanam: 

28.      Bhavanutha-mohanam:

29.      Bruhaspathey :

30.      Saharsrakaramandethey:

31.      Manasu Nilpa   

32.      Ka Va Va Muruga(VIDEO)

33.      Sarasamuki   

34.      Karpagame   :

35.      English Notes:  

36.      Eppo Varuvaro:

37.      Slokam         

38.      Anudinamulu

39.      Sahasrakara Mandethey

40.      Eppo varuvaaro

41.      AADamodi Kalathey

42.      Thatva meruha tarama paratathva:

43.      Parathpara parameswara:

1.        Rama Bhakthi Samrajyam 

2.