Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

פרשת תרומה- מתוך עלון איש לרעהו

SI VOUS APPUYEZ LA,vous arriverez au site ou vous pourrez nous faire un don pour la construction de la synagogue sefarade a ATERET et recevoir un cerfa de france

להיות שותף בבניית בתי כנסיות ובתי מדרשות לתורה ולתפילה ולהפצת אור התורה בעולם
נלמד מהפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (פרק כה-כח
ובשו"ת שדי חמד הביא מספרי האחרונים שאף כי לא מצינו מצוה מפורשת בפסוק
לבנות בית כנסת וגם מוני מצוות לא מנו מצווה זו, מכל מקום נכלל ענין זה
במצות עשה "ועשו לי מקדש" כיוון שדומים הם. וכן מובא בזוה"ק (פרשת נשא): "ועשו לי
מקדש" – סתם דכל בית כנסת בעולם נקרא מקדש
….
והחשיבו חז"ל את בית הכנסת כמקום נעלה ומיוחד שהשכינה שורה בו, כמו שאמרו (ירושלמי
ברכות פ"ה ה"א) אמר רבי פנחס בשם רבי הושעיא, המתפלל בבית הכנסת כאילו הקריב מנחה טהורה
מאי טעמא?
כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית ה' (ישעיה ס"ו)
ורבי אבהו אמר:" דרשו ה' בהמצאו" (ישעיה נה) היכן הוא מצוי? בבתי מדרשות ובבתי כנסיות.
"קראוהו בהיותו קרוב" (שם) היכן הוא קרוב? בבתי כנסיות ובבתי מדרשיותסיפור יפה ומתאים

מדוע גדול ה"מעשה" מן ה"עושה ?
מעשה בשני רבנים שהתעסקו בהתרמת נדיבים לדבר מצווה. הם הלכו מבית אחד
למשנהו והתדפקו על הפתחים. כנראה מחמת עייפותם התרשלו מעט ושכעברו
בסמוך לאחד הבתים הגיב אחד מהם שכנראה דיירי הבית ישנים
כשעברו ליד הבית השני נידמה היה להם שאין דייריו בבית
וכך בבית השלישי . והנה הגיעו לבית של החזון איש והתדפקו על דלתו.
קבלם החזון איש בסבר פנים יפות שוחקות וכך אמר להם: אמרו
חז"ל "גדול המעשה יותר מן העושה"(ב"ב ט.) ולכאורה הדבר תמוה: הרי "העושה" צריך
ליתן מממונו ויש לו חיסרון כיס, לא כן "המעשה" אין לו כל הפסד
ומדוע גדול הוא מן ה"עושה"?! "אלא" אומר החזון איש "כך התשובה : אותו אדם
ה"מעשה" אחרים למצוות צדקה הרי גורם במעשיו לזכות את הרבים
במצווה גדולה וחשובה, והיצר הרע נאבק בכל כוחותיו עם אותו אדם
כדי לבטלו ממעשה נשגב זה, כי ע"י שינצח אותו הרי הוא מונע מכל
הציבור מלקיים מצווה רבתי זו, ולכן היצר הרע בא אל ה"מעשה" באמתלאות
שונות כגון שפלוני וודאי ישן ואלמוני מן הסתם אינו בבית,... וכך
לפליאת הרבנים-מנה החזון איש את כל הסיבות שהשתמשו בהם
בדרכם, וקלע לכוון להרהורי ליבם ומחשבותם...
שבח נעורים

רוצים לעזור לבנות בית כנסת ספרדי בעטרת?vous voulez aider a construire une synagogue sefarade a ateret?
HOME
בנימין פנש