Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

safsepa.gif (2998 bytes)

    cantang_bicol.jpg (12564 bytes)   

safsepa.gif (2998 bytes)

 

Para duman sa mga Padi asin Madi na nagcuculog ang buot dahil sa pagcamoot.

An Burac Nin Malubago

An burac nin malubago
Cawat nin mga balo
Kasalon man daing belo
Ponsionan dai gurano
Bacong arog can daraga
Kasalon man labing ogma
Bunoan man pitong baka
Ponsionan man sarong semana.

keyboards_009.gif (6618 bytes)

An Harong Ko Nipa

An harong ko nipa
Minsan ngani sadit
Manga maritas diyan nasasaray
Singkamas asin talong
Sigarilyas asin mani
Sitaw, bataw patani
Kundol, patola, upo kalabasa
Sa kadakul-dakul pang labanos
Mustasa, sibulyas, kamatis
Bawang saka luya
Sa palibot may langa.

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Ano Daw Idtong Sa Gugon

Ano daw idtong sa gugon
Bulawan bagang paghilngon
Caso sacuyang dulocon
Lulay, burac palan nin balagon

Casu sacuya ng qui cu-a
Sarong tingog ang nagsayuma
Hare man aco pagcua-a
Lulay,
burac aco ni Maria.

Si Nanay co gayod idto
Naglalakaw sa tinampo
Midbid ko man an pamayo
Lulay,
garo nang burac nin cayo.

Si Nanay co gayod iyan
Naglalakaw sa lansangan
Midbid co man an pamutos
Lulay,
garo nang burac nin lucban.

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Ay Que Triste De Mi

Ay que triste de mi
De mi, de mi alma
Con magcacanigo
Sa buhay mo baga

Huni ang panuelo
Siring sa salida
Parahaleng pungaw, parahaleng pungaw
Nening con dai ca.

Nening con dai ka
Firming sa pagtangis
Firming tinitingag an mata sa langit
Matang pinipiyong luhang nagdalihig.

Tulos nagagaha, tulos nagagaha
Ay nening finis, ay nening ko finis
Con naroromduman
An siring sa sacong may pagromdum simo

Sain man paduman
Sain man destino
Barriong Bankilingan, barriong Bankilingan
An firming romdum ko.


keyboards_009.gif (6618 bytes)

Burac Na Maogma

Burac na maogma
Sa puso co naging ranga
Caya baya, nening, guiromdoma
Si mga sumpaan tang duwa
Maski ngani an puso co
Lingaw mo na
Marasa pa ang suwerte co
Iyo gayod ini an palad co
Manga kasakitan nakamtan co
Matutunaw an puso co
Dahil simo

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Con Gustong Cang Magyaman

Con gusto cang magyaman

Magpaagom ka sa capitan

Capitan man con tonto

Mas marhay pang musikero

 

Musikero aldao, bangui

Pigcacacan anas carne

Carne man con agui agui

Marhay pa an ogbos camote

 

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Daragang Bicolana

Oras na mabansay asin matoninong
Liwanagin bulan nin mga bitoon
Hamot nin sampagita rosal ka nanggad
Digdi kaning hardin na makaarog
Mga daragang Bicolana
Con minahuyom, mahinhin
Digdi kaning hardin na makaoogma

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Duman-O Sa Basud

Duman-o sa basud
Sa basetang labnig
May sarong daraga
Inanod nin tubig
Dacul man na tawo
Nagtanaw balaquid
Nagsampa sa batang
May aki pang kilik
Nagpaparaapod asin nagpapaypay
Manoy Ireneo asin Manay Iray
Con dai cuta na aki mo cadamay
Nalibre cuta ang sacuyang buhay.

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Duman Sa Samo

Duman po sa samo alebyosong lugar
Maski daing paros pirme an hayahay
Con siisay saindo an nasasaquitan
Dumoman sa samo tolos maomayan
Con siisay saindo an igwang panuga sa Peñafrancia
Sarong Domingong selebrar sa laog can Naga
Prosisyon maogma pagbilog nin bulan,
Bulan na tiembre cadacul na tawo
Iyan an kaogmahan
Mayaman ta pobre pagheleng puro pantay
Gurang manta aqui con makipag-olay
May opo sa aqui sa gurang man.

