Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 GENEROURBAN   09/06/2003

 


El sitio web de Generourban ha cambiado de alojamiento Clik en el enlace siguiente para encontrar la página que buscabas http://www.generourban.org

 

 

 


1.Tonucci, Francesco, La ciutat dels infants, Barcelona, Barcanova, 1997, pp.36 i 37.
2.Op.cit.,p.57.

http://www.senderi.org/Butlleti4/Caste/lauro.htm

reus evaluación [PDF]CONSELL D'INFANTS 0 1. MUNICIPI: Reus 0 2. NOM DEL MECANISME: ...
Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Versión en HTML
Page 1. CONSELL D'INFANTS 0 1. MUNICIPI: Reus 0 2. NOM DEL MECANISME:
Consell d'Infants dins el programa «Infants ciutadans». 0 ...
www.eapc.es/publicacions/estudis/018-017.pdf

Web de Reus: http://www.reus.net/ajuntament/planificacioestrategica/pec/comqui.htm

Viladecans http://www.eapc.es/publicacions/estudis/018-025.pdf 

en la web del Prat no hay nada

EL PRAT, CIUTAT DELS INFANTS: UN MODEL DE PARTICIPACIÓ  http://www.bcn.es/imeb/pec/cat/pdf/162.pdf

Fina Rifa

Ajuntament del Prat de Llobregat

"El Prat, ciutat dels infants" és un projecte que seguint els paràmetres de F. Tonucci, defensa el tractament

dels infants com a ciutadans del present i no només del futur. Ells han estat els grans absents del model

clàssic de participació ciutadana. Aquest projecte planteja la necessitat que els nens i les nenes participin

activament en la construcció, desenvolupament i millora de la ciutat aportant un punt de vista diferent. El

repte es gran, però tots haurem d’admetre que si els nens i les nenes poden participar en l’elaboració dels

projectes de la ciutat, després la sentiran seva, avui com infants i demà com adults; serà una ciutat a la que

realment estimaran i de la qual voldran tenir cura i defensaran, com ho fem nosaltres amb la nostra llar. La

participació dels infants es vehicularà a través del Consell dels Infants. Aquest Consell serà l’encarregat de

donar als nens i nenes l’oportunitat de formar part de la societat activa recollint, debatent i posant en

pràctica- quan sigui factible- les seves opinions, propostes i idees sobre com els agradaria la ciutat on

viuen. El projecte implica un aprenentatge del que significa la convivència i el funcionament de la vida

democràtica pels nostres infants.

El desenvolupament del Projecte s’ha plantejat en tres fases:

· FASE I. Disseny, Sensibilització I Difusió

Objectius: En aquesta fase l’objectiu ha estat el d’establir les bases i les condicions per tal que el projecte

tingui un caràcter ciutadà i difondre tant a nivell intern d’Ajuntament entre l’equip de govern i tècnics

municipals, com a nivell del teixit associatiu ciutadà (AMPA, entitats de lleure, esportives, etc.), la filosofia

de F. Tonucci i les idees sobre les quals se sustenta el projecte.

Activitats: En aquesta fase, s’ha centrat l’acció en la creació i funcionament de la Comissió ciutadana (maig

98) integrada per Regidors i tècnics municipals, membres Comunitat educativa (professorat i famílies) i

membres d’entitats de lleure infantil, esportives, etc. La funció principal de la Comissió ciutadana és la

d’elaborar propostes pel desenvolupament del projecte, fer-ne el seguiment i col·laborar en la posta en

funcionament del mateix.

· FASE II: Inici Del Projecte. Accions Prèvies A La Creació Del C. Infants

Objectius: Abans de la creació del C.Infants es va creure necessari portar a terme una sèrie d’accions

l’objectiu de les quals era el d’estimular la participació dels nens i nenes a la vida ciutadana tot donant-elshi

un paper protagonista i crear les condicions que afavorissin un bon funcionament del futur C.Infants.

