Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 Discover the Difference: Northern Light Search

[Flag Campaign icon]

I. ÚVOD

Posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků má v České republice dlouholetou tradici trvající nepřetržitě od roku 1966, kdy podle § 4 odst. 2 písm. c zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, stavební výrobky musely být schvalovány orgány hygienické služby.

Expertizy o zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků vypracované v Institutu hygieny a epidemiologie (IHE) a poté ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) se staly odborným podkladem pro rozhodnutí hlavního hygienika ČSR, posléze ČR. Bylo tak získáno velké množství informací a zkušeností v této problematice v rozsahu, o kterém se lze domnívat, že je nesrovnatelný s jakýmikoliv jinými pracovišti v ČR.

Tyto informace a zkušenosti umožnily vypracovat metodiky a postupy posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků s využitím současných nejnovějších vědeckých poznatků, informací uložených v databázích a v souladu s právními předpisy ČR a Směrnicí Rady č. 89/106/EHS z 21.12.1988 o sbližování zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států, týkajících se stavebních výrobků (Směrnice o stavebních výrobcích), ve znění Směrnice Rady č. 93/68/EHS z 22.07.1993 (změny a doplňky několika Směrnic týkající se označení CE).

Příkladem metodik, vypracovaných v SZÚ pro hodnocení zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků podle účelu jejich použití, jsou např. metody posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků z hlediska jejich vlivu na vnitřní ovzduší staveb (indoor), metody vyluhování toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií, metody posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, především na vodu a půdu, ve kterých jsou využity současné poznatky ekotoxikologie a toxikologie.

Z využívaných databází lze uvést např. databázi "Materiály" obsahující údaje a informace o stavebních výrobcích vztahující se k jejich zdravotní nezávadnosti. Vlastníkem této databáze je KHS Hradec Králové, smluvním uživatelem je Státní zdravotní ústav.

Přehled databází využívaných k hodnocení stavebních výrobků, které mají charakter chemických látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi, posuzovaných z hlediska ochrany zdraví při práci s nimi, je uveden jako součást samostatné Přílohy č.1.

Posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků je v souladu se základním požadavkem Směrnice Rady č. 89/106/EHS uvedeným v článku 3 „Hygiena, zdraví a životní prostředí“. Přístup SZÚ k této problematice je na vysoké úrovni srovnatelné s úrovní států Evropského hospodářského prostoru.

Posuzování a hodnocení vymezených skupin stavebních výrobků zatříděných dle NV č. 178/1997 Sb. a NV č. 81/ 1999 Sb. provádějí z hlediska zdravotní nezávadnosti, vlivu na životní prostředí a z hlediska ochrany zdraví při práci tato odborná pracoviště Státního zdravotního ústavu:

1. Centrum zdraví a životních podmínek

a) Národní referenční centrum pro faktory vnitřního prostředí

b) Národní referenční centrum pro plasty a předměty běžného užívání

2. Centrum hygieny životního prostředí

a) Odborná skupina pro hygienu půdy a odpadů Národní referenční laboratoř pro hygienu půdy a odpadů b) Odborná skupina hygieny vody

Národní referenční centrum pro pitnou vodu

3. Centrum hygieny práce a nemocí z povolání

a) Odborná skupina pro hygienu práce

Nabytím účinnosti zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, došlo ke změně § 4 odst. 2 písm. c zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v § 21 zákona č. 110/1997 Sb.. V důsledku této změny orgány hygienické služby neschvalují stavební výrobky kromě výrobků určených pro přímý styk s pitnou vodou, pro přímý styk s poživatinami a výrobků určených pro děti ve věku do tří let.

V návaznosti na uvedené právní úpravy Státní zdravotní ústav od roku 1997 posuzuje vymezené stavební výrobky v rámci shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a s Nařízením vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.

