Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

- A -

Allah   Tüm sıfatları kapsayan en büyük isimdir. (İsm-i azam)
Adl   Çok adaletli.
Afüvv   Affı çok.
Ahir   Son.
Ahkam-ül Hakimin   Hüküm verenlerin en iyisi.
Ali   Pek yüksek.
Alim   Herşeyi çok iyi bilen.
Asim   Koruyan, bütün varlıkları maddi ve manevi düşmanların şerrinden ve günahtan ve kötülüklerden koruyan.
Azim   Pek azametli, büyük.
Aziz   Mağlup edilmesi mümkün olamayan galip.

  - B -

Bais Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.
Baki Varlığının sonu olmayan.
Bari Eşyayı ve herşeyin aza ve cihazını birbirine uygun ve mülayim bir halde yaratan.
Basir İyi gören.
Basit

Açan, genişleten.

Batın Gizli.
Bedi Örneksiz olarak hayret verici alemler icad eden
Beri Uzak ve temiz olan. "Kesin olarak Allah müşriklerden uzaktır, onun Resulü de." (9/3)
Berr Kulları hakkında müsait bulunan. İyiliği ve bahşişi çok olan.

- C -

Cami İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
Cebbar Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan.
Celil Celalet ve ululuk sahibi.
Cemil Güzel olan (Güzellikler onun güzelliğinin tecellisidir.)


- D -

 

Da'i Çağıran "Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin." (8/24)
Dafi' Defeden (belaları).
Darr  Elem ve zarar verici şeyler yaratan.

 

- E -

Erhamurrahimin Merhamet edenlerin en merhametlisi.
Evvel İlk.


 
-F -

 

Fail  Yapan, fail.
Falik Yaran, Yarıcı (karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran, tohumu yaran).
Fasıl Ayıran, herşeyi en güzel derecede ayıran.
Fatır Yaratan, icat eden.
Fettah Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran.

-G -

Gaffar Mağfireti, bağışlaması çok olan.
Gafur Mağfireti çok.
Ganiy Çok zengin ve herşeyden müstağni.

 

 H -

Habir Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar.
Hadi

Hidayet lütfeden, istediği kulunu hayırlı ve karlı yollara muvaffak kılan, muradına erdiren.

Hafiz Yapılan işleri bütün ayrıntılarıyla tutan, herşeyi belli vaktine kadar afetlerden ve beladan saklayan. Koruyan.
Hafıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.
Hak Varlığı hiç değişmeden duran.
Hakem Hükmeden, hakkı yerine getiren.
Hakim Buyrukları ve bütün işleri hikmetli.
Halik Herşeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hadiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan vareden.
Halim

Çok yumuşak olan.

Hamid Ancak kendisine hamd-ü sena olunan, bütün varlığın diliyle yegane övülen.
Hasib Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, bütün ayrıntısıyla hesabını iyi bilen.
Hay Diri, herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten.

 

- K -

Kabil Kabul eden. "Kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden..."
Kabıd Sıkan, daraltan.
Kadi Hükmeden, işini bitiren.
Kadim Ezelden beri zat ve sıfat ve esmasıyla varolan ve hadis ve gelip geçici mevcudata benzemekten hadsiz derecede münezzeh ve mukaddes.
Kadir İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten.
Kafi Yeterli, varlığı bütün mevcudatın bütün ihtiyaçlarına yeten.
Kaşif Giderici, kaldıran (her türlü derdi, zorluğu).
Kahhar

Kahreden. Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim. Karib: Yakın olan.

Kasim Kısımlandıran, rızıkları, nimetleri, nihayet adalet ve hikmet ve rahmet içinde taksim edip herkese nasibini veren.
Kavi Pek güçlü.
Kayyum Gökleri, yeri ve herşeyi tutan.
Kebir Pek büyük.
Kefil Koruyucu, gözetici.
Kerim Keremi bol. Cömert.
Kuddüs  Hatadan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten çok uzak, pek temiz,

  

- L -

Latif En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen, en ince şeyleri yapan, ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ulaştıran.
Lem yekun lehu kufuven ehad Hiçbirşey ona eşit ve denk değildir.
Lem yelid ve lem yuled Doğurmamış ve doğrulmamış olan.

 

- M -

Macid Kadri şanı büyük, kerem ve cömertliği bol olan.
Makir Tuzak kuran
Malik-i Yevmid-din Din gününün sahibi.
Malik-ül Mülk Mülkün ebedi sahibi.
Mani'  Birşeyin meydana gelmesine müsaade etmeyen.
Mecid Şanı büyük ve yüksek.
Melca' Sığınılan.
Melik Bütün kainatın sahibi ve mutlak surette hükümdarı.
Metin Çok sağlam.
Mü'min Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlandıran.
Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
Muazzib Azaplandıran "Onlardan bir topluluk Allah'ın kendilerini yıkıma uğratmak veya şiddetli bir azaba uğratmak istediği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz?"
Mübdi Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.
Mübeşşir Müjdeleyen.
Mübeyyin Açıklayan.
Mubki Ağlatan.
Mucib Kendine yalvaranların isteklerini veren. İcabet eden.
Müdebbir İdare eden, yöneten, bütün mahlukatı düzenle ve dengeyle idare eden ve birbirine yardımcı eden.
Mudhik Güldüren.
Mufi Ahdini yerine getiren.
Mugis Yardım eden .
Mühevvin Zorlukları hafifleten.
Müheymin Gözetici ve koruyucu.
Muhit Kuşatan (herşeyi kuşatan).
Muhric Açığa çıkaran "De ki: Alay edin. Şüphesiz Allah, kaçınmakta olduklarınızı açığa çıkarandır."
Muhsi Sonsuz da olsa bir bir herşeyin sayısını bilen.
Muhsin

İhsanı olan, veren.

