What is a tomato?


       Fruit

       Vegetable

       Potato

      Fruit 46%  Veggie 52%  Potato 2%


RESULTS