Příloha č. 1 k Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. uvádí v článku 3 „Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí“ základní požadavky na posuzování stavebních výrobků z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti. Vyplývá z ní, že stavební výrobky musí mít takové vlastnosti, aby stavby, pokud byly řádně projektovány, postaveny a udržovány, splňovaly takové požadavky, aby neohrožovaly hygienu nebo zdraví jejich uživatelů nebo sousedů v důsledku:

a) vypouštění toxických plynů

b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší

c) emise nebezpečného záření

d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy

e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů

f) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby

ad c) Pro posuzování stavebních výrobků z hlediska emise nebezpečného záření je věcně příslušný Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

V Příloze č. 1 uvedených Nařízení vlády však nejsou stanoveny požadavky na ochranu zdraví při práci se stavebními výrobky, které mají charakter chemických látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi. Uplatnění těchto požadavků vyplývá jedině ze zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, kde § 1 je upraven způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, a jsou upravena práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh výrobky, které by mohly ohrozit oprávněný zájem. Ochrana zdraví při práci s výrobky, které mají charakter chemických látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi, je oprávněným zájmem ve smyslu § 1 zákona č. 22/1997 Sb., a je tedy třeba, aby při posuzování shody byly zahrnuty také tyto následující údaje v souladu se zákonem č. 157/1998 Sb. a s předpisy jej provádějícími:

a) zda výrobek obsahuje chemické látky a přípravky vykazující nebezpečné vlastnosti

b) zda výrobek je správně klasifikován, registrován, evidován, označen, oznámen a zda má správně vypracovaný bezpečnostní list

c) zda je s výrobkem bezpečně nakládáno

II. Předmět hodnocení

Předmětem posuzování shody jsou stavební výrobky dle „Seznamu výrobků s vyznačením postupů posuzování shody“ uvedeného v Příloze č. 2 k Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.

Z hlediska zdravotní nezávadnosti, vlivu na životní prostředí a z hlediska ochrany zdraví při práci se provádí hodnocení vybraných skupin výrobků vymezených z výše uvedeného „Seznamu výrobků“. Vychází se přitom z účelu a rozsahu použití stavebních výrobků ve stavbách a z obecného vymezení jejich posuzovaných vlastností. U netradičních výrobků se zabudovaným odpadem navíc z informací o původu odpadu, jeho složení a technologii vzniku, technologii zapracování odpadu do stavebních výrobků a účelu použití ve stavbě, v některých případech i o specifikaci umístění výrobku.

Z hlediska účelu použití stavebních výrobků ve stavbách je účelné výrobky rozčlenit následujícím způsobem na :

- Stavební výrobky používané výhradně v exteriérech staveb

- Stavební výrobky používané výhradně v interiérech staveb

- Stavební výrobky používané pro oba účely (posuzují se jako výrobky určené do interiérů)

- Stavební výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou

- Stavební výrobky přicházející do přímého styku s poživatinami

- Stavební výrobky určené k zabudování do stavby způsobem, při kterém mohou uvolňovat nebezpečné a nežádoucí látky do životního prostředí (voda, půda)

- Netradiční stavební výrobky, ve kterých jsou přírodní materiály nahrazeny odpady nebo jsou vyrobeny z odpadů

- Stavební výrobky používané ve zdravotnických zařízeních (s požadavkem na odolnost vůči dezinfekčním prostředkům) Návrh metodického postupu pro posuzování stavebních výrobků z hlediska ochrany zdraví při práci (OZP) je zpracován samostatně v Příloze č. 1 jako „Návrh na doplnění hodnocení některých skupin výrobků o kritérium zohledňující ochranu zdraví při práci, a to v souladu s platnou legislativou, danou zákonem č. 157/1998 Sb. a předpisy jej provádějícími".

III. Cíl hodnocení

Stavební výrobky musí splňovat vlastnosti uvedené v technické specifikaci, popřípadě v technických předpisech, dle § 5 a §7 NV č. 178/1997 Sb.ve znění NV č. 81/1999 Sb., které jsou shodné se základními požadavky na stavby podle toho, jakou funkci ve stavbě plní.

Cílem hodnocení stavebních výrobků je prověřit, zda posuzované stavební výrobky jsou zdravotně nezávadné ve vztahu k uživateli stavby a ve vztahu k ochraně životního prostředí.

IV. Podklad pro autorizovanou osobu (AO) při posuzování stavebních výrobků

Podkladem pro autorizovanou osobu při posuzování stavebních výrobků jsou tabulky, které jsou vypracované pro vymezené výrobkové skupiny zatříděné dle Nařízení vlády č. 81/1999 Sb. z hlediska požadavků hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí ve stavbě a ochrany zdraví při práci.

