Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
โครงการต่าง ๆ
  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์
  โครงการส่งเสริมกระบวน
       การคิดของนักเรียน
  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
       ทางการเรียน
 
   

 

โครงการต่าง ๆ


โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน
แผนงาน โครงการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาลงสู่ท้องถิ่น
สอดคล้องกับ มาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุภารัตน์ อาจใจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2546 - 31 มีนาคม 2546

1..หลักการและเหตุผล
การดำเนินการภาระ กิจการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ จะต้องมี วัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ดี มั่นคงแข็งแรง นักเรียนและครูผู้สอนเกิดความมั่นใจ ในกิจกรรมการเรียนกาสอนและเอื้ออำนวยต่อการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์กับ
นักเรียนอย่างสูงสุด และมีความรับผิดชอบ มีการเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาตนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน

2.วัตถุประสงค์
2.1..ด้านผลผลิต (Out Put)
2.1.1. มีการดูและประปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียน
2.1.2. เอื้ออำนวยความสะดวกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1.3. เป็นขวัญและกำลังใจของนักเรียนและผู้ปฏิบัติงาน
2.2..ด้านผลผลิต (Out Comes)
2.2.1. มีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่วางไว้ส่งผล
ให้นักเรียนทุกคน เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์
มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้รัก และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาตนเป็นคนดี คนเก่ง
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2.2.2 . บุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจ มีความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานและกิจกรรม

 

โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน
แผนงาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 4, 18
สนองยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารีรักษ์ ชัยเพ็ชร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2546

1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในการปฏิรูปการศึกษาคือ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ตรง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การทำโครงงาน การทดลอง การใช้บทบาทสมมติ และการปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถคิดอย่างมีเหตุผล มีความคิดอย่างหลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์ (Out puts)
2.1.1 มีส่งเสริมให้คณะครูนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้
2.1.2. มีส่งเสริมให้คณะครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
2.1.3. นักเรียนมีคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานด้านผู้เรียน
2.1.4. มีการรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน

2.2 ด้านผลลัพท์ (Out comes)
มีการดำเนินงาน ที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ทำให้งานบรรลุตามเป้าหมาย และมีแผนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวมที่ปฏิบัติงาน
1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน        
2 ดำเนินงานตามแผน / ให้บรรลุตามเป้าหมาย        
3 รายงาน สรุปผลการดำเนินงาน        

 

4. เงินงบประมาณ

งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาลงสู่ท้องถิ่น
เงินงบประมาณ บาท

5. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้

ผลผลิต (Out puts)
1. คณะครูนำรูปแบบกิจ
กรรมการเรียนรู้ทั้งหลายมาใช้ในการพัฒนา
จัดการเรียนรู้
2. คณะครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการ
3. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามตัวบ่งชี้ใน
มาตรฐาน
4. รายงานผลสรุปผลการ
ดำเนินงาน

- ผู้บริหารนิเทศติดตามผลใน
แต่ละชั้นเรียน

-ผู้บริหารนิเทศติดตามผลใน
แต่ละชั้นเรียน
-ผู้บริหารนิเทศติดตามผลใน
แต่ละชั้นเรียน

-ผู้บริหารประเมิน

-แบบนิเทศภายใน


-แบบนิเทศภายใน

-แบบนิเทศภายใน


- เอกสารรายงาน

 

6. ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….


( นางสุมาลี สายมณี )
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนงาน วิชาการ
สอดคล้องกับ มาตรฐานที่ 5
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ที่ปรึกษาโครงการ คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครูโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
หัวหน้าโครงการ นาประพันธ์ ชัยวงศ์
ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2545 – 2546
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษา
พ.ศ.2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 และแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545 – 2549 ทางโรงเรียนมุ่งพัฒนาปรับปรุงงานด้านวิชาการและกระบวนการเรียนการสอนให้ทุกกลุ่มประสบการณ์มีคุณภาพสูง ใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนและในชุมชน นำเทคโนโลยีภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความรู้ ความสามารถทันต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาในปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์
2.1.. ด้านผลผลิต (Out Puts)
2.1.1.. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์
2.1.2.. มีการนำสื่อเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาพัฒนาการเรียน
2.1.3.. เพิ่มพูนประสบการณ์ทางการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแก่นักเรียน
2.1.4.. เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ( มีคอมพิวเตอร์ใช้ประมาณ 40 เครื่อง )
3.2 โรงเรียนมีโทรทัศน์ วีดิทัศน์ สื่อเทคโนโลยีทุกห้องเรียน
4. กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงโครงการให้คณะครู กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
2. จัดเตรียมอุปกรณ์และจัดหางบประมาณตลอดจนขอรับการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการ
4. ติดตามและประเมินโครงการ
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
1. ประชุมชี้แจง
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ครูติดตามผลการเรียนของนักเรียน
5. ติดตามผล
6. งบประมาณ
1. งบประมาณ
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาษา วิทย์ คณิต
7. การติดตามประเมินผล
ตัวบ่งชี้ นักเรียนมีประสบการณ์ทางการศึกษาโครงการปฏิบัติจริง
วิธีการวัด จากสถิติตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือที่ใช้วัด แบบสำรวจและรายงายผล
8. ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….

( นางสุมาลี สายมณี )
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 


โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา