Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
ขั้นตอนการค้นหา ATM ใกล้บ้าน ของ ธนาคารไทยพาณิชย์
1 ธนาคารกสิกรไทยยังไม่มี Web Pabe ค้นหา ATM โดยตรง ต้องหาสาขาแทน
2 สำหรับสาขาในกรุงเทพ ให้คลิ๊กหัวข้อ Metropolitan Bangkok Branches สำหรับภาคเหนือ,ตะวันออก,อีสาน,ใต้และภาคกลาง(ยกเว้น กทม.) ให้คลิ๊กหัวข้อ "North" "East" "North East" "South" "Central"
3 ระบบจะแสดงรายชื่อสาขา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์