Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
* * * *
*
*
 

 

 

picture
* *
* *
*     **
*  

*
* *
* *
*   
* *
*
*

          Mрежата на здраствените објекти во центарот се состои од медицински центар во Крива Паланка , здраствена станица во Ранковце и 11 амбуланти во селата и една во центарот на градот. За потребите на овие служби се вработени вкупно 185, кои се прикажани во доленаведената табела :

 

Здраствената заштита ја обавуваат

Специјалисти

18

Лекари од општа пракса

11

Стоматолози

6

Виши медицински работници

10

Медицински сестри

34

Акушерки

18

Фармацевтски техничари

10

Болничари

5

Лаборанти

14

Стоматолошки техничари

9

Административни работници

15

Технички персонал

35

      Превентивната здраствена заштита се спроведува преку советувалишта , превентивни лекарски прегледи , патронажни посети , имунизација која се врши спрема календарот , систематски прегледи , здраствено воспитни активности кои опфаќаат одредни групи на население , како доенчиња , мали деца , школски деца, жени во генеративен период , како и болни од заразни и незаразни болести.

Куративната здраствена заштита се состои од рано откривање и првовремено лекување на болести и повреди. Таа се одвива на две нивоа и тоа: Примарна и Секундарна

       Со развојот на Медицинскиот Центар како неопходност за да ги пратиме светските трендови ќе се јави потреба од едукација , отварање на нови одделенија а со тоа и вработување пред се на стручен кадар.

 

 

*
*
1.Изградба на лифт
2.Центар за дијализа
3.Гасификација
4. Централно греење
5.Компјутеризација

 

Централа

031 375 054

Директор

031 375 039

Брза Помош

94

Аптека

031 375 012

 
Англиски
 

  Македонски
   
 
*
*
*  

2003 Fox Enterprise , Kriva Palanka All rights reserved

back to top *
*
* * * *
* *