Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

TULISAN JAWI 공부방
bab1
Bahasa malaisia sedang berkembang dan tulisan
ruminya telah sehingga tulisan ini digunakan
secara berleluasa sebagai alat kebudayaan barat.
말레이시아의 언어는 현재 발전하고 있으며 루미문자는
 이미 서구 문화기구 처럼 자유롭게 이 문자는사용되어졌다

Pendahuluan1.1 Tujuan dan penting kagian ini
Bahasa Malaisia sedang berkembang dan tulisan ruminya telah maja sehingga tulisan ini digunakan secara berreluasa sebagai alat kebudayaan barat.
Tulisan rumi ini boleh disebut sebagai unsur asing yang juga boleh dianggap perintis dalam bidang bahasa tetapi hakikat yang tidak boleh dinafikan ialah memperkembangkan
warisan sendiri pun sangat perlu dititikberatkan warisan ini tidak lain daripada tulisan Jawi bahasa Malaysia usaha menyelidili tulisan Jawi ini ada beberapa tujuan atau
kepentingan.

1.1.1 penimbaan bahan-bahan lama yang sangat berguna bagi sastrawan dan cendekiawan
Jika kita ingin menyelidiki kesusatraan kebudayaan masyarakat Melayu dan sebagainya maka kita mesti berbalik kepada bahan rejuan atau manuskerip lama kerana tidak ada
lagi bahan yang masih tinggal dalam tulisan pelawan atau bagi yang telah digunakan dalam masyrakat Melayu sebelum tulisan Jawi itu digunakan sejarah Merayu bermula
bersama-sama dengan tulisan Jawi orang yang mau menyelidiki unsur Melayu terpaksa mengkaji bahan-bahan yang bertulis dalam tulisan Jawi tetapi diantara bahan lama yang
berkenaan dengan bermacam-macam bidang itu banyak yang belum dirumikan dan digunakan justru karena tulisan rumi kuno sedikit banyak mengenalpastikan posisi tulisan Jawi ini sekarang

1.1.2 pewarisan tulisan Jawi kepada generasi akan datang
Batu bersurat terengganu yang dianggap sebagai bahan yang bertarikh lebih kurang 1303 masehi menunjukkan bahawa sejarah tulisan Jawi telah hampir tujuh ratus tahun lamanya.
(Lihat harun amin arsyad 1966:13). Selama dua ratus tahun ia sudah dengan berkembang selaras dengan berkembangnya agama Islam. Tetapi setelah orang Eropa masuk ketanah Melayu
pada tahu 1511, tulisan Jawi dikebelakangkan sehingga sama-sama menggunakan tulisan Rumi. Akhirnya tulisan Jawi telah hilang kedudukannya dalam bidang pendidulkan selepas peristiharan
akta bahasa kebangsaan pada tahun 1963, walaupun akta itu tidak melarang pergunaan tulisan Jawi.(Lihat uang had salah 1982:20).
Akibat pindakan tersebut penggunaan Jawi sedikit demi
sedikit mula merosok hingga tahun 1894. Pada tahun 1985
kementerian pelajaran menyadari kepentingan warisan ini telah mewajibkan pelajaran t

ulisan Jawi ini disekolah rendah agama memang wajar kita menyelidiki tulisan Jawi ini dan
mewariskan kepada generasi yang akan datang.

1.1.3 Tulisan Jawi sebagai ciptaan yang cemerlang.
Didunia ini Jawi hanya terdapat dalam masyarakat Melayu sahaja. Walaupun huruf ini berasal daripada bahasa Arap namun tulisan Jawi ini telah lama diubahsuaikan hingga sekarang
dan boleh disebut unsur Melayu. Pada zaman dahulu tulisan persi dan urudu pun coba diubahsuai daripada tulisan Arap hal sama berlaku
pada tulisan Jawi yang juga dikemaskinikan apa yang menimbangkan kalau tulisan Jawi ini dimausnakan maka metiara diri dunia Melayu ini akan hilang dengan kata
lain ciptaan yang cemerlang itu akan hilang dari dunia ini.


