Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
  ລາວຫລົງ

06/12/05

Home
ຄວາມເປັນມາຂອງລາວຫລົງ
ຮູບພາບ ໑
ຮູບພາບ ໒
ຮຸບພາບ ໓
ຮູບພາບ ໔
Clips from the Video
ປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມລາວຫລົງ

 

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າສູ່ຮູບພາບຈາກDVDເລື້ອງລາວຫລົງ

Here, you will find a collection of pictures taken from the DVD "The lost Laotians" or in Lao "ລາວຫລົງ".

ຖ້າທ່ານຍັງສົນໃຈໃນຂໍ້ຂີດຂຽນຂອງນັກຂຽນຄົນນີ້ ກະຣຸນາເຊີນອ່ານໄດ້ໃນwebsitesຂ້າງລຸ່ມນີ້:

 

ຖ້າທ່ານຢາກຈະຂຽນຫາຂ້າພະເຈົ້າລາວເກົ່າກະຣຸນາຂຽນໄປທີ່

lanxang@yahoo.com

Home | ຄວາມເປັນມາຂອງລາວຫລົງ | ຮູບພາບ ໑ | ຮູບພາບ ໒ | ຮຸບພາບ ໓ | ຮູບພາບ ໔ | Clips from the Video | ປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມລາວຫລົງ

This site was last updated 06/12/05