Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
« November 2008 »
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Entries by Topic
All topics  «
You are not logged in. Log in
الشعر الشعبى
Wednesday, 7 February 2007


Posted by hi5/hanysamir at 12:17 PM EST
Post Comment | Permalink | Share This Post


WELCOME
Hany Swailam
åÇäì ÓãíÑ Óæíáã
ãåäÏÓ ÈÔÑßÉ ÇáÞÇåÑÉ ááÇÏæíÉ
ÇáÞÓã ÇáÚáãì
Kahira Pharmaceuticals & Chemical Industries Company
ÇáÈäÊ ÈíÖÇ ÈíÖÇ ÇáÈäÊ ÈíÖÇ æÇäÇ ÇÚãá ÇíÉ

áãÇ ÞÇáæáì ÏÉ æáÏ ÇäÔÏ ÖåÑì æÇÊÓäÏ
áãÇ ÞÇáæáì ÏÉ ÛáÇã ÇäÔÏ ÖåÑì æÇÓÊÞÇã
æßáæäì ÇáÈíÖ ãÞÔÑ æÚáíÉ ÇáÓãä ÚÇã
æáãÇ ÞÇáæáì ÈäíÉ ÇáÍíØÇä ãÇáÊ ÚáíÉ
æßáæäì ÇáÈíÖ ÈÞÔÑÉ æÈÏá ÇáÓãä ãíÉ

 ãÇ ÊÝÑÍíÔ íÇã ÇáæáÏ ÈßÑÉ ãÑÇÊÉ ÊÇÎÏÉ æÊÍÑãß ãä ÌäíÉ æÇááì íÌíÈÉ ÊÇÎÏÉ

íÌíÈ ÇáãÔãÔ Ýì ßãÉ æíÍæÏ ÈíÉ Úä ÇæÏÉ ÇãÉ

ÎáíÉ æáæ íØáÚ ÞÇÓì æíÖÑÈäì æíÝáÞ ÑÇÓì
æíßÈ ØÈíÎÉ Ýì ÇáÍÇÑÉ æíÞæá ÏÉ Ýì Çãì ÎÓÇÑÉ

æáãÇ ÞÇáæÇ Ïì ÈäíÉ ÞáÊ ÇáÍÈíÈÉ ÌÇíÉ ÊßäÓ áì æÊÝÑÔáì æÊÓÎä áì ÇáãíÉ æÊÎÏãäì

íÇÈÊ Ìæáì áÇÈæßì ÎáíÉ íÏíßì áì
æÇä ãÇÑÖíÔì ÇÈæßì Çãß ãíÇáÉ áì
ÏÉ ÇäÊì ÈäíÉ Úãäæá æÇäÇ æáÏ ÇáÓäÉ ÏìíÇ ÍãÇã ÇáÚãÏÉ íÇÍãÇã ÇáÛÝíÑ
æÇááì ÚäÏÉ æÇÍÏÉ ÓãíäÉ íæÏíåÇ ááÎÑÇØíä
æÇááì ÚäÏÉ æÇÍÏÉ ÑÝíÚÉ íæÏíåÇ ááÚáÇÝíä
æÇááì ãÚÇÉ æÇÍÏÉ ÓæÏÉ íæÏíåÇ ááÈíÇÖíä
æÇááì ãÚÇÉ æÇÍÏÉ ÈíÖÇ íÑãì ÚáíåÇ ÇáÈÔßíÑ
ÊÚÇáì ÊÚÇáì íÇÈíÖÇ ÊÚÇáì
ãåÑ ÇáÈíÖ ÛÇáì
ãåÑß íÇÕÈíÉ íÊÔÇá Ýì ÕæÇäì
ÂÉ íÇ ÈíÖÇ ÂÉ íÇÈíÖÇ
æäÔíáß Ôíá íÇ ÈíÖÇ
æäÍØß ÍØ íÇ ÈíÖÇ
æäÎáì ÇáÚÇÒá íÇ ÈíÖÇ
íÊÔÇá íÊÍØ íÇ ÈíÖÇ

ÇáÌÑÝ æÌÚäì æÇäÇ äÇÒáÉ Çãáì ÇáÌáá
ÚÏì ÚáíÇ ÇÈä Úãì æÇäÇ ÌáÊ ØáÚäì
Úãá ÏæíÑÉ æÌÇááì ÏÑÇÚì ÈíæÌÚäì
æÇáÌÑÝ æÌÚäì æÇäÇ äÇÒáÉ ÈÇãáÇ ÇáÌáá
ÚÏì ÚáíÇ ÇÈä ÎÇáì ÇäÇ ÌáÊ ØáÚäì
Úãá ÏæíÑÉ æÌÇááì ÏãÇÛì ÈíæÌÚäì
æÇäÇ äÇÒáÉ ÈÇãáÇ ÇáÌáá
ÚÏì ÚáíÇ ÇáÛÑíÈ
ÇäÇ ÌáÊ ØáÚäì
ÔãÑ ÏÑÇÚÉ Çáíãíä æäÒá æØáÚäì
ÌÇááì ÇÌíÈ áß ÏæÇ
ÌáÊ ÇáÏæÇ ÚäÏì
ÌÇááì äÌíÈ áß Íßíã
ÌáÊ ÇáÍßíã ÑÈì
æÇäÇ äÇÒáÉ ÈÇãáÇ ÇáÌáá

