Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ > İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

    :: Program Tanıtımı
    :: Öğretim Kadrosu
    :: Özel Web Yayını
:: DERS İÇERİĞİ


I.YARIYIL

MAT 1011 Matematik Analiz I
Cümleler Teorisinin Temel Kavramları / Sayılar / Tümevarım / Diziler ve Dizilerde Limit / Fonksiyon tanımı ve Çeşitli Fonksiyonların Tanıtılması / Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Türev Tanımı ve Kuralları / Türevin Çeşitli Uygulamaları / Fonksiyonların Değişimlerinin İncelenmesi ve Grafik Çizimi / Trigonometrik, Ters trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar / Hiperbolik Fonkiyonlar / Sonsuz ve Diferansiyel Tanımı ve Uygulamaları / Yaklaşık Hesap ve Hata Hesapları / Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri / Belirsiz Şekiller / Fonksiyonların Paremetrik İfade Edilişi ve Paremetrik Olarak Eğrilerin İncelenmesi / Kutupsal Koordinat Kavramı / Bazı Klasik Eğrilerin İncelenmesi.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. İffet TAYLAN
Dersin Kredisi :5
Dersin Süresi : 4 saat teori, 2 saat uygulama
MAT 1021 Lineer Cebir I
Vektör Uzayları / Lineer Dönüşümler / Matrislerle işlemler / Determinanatlar / Matris Cebrine Giriş / Matrislerde toplama ve çarpma / Bazı özel matrisler / Bir Kare Matrisin Transpozesi / Laplace Açılımı / Lineer denklem sistemleri / Cramer Teoremi ve Lineer Denklem Sistemlerinin Determinantlarla Çözümü. / Bir Matrisin Rankı ve Denk Matrisler / Ek Matris ve Ters Matrisler / Elemanter Matris Dönüşümleri / Lineer Denklem Sistemlerinin Matrisler Kullanılarak Çözümü / Vektör Cebri / Vektör Uzayları / Lineer Bağımlılık, Lineer Bağımsızlık, Alt Uzay, Baz Ve Boyut / Lineer Dönüşümler / Bir Matrisin Karakteristik Denklemi / Özdeğer ve Özvektörler / Cayley-Hamilton Teoremi.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Erol BALKANAY
Dersin Kredisi :3
Dersin Süresi : 2 saat teori, 2 saat uygulama
ENB Temel Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar sistemlerine giriş. Algoritmalar ve akış diyagramları. Pascal Programlama diline giriş. Pascal programlama dili temel birimleri. Sabitler ve değişkenler. Giriş-çıkış ve kontrol deyimleri ve uygulamaları. Arşiv fonksiyonları. Alt programlar ve uygulamaları.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Aziz BENER
Dersin Kredisi :3
Dersin Süresi : 3 saat teori, 1 saat uygulama
IST 1011 Olasılık ve İstatistiğe Giriş I
Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi / İndex Sayıları / Olasılığa Giriş / Rasgele Değişkenlerin Fonksiyonları ve Momentleri / Kesikli (discrete) örnek uzaylar / Alt kümeler ve Olaylar / Ağaç Diyagramları / Olasılık, olasılık postülaları, temel teoremler / Koşullu olasılık / Bağımsız olaylar / Bayes kuralı / Olasılık fonksiyonları / Kesikli üniform dağılım, Bernoulli dağılımı, Binormal dağılım, Hipergeometrik dağılım, Geometrik dağılım, Poisson dağılımı / Çok değişkenli dağılımlar / Olasılık yoğunlukları ve Dağılım fonksiyonları / Üniform dağılım, Üstel dağılım, Gamma dağılımı, Beta dağılımı, Normal dağılım / Frekanslı dağılım tablosu / Histogram / Relatif frekanslı dağılım / Kümülatif frekanslı dağılım / Ortalamalar / Medyan, mod / Varyans, standart sapma ve standart değişken / Momentler / İki ve Daha Yüksek Boyutlu Rasgele Değişkenli Fonksiyonların Karakteristikleri / Moment Çıkaran Fonksiyonlar / Rasgele Değişkenlerin Toplamı.
Dersin Yürütücüsü :Yrd. Doç. Dr. servet ES
Dersin Kredisi : 3.5
Dersin Süresi : 3 saat teori, 1 saat uygulama
EBB 1081 Sosyoloji
Toplumsal Yapı / Kültür / Toplumsallaşma / Rol, Statü, Norm Kavramları / Toplumsal Kurumlar (Aile, Ekonomi, Eğitim vb.) / Toplumsal Kümeler ve Sınıflar / Toplumsal Değişme / Toplumsal Hareketlilik / İletişim / Sosyolojinin Yöntem İlkeleri, Araştırma Yolları ve Araçları.
Dersin Yürütücüsü : Öğr. Gör. Davut HOTAMAN
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori,
 
ATA 1011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Program ilgili birim tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Dersin Yürütücüsü : Okm. Dr. Nezahat DEMİRHAN
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
 
TDB 1011 Türkçe I
Program ilgili birim tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Dersin Yürütücüsü : Dr. Filiz KOÇAK
Dersin Kredisi : 1
Dersin Süresi : 2 saat teori
 
YMD 1021 Yabancı Dil I
Program ilgili birim tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Dersin Yürütücüsü : Okm. Özlem GÜNER
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
 
