VAD ÄR IDO?

1. Varför I.D.O. ?

2. Andra planspråk klarar inte av konkurensen.

3. I.D.O ett enkelhetens språk.

IDO är projektet till ett helt neutralt, oerhört lättlärt s.k. "planspråk", utan anknytning till något land eller folk, konstgjort uppbyggt efter en logisk plan - därav namnet "planspråk" - med den västra världens språkelement som utgångspunkt. Och varför nu detta? Vår teori är: för varje land och folk ett eget nationellt språk, men för oss människor på jorden ett för alla gemensamt "världsspråk", för att kunna överbygga svårigheterna med att kunna göra oss förstådda med varandra trots olika språkursprung.

Detta är ingen u t o p i - språket finns redan - det heter IDO. Ideen är inte helt ny. Säkert har du hört talats om språkförslag som Volapuk, Esperanto, Interlingua m.fl. förslag. Vad har blivit av denna ide, som när den kom upp, omfattades med ett tämligen stort och positivt intresse på olika ställen i världen och uppfattades som en vettig ide, som entusiasmerade folk i många länder, klubbar, föreningar, förbund nationellt och internationellt!

IDO erbjuder såsom språkform var människa i denna värld ett minimum av ansträngning för att på kort tid kunna lära in språket med icke annan underbyggnad än en vanlig folkskoleutbildning. Idag laboreras det med en mångfald nationella språk inom exempelvis EU - just nu fastställd till 11 olika språk!! Alla översättningar av dessa språk medför oerhörda kostnader.

Varför då inte betjäna sig av den smidiga möjligheten, som ett enkelt, lättlärt enhetsspråk som IDO innebär, som skulle tjäna miljoner och miljarder i hanteringskostnader åt resp. lands administration? Och varför skulle vissa länders, som ingår i de olika unionernas gemenskap, få den exklusiva förmånen att just deras språk skulle utses som "officiellt" arbetsspråk? Varför skulle exempelvis engelska och/eller franska få sådana extra förmåner framför alla andra att få just deras språk upphöjda till gemensamt "arbetsspråk"?

Varför IDO?

Av de tidigare nämnda språken i denna redogörelse, som nämnts såsom Volapuk, Esperanto och Interlingua, så är Volapuk liksom en vålnad från nästan förhistorisk tid, som faller bort av sig självt, Esperanto är ett hopplöst konservativt språk, som icke ens bygger på det latinska alfabetet och begagnar detta alfabet med en massa helt omotiverade övertecken., vilket är karaktäristiskt för slaviska språk och som helt i sin konservativa fattning, som fortfarande idag deklareras som officiellt för sin form, är helt otänkbart som ett modernt, rationellt förståelsemedel, som försvaras ännu av endast en handfull envisa och ovidtalbara gammal-esperantister. Ett allt större antal av de yngre och modernare Esperanto-anhängarna upptäcker mer och mer Idos rationella form och uppbyggnad och det lär inte ta alltför lång tid, innan de flesta Esperantisterna har gått över till Ido-rörelsen, där de är hjärtligt välkomna av oss Ido anhängare: Så länge den konservativa Esperantismen lyckas fortleva bör chanserna till en seriös framgång för det gamla Esperantosystemet vara minimala att kunna godtas som lämplig internationell världsspråkskandidat.

Andra planspråk klara ej konkurrensen.

Under senare tid har det dykt upp ett ytterligare "världsspråksprojekt" med betäckningen Interlingua, som av författaren till dessa reflektioner klassas som "ett steg tillbaka" i utvecklingen, då denna språkform förordar bl.a. dubbelstreckade bokstäver i ordformbildningen och lämnar därmed en viktig grundprincip för hur ett enkelt, entydigt världsspråk bör vara konstruerat och lämnar plats för individuellt godtycke i ordens utformning och stavning, varemot i fallet Ido råder ordning och reda på så sätt, att språkets ordformer och gramatiska regler är fastslagna en gång för alla och synonymer, dubbelbetydelser och allt som är så krångligt i de nationella språken är bannlyst och förenklat.

IDO är enkelhetens språk.

Det är meningen att man skall lära sig IDO på bråkdelen av den tid det tar att lära sig något annat nationellt språk. För att åskådliggöra enkelheten i Idos språkliga form kan du på föregående sida klicka på "ett exempel" för att få det exemplifierat hur språket är uppbyggt. För att komma igång med inlärning av IDO behövs, som tidigare påpekats här, inga särskilda kunskaper annat än den vanliga folkskolebildningen, som väl säkert envar av oss räknas med att ha genomgått. Inga speciella lärare behövs. Svenska Ido-Förbundet har ett speciellt Idoarkiv i Luleå med följande adress:

Svenska IDO-Arkivet

Klippgatan 1

S 973 31 Luleå

tel: 0920-225248

postgiro 265428-3

Där kan du rekvirera Ido-litteratur i allmänhet och framför allt utomordentligt välskrivna läroböcker och ordböcker, med vilka vem som helst kan lära sig egenhändigt, snabbt och effektivt. Ett exempel:

Nr.69, "lärobok i Ido för Svenskar" av Axel Rylander, 280 sidor, 75kr. (Du lär dig förståelse för tal, skrift och konversation.)

Frågor till oss skickas till någon av adresserna på adressidan eller till e-mail. Tack för visat intresse och mycket välkommen att till IDO.