Activitats realitzades:

Tallers "El Prat, La Meva Ciutat". Els tallers s’han adreçat als alumnes de 5è i 6è de primària de totes les

escoles públiques i privades del Prat que s’han volgut adherir al projecte. En total estem parlant de 10

escoles, que engloba un total d’uns 800 nens i nenes implicats. S’han dut a terme 3 tallers d’una hora de

duració en cada grup, dins de l’horari escolar. Abans de començar els tallers, cada infant ha rebut a casa

seva una carta de l’Alcalde, en la que li agrairà la seva participació per ajudar-nos a millorar la ciutat.

Gimcana "El Prat Per Gaudir-Ne". Aquesta activitat va ser adreçada a tots els infants del Prat nascuts els

anys 87/88. Els nens i nenes van ser convidats a participar mitjançant una carta personal que van rebre al

seu domicili. La finalitat d’aquest joc de pistes era, d’una banda, que els nois i noies coneguessin la ciutat,

l’observessin i poguessin gaudir-ne, i de l’altra, mirar d’instaurar activitats pels infants que ajudin els adults

a veure la ciutat des d’un altre perspectiva. Amb més canalla pels carrers aconseguirem un Prat més

divers, ric, espontani i alegre.

En el disseny i realització de la Gimcana hi va participar la Comissió Ciutadana i sis entitats de lleure

infantil i juvenil de la ciutat

La Gimcana es va realitzar el dia 30 de gener de 9h a 14h i hi van participar 250 nens/nenes.

Accions pendents:

Procés Previ Per La Creació Del Consell Dels Infants. Durant la segona quinzena de febrer del 99, es

durà a terme una sessió de valoració dels tallers i la gimcana a les escoles que han participat en el

projecte. En aquesta valoració es recolliran les vivències dels infants, les seves idees i propostes, i al

mateix temps es determinaran els nens i nenes que representaran a la resta en el consell d’infants .

Durant el mes de març es treballarà amb els nens i nenes proposats per formar part del consell dels infants,

per tal de definir conjuntament les funcions i organització del consell, així com per preparar la seva

constitució formal.

Jornades, I Creació Formal Del Consell D’infants. Els dies 9 i 10 d’abril del 99 es faran unes Jornades

de caràcter ciutadà, amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte i fer una crida als ciutadans adults per

intentar modificar, entre tots, les tendències tant en les decisions polítiques com en les actituds personals,

per tal d’aconseguir una ciutat a gust de tots. Dins del programa de les jornades hi haurà la constitució

formal del consell d’infants amb la primera sessió presidida per l’Alcalde.

· FASE III. Creació i funcionament del Consell dels Infants.

(En aquests moments ens trobem al final de la Fase II)

 

Recursos sobre participación en general:
http://www.eapc.es/publicacions/index.html

La ciudad de los niños
... Para comenzar con el Proyecto, la Municipalidad designó a los barrios Las Malvinas
y Lisandro de la Torre como territorio del Primer Consejo de Niños. ...
www.rosario.gov.ar/muni10e/muni1001.nsf/0/ ae901b5f92b8d38b03256613005474b0?OpenDocument - 6k - En caché -

http://www.kidfriendlycities.org/2001/ bOF ejemplos de 239 ciudades americanas con sus enlaces

KIDSPLACE
http://www.ci.seattle.wa.us/parks/children/afterschool.html

http://www.partaidetza.org/caste/esp_parti/ninos.htm

La ciudad y los niños y niñas
Hiria eta Haurrak


Es un proyecto impulsado por el Departamento de Barrios y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, con la colaboración de Ikertze PROYECTOS EDUCATIVOS. 

La iniciativa nace dentro del conjunto de acciones impulsadas desde la Delegación de Barrios y Participación Ciudadana con el objeto de fomentar el conocimiento global de la ciudad. Lo que se inició como una propuesta de trabajo para acercar la ciudad a los niños y las niñas, se ha ido convirtiendo en un proyecto de participación niños/as-adultos/as. 