II.YARIYIL
MAT 1012 Matematik Analiz II
Fonksiyonların Parametrik İfade Edilişi, Parametrelerin Kullanılarak Eğrilerin İncelenmesi / Kutupsal Koordinat Kavramı, Kutupsal Nokta, Bazı Klasik Eğrilerin İncelenmesi / İntegral Hesabın Temel Teoremi / Belirsiz İntegral Tanımı, Temel İntegral ve Temel İntegral Hesap Kuralları / Rasyonel Fonksiyonlar, Trigonometrik, Hiperbolik vb. Fonksiyonlar İçin İntegrasyon Kuralları / Kısmi İntegrasyon / Binom İntegralleri / Düzlemsel Bölgelerin Alanları. Dönel Cisimlerin Hacimleri ve Yüzey Alanları / Eğri Yayının Uzunluğu / Özel Dönüşüm Yöntemleri / Belirli İntegral / Temel Kavramlar ve Bir İntegralin Diferansiyeli / Belirli İnteralin Pozitif Terimli Seriler ve Alterne Seriler İçin Yakınsaklık Testleri / Kuvvet Serileri / Fonksiyonların Seriye Açılımı : Taylor ve Mc Laurin Seriler / Kuvvet Serileri ile İşlemler / Kompleks Sayıların Tanımı ve İşlemler.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. İffet TAYLAN
Dersin Kredisi : 5
Dersin Süresi : 4 saat teori, 2 saat uygulama
 
MAT 1022 Lineer Cebir II
Köşegenleştirme / İç Çarpım Uzayları / Bilineer ve Kuadritik Formlar / Canonical Formlar /Alt ve Üst Üçgen Matrisler / Bilineer ve Kuadritik Formlar / Bir Fonksiyonun Vektöre ve Matrise Göre Türetilmesi / Bir Matrisin Skaler'e Göre Türetilmesi / En Küçük Kareler Yöntemi.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Erol Balkanay
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 2 saat teori, 2 saat uygulama
 
İKL 1832 Ekonomi I
İktisat Biliminin Tanımı ve Kavramlar / Arz-Talep Piyasa Çeşitleri / Piyasalarda Fiyat Oluşumu, Üreticilerde Denge Denge Kavramı / Tam Rekabet, Monopol Piyasalarda Firma Dengesi / Milli Gelir / İstihdam, Pararanın Tanımı, Çeşitleri, Fonksiyonu ve Enflasyon / Ulusal gelir ve Toplam Harcamalar.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Melike BİLDİRİCİ
Dersin Kredisi : 4
Dersin Süresi : 4 saat teori
 
IST 1012 Olasılık Ve İstatistiğe Giriş II
Örnek (Model) Kurma Teorisi (Sampling Theory) / İadeli İadesiz Örnek Almalar / Ortalamaların Dağılımı, Oranların Dağılımı, Standart Hatalar, İstatistiksel Kestirim (Estimation) Teorisi, Güven Aralıkları / İstatistiksel Karar Teorisi / Varsayım ve Anlamlılıkların Test Edilmesi / I. Tip Hatalar, II. Tip Hatalar / Küçük Örnekleme Teorisi / Student Dağılımı / Ki-Kare Dağılımı ve Testleri / Eğri Uydurulması ve Enküçük Kareler Yöntemi / Genel Olarak N. Dereceden Bir Polinomu Uydurma / İki ve Daha Yüksek Boyutlu Rasgele Değişkenli Fonksiyonların Karakteristikleri / Moment Çıkaran Fonksiyonlar / Rasgele Değişkenlerin Toplamı / Korelasyon Teorisi / Çoklu Korelasyon/ Zaman Serilerinin Analizleri.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Servet ES
Dersin Kredisi : 3.5
Dersin Süresi : 3 saat teori, 1 saat uygulama
 
ENB Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı
Veri tabanı kullanma. File organizasyon teknikleri. Dos, Windows, Internet, E-mail, www, HTML, Java.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Aziz BENER
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori, 1 saat uygulama
 
ATA 1012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Program ilgili birim tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Dersin Yürütücüsü : Okm. Dr. Nezahat DEMİRHAN
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
 
TDB 1012 Türkçe II
Program ilgili birim tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Dersin Yürütücüsü : Dr. Filiz KOÇAK
Dersin Kredisi :1
Dersin Süresi : 2 saat teori
 
YMD 1022 Yabancı Dil II
Program ilgili birim tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Dersin Yürütücüsü : Okm. Tuncay KONCA
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
 
III. YARIYIL
MAT 2011 Matematik Analiz III
Çok Değişkenli Fonksiyonların Tanımı / Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Kısmi Türevler / Toplam Diferansiyel / Bileşik Fonksiyonlar ve Türevleri / Kapalı ve Ters Fonksiyonlar ve Türevleri / Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum / Vektör Analizi / Gradien, Diverjans, Rotasyonel, Laplasien ve Uygulamaları. Bir Doğrultu Boyunca Türev / Eğrisel Koordinatlar / İmpropr İntegrallerin İncelenmesi.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. İffet TAYLAN
Dersin Kredisi : 5
Dersin Süresi : 4 saat teori, 2 saat uygulama
 