Tyto tabulky jsou zpracovány podle osnovy technického návodu (TN) vypracované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Osnova, která předkládá autorizované osobě komplexní informaci o postupu a hodnocení stavebních výrobků z hlediska požadavků „hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí ve stavbě a ochrany zdraví při práci“ v rámci shody, má následující body:

1) Výrobková skupina

2) Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě

3) Základní požadavky dle článku 3 Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č.178/1997 Sb.

- klasifikace významnosti

- obecné vymezení posuzovaných vlastností

4) Přehled technických předpisů vztahujících se k základním požadavkům na výrobek a specifikace požadavku

5) Popis vzorku

6) Požadavky na technickou dokumentaci

7) Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posuzování, zkušební postup, předmět zkoušky, počet vzorků

8) Požadavky na posuzování systému jakosti

9) Způsob posuzování shody a návazné termíny

Vypracované tabulky, uvedené v Příloze č. 2, představují komplexní návrh metodického postupu zahrnující metodiku posuzování stavebních výrobků z hlediska požadavků hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí ve stavbě a ochrany zdraví při práci.

V. Postup při hodnocení

Postup při hodnocení stavebních výrobků je určen především účelem a rozsahem použití stavebních výrobků a jejich chemickým složením. Výsledkem je obecné vymezení posuzovaných vlastností stavebních výrobků, které deklarují jejich zdravotní nezávadnost.

Obecné vymezení posuzovaných vlastností dle základního požadavku článku 3 Přílohy č. 1:

3a, b

A. Emise formaldehydu (HCHO)

B. Emise těkavých organických látek (VOCs)

C. Uvolňování nebezpečných částic a respirabilních vláken do ovzduší

3d

D. Výluhy toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií

E. Ekotoxicita stavebních výrobků ve vztahu k životnímu prostředí (voda, půda)

F. Nebezpečné vlastnosti stavebních výrobků, které mají charakter chemické látky nebo přípravku ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb.

3e

G. Nebezpečné vlastnosti odpadů

3f

H. Výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby

ad C) Stavební výrobky uvolňující respirabilní vlákna (minerální, skelná, keramická, atd.) musí být zabezpečeny vhodnou trvanlivou úpravou tak, aby nemohlo docházet po jejich zabudování do stavby a jejich běžným užíváním k jejich samovolnému uvolňování do vnitřního a vnějšího prostředí staveb. Použití azbestu ve stavebních výrobcích je upraveno zákonem č.157/1998 Sb. a předpisy jej provádějícími.

ad F) Způsob posuzování nebezpečných vlastností stavebních výrobků je řešen v Příloze č.1.

ad H) Výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby musí být posuzován v širších souvislostech daných volbou stavebních materiálů, situováním stavby a jejím užíváním.

K posouzení této problematiky lze využít:

ČSN 73 0540 : 1994 Kondenzace vodních par v konstrukci a na jejím povrchu

ČSN 73 0610 Hydroizolace staveb. Sanace vlhkého zdiva. Základní ustanovení

ČSN 72 4310 Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním

Způsob posuzování sledovaných vlastností

a) Emise formaldehydu (HCHO)

- Stanovení formaldehydu ve vzorcích stavebních výrobků

Metodika SZÚ, 1990

- ČSN 49 0030 Dřevařské výrobky. Stanovení emise formaldehydu. Komorová metoda

b) Emise těkavých organických látek (VOCs)

- Stanovení par organických látek unikajících ze vzorků stavebních výrobků absorpcí na aktivní uhlí a další sorbenty s následnou plynovou chromatografií

Metodika SZÚ, 1990

c) Výluhové zkoušky toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií pro analýzu pitných vod a jejich zdrojů

Metodická příručka pro analýzu pitných vod a jejich zdrojů. Příloha č. 4 „Výluhové testy pro hodnocení materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou“

Vydalo MZ ČR a MŽP ČR, Praha 1992

d) Výluhové zkoušky toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií (pro stavební výrobky určené k přímému styku s poživatinami)

Modifikovaná metodika SZÚ, Praha 1990

e) Výluhové zkoušky toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií (voda, půda) Modifikovaná metodika výluhových testů a toxicity stavebních výrobků a netradičních stavebních výrobků se zabudovanými odpady

Modifikovaná metodika SZÚ, Praha 1999 (v tisku)

f) Toxicita chemických látek a přípravků používaných ve stavbě

Posouzení, zda v konkrétním výrobku nejsou obsaženy tzv. „nové“ látky, které musí být registrovány před uvedením výrobku na trh dle platných předpisů.

