Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
การปลูกมะพร้าว


มะพร้าว (Coconut) เป็นพื้นที่สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเป็นกลาง ลักษณะดินร่วนปนทราย มีฝนกระจายสม่ำเสมอตลอดปี ปัจจุบันคนไทยนิยมทานยอดมะพร้าวเป็นอาหารมากขึ้น เนื่องจากยอดมะพร้าวนำมาทำเป็นอาหารมากขึ้น เนื่องจากยอดมะพร้าวนำมาทำเป็นอาหาร ยำ ผัด แกง ฯลฯ โดยเฉพาะต้มยำกุ้งยอดมะพร้าวเป็นเมนูยอดนิยม ซึ่งยอดมะพร้าวเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ปลอดสารพิษ และเพิ่มเส้นใยอาหารได้ดี สำหรับราคาขายยอดมะพร้าวในตลาดราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท ซึ่งยอดหนึ่งอาจมีน้ำหนักตั้งแต่ 10-15 กิโลกรัม อายุปลูก 2 ปี แต่ต้องมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและดูแลอย่างดี

ข้อควรคำนึงในการปลูกมะพร้าวระยะชิดเพื่อบริโภคยอด มีดังนี้คือ

1. แหล่งน้ำต้องมีน้ำใช้รดต้นมะพร้าวตลอดปี คือ ต้องให้น้ำมะพร้าวทุก 2 สัปดาห์
2. ต้องมีเงินทุนเพียงพอ เพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี จึงเก็บเกี่ยวได้
3. ต้องปฏิบัติดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดายหญ้าและให้น้ำ ปุ๋ย
4. เมื่อตัดสินใจแล้วว่าเรามีพื้นที่ และปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแล้วก็ดำเนินการติดต่อแหล่งรับซื้อให้เรียบร้อยก่อน


การปลูก

1. เตรียมพื้นที่ โดยไถแปร ไถพรวน ชักร่อง ใช้ระยะ 3x2 เมตร แล้วหว่านเมล็ดพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ฯลฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน และเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ให้กับดินในราคาถูกที่สุด 2. เตรียมผลพันธุ์มะพร้าว ที่จะปลูกโดยใช้พันธุ์มะพร้าวใหญ่ หรือมะพร้าวน้ำหอมก็ได้ แล้วแต่เกษตรกรที่จะสามารถหาพันธุ์ได้ในราคาถูก หรือในสวนของเกษตรมีพันธุ์มะพร้าวอะไร ก็สามารถปลูกได้
2. เตรียมผลพันธุ์มะพร้าว ที่จะปลูกโดยใช้พันธุ์มะพร้าวใหญ่ หรือมะพร้าวน้ำหอมก็ได้ แล้วแต่เกษตรกรที่จะสามารถหาพันธุ์ได้ในราคาถูก หรือในสวนของเกษตรมีพันธุ์มะพร้าวอะไร ก็สามารถปลูกได้

ภาพที่ 1 ก่อนคิดปลูกมะพร้าวเพื่อตัดยอดควรเตรียม ผลพันธุ์ก่อน โดยเฉพาะช่วงที่ผลมะพร้าวราคาถูก ประมาณเดือน เมย.-พค. นำมาปาดหัวแล้วให้น้ำเช้า เย็น ทุกวัน ประมาณ 2 เดือน มะพร้าวจะงอก
ภาพที่ 2 ผลพันธุ์มะพร้าวที่พร้อมที่จะปลูกคือมีใบ 4-6 ใบ
3. ระยะปลูก 3x2 เมตร คือ ปลูกไร่ละ 270 ต้น หรือ ถ้าจะปลูกระยะ 2x2 เมตร ได้ไร่ละ 400 ต้น ซึ่งต้องเตรียมชักร่อง 2x2
ภาพที่ 3 ไถแปร ไถพรวน แล้วชักร่องขนาด 3x2 เมตร
4. การให้น้ำ ต้องให้น้ำมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอทุก 2 สัปดาห์ - 3 สัปดาห์ แล้วแต่สภาพพื้นที่ คือ อย่างให้ดินแห้ง
ภาพที่ 4 ปลูกมะพร้าว ขนาด 3x2 เมตร โดยปลูกข้างร่องน้ำเพื่อกล้ามะพร้าวจะได้น้ำอย่างเต็มที่
5. การให้ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยทุก 2 เดือน โดยใช้สูตร 15-15-15 และปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ขี้วัว ขี้หมู ก็จะทำให้มะพร้าวเติบโตแข็งแรงได้ดีอย่างน้อยปีละครั้ง

ภาพที่ 5 แปลงปลูกมะพร้าว อายุ 6 เดือน

6. การปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าว ก็ย่อมทำได้ ทำให้มีรายได้เสริมในช่วงที่ยังไม่ตัดยอดมะพร้าวและเป็นผลดีต่อมะพร้าวเพราะจะต้องดูแลรักษาให้น้ำและปุ๋ย พืชแซม เช่น ข่า เผือก ฯลฯ ก็จะมีผลดีกับต้นมะพร้าวด้วย

ภาพที่ 6 แปลงปลูกมะพร้าว อายุ 6 เดือน และแซมด้วยข่าและเผือก

7. การเก็บเกี่ยว พอมะพร้าวตั้งสะโพกอายุปลูกประมาณ 1 ปี 8 เดือน - 2 ปี ก็สามารถตัดยอดขายได้ ซึ่งถ้าดูแลรักษาอย่างดี มะพร้าวจะมีน้ำหนัก 10-20 กิโลกรัม/ยอด

ภาพที่ 7 แปลงปลูกมะพร้าวที่มี อายุ 1 ปี


ภาพที่ 8
ต้นมะพร้าวที่จะตัดยอด คือ เริ่มตั้งสะโพกมีอายุ 1 ปี 8 เดือน - 2 ปี

ภาพที่ 9 ยอดมะพร้าวที่พร้อมจะขายส่งตลาดท้องถิ่นหรือส่งตามร้านอาหาร

ภาพที่ 10
เมื่อตัดยอดมะพร้าวขายแล้วประมาณ 2 เดือนลำต้นที่เหลืออยู่จะย่อยสลายไปไม่มีผลต่อดินและสามารถปลูกพืชแซมเสริมต่อไปได้เลย


ผลตอบแทนในการลงทุน

ต้นทุนการผลิตมะพร้าว
 
ปีที่1
ปีที่2
1. ค่าเตรียมแปลงปลูก ไถพรวน ไถ แปร ชักร่อง
600 บาท/ไร่
2. ค่าพันธุ์มะพร้าว 10 บาท x 270 ต้น/ไร่
2,700 บาท
-
3. ปุ๋ยเคมี 270 ต้น x 1/2 กก. x 8 บาท
2,160 บาท
2,160
4. ค่าปุ๋ยอินทรีย์ ไร่ละ 270 ต้น/ 1 กก. x 3 บาท
810.00
810
 
6,270 บาท
2,970 บาท
รายได้ 270 x 10 กก. x 15 บาท = 40,500 บาท
กำไร
31,260 บาท /ไร่ / 2 ปี
เหลือไร่ละ
15,630 บาท/ปี
 
     
back