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Duman Sa Samuya

Duman  sa samuya
Sa guilid nin parel
Nagmasetas aco
Rosas de paticwil
Cadang minaagi
Ticwil sanang ticwil
Hadoc sanang hadoc
Hamot daing siring

Duman
sa samuya
May daculang harong
Apat na harigi
Anas ilolobong
May daculang sira
Na nagsirongsirong
May ipot sa dongo
Dai napaparong.

Duman  sa samuya
Igua ni mataba
Kung nagdadalagan
Biyong nagbabaha
Kaya palan nagbabaha
Duman sa samuya
Nagtuturaan ang mantika.

Duwa ko at maya
Susuguon taka
Maghiling nin dagat
Kung baga honas na
Dai ka mag-agi
Sa puon nin pili
Ta andyan si unggoy
  Nangaon nin bucoy.

Duman sa samuya
Igua nin baraca
Dai nababanwit
Ta sige ang uca
Kan sacong ladopon
Nagluwas si pusit
Ang tinta binuga, pinacupsit.

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Hurop-huropa Man Baya

Hurop-huropa man baya, ay nening ko
Ta ica ang dahilan, can tinitios co
Dai acong guibong sala, pasinggon mo
Macatios man logod, can labing pasakit mo

Pobre ay de mi, ay herac man
Caiining sacong
camogtacan
Madya baya duloc ngonian
Halea na lugod an sacuyang buhay.

 

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Ilong Pagcamoot

Ilong pagcamoot na siring sa banwit na dai nin paon

Dai makalawod ta daing sakayan, dai pang bontogon

Dai macapondo ta daing sinipit patod si arurunday

Bari pa si sagwan bari pa si sagwan tinalbo si timon

Oh madaras na duros layag pinaracnit

Pinaracnit mo pa

Si sarwal kong puti

Sisay pa daw ang maherac sa saco tumahi

Patod si torsido patod si torsido

Si dagom nabari.


keyboards_009.gif (6618 bytes)

Imposiblemente

Imposiblemente, no puede ignorar

Ica an magsabi na may pagcaaram

Puso co ay nalamos con ano an dahilan

Ta ining sakit ko, simo gabos gikan

Ay que tiempieda de mi

Maherac ca na sa saco

Sa tinangis-tangis pusong binabakho

Sa tahaw nin dagat puso co ay nalamos

Baga sarong danao luhang buminolus

Baga sarong danao luhang buminolus.

 

keyboards_009.gif (6618 bytes)

 

Ining Kalibangbang

Ining kalibangbang macurin an lipungaw

Sa tangod nin burac naglalayawlayaw

Pusong nagtitios asin nanambitan

An hamot mo, Jazmin, sa puso cong nacaomay

 

An hamot mo Jazmin, abaa na

Sa pusong may sakit nacaranga

Caya sa limpoy mo aco pasironga

Tibaad mahali an sakit ko

Na pinagtitios haloyon na

Acong sinikwal mo lugod gadanon na.

 

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Ini An Poon Nin Sakit

Ini na an poon nin sakit

Tiempo nin paghadit

Si paghali cong mapait

Mundong dai maisip

Tahaw nin kadagatan

Haros kalipungawan

An balon co sa paglacao

Luha sa puso co gikan

Adios o namomotan co

Ica co ay babayaan

Ta con dai nin palad

Ining paghali co ngonian

Porque soy in digno

Ining pobreng buhay

Di co naaraman

Con aco na ya magadan.

 

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Isipon Mo Sana

Isipon mo sana namomotan ta ca
Nganing minsan  saen dai malingaw ca
Sa simong pagturog asin sa pagmata
Gabos cong recuerdo simong giromdoma


Sa aldaw sa bangui  antes cang magturog
Sarong inagrangay idulot mo sa Dios
Nganing matiwasay an sacong pagcamoot
Isipon mo sana namomootan ta ca.

 

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Karseladong Pagcamoot

Nagtitios ang puso ko
Nagtatangis huli simo
Karseladong pagcamoot nadatngan ko
Luhay luhaya man Nenang
Ang pag-api sa buhay ko
Acong namomoot pinababayaan
Bangui, aldaw pagcamoot gabos simo

Ogma mo man na ako padusahan

Na magtios sa kinaban

Anong pait ang padusa

Sa buhay mong nag-agrangay

Bulong nin sakit itao mo na, Nenang.

 

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Layog Na Daw Papel

Layog na daw papel

O tintang maitom

Asin ica pluma

Na pakpak nin bayong

Madya camong tulo

Sacong susugoon

Duman ki pulana

Na satuyang poon.