ØáÚÊ ÝæÌ ÇáÓØæÍ ÇáÓØÍ æÌÚäì
ßÓÑ ÏÑÇÚì Çáíãíä æÇáÊÇäì íæÌÚäì
ÌÇáæáì ÊÇÎÏì ÇÈä Úãß
ÌáÊ áÇ æÇááÉ
ÌÇáæáì ÊÇÎÏì ÇÈä ÎÇáß
ÌáÊ ÍÏ ÇááÉ
ÌÇáæáì ÊÇÎÏì ÇáÛÑíÈ ÍÝÖÉ ÈÇÓã ÇááÉ

ÏÑÌ ÇáÍãÇã Ú Çáßæã
æáÇ ÝíÔ ÌæÇÒ Çáíæã
ßáæ ÈÚÖßã íÇÈäÇÊ
ÏÑÌ ÇáÍãÇã Ú ÇáÌäÇ
æáÇ ÝíÔ ÌæÇÒ ÇáÓäÉ
ßáæ ÈÚÖßã íÇ ÈäÇÊ
ÈáÍß ÓæÓ íÇ ÚÈÏÉ
ÈíÚÉ æÇÊÌæÒ íÇÚÈÏÉ
íÇ ÇÓØì ÓíÏ ÓæÌ Úáì Øæá ÔÇÑÚäÇ ÏíÌ ãÇÝíåæÔ äæÑ

ÌæÒ ÇáÍãÇã íÇ ÇãÉ
ÌæÒ ÇáÍãÇã íæÉ
ÌæÒ ÇáÍãÇã ÈÚÔÑÉ
ãíä íÔÊÑíÉ íæÉ íæÉ

ÚÑæÓÊäÇ ãäíä ãäíä ã ÇáÍÇÑÉ ÇáÝáÇäíÉ
ÍÇØÉ ÇáÌáÉ Úáì ÇáÔÈÇß æÛØÇåÇ æÑÏÇÊ æÑÏÇÊ
æÚÑíÓåÇ ãÚ ÇáÈÔæÇÊ ãÇ íÌíÔ ÇáÇ ÇáÓÇÚÉ ÇÊäíä
ÍÇØÉ ÇáÌáÉ Úáì ÇáÓÑíÑ æÛØÇåÇ ãäÇÏíá ãäÇÏíá
æÚÑíÓåÇ ãÚ ÇáãÏíÑ
ãÇ íÌíÔ ÇáÇ ÇáÓÇÚÉ ÇÊäíä

íÇ ÚÑæÓÉ ÈíÖÊì ÇáÔÇÔ
íÇÚÑæÓÉ ÌæÒß ÍÔÇÔ
ÔÚÑß ÍáÊíÉ íÇÚÑæÓÉ áÇÒã ÊáãíÉ íÇÚÑæÓÉ
æÇÈæ ÇáÚÑæÓÉ ßÇä åäÇ ãä ÓÇÚÉ
æãåÇÉ ÏæÇíÉ ãä ÇáÏæÇ ÇááãÇÚÉ
æÇÈæ ÇáÚÑæÓÉ ßÇä åäÇ ÇáÚÕÑíÉ
æãÚÇÉ ÏæÇíÉ ãä ÇáÏæÇ ÇáãÕÑíÉ
íÇã ÇáÚÑæÓÉ ßÊÑ ÇááÉ ÎíÑß
ÎÏäÇ ÇáÚÑæÓÉ æÌáÚäÇ Úíäß
æÇÈæ ÇáÚÑæÓÉ Çä ßÇä ÌÚÇä íÊÚÔì
ÈäÊß ÇÕíáÉ äæÑÊ ÇáÝÑÔÉ
æÇÈæ ÇáÚÑæÓÉ ÇäßÇä ÌÚÇä íÇÌì íÇßá
ÈäÊß ÇÕíáÉ äæÑÊ ÇáÍÇÕá

