Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
St. Petersburg'as


St. Petersburgas randasi Floridos vidurio vakariniame krašte.Tankiausiai lietuviais apgyvendintas miestelis yra St.Pete Beach. Miestelis randasi tarp Meksikos jūros (Gulf of Mexico) ir Boca Ciega įlankos (Boca Ciega Bay).Miestelį supa kitos gyvenvietės, kaip: Gulfport,So. Pasadena, Treasure Island.Vietos lietuviai turi savo Klubą,kuriame rengiami įvairūs koncertai, minėjimai,kultūriniai renginiai. Taip pat kas sekmadienis, po lietuviškų mišių patiekiami skanūs ir gausūs pietūs.Pietautojai, ypatingai žiemos metu, pripildo pilną salę. Kas sekmadienis aukojamos šv.mišios, Šv.Kazimiero Misijos komiteto nuomojamoje bažnyčioje. Telkinio žmonės labai aktyviai leidžia savo dienas ir sukalbamai bendrauja tarpusavyje. Yra susidarę kortų rateliai, golfo entuziastų būreliai, žuvautojų grupės, įvairūs chorai bei tautinių šokių grupė.
(papildyta gruodžio 3 d., 2009)
LIETUVIU KLUBAS
4880 46th Ave North
St. Petersburg, FL 33714
Telefonas: (727) 525-2924


Pirmininkė Vida Meiluvienė
telefonas - (727) 866-7936
Bendri pietūs kiekvieną sekmadienį - 2:30 val.p.p. Reguliarių pietų kaina - 9.00 dol. asmeniui. Taip pat vietas galima užsisakyti iš anksto skambinant p. Laimutei Alvarado telefonu - (727) 360-1064.
Šv. JEZAUS VARDO KATALIKŲ BAŽNYČIA
5800 15th Avenue South
Gulfport. FL 33707

Klebonas - Kan. Bernardas Talaišis
telefonas: (727) 367-2408
e-paštas - bernardui@hotmail.com
Padėjėjas - kun.dr. Matas Čyvas
telefonas: (727) 367-6244

Reguliarios Šv. Mišios aukojamos kiekvieną sekmadienį 1:15 val.p.p.

Savaitės bėgyje, Šv. Mišios 8:00 ir 8:30 val. ryto yra aukojamos
Tėvų Pranciškonų koplyčioje, kuri randasi
555 68th Avenue
St. Pete Beach, FL 33706-2004


LIETUVIŲ ŽINIOS
Lietuvių Klubo Biuletenis


Redaktorius - Albinas Karnius
telefonas: - (727) 347-3717
e-paštas: ankarnius@aol.com
Administratorius - Pranas Budininkas
telefonas: - (727) 360-4276
e-paštas: budininkas@aol.com


"LIETUVIŲ ŽINIAS" leidžia Lietuvių Klubo valdyba. Biuletenis išeina kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę. Metinė prenumerata - 7.0 dol.Vieno numerio kaina - 1.00 dol.Prenumeratas ir skelbimus siųsti administratoriui, adresu:400 64th Ave. Unit 706W, St. Pete Beach, FL. 33706


Lietuvių Klubas St. Petersburg, Florida.


PASIRINKITE SKYRIŲ:

Žemėlapiai

Organizacijos...(papildyta gegužės 3 d., 2009)
Renginiai- 2005 ir 2006 ...(papildyta gruodžio 20 d., 2006,)
Renginiai- 2007...(papildyta gruodžio 20 d., 2007,)
Renginiai- 2008...(papildyta sausio 16 d., 2008,)
Renginiai- 2009...(papildyta gruodžio 3 d., 2009,)
Renginiai- 2010...(papildyta sausio mėn., 2010,)
Veikla nuotraukose 2005-ji metai (papildyta gruodžio 25 d., 2005)
Veikla nuotraukose 2006-ji metai (papildyta gruodžio 25 d., 2006)
Veikla nuotraukose 2007-ji metai (papildyta spalio 28 d., 2007)
Veikla nuotraukose 2008-ji metai (papildyta vasario 22 d., 2008)
Veikla nuotraukose 2009-ji metai (papildyta kovo 28 d., 2009)
Šis bei tas trumpai....(papildyta lapkričio 17 d., 2005)

Atgal į pirmą puslapį.