Pag-abot mo duman

Duman sa saiya

Magtao kang galang

Asin lumuhod ca

Dios marhay na aldao

Mahal na señora

Aco po sinugo

Palad mong maogma.

 

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Marasa Pa Baya Namomotan

Marasa pa baya namomotan 
Ta dai ca naherac saco ngonian
Neneng, marasa pa ta di mo maheracan
Mas marhay pang mapara sa kinaban
Pagcadaing suerte buhay con ini-o
Acong namomoot pinababayaan
Neneng, marasa pa ta di mo naheracan
Mas marhay pang mapara sa kinaban.

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Mirasol

Mirasol na sadyang hamot
Sa puso ko, nenang. dai napaontok
Dungawa ining nag-aapod
Sa gayon mo, nenang
Daing macaarog.
An sinabe nang mirasol
Si nenang cong sacong poon,
Daing ibang importasiyon

Ilaog sa daghan
Dai paghaloon.

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Romerong Masetas

Romerong masetas con may pagromdom ca

Di co na naghanap ibang masetera

Iyo mong hinanap ibang masetera

Iyo mong hinanap idtong nainot na

Na nasirbe simo sa tiempong haloy na

 

Tinao co simo sikapadangatan

Hapihap sa dahon, sa sanga siring man

Si saimong dahon di co piggutolan

Sa paglicay na di ca maculgan.

 

keyboards_009.gif (6618 bytes)

 

Sa Diclom Nin Bangui

Sa diclom nin bangui nin camatangaan
An hamot mo. jazmin, nagwawarak
Daing kabaing, daing kabagay
An hamot mo sa saco ay neneng
Sa pusong may sakit icang nacaomay
Guiromdoma con aco ay dai na
Sa kinaban tumalikod mapara na
Guiromdoma man, hurop-huropa
Si satong pag-ibaiba
Ngonian caining oras
Na kita suhay na.

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Salampating Guminaro

Salampating guminaro
Guminaro dahil saco
Ano daw an kinamundo
Ta naglayog  nin harayo.

Luminayog paibaba
Napaturo si sacong luha
Naging salog, naging sapa
Naging danao na dacula.

Hala cang salampati ca
Madacop ca nin iba
Ilalaog ca sa hawla
Sa hawlang may seradura

Salampating liyaliya
Tuminogdon sa kristia
Pag-abot ni señor cura
Kuminantang alleluya.

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Sarong Bangui

Sarong bangui
Sa higdaan
Nacadangog aco
Hinuni nin sarong gamgam.

Sa luba co
Katurugan
Baco cundi,
simong tingog iyo palan.

Dagos aco bangon si sacuyang mata iminuclat
Sa kadicloman nin bangui aco nangalagcalag
Si sacong paghiling biglang tinuhog paitaas
Simong laog na magayon maliwanag

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Si Nanay si Tatay

Si Nanay si Tatay di co babayaan.
Balaquid na boot an sacuyang utang
Si pagdara saco nin siyam na bulan
Gatas cong  dinodo di co mabayadan.

Ay Nanay ay Tatay con ako humale,
Hihidawon mo man sa gabos mong aki
Macacoa ca man nin macacasangli
Dai macaarog kan sacong ugali

Ay Nanay ay Tatay kun ako maraot
Pogotan nin payo ibontog sa lawod
Con mahiling nindo na naganod-anod
Ay Nanay ay Tatay sapuda man tolos.

keyboards_009.gif (6618 bytes)

Turog Na Aki Cong Bugtong

Turog na aki cong bugtong

Ta ibacal tacang payong

Siring saimo cagayon

Gamiton con maoranon

Dai ca magparahibi

Ta magayonon can aki

Si nanay mo ay mapuli

May darang korokawali.

 

 keyboards_009.gif (6618 bytes)

Ang mga Cantang Bicol na anion sa Harong Harong Website na ini,ginibo kan Hunyo 1, 2003 asin
pigmamantenir ni Jose Barrechea Bite Jr.©2003

I wish to thank my brother, Manny Bite of DILG Regional Office V, for extending his valuable help in this research of   Bicol Lyrics.

Con may mga comentaryo buda suhestiyon tabi kamo, puwede man baga akong contacon sa:

mobile phone number 09203493123
musictech@eudoramail.com
home.gif (3549 bytes)

07/11/03 04:05