Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Copyright © 2000 Michael Steinore

Name

uezd

volost

closest rlwy stn

rl

d(rs)

pop.

d(uezd)

d(vol)

#hms

Glusk

Bb

Glusk-

Bobruisk

LR

47

6680

47

--

870

Gorodok

Bb

Gorodkovsk-

Bobruisk

LR

31

578

31

--

75

Kazimirovo

Bb

Stepsk-

Krasnyi-Bereg

LR

5

541

36

15

53

Lyuban

Bb

Zabolotsk-

Urechye

LR

18

2048

100

--

339

Lyubonichi

Bb

Lyubonichsk-

Berezina

LR

21

489

21

1

64

Ozarichi

Bb

Ozarichsk-

Mozyr

P

42

2025

95

--

230

Parichi

Bb

Parichsk-

Krasnyi-Bereg

LR

30

4485

47

--

520

Pobolovo

Bb

Turkovsk-

Krasnyi-Bereg

LR

6

532

44

12

112

Svisloch

Bb

Svislochsk-

Osipovichi

LR

30

1970

40

--

190

Urechye

Bb

Gorkovsk-

Urechye

LR

1

175

89

14

60

Chernyavka

Br

Velyatichsk-

Priyamino

MB

24

434

39

12

85

Es'mony

Br

Es'monsk-

Slavnoye

MB

35

421

82

--

66

Gaina

Br

Gaino-Slobodsk-

Vitgenshteinskaya

MB

35

889

56

3

116

Galubichi

Br

Dokshitsk-

Podsvil'ye

N

4

104

135

30

21

Kholopenichi

Br

Kholopenichsk-

Krupki

MB

28

2196

50

--

255

Khotaevichi

Br

Pleshchenitsk-

Borisov

MB

62

322

59

7

61

Krasnoluki

Br

Krasnoluksk-

Borisov

MB

56

615

52

--

94

Logoisk

Br

Logoisk-

Vitgenshteinskaya

MB

28

1469

45

--

250

Okolovo

Br

Prusevichsk-

Borisov

MB

52

221

49

11

41

Pleshchenitsy

Br

Pleshchenitsk-

Borisov

MB

55

881

52

--

120

Smolevichi

Br

Smolevichsk-

Vitgenshteinskaya

MB

0

1017

37

--

118

Zembin

Br

Zembinsk-

Borisov

MB

30

1189

25

--

123

Berezino

Ig

Pogostsk-

Borisov

MB

65

4264

43

10

619

Bogushevichi

Ig

Yakshitsk-

Osipovichi

LR

55

224

30

10

50

Dukora

Ig

Dukorsk-

Rudensk

LR

11

1444

35

--

251

Kholun

Ig

Pogorel'sk-

Osipovichi

LR

20

561

55

18

74

Klichev

Ig

Dolzhansk-

Bobruisk

LR

50

2550

75

30

117

Lapichi

Ig

Pogorel'sk-

Tal'ka

LR

13

695

40

10

98

Losha

Ig

Slob.-Pyrashevsk-

Negoreloye

MB

35

270

90

7

70

Lyady

Ig

Smilovichsk-

Rudensk

LR

27

66

24

6

10

Mogil'no

Ig

Mogil'nyansk-

Negoreloye

MB

21

1070

110

--

184

Pesochno

Ig

Mogil'nyansk-

Negoreloye

MB

28

1714

120

10

271

Pogost

Ig

Pogostsk-

Borisov

MB

75

1605

53

--

229

Pukhovichi

Ig

Pukhovichsk-

Pukhovichi

LR

8

2225

32

--

418

Shatsk

Ig

Shatsk-

Rudensk

LR

28

2350

73

--

240

Smilovichi

Ig

Smilovichsk-

Rudensk

LR

21

3335

27

--

454

Uzda

Ig

Uzdensk-

Negoreloye

MB

21

1939

105

--

318

Uzlyany

Ig

Perezhirsk-

Rudensk

LR

10

868

54

7

105

Beloruch'ye

Mn

Beloruchsk-

Minsk

--

