Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
* »»-(¯`wAd.iSh.LoVe´¯)--»° [= ?:~*¦°°º?cHr|sTaBeL ¤º°°?~:.?=] °«--(¯`wAd.iSh.LoVe´¯)-«« *

È˵ÄÒ»Éú»áÓöÉϵÄËĸöÈË        

                  

        ÈËÉú¾ÍÊÇΪÁËÕÒÑ°°®µÄ¹ý³Ì£¬Ã¿¸öÈ˵ÄÈËÉú¶¼ÒªÕÒµ½ËĸöÈË¡£

              µÚÒ»¸öÊÇ×Ô¼º,
           µÚ¶þ¸öÊÇÄã×î°®µÄÈË£¬
           µÚÈý¸öÊÇ×î°®ÄãµÄÈË£¬
           µÚËĸöÊǹ²¶ÈÒ»ÉúµÄÈË.
           Ê×ÏÈ»áÓöµ½Äã×î°®µÄÈË£¬È»ááÌå»áµ½°®µÄ¸Ð¾õ£»
           ÒòΪÁ˽ⱻ°®µÄ¸Ð¾õ£¬ËùÒÔ²ÅÄÜ·¢ÏÖ×î°®ÄãµÄÈË£»
           µ±Äã¾­Àú¹ý°®ÈËÓë±»°®£¬Ñ§»áÁË°®£¬²Å»áÖªµÀʲôÊÇÄãÐèÒªµÄ£¬
           Ò²²Å»áÕÒµ½×îÊʺÏÄ㣬Äܹ»Ïà´¦Ò»±²×ÓµÄÈË¡£
           µ«ºÜ±¯°§µÄ£¬ÔÚÏÖʵÉú»îÖУ¬ÕâÈý¸öÈËͨ³£²»ÊÇͬһ¸öÈË£»
           Äã×î°®µÄ£¬ÍùÍùûÓÐÑ¡ÔñÄ㣻
           ×î°®ÄãµÄ£¬ÍùÍù²»ÊÇÄã×î°®µÄ£»
           ¶ø×¾ÃµÄ£¬Æ«Æ«²»ÊÇÄã×î°®Ò²²»ÊÇ×î°®ÄãµÄ£¬
           Ö»ÊÇÔÚ×îÊʺϵÄʱ¼ä³öÏÖµÄÄǸöÈË¡£
           Ä㣬»áÊDZðÈËÉúÃüÖеĵڼ¸¸öÈËÄØ£¿

