Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

佛國密乘中心

Jangchub Phuntsok Ling Buddhist Charity Centre

 

 佛國密乘中心(意譯覺悟圓滿洲)於一九九七年成立,為一所藏傳噶瑪迦珠派佛教中心。目的在弘揚迦珠派修行上之各個次第,由基礎之皈依發心、四加行、本尊法,以至直指本覺之大手印法門,皆一一與大眾分享,共成佛果。中心除定期舉辦佛學講座及禪修外,並有特定的金剛法會,如薈供、火供、煙供及放天馬等,為眾生帶來不可思議之利益。

 

地址:    香港灣仔洛克道402-404號樂中樓3A

電話:    2104 1937 

傳真:    2574 8776

 

電郵:    lamakelzang@yahoo.com

 

 | | 首頁 | | 本會住持 | | 中心活動 | | 圖片 | |

 

更新日期:200484