MAT 2041 Lineer Programlama I
Optimizasyon ve Lineer Programlama Probleminin Tanıtılması / Lineer programlama modeli kurma / Basit Lineer Programlama Problemlerinin Grafik Metodla Çözümü/ Temel Kavramlar: Hiper Düzlemler, Konveks Cümleler, Konveks Koniler, Konveks Kümelerde ektrem Noktalar, uygun çözüm, uygun taban çözüm, optimal çözüm, sınırsız çözüm, dejenere çözüm / Simpleks yöntem / M tekniği / II Faz yöntemi / Yenilenmiş (revised) simpleks yöntem
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Abbas AZİMOV
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
IST 2023 Bilgisayar Programlama I
C Dilinin Tarihçesi / Veri Tipleri / Değişkenlerin ve Sabitlerin Bildirimi / Giriş-Çıkış Fonksiyonları, Diziler / Gösterici (Pointer) Kullanımı / Fonksiyon Kullanımı / Kontrol Deyimleri, Döngüler / Dinamik Bellek, Standart fonksiyonlar / Yapı (Structure) / Birleşim (Unıon) ve Kullanıcının Tanımladığı Tipler / Dosya işlemleri / Ön-işlemciler / Grafikler / C Programlama Dili Uygulamaları.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Aziz BENER
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori, 1 saat uygulama
 
İKL 1833 Ekonomi II
Ulusal Gelire İlişkin Bazı Kavramlar / Ulusal Gelirin Mal Piyasasında Belirlenişi Gelir-Harcama Dönemi Yaklaşımı / Para ve Para Piyasasında Denge / Ekonomide Genel Denge / Ulusal Gelirin Toplam İstem ve Toplam Sunuya Göre Belirlenişi / Az Gelişmişlik ve Ekonomisi / Makra Ekonominin İlgi Alanına Giren Bazı Sorunlar.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Melike BİLDİRİCİ
Dersin Kredisi : 4
Dersin Süresi : 4 saat teori
IST 2013 Matematiksel İstatistik I
Ortak Olasılık Dağılım Fonksiyonları / Bağımsız Rasgele Değişkenler / Sürekli ve Kesikli Rasgele Değişkenlerin Koşullu Olasılık Dağılımları / Beklenen Değer ve Varyans / Birikimli Dağılım Fonksiyonlar / Moment Çıkaran Fonksiyonlar / Koşullu Beklenen Değer / Kesikli ve Sürekli Değişkenlerde Mod, Medyan / Çebişef Teoremi / Önemli Kesikli Olasılık Dağılımları ve Karekteristikleri.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Aziz BENER
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori, 1 saat uygulama
İST 2033 Stokastik Süreçler
Stokastik Süreçlerin Sınıflandırılması / Kesikli Durum Uzayı ve Kesikli Parametre / Markov Zincirleri / Yutucu Markov Zincirleri / Düzenli Markov Zincirleri / Ergodik Markov Zincirleri / Markov Zincirinin Kuyruk Teorisi ve Endüstri Problemlerinde Uygulanması / Markov Sıçrama Süreci / Poısson Süreci / Stokastik Denklemler ve Çözümleri.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Servet ES
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
YMD 2021 Yabancı Dil III
Program ilgili birim tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Dersin Yürütücüsü :  Okm. Deniz ERGUVAN
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
IV. YARIYIL
MAT 2012 Matematik Analiz IV
İki ve Üç Katlı İntegraller / Katlı İntegrallerde Değişken Değiştirilmesi / Katlı İntegrallerin Uygulamaları. Eğrisel İntegral / Green Teoremi ve Uygulamaları / Yüzey İntegralleri / Stokes ve Diverjans Teoremleri / İmproper İntegrallerin Yakınsaklığı / İntegral İşareti Altında Türev Alma / Gamma ve Beta fonksiyonları / Fonksiyon Dizi ve Serileri / Fourier Serileri.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. İffet TAYLAN
Dersin Kredisi : 5
Dersin Süresi : 4 saat teori, 2 saat uygulama
MAT 2042 Lineer Programlama II
Dual problem ve dualite teorisi / Dual simpleks algoritma / Duyarlılık analizi / Taşıma (transport) problemi / Atama problemi / Hiperbolik (kesirli) programlama / Ayrışım (decomposition) algoritmaları.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Abbas AZİMOV
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
 
IST 2024 Bilgisayar Programlama II
Paket programlar ve Veri Tabanları : WORD , EXCEL, ACCESS, POWER POINT.İstatistiksel Paket Programları : SPSS ve MINITAB.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Aziz BENER
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori, 1 saat uygulama
 
İST 2014 Matematiksel İstatistik II
Limitsel Bölünmeler / Stokastik Yakınsama / Limitsel Moment Üreten Fonksiyonlar / Merkezi Limit Teoremi / Tahmin Edicilerin Özellikleri / Fisher-Neyman Kıstası / En Çok Olabilirlik / Momentler / Hipotez Testleri / Bayes Tahmin Yöntemleri / En Güçlü Sınama / Neyman-Pearson Teoremi / Ardaşık Olasılıklı Oran Sınaması / Minimaks ve Bayesgil Sınamalar / Olabilirlik Oran Sıınamaları / Merkezsel Olmayan F Dağılımları.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Aziz BENER
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori, 1 saat uygulama
 
YMD 2022 Yabancı Dil IV
Program ilgili birim tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Dersin Yürütücüsü : Okm. Tuncay KONCA
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
 