25

154

25

--

28

Gorodok

Mn

Semkovo-Gorodetsk-

Minsk

--

14

430

14

--

49

Gorodok Ostroshitskiy

Mn

Ostroshitsko-Gorodetsk-

Kolodishchi

MB

15

617

21

--

154

Ivenets

Mn

Ivenetsk-

Izyaslavl

LR

36

2767

59

--

425

Kamen

Mn

Ivenetsk-

Izyaslavl

LR

42

980

65

6

110

Koidanov

Mn

Koidanovsk-

Koidanov

MB

2

4696

40

--

518

Rakov

Mn

Rakovsk-

Izyaslavl

LR

17

4960

35

--

740

Rubezhevichi

Mn

Rubezhevichsk-

Negoreloye

MB

18

1102

58

--

144

Samokhvalovichi

Mn

Samokhvalovichsk-

Fanipol

MB

10

477

18

--

61

Stolptsy

Mn

Stolpetsk-

Stolptsy

MB

0.5

1454

76

--

209

Sverzhen

Mn

Sverzhensk-

Stolptsy

MB

5

2432

77

--

487

Zaslavl

Mn

Zaslavsk-

Izyaslavl

LR

0.25

608

25

--

110

David-Gorodok

Mz

Khorsk-

Lakhva

P

22

13217

185

2

1386

Kopatkevichi

Mz

Kopatkevichsk-

Ptich

P

18

2510

58

--

440

Lakhva

Mz

Lakhovsk-

Lakhva

P

=1>

2

2876

173

--

455

Lel'chitsy

Mz

Lel'chitsk-

Koptsevichi

P

82

1216

79

--

170

Lenin

Mz

Leninsk-

Mikashevichi

P

16

1019

162

--

196

Petrikov

Mz

Petrikovsk-

Koitsevichi

P

21

8882

60

--

994

Skrygalovo

Mz

Slob.-Skrygalovsk-

Ptich

P

8

1284

34

14

204

Turov

Mz

Turovsk-

Zhitkovichi

P

28

6431

135

--

675

Yel'sk-Karolin

Mz

Karolinsk-

Mozyr

P

43

910

31

--

167

Baranovichi

Nv

Novo-Myshsk-

Baranovichi

MB

0

9777

54

5

950

Delyatichi

Nv

Lyubchansk-

Neman

P

35

1614

23

5

229

Gorodishchye

Nv

Gorodishchsk-

Baranovichi

P

20

2900

35

--

245

Ishkol'dz

Nv

Gorodeisk-

Pogorel'tsy

MB

10

606

59

15

143

Kopelichi

Nv

Kopelichsk-

Zamir'ye

MB

39.5

3752

21

--

375

Krivoshin

Nv

Krivoshinsk-

Lyakhovichi

P

21

523

84

--

75

Kroshin

Nv

Stvolovichsk-

Pogorel'tsy

MB

10

1380

57

10

156

Lipsk

Nv

Krivoshinsk-

Lyakhovichi

P

26

1154

89

5

176

Lyubcha

Nv

Lyubchansk-

Novogrudok

P

44

3752

23

--

437

Mir

Nv

Mirsk-

Zamir'ye

MB

15

5381

45

--

518

Mysh Novaya

Nv

Novo-Myshsk-

Baranovichi

MB

6

3862

49

--

320

Negnevichi

Nv

Negnevichsk-

Novogrudok

P

41

581

18

--

97

Polonka

Nv

Novo-Myshsk-

Zherbilovka

P

3

495

49

13

56

Snov

Nv

Snovsk-

Pogorel'tsy

MB

6

465

70

--

115

Stvolovichi

Nv

Stvolovichsk-

Baranovichi

P

10

858

47

--

95

Tsirin

Nv

Tsirinsk-

Pogorel'tsy

MB

21

624

35

--

110

Turets

Nv

Yeremichsk-

Zamir'ye

MB

34

1893

34

5

363

Vselyub

Nv

Vselyubsk-

Neman

P

21

1330

12

--

6

Yeremichi

Nv

Yeremichsk-

Zamir'ye

MB

33

1240

39

--

172

Gorodnaya

Pn

Terebezhovsk-

Goryn

P

23

6278

99

18

?

