Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ระราชประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราช

ระราชอำนาจแผ่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำประมาณ ๑ โยชน์

  ระเจ้าอโศกรับสั่งพญากาฬนาคเนรมิตพระพุทธรูปให้ดู

  พระเจ้าอโศกไม่ทรงเลื่อมใสนักบวชนอกศาสนา

  ระวัตินิโครธสามเณร

  นิโครธกุมารบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระชนม์ ๗ ปี

  ระเจ้าอโศกทรงเลื่อมใสนิโครธสามเณร

  ระเจ้าอโศกมหาราชรับสั่งให้นิมนต์สามเณรเข้ามา

  ระเจ้าอโศกมหาราชตรัสถามข้อธรรม

  ระเจ้าอโศกมหาราชถวายนิตยภัตสามเณรเป็นทวีคูณ

  ระเจ้าอโศกมหาราชถวายนิตยภัตแก่ภิกษุหกแสนรูป

  ระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างวัด และเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ แห่ง

  ระเจ้าอโศกมหาราชทรงทำการฉลองพระวิหาร

  ระเจ้าอโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นทั่วทั้งชมพูทวีป

  ระเจ้าอโศกยังไม่เป็นทายาทแห่งพระศาสนา

  ผู้ที่ให้บุตรบวชชื่อว่าได้เป็นทายาทแห่งพระศาสนา

  ระมหินทเถระได้บรรลุพระอรหัตเวลาอุปสมบ

  ระเจ้าอโศกทรงตั้งมูลนิธิถวายสงฆ์ห้าแสน

  วกเดียรถีย์ปลอมบวชในพระพุทธศาสนา

  วกเดียรถีย์แสดงลัทธินอกพุทธศาสนา

  ระเจ้าอโศกทรงใช้อำมาตย์ให้ระงับอธิกรณ์

  ระวัติของพระติสสเถระจะออกบวช

  ระติสสเถระนั่งกันไม่ให้อำมาตย์ตัดศีรษะพระ

  วกภิกษุถวายความเห็นแด่พระราชาเป็น ๒ นัย

  ระโมคคลีบุตรติสสเถระไม่มาเพราะอาราธนาไม่ถูกเรื่อง

  ระเจ้าอโศกมหาราชทรงพระสุบินเห็นช้างเผือกล้วน

  าชบุรุษถือดาบจะตัดศีรษะพระโมคคลีบุตรติสสเถระ

  ระเจ้าอโศกทรงสงสัยท่านพระโมคคลีบุตรติสสเถระ

  ระโมคคลีบุตรติสสเถระอธิษฐานให้แผ่นดินไหว

ระเจ้าอโศกตรัสถามข้อสงสัยในบาป

ระโมคคลีบุตรติสสเถระอ้างพระพุทธพจน์เล่าอดีตนิทาน

ระเจ้าอโศกทรงชำระเสี้ยนหนามแห่งพระพุทธศาสนา

ระเจ้าอโศกทรงรับสั่งให้สึกพวกที่มิใช่ภิกษุหกหมื่นรูป

ระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเลือกภิกษุพันรูปทำตติยสังคายนา