V. YARIYIL
İŞL 1111 Genel Muhasebe I
Muhasebe Hakkında Genel Bilgiler / Temel Finansal Tablolar / Hesapların Açılışı ve Gruplandırılması / Ticari İşlemlerin Hesaplarda İzlenmesi ve Monografiler / İşletme ve Muhasebe / Bilanço ve Mali İşlemler / Gelir Tablosu / Mali Tablolar İçin Bilgi Toplamada Hesap / Muhasebede Kayıt Araçları / Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri / Muhasebe Dönemi Başındaki İşlemler / Muhasebe Süreci Mal Alım-Satım İşlemlerinin Aralıklı Envanter Yöntemine Göre Kaydı / Aralıklı Envanter Uygulaması / Mal Alım-Satım İşlemlerinin Geliştirilmiş Aralıklı Envanter Yöntemine Göre Kaydı / Geliştirmiş Aralıklı Envanter Yöntemi Uygulaması / Mal Alım-Satım İşlemlerinin Devamlı Envanter Yöntemine Göre Kaydı / Devamlı Envanter Yöntemi Uygulaması / Katma Değer Vergisi Uygulamaları / Dönem Sonu Kayıtları ve Dönem Sonucunun Saptanması / Dönemsonu Mali Tabloların Düzenlenmesi / Muhasebe Dönemine İlişkin Bütün Bir Uygulama.
Dersin Yürütücüsü : Dr. Eser COŞKUN
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori, 1 saat uygulama
MAT 3022 Nümerik Analiz I
Nümerik Analize Giriş Ve Nümerik Hesaplamalarda Doğruluk / Lineer Denklem Sistemleri, / Matris Cebri ve Uygulamaları / Lineer Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümleri İçin Yöntemler / Lineer Olmayan Denklem ve Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümleri ve Uygulamaları / Özdeğer ve Özvektörlerin Yaklaşık Olarak Bulunması / LU ve Cholesky Çarpanlara Ayrılması / Pivotlama, Normlar, Hata Analizleri / Özdeğer Problemi / Lineer Olmayan Denklemlerin ve Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümleri/ Yarıya Bölme / Newton Kiriş Yöntemi ve Diğer Ardışık Tekrar Yöntemlerinden Bazıları / Sonlu Farklar Teorisi ve Uygulamaları / Eğri Uydurması ve Uygulamaları / Nümerik Türev ve Uygulamaları / Nümerik İntegral ve Uygulamaları.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Behiç ÇAĞAL
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 2 saat teori, 2 saat uygulama
IST 3015 Örnekleme Teknikleri
Basit Tesadüfi Örnekleme / Örnek Boyutlarının Tahmini / Oran Tahmini / Regresyon Tahmini / Sistematik Örnekleme / Çift Örnekleme.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori, 1 saat uygulama
İST 3025 Parametrik Olmayan İstatistiki Yöntemler
Derece ve Sıralı İstatistik / Rasgelelik, Simetri ve Bağımsızlık Hipotezleri / Yerel En Güçlü Derece Testi / Yerleşim Testi ve Ölçü / Sign, Median, Wilcoxon / Kolmogorov-Simirnov, Spearman ve Kendall Derece Bağlantı Testi / Tekil ve K-İlişkili Örnekler İçin Hipotez Testi.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
 
VI. YARIYIL
İST 3016 Regresyon Analizi
Tam Sıralı Genel Lineer Modeller / Tahmin ve Hipotez Testleri / Basit ve Çoklu Lineer Regresyon / Nüfus ve Örnek Çokluklar Üzerine Regresyon / Basit, Çoklu, Kısmi Korelasyon Katsayıları.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
MAT 4182 Nümerik Analiz II
Yaklaşım Fonksiyonları / Polinomial İnterpolasyon / Bölünmüş Farklar / Hermitte Interpolasyonu / Spline Interpolasyonu / B-Splineílar / Taylor serileri / En küçük kareler Yaklaşımı / Sayısal Türev, Sayısal Türev ve Richardson Extrapolasyonu / Sayısal Integral / Gauss Integral Formülü / Romberg Integrasyonu / Bernoulli Polinomları ve Euler MacLaurin Formülleri.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Behiç ÇAĞAL
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İST 3026 Anket Düzenleme
Araştırma Çeşitleri ve Aşamaları / Veri Tanımı ve Özellikleri / Soru Kağıdının Hazırlanması / Sorulara Verilen Yanıtlar ve Görüşmecinin Denetimi / Verilerin Sınıflandırılması / Verilerin İstatistiksel Analizi / Anket Uygulamaları.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori, 1 saat uygulama
İST 3046 Deneysel Tasarım
Deney, Düzen ve Çözümleme / İstatistiksel Çıkarsamaya Bakış / Kısıtlayıcı Rasgele Tek Etkenli Deneyler / Rasgele Blok Düzeni / Tek Etkenli Deneyler : Latin ve Diğer Kareler / Çok Etkenli Deneyler / 2n Çok Etkenli Deneyler / Nitel ve Nicel Etkenler / 3n Çok Etkenli Deneyler / Özel Seçimli, Rasgele Seçimli ve Karışık Seçimli Modeller / İçiçe ve İçiçe Çok Etkenli Deneyler / İki ya da Daha Çok Etkenli Deneyler / Çok Etkenli Deney: Bölünmüş Parseller Düzeni / Çok Etkenli Deney: Bloklarda Etki Karışımı / Kesirli Tekrarlar.
Dersin Yürütücüsü : Doç. Dr. Abdurrezzak BOZDOĞAN
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori, 1 saat uygulama
VII. YARIYIL
İST 4017 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler
Çok Değişkenli Normal Dağılımın Özellikleri ve Karakterizasyonu, Testler ve Güven Aralıkları / Varyans, Kovaryans ve Regresyon İçin Çok Değişkenli Analiz / Faktör Analizi / Başlıca Bileşenler / Grup Analizi / Kesikli Çok Değişkenli Analiz / İhtiyaç Duyulan Proje ve Uygulamalar.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İST 4047 Sistem Analizi
Sistem Tanımı ve Kavramı / Sistem Elemanı / Değişken ve Ölçümleri / Matematiksel Model / Sistem Grafı / Blok ve İşaret Akış Diyagramları / Geçici Sistem Analizi / Problemin Tanıtımı, Sınıflandırılması / Veri ve Toplam Analizi / Sistem Fiyat Analizi / Soru Tabanının Kurulması / Bilgisayar Sistemlerinin Seçimi / Proje Yönetimi ve Kontrolü / Geri Beslemeli Sistemler.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Nazan ÇAĞLAR
Dersin Kredisi :3
Dersin Süresi : 3 saat teori
 