1.1.4 Kemudahan membaca

Membaca tanpa dasar tulisan jawi samalah seperti si buta berjalan tanpa. Dengan mempala jari huruf dan hukum-hukum dasar tulisan jswi kita akan burih mengetahui sebutan dengang lebih mudah laki. Walaupun sistem tulisan ini telah arab, namun tetapi mempunyai asas sistem tulisan arab sehingga orang yang mahir dalam tulisan jawi burih mendekati bahasa arab dengan lebih mudah. Di malaysia tulisan jawi lebih di titikberatkan sebab agama adalah agama islam. Ini boleh dikatakan dari antara agama dengan bahasa
ini. Umpamanya agama hindu berpasangan dengan bahasa, agama berpasangan dengan bahasa jawi, agama berpasangan dengan bahasa dan tulisan rumi dan agama islam berpasangan dengan bahas arab atau pun tulisan arab dan jawi. Di lihat dari segi perkaitan di atas itu boleh katakan agama islam tidak begitu berpasangan dengan tulisan arab dan jawi, keran tulisan rumi ini berasala daripada islam . Sehingga kalau kita mahu teguh dalam agama islam kita perlu menylidiki dan menggunakan tulisa

n jawi ini.Merumikan by lee,young-min


1.1.5 Mencari sistem baharu yang mudah


Dalam sistem lama ini ada beberapa masalah perkataan 'tupai' dan 'topi'
tidak boleh dibidakan kerana sistem sekarang menggunakan satu huruf
untuk dua atas tiga sebutan dan. Sekarang cara menulisnya
bermacam-macam sehingga orang awam tidak tahu tulisan yang baku.
Selaras dengan ini kita akan mencari satu sistem dengan
menganalisis tullisan kenu dan memperbandingkan beraneka ragam tulisan yang
terdapat dalam bahan-bahan lama itu.Merumikan by lee,young-min

 

1.2 Later belakang kajitan tulisan jawi.


Pengkaji erapah yang ialah Rev.W.G. Shellabear. beliau telah
menybut beberapa orang pengkaji lain berserta karangan mereka dalam karangan
beliau yang bertajuk "The Evolution of Malay Spelling"(1901).
Dr. Van Ronkel dengan karangannya dalam jurnal yang
bertajuk "Bidjragen tot de Taal Land-en "Indie Nederlandsch Volkenkunderan"
(di petik oleh Shellabear (76:1901), Robison, dengan karangannya yang bertajuk
"Malayan Orthography" (di petik oleh Dr. Gerth v. Wijk(83:1901)Shellabear
dengan bukunya bertajuk "Spraakleer der Maleische Taal"(Batavia, 1909)
Werndly, dengan "Mal. Spraakkunst"(87:h) De Hollander dengan karangannya
Letterkunde Handleiding tot de beoefening der Mal. Taal-en(1856:Breda) dan
ada juga pengkaji-pengkaji yang berhama V. Elbinck(81:h) Van de Wall(87:h)
Pieter Willemsz(89:h) A.B. Cohen Stuart(92:h) Dijnappel(103:h) klin

kert(103:h) Wilkinson(103:h) das lain-lain. melain dari pada pengkaji di atas masih
ada lagi pengkaji lain yang bernama W. Marsden dengan bukunya yang
bertajuk "A Grammar of the Malayan Languge".
selepas Shellabear ada juga yang telah membuat kajian mengenai
tulisan jawi ini. Beliau oleh R.O. Winstedt yang ter kenal dalam bidang
kesarjanaan melayu. dalam abad yang ke 18, 19 dan permelain abad 20 ini
untuk membutukan kesilapan yang dibuat oleh serejan-serejan lain. Mereka
mengumukakan teori-teori melalui menjareh-jareh dan buku-buku. Tetapi Shellabear
menganalisis dan membandingkan sistem-sistem yang lama dan fikiran-fikiran yang
di keluarkan oleh serejan-serejan sebelumnya. Serejan-serejan lain membinjangkan nahu
bahasa melayu, tetapi Shellabear meneliti perkembangan tulisan jawi.
selepas beliau, R.O. Winetedt pula menybut rumusan yang hampir seru

pa
dengan isi makalah Shellabear dalam buku yang bertajuk
"Mallay Grammar" (Oxford University Press, London 1957).