Dentro de las experiencias de participación llevadas a cabo en diferentes lugares, son muchas las ciudades que han apostado por los niños y niñas, poniendo medios a su alcance para que puedan apropiarse de la ciudad. Es una corriente que arranca con gran fuerza desde Italia, recorre toda Europa, y que tiene como lema una afirmación valiente: una ciudad que es buena para los niños es buena para todos. Experiencias como “La ciudad de los niños ” en Fano, el Proyecto Educativo Ciudad de Barcelona,... nos avisan de la necesidad y la conveniencia de desarrollar proyectos que proporcionen los medios para que los niños y niñas puedan participar en la vida pública, con el convencimiento de que la confianza y la competencia para poder participar se adquieren de forma gradual y con la práctica. Si proporcionamos las oportunidades y logramos que puedan participar en los proyectos de la ciudad, conseguiremos que la sientan, que la quieran y la cuiden. Pero no se puede querer algo que no se conoce, con lo que conocimiento y participación resultan un binomio inseparable.

En Febrero del 98 este departamento municipal entra en contacto con Ikertze solicitando su colaboración para acercar la ciudad de Donostia a los niños y niñas.  Pero, ¿cómo comenzar? Tomamos la siguiente determinación:

PREGUNTEMOS a los niños y las niñas , sepamos que conocen, que carencias encuentran, dónde prefieren ir, y por supuesto, donde les llevan.

ESTUDIEMOS LO QUE HAN HECHO OTROS, sobre todo los que preguntan a los niños y niñas.

ELABOREMOS UN CUESTIONARIO. Como referencia se utilizaría el cuestionario Kid’ s Place, originario de Seattle y utilizado en numerosas ciudades del mundo en el marco del Programa Healthy Cities de la OMS. Nos fue facilitado por el Sr. Muntañola, Catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona que lo puso en práctica y cuyos resultados están publicados. En el diseño del cuestionario y para el posterior estudio de los resultados entra en el equipo D. José Ignacio Pérez, Profesor del Departamento de Didáctica de la E.U. del Profesorado de Gipuzkoa.

Definimos los objetivos, las edades, el marco donde desarrollar el proyecto, y la estructura del cuestionario.

     Objetivos:

   * Saber qué conocen, cómo ven su ciudad, su barrio.
   * Dónde acuden con sus amigos, padres, colegio.
   * Sus lugares favoritos.
   * Qué dificultades encuentran para acudir a sus espacios preferidos.
   * Qué idea tienen del Ayuntamiento.
   * Qué proponen para conseguir una ciudad más cercana a los niños y niñas.

Optamos por la escuela como marco donde desarrollar el proyecto, y diseñamos el cuestionario pensando en los niños y niñas de 10-11 años.

Se selecciona un centro escolar en cada barrio, dando prioridad a los centros públicos. El cuestionario es cumplimentado sin problemas y en tres meses tenemos los resultados recogidos en una memoria que ha sido enviada además de a los centros participantes y a las personas consultadas, a todos los departamentos  municipales, a las asociaciones de los barrios, y en "versión infantil" a los niños y niñas participantes.

En esa memoria se recoge la voz de los niños y niñas que han respondido al cuestionario, sin tratar de hacer una interpretación de sus opiniones sino de reflejar lo que piensan sobre Donostia; se explica como surge el proyecto, cual ha sido el proceso de trabajo y las conclusiones que de él hemos extraído.

Las conclusiones de este trabajo, iniciado como actuación puntual, nos indican que este no puede ser un proyecto aislado sino que debe perfilarse como una línea de actuación con futuro, ya que la participación se fomenta desde la práctica y la costumbre. Si proporcionamos las oportunidades, logramos su participación y garantizamos que sus propuestas sean reconocidas y tengan peso real en los planes de trabajo del ayuntamiento, conseguiremos que vivan la ciudad como algo que sienten, quieren y cuidan.

      EL TRABAJO CONTINÚA...