VI. Způsob hodnocení stavebních výrobků

Způsob hodnocení stavebních výrobků je dán účelem a rozsahem jejich použití

a) Stavební výrobky, sledované z hlediska emisí HCHO a VOCs, které jsou deklarovány použitím výhradně v exteriérech, jsou posuzovány pouze na základě dokumentace

b) Stavební výrobky, sledované z hlediska emisí HCHO a VOCs, které jsou deklarovány použitím v interiérech, jsou hodnoceny kromě dokumentace na základě testů, kterým je podroben výrobek, případně reprezentant skupiny výrobků stejného chemického složení a účelu použití

c) Stavební výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou jsou hodnoceny na základě dokumentace a testů „Výluhy toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií“

d) Stavební výrobky přicházející do přímého styku s poživatinami jsou hodnoceny na základě dokumentace a testů „Výluhy toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií“

e) Stavební výrobky s možností uvolňování nebezpečných a nežádoucích látek do životního prostředí (voda, půda) jsou hodnoceny na základě dokumentace a testů „Výluhy toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií“

f) Netradiční stavební výrobky se zabudovaným odpadem s možností uvolňování nebezpečných a nežádoucích látek do životního prostředí (voda, půda, ovzduší) jsou hodnoceny na základě dokumentace. Další hodnocení vychází ze způsobu využití výrobku. Hodnocení se provádí buď na základě testů „Výluhy toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií“ a „Ekotoxicity výrobků", nebo při uvolňování emisí do exteriérů a interiérů dle bodů a, b.

Rozsah sledovaných vlastností se vždy stanoví konkrétně na základě složení odpadu a následně výrobku, technologie zabudování výrobku do stavby a účelu a místa jeho užití.

VII. Posuzování sledovaných vlastností

Obecně vymezené vlastnosti stavebních výrobků zjištěné výše uvedenými metodikami jsou porovnávány s doporučenými limity, které jsou předmětem:

a) Hodnocení emise formaldehydu

- Směrnice č. 58 o zásadních hygienických požadavcích, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho znečištění, Hygienické předpisy sv.51/1981 sb.

- Rozhodnutí hlavního hygienika ČR pod č.j. HEM - 3214 - 26.6. 1997/25986 k ČSN EN 312 - 1 Třískové desky - Požadavky - Část1: Všeobecné požadavky na všechny typy desek

- Příloha č. 6/1986 k AHEM

b) Hodnocení emise těkavých organických látek

- Směrnice č. 58 o zásadních hygienických požadavcích, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho znečištění, Hygienické předpisy sv.51/1981 sb.

- Příloha č. 6/1986 k AHEM

- Příloha č. 2/1991 k AHEM

c) Hodnocení vyluhování toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií

Pro hodnocení stavebních výrobků pro přímý styk s pitnou vodou se vychází z podmínky, že koncentrace sledovaného ukazatele ve výluhu testovaného materiálu nesmí přesáhnout 1/10 příslušné limitní koncentrace podle ČSN 75 7111 Pitná voda, eventuálně jiných vhodných předpisů, pokud sledovaný ukazatel není obsažen v ČSN 75 7111. Takovými předpisy jsou např. WHO - Guidelines for drinking water quality (1993), U.S. EPA Federal drinking water regulation - nebo jiné standardy. Volbu případného limitu pro ukazatel nezařazený do ČSN metodicky jednotně vyhlašuje Státní zdravotní ústav.

d) Hodnocení vyluhování toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií Pro hodnocení stavebních výrobků přicházejících do přímého styku s poživatinami se vychází:

- z Výnosu MZSV ČR č. 73/1990 sb. Hygienické předpisy sv. 65, kterým se mění a doplňují Směrnice č. 49 o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, Hygienické předpisy sv. 42/1978 sb., případně z předpisů jiných států (USA, SRN)

- ze Směrnic č. 62 o hygienických požadavcích na pryže a předměty z pryží přicházející do styku s poživatinami a lidským organismem, Hygienické předpisy sv. 54/1982 sb.