VIII.YARIYIL
İST 4018 Ekonometri
Ekonometriye Giriş / Regresyon Modeli ve Ekonometrik Modelin karşılaştırılması/ Doğrusal Kalıp / Parabolik Kalıp / Yarı Logaritmik Kalıp / Çift Logaritmik Kalıp / En küçük kareler yöntemi / Aralıklı Tahminler ve Hipotez Testleri /Korelasyon / Çoklu Regresyon / Ortalamalardan Sapmalar Yoluyla Tahmin / Çoklu Bağlantı / Değişken Varyans / Otokorelasyon / İki değerli değişkenler/ Gruplandırılmış Verilerle Regresyon ve Korelasyon / Sıra korelasyonu / Kısmi Regresyon ve Korelasyon / Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller / Yapısal Modeller ve İndirgenmiş Form / Belirlenme Sorunu / İki Aşamalı En küçük Kareler Yöntemi / Ekonometrik Modeller ile İlgili Bazı Uygulamalar.
Dersin Yürütücüsü : Doç. Dr. Ümit Oktay FIRAT
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İST 4058 Bitirme Tezi
Bitirme tezi öğrencinin uygulamaya geçmeden önce bilgi birikimi değerlendirmesine, uygulamadaki kurumlarla iletişim kurabilmesine yardımcı olmak amacını gütmekte olup yine uygulama ağırlıklı konular üzerine verilecektir.
Dersin Yürütücüsü : Bölüm Öğretim üyeleri
Dersin Kredisi : 6
Dersin Süresi : 3 saat teori, 6 saat uygulama
SEÇİMLİK DERSLER.
IV. YARIYIL
İST 2034 Kantitatif Karar Verme Teknikleri
Karar Verme / Model Kurma / Model Çözüm Teknikleri / Karar Problemi ve Elemanları / Karar Tipleri / Karar Matrisi / Belirlilik Halinde Karar Verme / Risk Halinde Karar Verme / Olasılık Dağılımları / Belirsizlik Halinde Karar / Maximin Kriteri / Minimax Kriteri / Maximax Kriteri / Hurwics Kriteri / Karar Seçeneğinin Güncelleştirilmesi / Oyun Teorisine Giriş / İki Kişili Sıfır Toplamlı Oyunlar / Karma Stratejiler / Grafik Çözüm Tekniği / Markov Zinciri / Rasgele Süreç / Markov Özelliği / Ergodik Morkov zincirleri / Denge Durumu / Yutucu Markov Zinciri / Modeller.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Aziz BENER
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İST 2044 İşletme Ekonomisi
Temel Kavramlar / İşletmenin Türleri, Fonksiyonları, Amaçları, Çevreyle İlişkileri / İşletmenin Sorumlulukları / İşletmenin Kuruluş Sorunları / Fizibilite Raporu / Kuruluş Yerinin Seçimi / Organize Sanayi Bölgeleri / İşletmelerin Hukuki Yapıları / Şahıs ve Sermaye Şirketlerinin Özellikleri / İşletmeler Arası Birleşme ve Anlaşma Türleri / İşletmelerde Büyüklük Ölçüleri / Kapasite Kavramı / Optimal Büyüklük / İşletme Yönetiminin Temel Özellikleri / Ekonomide Karar Kavramı ve Karar Türleri / Üretim Faktörleri ve Maliyetleri / Tüketim ve Tüketimi Etkileyen Etkenler / Talep, Arz ve Fiyat Oluşumu / Piyasa Türleri, Miktar ve Fiyat Oluşumu Açısından Özellikleri / Mal ve Faktör Piyasalarında Denge, Ücret, Rant ve Kar Oluşumu / Milli Gelir Ve Milli Gelir Harcama Dengesizlikleri.
Dersin Yürütücüsü :
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
V. YARIYIL
ATA 0020 Bilim Tarihi
Bilim Tarihi Kavramıve Önemi / Bilimin Çeşitleri, Tanımları ve Sınıflandırılması / Bir Şeyin Bilim Olması Koşulları / Bilim, Felsefe İlişkisi / Bilim Tarihine Giriş : Aristotales Öncesi Çağ / İlk Uygarlıklarda Bilim. Antik Çağ (Aristotales Dönemi). Yeni Uygarlıklar Ve Bilimdeki Gelişmeler / Aristotales Sonrası Çağ : Bilimde Durgunluk Çağı.Bilim Ve Dinler. Doğu Uygarlıklarında ve Türklerde Bilim / Pozitif Bilimlerin Doğudan Batıya Geçişleri, Nedenleri ve Batıdaki Gelişmelere Katkısı / XV. Yüzyılda Rönesans ve Reform Hareketleriyle Birlikte Bilimdeki Hareketlilik / İlk Kez Descartes Le Birlikte Matematiğin Öne Çıkışı / Galileo ve Descartes İn Bilimsel Gelişmedeki Sürece Katkıları / Newton, Pascal, Fermat, Euler, Bernoulli Ailesi, Gauss Ve Galois Gibi Bilim Adamlarının, Kant ve Hegel Gibi Düşünürlerin Altın Çağı Yaratmaları / D'Alembert ve Clairaut ve Diğerlerinin Katkıları / Fizik, Kimya, Biyoloji Ve Astronomi Gibi Emprik Bilimlerdeki Gelişmeler / Toplumların Sosyal Sınıflarındaki Değişimlerin Bilim ve Eğitim Süreçlerine Yansıyışları / Üniversitelerin ve Bilim Akademilerinin Ortaya Çıkışları / Müze ve Kütüphane Kavramlarının Oluşması ve Pekişme Süreçlerinin Başlaması / Çağdaş Bilim Kavramı ve Bu Kavram İçinde Yakın Zamana Ait Bilimsel Gelişmelerin İncelenmesi / XIX.Ve XX. Yüzyıllarda Bilimdeki Gelişmeler / Bilimle İlgili Olarak Günümüzdeki Gelişmeler.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Yavuz AKSOY