          
ûÓÐÈËÊǹÊÒâÒª±äÐĵģ¬Ëû°®ÄãµÄʱºòÊÇÕæµÄ°®Ä㣬
           ¿ÉÊÇËû²»°®ÄãµÄʱºòÒ²ÊÇÕæµÄ²»°®ÄãÁË£¬
           Ëû°®ÄãµÄʱºòûÓа취¼Ù×°²»°®Ä㣻
           ͬÑùµÄ£¬Ëû²»°®ÄãµÄʱºòҲûÓа취¼Ù×°°®Äã ¡£
           µ±Ò»¸öÈ˲»°®ÄãÒªÀ뿪Ä㣬
           ÄãÒªÎÊ×Ô¼º»¹°®²»°®Ëû£¬
           Èç¹ûÄãÒ²²»°®ËûÁË£¬Ç§Íò±ðΪÁË¿ÉÁ¯µÄ×Ô×ð¶ø²»¿ÏÀ뿪£»
           Èç¹ûÄ㻹°®Ëû£¬ÄãÓ¦¸Ã»áÏ£ÍûËû¹ýµÃÐÒ¸£¿ìÀÖ£¬
           Ï£ÍûËû¸úÕæÕý°®µÄÈËÔÚÒ»Æ𣬾ø²»»á×èÖ¹£¬
           ÄãÒªÊÇ×èÖ¹ËûµÃµ½ÕæÕýµÄÐÒ¸££¬¾Í±íʾÄãÒѾ­²»°®ËûÁË£¬
           ¶øÈç¹ûÄã²»°®Ëû£¬ÄãÓÖÓÐʲô×ʸñÖ¸ÔðËû±äÐÄÄØ£¿
           °®²»ÊÇÕ¼ÓУ¬
           Äãϲ»¶ÔÂÁÁ£¬²»¿ÉÄÜ°ÑÔÂÁÁÄÃÏÂÀ´·ÅÔÚÁ³ÅèÀ
           µ«ÔÂÁÁµÄ¹ââÈÔ¿ÉÕÕ½øÄãµÄ·¿¼ä¡£
           »»¾ä»°Ëµ£¬Äã°®Ò»¸öÈË£¬Ò²¿ÉÒÔÓÃÁíÒ»ÖÖ·½Ê½ÓµÓУ¬
           Èð®È˳ÉΪÉúÃüÀïµÄÓÀºã»ØÒ䣬
           Èç¹ûÄãÕæ°®Ò»¸öÈË£¬¾ÍÒª°®ËûÔ­À´µÄÑù×Ó©¤°®ËûµÄºÃ£¬Ò²°®ËûµÄ»µ£º
           °®ËûµÄÓŵ㣬Ҳ°®ËûµÄȱµã£¬
           ¾ø²»ÄÜÒòΪ°®Ëû£¬¾ÍÏ£ÍûËû±ä³É×Ô¼ºËùÏ£ÍûµÄÑù×Ó£¬
           ÍòÒ»±ä²»³É¾Í²»°®ËûÁË¡£
           ÕæÕý°®Ò»¸öÈËÊÇÎÞ·¨Ëµ³öÔ­ÒòµÄ£¬
           ÄãÖ»ÖªµÀÎÞÂÛºÎʱºÎµØ¡¢ÐÄÇéºÃ»µ£¬Ä㶼ϣÍûÕâ¸öÈËÅãÖøÄ㣻
           ÕæÕýµÄ¸ÐÇéÊÇÁ½ÈËÄÜÔÚ×î¼è¿àÖÐÏàÊØ£¬Ò²¾ÍÊÇûÓÐË¿ºÁÒªÇó¡£
           ±Ï¾¹£¬¸ÐÇé±ØÐ븶³ö£¬¶ø²»ÊÇÖ»Ïë»ñµÃ£»
           ·Ö¿ªÊÇÒ»ÖÖ±ØÈ»µÄ¿¼Ñ飬
           Èç¹ûÄãÃǸÐÇé²»¹»Îȹ̣¬Ö»ºÃÈÏÊ䣬
           Õæ°®ÊDz»»á±ä³ÉÔ¹ºÞµÄ¡£
           Á½ÈËÔÚ̸Çé˵°®µÄʱºò£¬
           ×îϲ»¶½Ð¶Ô·½·¢ÊÄ£¬ÐíϳÐŵÎÒÃÇΪʲôҪ¶Ô·½·¢ÊÄ£¬
           ¾ÍÊÇÒòΪÎÒÃDz»ÏàÐŶԷ½£¬ÎÒÃǸù±¾²»ÏàÐÅÇéÈË£¬
           ¶øÕâЩɽÃ˺£ÊÄÓֺܲ»ÇÐʵ¼Ê£º
           º£¿ÝʯÀᢵØÀÏÌì»Ä£¬¶¼²»ÄܸıäÎÒ¶ÔÄãµÄ°®!
           Ã÷ÖªµÀº£²»»á¿Ý¡¢Ê¯²»»áÀᢵز»»áÀÏ¡¢Ìì²»»á»Ä£»
           ¾ÍËã»á£¬Ò²»î²»µ½ÄÇʱºò¡£
           ÐíÏÂŵÑÔµÄʱºòǧÍò×¢Ò⣬²»ÒªÐíÏ¿ÉÒÔʵÏÖµÄŵÑÔ£¬
           ×îºÃÊdzÐŵ×ö²»µ½µÄÊ£¬
           ·´Õý×ö²»µ½µÄ£¬Ëæ±ã˵˵Ҳ²»Òª½ô£¬
           Çë¼Çס£º¡±²»¿ÉÄÜʵÏÖµÄŵÑÔ×ÈË¡±
           ÔÚ°®ÇéÀ˵µÄÊÇÒ»Ì×£¬×öµÄÊÇÁíÒ»Ì×£»
           ½²µÄÈ˲»ÏàÐÅ£¬ÌýµÄÈËÒ²²»ÏàÐÅ¡£
           ÄãÄØ£¿ÕÒµ½Á˵ڼ¸¸ö£¿
           ããÈ˺£ÖУ¬ÄãÓö¼ûÁËË­£¿Ë­ÓÖÓö¼ûÁËÄ㣿

  

1