Diantara pengkaji setempat yang kita boleh sebutakan oleh menthi dan menti sebenarnya pengkaji tulisan
jawi melainkan hanya sekedari pengarang di hanya menggunakan
tulisan jawi dalam berkunya yang bernama punca
(di petik dari pada Shellabear(104:1901). Tetapi pula
terlibut dalam penylidikan dan menlima pengtahuan daripada sejan-sejan
eropah tadi. Meithalnya beliau mengarang satu makalah uang bertajuk
'Spelling Jawi' dalam 'Jouranl Malayan Branch, Royal Asiatic Society'(Vol. V1, Pt. 11, 1928)
selain dari pada buku yang bernama 'melayu' (tanding malim, 1949) dan
pelita bahasa melayu 1' 'kuala lapur,1965). Beliau telah menjadi
titik tepat bagi para serejan setempat untuk mengkaji dan pengkajian tulisan jawi kepada selepasnya. Teorinya
masih dipegang kuat oleh iebanyakan orang melayu. Pemikiran beliau masih
terus mempengaruhi kesarjanaan melayu. Sebag

aimana yang di ketahui,
di uan bahasa ean pustaka, utusan melayu dan pustaka di uan pun telah
banyak di pengaruhi. Sejuk ke bakakangan ini lair pula para
serejan seperti, uang ami dan
lain-lain lagi.(lihat tulisan mereka dalam. dari segi tulisan jawi ini ada pula pengarang-arang seperti. Dan yang telah buku bertajuk
"belajar tulisan jawi" (1979). Selain dari pada para serejan yang
tersebut di atas. Ini ada pula pengkaji-pengkaji di korea dan di japun. Di sana
terdapun beberapa buku yang membincangkan mengenai tulisan jawi
ini.Merumikan by lee,young-min

 


1.3 Beberapa masalah dalam kajian tulisan jawi


Masih yang di hadapi mengkaji tulisan jawi oleh kekurangan
bahan atau manuskripnya. Walaupun ada sedikit namun biasanya tidak
di tulis. Menyusahkan pengkaji bahan-bahan
menurut kedangkala bahan athilinya ada tetapi bahan itu
belum di selidiki atau di analisis sehingga ada yang tetapi boleh di bantah
terhadap fikiran itu. Suatu lagi yang menyusahkan
ialh terdapatnya tulisan tangan yang susah hendak. maka sering kita beberapa kekeliruan tentang sesuatu huruf. bahkan ada
manuskerip yang tidak di simpan dengan baik sehingga halamannya tercarik
di sana dan ada juga hilng hurufnya. Selain dari pada masalah bahan, ada
pula masalah dari segi teori. Tidak ada teori yang baku mengenai
sistem tulisannya. Memang tepat kata pepatah 'lain lebut lain ikan'
kalau tidak ada teori yang baku maka pengkajiannya banyak terganggu.Walaupun
ter

dapat nagitu banyak masalah dalam jawi namun. Jarang di dapat
orang melayu yang kurang berminta pada tulisan jawi ini. Masalah yang
berbagi-bagi itu semestinya di bincangkan di meja.
Tetapi ramai orang yang boleh membiscangkan berbagai-
bagai segi tulisan jawi ini. Maka jaka tidak ada pengkaji dalam
sesuatu bidang maka bidang itu sudah tentu terus merusut dan
akhirnya akan lenyap.Merumikan by lee,young-min


Bob 2

Sejarah pembantukan dan perobahan sistem tulisan jawi

2.1 Pendahuluan


 Sejuk tahun 1303, tarikh batu berserut terangganu di jumpai,
tulisan jawi tekah banyak berkembang, walaupun telah melalui
berbagai-berbagai kesulitan sehingga sekarang, namun tulisan jawi
masih hidup bersama-sama kita. Oleh itu kita boleh meramalkan bahawa
tulisan jawi akan terus di gunakan oleh menyarikat melayu dan
menyarikat malaysia amang.
 Penggunaan tulisan jawi yang cemerlang ini telah meresut
penggunaan hyruf rumi sejuk pengaruh barat masuk ke tanah melayu. Tetapi
kini kerajaan malaysia terus menggalakkan penggunaan tulisan jawi.
Berkata tindakan ini tulisan jawi mulai berkembang semula sehingga
sekolah randah dan sekolah pun menjadikannya mata palajaran yang
wajib.(siala sukatan palajaran bahasa malaysia sekolah randah dan
sekolah untuk tingkatan 1, 2 dan 3)