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
MAT4091 Matris Analizi
Özdeğer ve Öz Vektörler / Polinom Matrisler / Denk Matrisler / Benzerlik ve Benzerlikle İlgili Teoremler / Bir Matrisin Minumum Polinomu / Matris Fonksiyon Tanımı, Matris Fonksiyonlarında Süreklilik, Limit, Türev ve İntegral Kavramları / Matris Serileri.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Aziz BENER
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
İŞL 3962 İş Hukuku
Iş Hukukunun Kapsamı, Konusu, Niteliği, Tarihçesi / Temel Kavramlar / Bireysel İş Hukuku / İş Sözleşmesi, Unsurları ve Özellikleri / İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar / İşin Düzenlenmesi / İşsüreleri, Eksik Çalışma, Fazla Çalışma, Dinlenme Süreleri, Yıllık Dinlenme / Ücret ve Ücret Güvencesi / İşçi Sağlığı / İş Güvenliği / İş Sözleşmesinin Sona Ermesi / Toplu İş Hukuku, Sendika Hakkı İle İlgili Temel Kavramlar / Sendikacılığın Tarihçesi / Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşu / Sendika Kuruluşu / Sendikaların Organları / Sendika Üyeliği, Faaliyetleri, Gelir ve giderleri, Denetimi, Sona Ermesi / Toplu İş Sözleşmesi Kavramı, Hakkı Ve Oluşumu / Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma / Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları / Grev Hakkı ve Uygulaması / Lokavt.
Dersin Yürütücüsü : Öğr. Gör. Reşat SARIOĞLU
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
İST 3035 Yöneylem Araştırması I
Yöneylem Araştırmasına Giriş / Lineer Programlama Formülasyonu / LP Problemlerinin Grafik Çözümleri / Simplex Algoritması / Dualite Teorisi / İleri Optimallik Analizi / Taşıma, Aktarma Problemleri ve Metodları / Atama Problemleri / CPM ve PERT ( Kritik Yol Metodu ve Program Oluşturma, Yenileme Teknikleri ) / Dinamik Programlama / Kuyruk Problemleri
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Abbas AZİMOV
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
İST 3045 Borsa İşlemleri
Piyasa Kavramları / Sermaye Piyasaları / Sermaye Piyasası Araçları / Hisse Senetleri / Teknik Analiz
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Dersin Kredisi :2
Dersin Süresi : 2 saat teori
VI. YARIYIL
İKL 2932 Banka ve Finansal Kurumlar
Parasal ve Finansal Teori /Ticari Bankacılık ve Mali kurumlar / Mali piyasalar ve mali aracılar.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori, 1 saat uygulama
İŞL 3312 Üretim Yönetimi
Üretim Yönetimine giriş, sistem yaklaşımı, mamul geliştirme, yeni mamul, teknoloji kararları, sipariş, tedarik, üretim ve stok sistemleri, Kalite Kontrol Teknikleri, CPM, PERTanalizleri.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
İŞL 1122 Genel Muhasebe II
Kasa / Bankalar ve Hisse Senedi-Tahvil İşlemleri / Alacaklar / Senet İşlemleri / Sabit Değerler / Banka Kredileri / Borçlar / Gider ve Gelir İşlemleri / Ücret Bordrosu / Kayıt Hatalarının Düzeltilmesi / Envanter İşlemleri: Aktif Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri, Pasif Hesaplara İlişkin Envanter İşlemleri / Dönem Sonu Ayarlama Kayıtları ve Dönem Sonucunun Saptanması / Hesapların Kapatılması ve Dönem Sonu Mali Tabloların Düzenlenmesi / Muhasebe Dönemine İlişkin Bütün Bir Uygulama / İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma.
Dersin Yürütücüsü : Dr. Eser COŞKUN
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori, 1 saat uygulama
İST 3036 Yöneylem Araştırması II
Yöneylem Araştırmasına Giriş / Lineer Programlama Formülasyonu / LP Problemlerinin Grafik Çözümleri / Simplex Algoritması / Dualite Teorisi / İleri Optimallik Analizi / Taşıma, Aktarma Modelleri ve Metodları / Atama Problemleri / Tam Sayılı Programalama Modelleri / Şebeke Modelleri / Dinamik Programlama Stok Teorisi / Oyun Teorisine Giriş / Kalite Kontrol Teknikleri.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Abbas AZİMOV
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
İKL 3041 Para - Banka