Muhyi Can bağışlayan, sağlık veren. Dirilten, yaşatan.
Muid Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
Muiz İzzet veren , ağırlayan.
Mukaddim İstediğini ileri geçiren,öne alan.
Mukaddir Takdir eden, bütün varlıkların durumlarını ve davranışlarını mutlak iradesiyle takdir eden ve mükemmel miktarlar veren.
Mukallib Çeviren (kalpleri)
Mükevvir Saran-dolayan, tavırdan tavıra sokan, küçükten büyüğe bütün mahlukatı kuvvetiyle çekip çeviren "Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor."
Mukim Zat ve sıfat ve esmasıyla kaim ve baki olan, kıyam ve bekası için hiçbir sebebe hiçbir yönden muhtaç olmayan ve zeval ve yokluk şüphesinden nihayet derecede münezzeh.
Mukit Her yaratılmışın azığını veren.
Mukmil Kemale erdiren.
Muksit Bütün işleri denk ve birbirine uygun ve yerli yerinde yapan.
Muktedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden.
Mulekkin  İlham eden, ayetleri ve Kitabı kalbe yerleştiren.
Mulhik Katan. "Beni müslüman olarak öldür ve beni salih olanların arasına kat."
Mulhim İlham veren. "Sonra ona fücurunu ve ondan sakınmaxı ilham edene."
Mümit Canlı bir mahlukun ölümünû yaratan.
Munci Himaye eden, koruyan.
Müntakim İntikam alan. Suçları müstahak oldukları cezaya çarpan.
Münzir: Uyarıp korkutan.
Muraggib Rağbet edilen, istenilen, kendisine yönenilen "...biz gerçekten ancak Allah'a rağbet edenleriz..."
Musavvir Tasvir eden, herşeye bir şekil ve hususiyet veen.
Mûsevva Şekillendiren, düzenleyen.
Muusi'  Müminin ruh genişliğinden kainatın genişliğine kadar olan bütün genişlikler onun genişletmesiyle nlan.
Müstean Kendisine ihtiyaç olunan ve kendisinden yardım beklenen.
Mutahhir Temizleyen, şirkten, kötülükten, manevi kirlerden temizleyen.
Müteali Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördügü her şeyden her hal ve tavırdan pek yüce.
Mütekebbir Herşeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
Müyessir Kolaylaştıran, hayırda ve şerde kulunun yolunu kolaylaştıran, dinde kolaylık veren, hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemeyen.
Muzekki  Her kusur ve ayıptan, manevi kirlerden kullarını temize çıkaran, temizleyen "Hayır, Allah dilediğini temizleyip yüceltir"
Müzeyyin Süsleyen "...Ancak size imanı sevdirdi onu kalplerinizde süsleyip çekici kıldı..."
Müzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
Muğni İstediğini zengin eden.
Muğti Veren (ihtiyaca göre).

- N -

Nadi Seslenen
Nafi' Hayır ve menfaat verici şeyler yaratan.
Nasir

Yardım eden.

Nur Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran.

 

- R -

Rabbil Alemin Alemlerin Rabbi.
Rafi' Yukarı kaldıran, yükselten
Rahim  Pek ziyade merhamet edici, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükafatlandırıcı.
Rahman Ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, sevdiğini, sevmediğini ayırdetmeyerek tekmil mahlukatını sayısız nimetlere kavuşturan.
Rakib Bütün varlık üzerinde gözcü olan, bütün işler kontrolü altında bulunan.
Rauf Pek esirgeyen, çok acıyan,
Reşid Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran.
Rezzak Rızık veren.


 
- S -

 

Sabur

Çok sabırlı.

Sadık Doğru olan, sözünde duran.
Saik Sürücü (Cehenneme süren).
Samed Hacetlerin bitirilmesi, ızdırabların giderilmesi için tek merci'.
Sani Sanatçı, nihayetsiz güzellikleri sanatının içinde yaratan
Selam Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan. Her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selam eden.
Semi  İyi işiten.
Seriul Hisab

Hesabı görmesi hızlı olan.

Settar Örten
Sübhan Ortaklıktan, kusurdan münezzeh olan, bütün müemmel sıfatlar ile sıfatlanmış ve bütün güzel isimlerle isimlendirilen.


- Ş -

 

Şafi Şifa veren
Şefi' Şefaatçi.
Şarih Açan. "Biz senin göğsünü yarıp genişletmedik mi?"
Şedidul İkab Cezası ve azabı çok şiddetli olan.
Şehid Her zamanda ve her yerde hazır ve nazır olan.
Şekur Kendi rızası için yapılan iyi işleri daha ziyadesiyle karşılayan.


- T -

 

Tevvab

Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.

- V -

Vacid  İstediğini istediği zaman bulan.
Vahid

Tek. Zatında sıfatlarında işlerinde isimlerinde hükümlerinde asla ortağı veya benzeri dengi bulunmayan.

Vali Kainatı ve her an olup biten olayları tek başına tedbir ve idare eden.
Varis

Servetlerin geçici sahipleri elleri boş olarak yokluğa döndükten sonra varlığı devam eden servetlerin hakiki sahibi.

Vasi Geniş.
Vedud

İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, yahut sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya biricik layık olan.

Vehhab Çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayıp duran
Vekil İşlerini yoluyla kendisine bırakanların işini düzeltip, onların yapabileceğinden daha iyisini temin eden.
Veli İyi kullarına dost.


- Z -

 

Zahir  Aşikar.
Zülcelal-i Ve'l İkram Hem büyüklük sahibi hem fazlı kerem sahibi.
Zülfadli Fazl, ihsan sahibi.