íÇãÉ æíÇ áãÉ æíÇ áãíÉ
ÈíÊäì ÕÇÍíÉ æÇáÏãæÚ Ýì ÚíäíÉ
Úáì ÇíÉ ÈÊÖÑÈäì æÇäÇ ÇÓãì åÇäã
æãæáÚÉ ÇáÝæäÊÇÑ Úáì ÇáÓáÇáã
ãä íæã ÌæÇÒì Èíß ãÇ ÔÝÊ åäíÉ
íÇ ÑÇíÍíä ÇáÓæÌ Ìæá áÍãíÉ ãæÓì ÖÑÈ ÓÊ ÇáÈäÇÊ ÑæÍíÉ
íÇ Ïíäì íÇãÉ ÇáÍáíæÉ ÈÑÉ
íÇ Ïíäì Ïíß Ñæãì íÇÍÈíÈì Ïíß Ñæãì
ØáÌäì æåÇÊ áì åÏæãì
æÚæÖì Úáì ÇááÉ
íÇÏíäì Ïíß ÈáÏì íÇ ÍÈíÈì Ïíß ÈáÏì
ØáÌäì æåÇÊ áì æáÏì
æÚæÖì Úáì ÇááÉ

æÇäÇ ãÇáì ÇäÇ áãá íÎÇÕãäì ÓäÉ
ÇáÈÓ áÉ ÈÏáÉ ÈíÖÇ æÇÌáÚ áÉ ÈÏáÉ ÈíÖÇ
ÌáÊáÉ ÑÇíÍÉ ÇáÇæÖÉ
ÌÇááì ãÎÇÕãß ÓäÉ
ÇáÈÓ áÉ ÈÏáÉ ÈãÈì æÇÌáÚáÉ ÈÏáÉ ÈãÈì
æãáÊ áÉ Úáì ÌäÈì
ÌÇááì ãÎÇÕãß ÓäÉ
ÇáÈÓ áÉ ÈÏáÉ ßÇßì æÇÌáÚ áÉ ÈÏáÉ ÈÏáÉ ßÇßì æÎÏÉ Úáì æÑÇßì
ÌÇááì ãÎÇÕãß ÓäÉ

ßíÝ ãÇ ÍÈäÇ
íÇ áíáì æäÍÈÉ ßíÝ ãÇ ÍÈäÇ
åãá ÈäÇÊ ÚãÉ æÌÉ ÚäÏäÇ
ßíÝ ãÕ ÇáÌÕÈ
íÇ áíáì ßíÝ ãÕ ÇáÌÕÈ
åãá ÈäÇÊ ÚãÉ æÌÇäÇ æÎØÈ

ÏÎá ÇáÍÑÇãì æÇäÇ äÇíãÉ
ÍÓÓ æÏÓÓ æÇäÇ äÇíãÉ
æÓÑÌ áÈÇÓì æÇäÇ äÇíãÉ
ãä ÊÍÊ ÑÇÓì æÇäÇ äÇíãÉ
íÇ ÌãíÕ ÇáÓåÑÇíÉ íÇ ÈÊÇÚ Çáäæã
ÍØ ÇíÏÉ Úáì ÏÑÇÚì áã ÌÇäì Çáäæã
ÍØ ÇíÏÉ Úáì ßÊÝì áã ÌÇäì Çáäæã
ÍØ ãæÓì Úáì ÚíÓì æáØÔäì Çáäæã

ßÇÈÓ ÚáíÇ Çáäæã
Ìæãì íÇ ÍãÇÊì ÑæÍì
Ìæã Èá ÇáÚíÔ æáÉ íÇ Úáì
Ìæã Èá ÇáÚíÔ Ýì ÇáÌÑæÇäÉ
æÇäÇ ÌÇÊäì Çãß ÒÚáÇäÉ
Ìæã æØì ÇááäÖÉ 
Èááíá Èááíá ÈÔæíÔ ÈÔæíÔ
æáÉ íÇ Úáì
æáÉ íÇ Úáì

ÇæÚì ÊÌæá ááäÏá íÇ Úã
æáæ ßÇä Úáì ÇáÓÑÌ ÑÇßÈ
æáÇ ÍÏ ÎÇáì ãä Çáåã ÍÊì ÌáæÚ ÇáãÑÇßÈHany Samir Swailam