Klasik Para Teorisi / Miktar Teorisi ve eleştiriler / Modern miktar teorisi / Para Talebi Teorisi Para Arzı Teorisi / Faiz Teorisi / Ödemeler Dengesi ve Para / Keynesçi İktisatta Para / Yeni Klasik İktisatta Para ve Enflasyon /
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
VII. YARIYIL
İST 4067 Bilgisayar Destekli İstatistik
MİNİTAB, SPSS, SYSTAT, SAS gibi Paket Programlar Yardımıyla İstatistiksel Analizler.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Aziz BENER
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
IST 4077 Simülasyon
Modeller ve Modellerin Sınıflandırılması / Simülasyon ve Analog Modeller / Simülasyon Modellerinin Özellikleri / Simülasyonda Zaman Akış Mekanizması / Belirli ve Rassal Simülasyon / Rassal Sayılarda Rassal Değerlerin Türetilmesi / Kesikli Sistem Simülasyonu ve Örnekler / Kesikli Sistem Simülasyonu Dillerinden SIMA Programı ve Örnekler / Sürekli Sistem Simülasyonu / Simülasyon Çıktılarının Analizi
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Servet ES
Dersin Kredisi :3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İST 4087 Araştırma Yöntemleri
Araştırma Yapmanın Gereği, Önemi ve Türleri / Kaynak Araştırması / Araştırma işlevinin Organizasyonu / Araştırma Planının Hazırlaması / Araştırma Yöntemi veya Metodolojisi / Hipotez Saptama / Veri Toplanması / Veri Toplama Yöntemleri / Örnekleme /Verilerin Analize Hazırlanması / Veri Analizi / Araştırmanın Geçerliliği, Sonuçları ve Yorumlanması Araştırma Raporu.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Dersin Kredisi :3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İST 4097 Bulanık Mantık
Bulanık Mantığın Tarihçesi / Bulanık Mantık İle Modern Mantığın Karşılaştırılması Yoluyla Bazı Kavramların Oluşturulması / Bulanık Mantığın Geçerli Olduğu Bilimsel ve Teknolojik Süreçler / Bulanık Kümeler : Temel İşlemler, Küme İşlemleri, Kümelere Ait Özellikler / Bulanık Sayılar : Bulanık Sayı Kavramı, Aritmetik İşlemler / Bulanık Mantık (Çok Değerli Mantık) / Bulanık Değerli Mantıklar / Bulanık Mantığın Uygulama Alanları.
Dersin Yürütücüsü : Öğr. Gör. Salih KARANFİL
Dersin Kredisi :2
Dersin Süresi : 2 saat teori
İST 4027 Oyunlar Teorisi
Matris Oyunları: Tanımı ve Temel Kavramları / Minimaks Teoremi / 2´ 2-Lik Oyunlar, 2´ N-Lik Oyunlar, M´ 2-Lik Oyunlar, M´ N-Lik Oyunlar, Köşegen Oyunlar, Simetrik Oyunlar, Çeşitli Uygulamalar / Sonsuz Muhalif Oyunlar: Denge Durumları , Optimal Straejiler, Şartlı Kompakt Oyunlar, Birim Karede Sürekli Oyunlar, Konveks Oyunlar, Çeşitli Uygulamalar / Ortaksız Oyunlar: Nash Teoremi, Mahkûmların Açmazı, Cinsiyetlerin Uyuşmazlığı ve Çeşitli Uygulamalar / Ortaklı Oyunlar: Karakteristik Fonksiyonlar, İmputasyonlar ve Baskınlığı, Bir Oyunun Çekirdeği, Von Neumann-Morgenstern Çözümleri, Shapley Vektörü, Dengeli Koleksiyonlar, Çeşitli Uygulamalar / Aşamalı Oyunlar: Davranış Stratejileri, Tükenme Oyunları, Stokastik Oyunlar, Tekrarlı Oyunlar.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Mehmet AHLATÇIOĞLU
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İST 4037 Kalite Kontrol
Güvenilirlik (Sistemlerin Olasılık Dağılımları) / Kontrol Kartları (Diyagramları), X, R, P Veya C Diyagramlarının Karşılaştırılması / Kontrol Diyagramlarının İşleyen Karakteristikî Eğrileri / Kontrol Diyagramlarında Kontrol Limitlerinin Oluşturulması / Kabul Örneklemesi ve Diğer Örnekleme Türleri / Deney Planlama (Experimental Design) / Proses Kontrol.
Dersin Yürütücüsü : Doç Dr. Abdurrezzak BOZDOĞAN
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
İST 4007 Proje Değerlendirme
Yatırımın Özellikleri ve Önemi / Yatırım Kavramı / Proje Kavramı Ve Yatırım Türleri / Yatırım Projelerinin Yönetimi / Yatırım Projelerinin Önemi / İşletme Amaçları / Yatırımprojelerinin Hazırlanması / Teknik Özellikler ve Hazırlık Çalışmaları / Teknik, Mali ve İktisadi Analiz / Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi / Proje Değerlendirme İlkeleri / Yatırım Ölçütleri / Yapılabilirlik Etüdü / İstatistik Teknikleri ve Proje Değerlendirmesi / Gerçekleşmiş Bir Yatırım Projesinin İncelenmesi.
Dersin Yürütücüsü :  Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇAMLIBEL
