Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

_____________________________________________


廣末 info
Name廣末涼子(Ryoko Hirosue)
SexFemale
Birth18/7/1980
身高about 160cm
體重about 40kg
血型O 型
出生地點高知縣高知市帶屋町
現就讀學校早稻田大學
父親姓名廣末忠彥
母親姓名廣末瑪由美
妹妹姓名廣末衣美
最喜歡的...
歌手CHARA
顏色白色
食物壽司 ,乳酪 ,雪糕
動物狗 , 海豚
Hobby游水 ,打籃球 ,玩樂器(電子) ,田徑運動 ,收集海螺 ,睇戲 ,畫畫

_____________________________________________
呢度有D Ryoko o既 pic ,click in now!!
_____________________________________________
Who am I | My Idol | 我o既net friends | 我o既波友 |我o既至愛 |細Mic講廢話 | 任你link | My 作品