 Meskipun tulisan jawi telah di gunakan oleh khalayak ramai
semenjak tujuh ratus tahun yang lalu namun belum bayak di selidiki
dari segi sejarah kembangan, sistem tulisan dan lain-lain. Melalui
kajian ini saya cuba mengesan perkembangan kata-kata tertentu walaupun saya
akan menemui banyak halangan yang tidak terduga oleh keran kebanyakan
manusekerip yang lama tidak bertarkh oleh kerana ini saya juga
melumpat-lumpat dari semada kesemas supaya jejak per kembangan
tulisan jawi dapat di kesan dengan lebih tepat lagi.
Merumikan by lee,young-min

2.2 Analisis perkembangan tulisan jawi dalam pengejaan perkataan


 Untuk mengudahkan ke paheman, saya mengemukakan contoh-contoh perkembangan
perkataan tertentu mithalnya:
(2.1)
(contoh dalam (2.1) ini hanya sekadar memperkenalkan secara kasar bentuk-bentuk
tulisan dalam tahap perkembangannya. Untuk perbincangan tentang tarikh dan
sumber tulisannya lihat 2.4, 2.5, 2.6, 2,7 dan 2.8 dalam bab ini).
Sebagaimana yang dapat di lihat dari pada contoh di dtas, sesuatu perkataan
biasanya mempunyai beberapa bentuk athali hampir serupa dengan
huruf arab keran di langkapi dengan unsur-unsur arab umpamanya tanda
tashdid, baris dan lain-lain. Tetapi bentuk yang ketiganya boleh di anggap
sebagai unsur yang sejari sebab tidak mempunyai tashdid atau apu-apu
baris. Bentuk yang paling akhir itu adalah yang di gunakan sekarang atau yang
akan di gunakan atau tidak akan di gunakan langsung. Tetapi

bentuk yang pertama meseti sampai kepada bentuk yang terakhir walaupun masi
yang di ambil cukup penjang sekali untuk sampai kesana. Halangan utama
adalah kata-kata yang baku 'maka', 'jaka' dan 'pada'. alif yang sebenarnya
di dalamnya itu nggan di nyatakan sebariknya di tinggalkan dengan bentuk yang
telah di bakukan. Ini betul-betul melambatkan perkembangan tulisan jawi
yang sangat cakap.Merumikan by lee,young-min


2.3 Tahap-tahap perkembangan


Kita sudah melihat lurutan perkembangan dari hingga akhir seperti.

Dalam (2.1) di atas. sebagaimana yang di tujukkan, bentuk yang pertama telah
melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama oleh untuk menghapuskan
baris dan sukun yang ada pada bentuk athal langkah yang ke dua oleh untuk
menghilangkan tashdid yang masih ada pada alograf yang ke dua. Tetapi kadang-kadang
langkah yang pertama dan yang ke dua ono sekaligus tercapai selapas itu, jika
sampai pada tahap yang ke tiga kita tidak lagi dapat melihat
unsur-unsur arab. Kita hanya menemui bentuk yang terdiri daripaea sekedar dua
atau tiga kesunaan sehaj. Bentuk ini bahawa tulisan arab
melayu itu susah terlapas daripada pengaruh arab. Dengan di
tulisan jawi masih menggunakan cara tylisan arab sejati. Walau
bagaimanapun langkah yang ke tiga ini bersambungan dengan langkah yang ke empat,
langkah yang ke empat ini oleh untuk menyatakan vokal yang ke dua dari bel

akang.
Tulisan berbentyk ono sebenarnya lebih mudah di bach tetapi vokal akhir
masih belum terng, sehingga dengan sendirinya langkah yang ke lima itu
satu langkah untuk satu baris di atas ke sunaan yang
terakhir. Dengan di binadakan kata "kami" dengan
"kamu". selapas langkah ini tamat kita sampai pada alograf yang
terakhir. Langkah yang proses untuk menukerkan baris dengan
vokal yang akhir. Di sebutkan oleh bahawa beberapa perkataan
telah berkembangan cepar sehingga telah smpai ke paea alograf yang terakhir,
paea hal perkataan lain masih terhanti paea langkah yang lebih
keran terikat oleh hukum-hukum atau kaedah yang telah dibuat oleh serejan-serejan
yang ternama paea masa itu. Ke banyakan perkaataan itu sudah sampai ke pada bentuk yang terakhir, oleh
itu sekarang inilah masanya untuk menukerkan perkataan yant belum sampai

bentuk yang terakhir itu sesuai dengan contoh perkembangan yang telah
di capai oleh perkataan yang serupa jenis vokal dan