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
İST 4057 Algoritma Teknikleri
Temel Bilgiler ve Veri Yapıları / Sıralama Algoritmaları / Arama Algoritmaları / String İşlemleri / Geometrik Algoritmalar / Graf Algoritmalar / Matematiksel Algoritmalar / Özel Konular.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Abdussamet MARŞOĞLU
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
VIII . YARIYIL
MAT 4081 Ayrık Matematik
Bağıntılar : Bağıntılar ve Grafikler, Ters ve Bileşik Bağıntılar, Bağıntı Özellikleri, Denklik Bağıntıları / Fonksiyonlar : Fonksiyonlar ve Grafikler, Fonksiyon Çeşitleri, Rekürsif (Yinelemeli) Fonksiyonlar, Ackerman Fonksiyonları / Matrisler : Matris Aritmetiği, Matris Analizi ve Uygulamaları / Graf Teori : Matrisler ve Graflar, İzomorfik ve Homomorfik Graflar, Ağaçlar / Boole Cebiri : Boole Cebiri ve Boole Fonksiyonları / Hesaplanabilirlik : Temel Kavramlar ve Uygulamaları / Bulanık Mantık : Bulanık Küme Tanımı, Küme İşlemleri, Bulanık Mantık.
Dersin Yürütücüsü :
Dersin Kredisi : 2
Dersin Süresi : 2 saat teori
İST 4068 Veri Tabanı Yöntemleri
Yığıt, Kuyruk, Liste yapıları, Erişim ve sıralama algoritmaları, Graflar, Ağaç Yapıları, Çok bağlı liste yapıları, Çeşitli algoritmalar ve uygulamaları. Sıralı erişimli fileílar için için merge, sort ve update algoritmaları, Doğrudan erişimli fileílar , İndeksli sıralanmış fileílar, Çok anahtarlı file organizasyonları, Uygulamalar.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Aziz BENER
Dersin Kredisi :3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İST 4078 İleri Programlama
C++ programlama Dili / Sınıflar / Kalıtım / Çok Biçimlilik / Dinamik Bellek / Uygulamalar / Görsel C++
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Aziz BENER
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İST 4088 Kodlama Teorisi
Hata Düzeltme Kodlarına Giriş / Hamming Uzaklığı / Kod Çözme Problemi / Minimum Uzaklık / Kodlama Teorisinin Temel Problemi, Kodların Renkliği, Ağırlık Kavramı / Sonlu Cisimlere Giriş / Sonlu Cisimler Üzerinde Vektör Uzayları / Lineer Kodlara Giriş, Lineer Kodlar İle Kodlama ve Kod Çözme / Dual Kod / Üreteç Matrisi, Parite Kontrol Matrisi, Sendrom / Hamming Kodları / Yetkin Kodlar.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Erol BALKANAY
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İST 4038 Sigorta Matematiği
Sigortanın Tanımı Ve Özellikleri / Hayat Sigortasında Olasılık, Belirsizlik Risk ve Olasılık Kuramı / Hayat Tablosu / Sigorta Matematiği / Sigorta İşlemlerinde Hayat Sigortasının Temelleri / Komitasyon Sayıları / Hayata Bağlı Faizlendirme, İskonto Faktörleri ve Rantları / Bazı Bireysel Hayat Sigorta Fonksiyonları / Ölüm Halinde Yapılan Sigortalar / Matematiksel Karşılıklar.
Dersin Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Servet ES
Dersin Kredisi : 3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İKL 4022 Türkiye Ekonomisi
Osmanlı Döneminden Kalan / Kuruluş Dönemi Türkiye Ekonomisi / Devletçilik Dönemi ve Savaş Yılları / 1950-1960 Dönemi / Planlı Dönem 1962-1980 / Liberalleşme Dönemi 1980-1992 / Planlı Dönem l980 ve Sonrasının Türkiye Ekonomisi / Türkiye Ekonomisine Sektörel Yaklaşım / Türk Ekonomisinin Yapısı ve Güncel Sorunları.
Dersin Yürütücüsü : Dr. Gülsüm YAY
Dersin Kredisi :3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İST 4048 Zaman Serileri
Zaman Serilerinde Bileşenler / Hareketli Ortalamalar / AR, MA, ARMA Modelleri / Box-Jenkins Tahmin Modelleri / Zaman Serileriyle Uygulamalar.
Dersin Yürütücüsü : yrd. Doç. Dr. Hikmet ÇAĞLAR
Dersin Kredisi :3
Dersin Süresi : 3 saat teori
İST 4028 Karar Teorisi
Karar Vermeye Giriş ve Karar Durumları Çeşitleri / Bayes Teoremi ve Bayes Karar Teorisi / Önceki ya da Sonraki ve Karşılıklı Önceki Dağılımlar / Karar Verme İçin Fayda Teorisi / Fisher Bilgisi ve Bilginin Değeri / Sıralı Karar İşlemleri. / Risk Altında Karar / Karar Ağaçları / Belirsizlik Altında Karar / Uygulama Örnekleri.
Dersin Yürütücüsü : Prof. Dr. Yaşar Baki CENGİZ
Dersin Kredisi :2
Dersin Süresi : 2 saat teori

 

 
© YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