- ze Směrnic č. 40 o hygienických požadavcích na stacionární stroje a technická zařízení, Hygienické předpisy sv. 36/1976 sb.

e) Hodnocení vyluhování toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií při riziku uvolnění škodlivin ze stavebních výrobků do životního prostředí (voda, půda)

V ČR tato problematika není jednoznačně právně vyřešena, užívané postupy hodnocení jsou následující:

- Posuzování stavebních výrobků pro použití ve stavbě, jehož výsledkem je zákaz jejich používání, jestliže množství vyluhovaných toxických a nežádoucích chemických látek a výsledky testů ekotoxicity nevyhovují pro účel a místo použití výrobků

- Posuzování stavebních výrobků pro použití ve stavbě, jehož výsledkem je schválení pouze pro jediný účel použití (lokalita), a to na základě posouzení geologických a hydrogeologických poměrů a dalšího zabezpečení stavby

- Posuzování stavebních výrobků pro použití ve stavbě pro určité účely, jehož výsledkem je omezení jejich používaní (v ochranných pásmech vodních zdrojů určených k zásobování pitnou a užitkovou vodou) a technologie jejich zabudování do stavby

- Posuzování stavebních výrobků pro použití ve stavbě bez omezení jejich používání

f) Hodnocení vyluhování toxických a nežádoucích chemických látek do kontaktních médií z netradičních stavebních výrobků se zabudovaným odpadem při riziku uvolnění škodlivin do životního prostředí (voda, půda, ovzduší)

V ČR tato problematika pro hodnocení vody, půdy a ovzduší není jednoznačně právně vyřešena, užívané postupy hodnocení jsou následující:

- Posuzování stavebních výrobků pro použití ve stavbě, jehož výsledkem je zákaz jejich používání, jestliže množství vyluhovaných toxických a nežádoucích chemických látek a výsledky testů ekotoxicity nevyhovují pro účel a místo použití výrobků

- Posuzování stavebních výrobků pro použití ve stavbě, jehož výsledkem je schválení pouze pro jediný účel použití (lokalita), a to na základě posouzení geologických a hydrogeologických poměrů a dalšího zabezpečení stavby

- Posuzování stavebních výrobků pro použití ve stavbě pro určité účely, jehož výsledkem je omezení jejich používaní (v ochranných pásmech vodních zdrojů určených k zásobování pitnou a užitkovou vodou) a technologie jejich zabudování do stavby

- Posuzování stavebních výrobků pro použití ve stavbě bez omezení jejich používání

- Hodnocení emisí chemických látek do ovzduší viz body a, b

g) Hodnocení stavebních výrobků majících charakter chemických látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi je uvedeno v samostatné Příloze č. 1.

VIII. Předmět zkoušky

Předmětem zkoušek testovaných stavebních výrobků jsou vzorky připravené dle předpokládaného účelu použití a způsobu posuzování sledovaných vlastností:

1) Z hlediska emise HCHO a VOCs

Vzorky jsou připraveny zadavatelem předepsaným technologickým postupem uvedeným v dokumentaci

a) u hotových výrobků (DTD, sádrokartonové desky, atd.) jsou to:

- vzorky o velikosti 40 x 40 cm, tloušťce odpovídající skutečnému prototypu vzorku

b) u výrobků, které jsou aplikovány ve stavbě (nátěrové hmoty, tmely, malířské nátěry, atd.), jsou to:

- vzorky aplikované na lícové straně inertní podložky o velikosti 40 x 40 cm (sklo, eternit, plech), po celé její ploše

Zadavatel expertizy musí:

a) každý vzorek označit samolepkou v rohu na rubové straně s označením

- jména a adresy zadavatele

- obchodního názvu výrobku

- data aplikace výrobku

b) každý vzorek po označení samostatně zabalit do polyetylénové, nejlépe potravinářské fólie

- fólii samolepkou opět označit jménem a adresou zadavatele

2) Z hlediska použití pro přímý styk s pitnou vodou Vzorky jsou připraveny zadavatelem předepsaným technologickým postupem uvedeným v dokumentaci. V případě, že jde o nátěrový systém složený z několika různých vrstev, aplikují se na zkušební vzorek všechny vrstvy jako u reálného použití.

Zadavatel expertizy musí:

a) vzorky řádně označit číslem výrobku, názvem, typem použitého materiálu

b) nátěrovou hmotu podle návodu nanést na destičky o velikosti 10 x 10 cm z inertního materiálu (sklo, nerez. ocel) po celé ploše na obě strany včetně hran

c) Požadavky na vzorky stavebních výrobků (mimo nátěrové hmoty) jsou upřesněny při zadání expertizy. Tam, kde jsou plochy z různých materiálů, označit plochu určenou pro přímý kontakt s pitnou vodou.