Qué es, proceso, para más información:
udala_partaidetza@donostia.org

Child Friendly CitiesChid Friendly cities (Ciudades amigas de  l@s niñ@s (en castellano)
http://www.childfriendlycities.org/es/home.html

Child Youth Friendly Communities

http://www.scyofbc.org/cyfc/toc.html

UNICEF:

TRABAJAR PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Naciones Unidas UNICEF 8-10 de mayo de 2002
http://www.unicef.org/spanish/pubsgen/build-wffc/build-wffc-sp.pdf

CIUDADES ACOGEDORAS PARA LOS NIÑOS: Naciones Unidas UNICEF 8-10 de mayo de 2002
http://www.unicef.org/spanish/specialsession/docs_new/documents/events_child_friendly_cities_sp.pdf

Partnerships to Create Child-Friendly CitiesRedes para crear ciudades acogedoras para los niños:
http://www.unicef.org/spanish/pubsgen/childfriendlycities/childfriendlycities.pdf

La juventud opina en UNICEF:
http://www.unicef.org/spanish/young/index.html

El estudio es de Hillman 1993 He apuntado algunas cifras relativas todas a Gran Bretaña. En el 71 100% de los niños de 11 años iban solos al cole en 1991 solamente 45 %. En el 71 85% de los niños de 9 años iban solos al cole en 1991 solamente 25 %. En el 71 85% de los niños de 8 años iban solos al cole en 1991 solamente 10 %. Enlaces a textos que citan estas estadisticas( Buscar en Google "Hillman 1993 children school" Luego puedes leer los textos en ingles o ayudarte pidiendo que te lo traduzca (A la derecha del titulo del articulo) http://www.eta.co.uk/tr/pj/safety/child.htm (El informe se puede comprar en esta organizacion pero a lo mejor es un poco complicado) Creo que la página siguiente es la que mas recursos te da (Enlaces): Online TDM Encyclopedia - School Transport Management - [ Traduzca esta página ] ... Walking and bicycling to school are also opportunities for children to explore their ... and responsibility as they become older (Hillman, 1993; Adams and ... www.vtpi.org/tdm/tdm36.htm 

http://europa.eu.int/comm/environment/youth/air/kids_on_the_move_es.pdf Aqui tienes un documento en español publicado por lA COMMISIÓN EUROPEA. Es un documento de divulgacion de unas 60 paginas pdf. Supongo que lo tendras ya. Es de 2002 Acabo de imprimirlo. Lo puedes pedir en papel a la direccion de correo electronico siguiente: env-pubs@cec.eu.int http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_es.html http://europa.eu.int/comm/environment/youth/pub_events_es.html#books 
Aqui hay recursos para profesores y jovenes sobre medio ambiente ya no es exactamente vuestro tema http://www.local-transport.dft.gov.uk/schooltravel/increase/literature/07.htm Department for Transport Factors Leading to Increased School Journey Length Literature Review Review of Research on School Travel: ... negative consequences of mass car travel (Hillman 1993) and focus ... This suggests that school travel changes are one of ... Impacts on children’s physical health. ... www.scotland.gov.uk/cru/kd01/blue/rrst-04.asp - 16k

La ciudad, los niños y la movilidadLa ciudad, los niños y la movilidad

Los niños suelen ser más sensibles que los adultos a los efectos negativos de un medio contaminado, especialmente en zonas urbanas. No hay que considerarlos, sin embargo, meras víctimas inocentes. Representan, también, un potencial muy poco explotado con poder de estímulo y persuasión y capacidad para inducir a las personas de su entorno a adoptar pautas de conducta más sostenibles. Nosotros, los adultos, debemos asumir la responsabilidad de involucrarlos con más seriedad en los procesos de planificación y toma de decisiones y darles la oportunidad de influir en el presente y determinar el futuro.

http://europa.eu.int/comm/environment/youth/air/kids_on_the_move_es.html

Última actualización:09/06/03 

     Copyright © Diseño sitio web y administración Anne Alix le Maignan 2001-2003 Madrid - España
¡¡¡¡¡¡ Contacta
con Anne Alix le Maignan  !!!!!!!!
(medida anti spam: He colocado algunos espacios en blanco en medio de mi dirección de correo. Hay que quitar estos espacios antes de enviarme un mensaje)