Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

POKEMON GOLD & SILVER GS. CODES

THESE CODES ARE ONLY FOR GOLD & SILVER AND NOT FOR RED OR BLUE. IF YOU USE THESE CODES IN RED OR BLUE AND IT CASES THE GAME TO CRASH IT IS YOUR FAULT NOT MINE.

Catch any Pokemon:91??DFD0

Replace ?? with one of the following values

98: Chikorita

99: Beifru

9A: Meganiumi

9B: Hinorashi

9C: Magnumarashi

9D: Bakufun

9E: Waninoko

9F: Arigeitsu

A0: Odairu

A1: Otachi

A2: Ootachi

A3: Hoho

A4: Yorunozuku

A5: Redeiba

A6: Redeian

A7: Itomaru

A8: Araidosu

A9: Kuroba

Aa: Choncchi

Ab: Rantan

Ac: Pichu

Ad: Pi

Ae: Pupurin

Af: Togepi

B0: Togechikku

B1: Neitei

B2: Neiteio

B3: Meripu

B4: Mokoko

B5: Denryuu

B6: Kirehana

B7: Marill

B8: Mariruri

B9: Usokki

BA: Myorotono

BB: Hane

BC: Popo

BD: Watakko

BE: Eipamu

BF: Himanattsu

C0: Kimawari

C1: Yanyanma

C2: Upa

C3: Nuo

C4: Efui

C5: Burakki

C6: Yamikarasu

C7: Slowking

C8: Muuma

C9: Annon

CA: Sonansu

CB: Kinriki

CC: Kunugidama

CD: Fuoretosu

CE: Nokocchi

CF: Guraiga

D0: Haganeru

D1: Buru

D2: Guanburu

D3: Harisen

D4: Hassamu

D5: Tsubotsubo

D6: Heraherakuroso

D7: Nyura

D8: Himeguma

D9: Ringuma

DA: Magumaggu

DB: Magukarugo

DC: Urimu

DD: Inomu

DE: Sanigo

DF: Teppouo

VE0: Okutan

E1: Dribado

E2: Maintain

E3: Eamudo

E4: Derubiru

E5: Heruga

E6: Kingudoru

E7: Gomazou

E8: Donphan

E9: Porygon2

EA: Odushishi

EB: Doburu

EC: Baruki

ED: Kapoera

EE: Muchura

EF: Erekiddo

F0: Bubii

F1: Mirutanku

F2: Hapinasu

F3: Raiku

F4: Entei

F5: Suikun

F6: Yogirasu

F7: Sanagirasu

F8: Bangirasu

F9: Lugia

FA: Pheonix (Houou)

FB: Serebeii