íæã ÇáåÏÏ ãÇÝíåÔ ÈäÇíÉ*
íæã áß æíæã Úáíß*
íæã Ýì ÇáÚÇÝíÉ ßÊíÑ*
íæã ÚÓá æíæã ÈÕá*
íãæÊ ÇáãÚáã æáÇ íÊÚáã*
íãæÊ ÇáÒãÇÑ æÕÈÇÚÉ íáÚÈ*
íãÔì Úáì ÇáÍíØÉ æíÞæá íÇÑÈ Óáã*
íßÈæÇ ÇáÞåæÉ ãä ÚãÇåã æíÞæáæÇ ÎíÑ ãä ÇááÉ ÌÇåã*
íÞÊá ÇáÞÊíá æíãÔì Ýì ÌäÇÒÊÉ*
íÝÍÊæåÇ ÇáÝíÑÇä íÞÚæÇ ÝíåÇÇáÊíÑÇä*
íÝÊì Úáì ÇáÇÈÑÉ æíÈáÚ ÇáãÏÑÉ*
íÝÊÍ ÚíäÉ ááÏÈÇä æíÞæá ÏÇ ÞÖÇ ÇáÑÍãä*
íÛæÑ ÇáÔåÏ ãä æÔ ÇáÞÑÏ*
íÛæÑ ÇáÍÈÓ æáæ Ýì ÈÓÊÇä*
íÚãáæåÇ ÇáÕÛÇÑ æíÞÚæÇ ÝíåÇ ÇáßÈÇÑ*
íÚãá ÇáÍÈÉ ÞÈÉ*
íÚÑÌ Ýì ÍÇÑÉ ÇáÚÑÌ*
íÖÑÈ Ýì ÒÝÉ æíÕÇáÍ Ýì ÚØÝÉ*
íÕæã íÕæã æíÝØÑ Úáì ÈÕáÉ*
íÏì ÇáÍáÞ ááì ÈáÇ æÏÇä*
íÎáÞ ãä ÖåÑ ÇáÚÇáã ÌÇåá*
íÎáÞ ãä ÇáÔÈÉ ÇÑÈÚíä*
íÎÇÝ ãä ÇáÎäÝÓÉ æíáÚÈ ÈÇáÊÚÈÇä*
íÍÓÏæÇ ÇáÚÑíÇä Úáì ÔÑÇíÉ ÇáÕÇÈæä*
íÌÑÍ æíÏÇæì*
íÈíÚ ÇáãíÉ Ýì ÍÇÑÉ ÇáÓÞÇííä*
íÈÞì ãÇáì æáÇ íåäÇáì*
íÇ æÏä Øäì ßá ÓÇÚÉ ÎÈÑ*
íÇ æÍÔÉ ßæäì äÛÔÉ*
æÇÎÏ ÇáÞÑÏ Úáì ßÊÑ ãÇáÉ ÇáãÇá íÝäì æÇáÞÑÏ íÝÖá Úáì ÍÇáÉ*
íÇãÇ ÌÇÈ ÇáÛÑÇÈ áÇãÉ*
íÇãÇ Ýì ÇáÌÑÇÈ íÇ ÍÇæì*Çááåã ÇäÇ äÓÃáß Çä ÊÌÚáäÇ ãä ÇáÐíä áÇÎæÝ Úáíåã æáÇ åã íÍÒäæä æÇä ÊÞÖì áäÇ ÌãíÚ ÇáÍÇÌÇÊ æÇä ÊØåÑäÇ ãä ÌãíÚ ÇáÓíÆÇÊ
Âãíä

ÞÇá ÇáÇãÇã Úáì ßÑã ÇááÉ æÌÉ
ÇÓÊÛä Úãä ÔÆÊ Êßä äÙíÑÉ æÇÍÊÌ Çáì ãä ÔÆÊ
Êßä ÇÓíÑÉ æÇÍÓä Çáì ãä ÔÆÊ Êßä ÇãíÑÉ


ÞÇá ÇáÇãÇã ÇáÔÇÝÚì
ÇáãÓáã ÇáßíÓ ãä ÎÇÝ ÇááÉ ÝÎÇÝÉ ßá ÔìÁ
æÚÑÝ ÇááÉ ÝÚÑÝ ßá ÔìÁ
áÇ íÑÌæ ÇáÇ ÑÈÉ æáÇ íÎÇÝ ÇáÇ ÐäÈÉ
ÇÌãá ãÇÝì ÇáÍíÇÉ
ÇÌãá ãÇÝì ÇáÍíÇÉ åæ ÇáãÌåæá
æÇÌãá ãÇÝì ÇáãÌåæá ãÍÇæáÉ ãÚÑÝÊÉ
æÇÌãá ãä ãÍÇæáÉ ãÚÑÝÊÉ ÇáÚÌÒ Úä ãÚÑÝÊÉ
æÇÌãá ãä ÇáÚÌÒ Úä ãÚÑÝÊÉ ÇáÇíãÇä ÈÇáÞæÉ ÇáÚÙãì ÇáãÓíØÑÉ Úáì Çáßæä ÇáãÓíÑÉ áÉ
æÇÌãá ãä ÇáÇíãÇä ÈåÇ ÇáÎÖæÚ áåÇ æÇáÇØãÆäÇä ÇáíåÇ æåÐÇ åæ ÇáÑÖÇ ÇÌãá ãÇÝì ÇáÍíÇÉ


Posted by hi5/hanysamir at 12:15 PM EST
Post Comment | Permalink | Share This Post

Newer | Latest | Older