Kozhan-Gorodok

Pn

Kozhan-Gorodetsk-

Lakhva

P

5

2963

104

--

532

Logishin

Pn

Logishinsk-

Pinsk

P

28

3351

28

5

565

Lyubeshov

Pn

Lyubeshovsk-

Yukhnovichi

P

49

978

70

--

147

Nobel

Pn

Morochansk-

Yukhnovichi

P

46

1765

53

10

202

Pogost-Zagorodskiy

Pn

Pogost-Zagorodsk-

Parokhonsk

P

12

668

49

--

105

Pogost-Zarechnyi

Pn

Morochansk-

Yukhnovichi

P

54

656

68

15

120

Stolin

Pn

Stolinsk-

Goryn

P

6

4709

70

--

471

Telekhany

Pn

Telekhansk-

Pinsk

P

52

1120

52

--

230

Voinovka

Pn

Kukhotskovol'sk-

Yukhnovichi

P

61

240

82

11

37

Volya Svyataya

Pn

Svyatovol'sk-

Kosovo

P

18

643

60

--

114

Bragin

Rch

Braginsk-

Rechitsa

P

106

3902

109

--

387

Gorvol

Rch

Gorvol'sk-

Rechitsa

P

31

1618

29

--

167

Kalinkovichi

Rch

Dudichsk-

Mozyr

P

1.5

2022

77

6

196

Khoiniki

Rch

Khoiniksk-

Rechitsa

P

16

2891

65

--

338

Kholmech

Rch

Kholmechsk-

Rechitsa

P

29

913

29

--

167

Komarin

Rch

Iolchansk-

Rechitsa

P

140

614

140

7

104

Loev

Rch

Loevsk-

Rechitsa

P

57

5466

57

--

761

Narovl

Rch

Narovlyansk-

Mozyr

P

46

1528

120

--

162

Yurevichi

Rch

Yurevichsk-

Mozyr

P

30

2600

92

--

270

Bobovnya

Sl

Telyadovichsk-

Zamir'ye

MB

35

196

42

4

28

Govezno

Sl

Goveznyansk-

Zamir'ye

MB

9

216

79

1

25

Gresk

Sl

Gresk-

Rudensk

LR

59

1519

16

--

273

Grozovo

Sl

Grozovsk-

Zamir'ye

MB

57

1032

21

--

177

Kletsk

Sl

Kletsk-

Pogorel'tsy

MB

22

7468

63

--

579

Kopyl

Sl

Potseikovsk-

Zamir'ye

MB

40

5968

38

9

1178

Lyakhovichi

Sl

Lyakhovichsk-

Lyakhovichi

P

7

1106

84

--

211

Medvedichi

Sl

Medvedichsk-

Lyakhovichi

P

5

841

82

--

131

Pogost

Sl

Pogostsk-

Urechye

LR

21

793

31

--

154

Romanovo

Sl

Romanovsk-

Urechye

LR

47

1481

23

--

260

Semezhevo

Sl

Kievichsk-

Lyakhovichi

P

46

2513

38

3

458

Sinyavka

Sl

Sinyavsk-

Lyakhovichi

P

11

869

68

--

168

Starobin

Sl

Starobinsk-

Urechye

LR

39

1773

35

--

280

Timkovichi

Sl

Timkovichsk-

Zamir'ye

MB

38

1680

40

--

328

Vyzna

Sl

Vyznyansk-

Lyakhovichi

P

63

1825

28

--

265