3) Z hlediska použití pro přímý styk s poživatinami

Požadavky na vzorky jsou upřesněny při zadání expertizy.

4) Z hlediska použití při riziku uvolnění škodlivin do životního prostředí

Požadavky na reprezentativní vzorek, které závisejí na složení stavebního výrobku, způsobu a účelu jeho použití, jsou upřesněny při zadání expertizy.

5) Z hlediska použití netradičních stavebních výrobků se zabudovaným odpadem při riziku uvolnění škodlivin do životního prostředí

Požadavky na reprezentativní vzorek, které závisejí na složení stavebního výrobku, způsobu a účelu jeho použití, jsou upřesněny při zadání expertizy. Metoda odběru vzorků pro testování možnosti úniku škodlivin do životního prostředí závisí na kvalitě stavebních materiálů (např. sypký, pevný) a na způsobu zapracování stavebních výrobků ve stavbě (doba zrání u stabilizátů, doba vytvrzení izolačních materiálů, apod.).

IX. Počet vzorků

1) Stanovení emise formaldehydu - 3 vzorky

2) Stanovení emise těkavých organických látek - 1 vzorek

3) Stanovení výluhů u stavebních výrobků určených pro přímý styk s pitnou vodou 8 – 10 ks

4) Stavební výrobky určené pro přímý styk s poživatinami

Požadavky na počet vzorků jsou upřesněny při zadání expertizy.

5) Stavební výrobky s rizikem uvolnění škodlivin do životního prostředí

Požadavky na počet vzorků jsou upřesněny při zadání expertizy.

6) Netradiční stavební výrobky se zabudovaným odpadem s rizikem uvolnění škodlivin do životního prostředí

Požadavky na počet vzorků jsou upřesněny při zadání expertizy.

X. Požadavky na dokumentaci předkládanou zadavatelem

Přehled

1) Deklarace účelu použití stavebních výrobků

2) Technické listy v češtině

3) U tuzemských stavebních výrobků ČSN, PN, apod.

4) Chemické složení stavebních výrobků (i kvantitativní), popř. použitých surovin.

Týká se stavebních výrobků, které mají charakter chemické látky nebo přípravku ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb.

5) Bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek a přípravků ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. a jeho prováděcích předpisů

6) Bezpečnostní listy dle 93/112/EU u importovaných stavebních výrobků (Sicherheitsdatenblatt, Safety Data Sheet)

7) U výrobků posuzovaných z hlediska článku 3d, e

Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č.178/1997 Sb. musí být uvedeny v dokumentaci následující údaje:

a) Dokumentace pro posuzování stavebních výrobků uvolňujících škodliviny do životního prostředí (voda, půda) musí splňovat požadavky dané Nařízením vlády č. 25/1999 Sb., Část 5.1, ve kterém jsou určena kritéria jejich hodnocení na základě jejich vlivu na životní prostředí.

b) Dokumentace pro posuzování netradičních stavebních výrobků se zabudovaným odpadem musí zároveň s deklarací účelu použití výrobků ve stavbě v některých případech obsahovat i popis specifického místa použití, např. u recyklátů, stabilizátů a zásypových materiálů vyrobených z odpadů, a také technologii jejich vzniku a technologii jejich zabudování do stavby.

c) Dokumentace pro posuzování netradičních stavebních výrobků určených jako náhrada přírodních materiálů, např. pro jejich využití k zásypům, musí obsahovat popis technologie vzniku odpadů.

d) U stavebních výrobků, které mají charakter chemické látky nebo přípravku ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb., musí být prokázána v dokumentaci jejich bezpečnost pro životní prostředí.

Specifikované požadavky na dokumentaci pro vymezené skupiny stavebních výrobků jsou uvedeny v bodě č. 6 tabulek „Návrh podkladu pro AO při posuzování výrobků z hlediska požadavků hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí ve stavbě a ochrany zdraví při práci“. Vypracované tabulky pro vymezené skupiny stavebních výrobků, zatříděné dle NV č. 81/1999 Sb., jsou uvedeny v Příloze č. 2.


XI. Legislativní a odborné podklady pro hodnocení stavebních výrobků z hlediska zdravotní nezávadnosti platné k 20.11.1999

a) Legislativní podklady

- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

- Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech

- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

- Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.

- Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 40 o hygienických požadavcích na stacionární stroje a technická zařízení, Hygienické předpisy sv. 36/1976 sb.

- Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 58 o zásadních hygienických požadavcích, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho znečištění, Hygienické předpisy sv. 51/1981 sb.

- Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 62 o hygienických požadavcích na pryže a předměty z pryží přicházející do styku s poživatinami a lidským organismem, Hygienické předpisy sv.54/1982 sb.

- Výnos MZSV ČR - hlavního hygienika ČR č. 73/1990 sb. Hygienické předpisy sv. 65, kterým se mění a doplňují Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 49 o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, Hygienické předpisy sv.42/1978 sb.

- Rozhodnutí hlavního hygienika ČR pod č.j. HEM - 3214 - 26.6.1997/ 25986 k ČSN EN 312 - 1 Třískové desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky na všechny typy desek

- ČSN 49 0030 Dřevařské výrobky. Stanovení emise formaldehydu. Komorová metoda

- ČSN EN 120 Dřevní materiály-Zjišťování obsahu formaldehydu- Extrakční postup zvaný perforátorová metoda (49 2657)

- ČSN 80 0290 Stanovení obsahu formaldehydu

- ČSN EN 300 Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky (49 2615)

- ČSN EN 312-1 Třískové desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky na všechny typy desek

- ČSN EN 622-1 Vláknité desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky (49 2612)

- ČSN 49 2628 Laminované desky na bázi dřeva. Požadavky

- ČSN EN 1084 Překližované desky - Třídy úniku formaldehydu (49 2407)

- ČSN ENV 717 - 1 Desky na bázi dřeva-Stanovení úniku formaldehydu-Část 1: Únik formaldehydu komorovou metodou (49 0163)

- ČSN EN 717 - 2 Desky ze dřeva-Stanovení úniku formaldehydu-Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163)

- ČSN EN 717 - 3 Desky ze dřeva-Stanovení úniku formaldehydu- Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou

- ČSN EN 12149 Tapety v rolích. Stanovení migrace těžkých kovů a některých dalších prvků, monomeru vinylchloridu a uvolnitelného formaldehydu

- ČSN EN 1541 Papír a lepenky určené pro styk s poživatinami. Stanovení formaldehydu ve vodném výluhu

- ČSN EN ISO 14184 - 1 Textilie- Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)

- ČSN 73 0540 : 1994 Kondenzace vodních par v konstrukci a na jejím povrchu

- ČSN 73 0610 Hydroizolace staveb. Sanace vlhkého zdiva. Základní ustanovení

- ČSN 72 4310 Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním

- ČSN 75 7111 Pitná voda

- Příloha č. 6/1986 k AHEM

Realizační výstup RV 02 úkolu P 17-335-457 „Hygienické aspekty životního prostředí“, IHE, Praha 1985

- Příloha č. 2/1991 k AHEM

Doplněk k Příloze č. 6/1986 k AHEM, SZÚ, Praha 1991

b) Odborné podklady

- Stanovení formaldehydu ve vzorcích stavebních výrobků Metodika SZÚ, 1990

- Stanovení par organických látek unikajících ze vzorků stavebních výrobků absorpcí na aktivní uhlí a další sorbenty s následnou plynovou chromatografií Metodika SZÚ, 1990

- Metodická příručka pro analýzu pitných vod a jejich zdrojů. Příloha č. 4 „Výluhové testy pro hodnocení materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou“ Vydalo MZ ČR a MŽP ČR, Praha 1992

- Modifikovaná metodika výluhových testů a toxicity stavebních výrobků a netradičních stavebních výrobků se zabudovanými odpady Modifikovaná metodika SZÚ, Praha 1999 (v tisku)

XII. ZÁVĚR

Předkládáme Komplexní návrh postupu zahrnující metodiku pro posuzování stavebních výrobků podle § 5 a § 7 Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb., (II. etapa úkolu č. 204/08/98). Je vypracován v souladu s předpisy a odbornými podklady odpovídajícími současným vědeckým a technickým poznatkům. 

Matrix | Vyhledávání | Něco o mně | Obchod | Home | Odkazy | Služby | Zákaznici | Zprávy
                                                                                                                                                                                                       

Website Designed by CityBreakerMediaGroup & Co. (CBMG & Co.)

Click Here!