Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

GÖÇMEN VİZESİNE BAŞVURANLAR İÇİN GENEL BİLGİ


GÖÇMENLERİN GENEL KATEGORİLERİ


Birleşik Devletlere göç edenler ABD yasalarına göre (I) sayısal sınırlamaya tabi olmaksızın daimi ikamet statüsü alabilenler, ve (II) daimi ikamet için girebilecek kimselerin sayısı üzerine konulan yıllık sınırlama ile bağlı olanlar olarak iki genel kategoriye ayrılmıştır. Bu ikinci kategori ayrıca (A) aile-destekli göçmenler, (B) iş dayanaklı göçmenler, ve (C) çeşitlilik göçmenleri olarak tekrar ayrılır.


I. Sayıca sınırlandırılmamış göçmenler


A. Birleşik Devletler Vatandaşlarının Yakın Akrabaları: Birleşik Devletler vatandaşının eşi ve evli olmayan küçük çocukları, ve yirmibir yaşından büyük Birleşik Devletler vatandaşının ebeveyni.


B. Dönen Yerleşikler: Birleşik Devletler'de daha önce yasal daimi yerleşik olarak yaşamış ve dışarıda bir yıldan fazla süreli geçici ziyaretten sonra yaşamaya dönen göçmenler.


II. Sayıca sınırlandırılmış göçmenler


Belirli geçici yasalara bağlı olarak, 1995 yılından itibaren Birleşik Devletlere toplam göç, yukarıda kısım I deki kimseler hariç, yıllık 675.000 kişi ile sınırlanacaktır. Bu sayı, belirli üç alt-kategoriye bölünmüştür.


A. AİLE DESTEKLİ GÖÇMENLER: Yukarıda kısım I de belirtilen En Yakın akrabalara verilebilecek vizelerin bir üst limiti yoktur. En Yakın Akrabalar tarafından kullanılmadıkca yıllık 480,000 (1995'e kadar 465,000) vizenin kullanılmayan kısmının tümü, her yıl 226,000 in altına düşmemek üzere, tercihli akrabalarca kullanılabilir.


Sayısal sınırlamaya tabi aile-destekli tercih kategorileri, asgari tercih limitleri parantez içinde gösterilerek, aşağıda belirtilmiştir.


1. Birinci Tercih: Birleşik Devletler vatandaşlarının evli olmayan kız ve oğulları, ve varsa çocukları (23,400).


2. İkinci Tercih: Yasal olarak daimi ikamet eden yabancıların eşleri, çocukları ve evli olmayan kız ve oğulları. NOT: Bu kategoride verilebilecek vizelerin en az yüzdeyetmiş yedisi eş ve cocuklara gidecek; geri kalanlar kız ve oğullara ayrılacaktır (114,200). (1 Ekim 1991 ve 30 Eylül 1994 arasında her yıl 55,000 ek göçmen vizesi yasallaştırılmış yabancıların eş ve çocuklarına verilecektir).


3. Üçüncü Tercih: Birleşik Devletler vatandaşlarının evli kız ve oğulları ve bunların çocukları (23,400).


4. Dördüncü Tercih: Yirmibir yaşından büyük Birleşik Devletler vatandaşlarının kardeşleri ve bunların eş ve çocukları (65,000).

B. İŞ-DAYANAKLI GÖÇMENLER: Beş tercih gurubuna ayrılmış olan bu gruba yıllık toplam 140,000 göçmen vizesi ayrılmıştır (yıllık limit yüzdesi parantez içindedir).


1. Öncelikli İşciler: Bilim, sanat, eğitim, iş veya atletizmde olağanüstü yetenekli kimseler; tanınmış profesör ve araştırmacılar; ve belirli çok uluslu yönetici ve idareciler (%28.6).


2. Meslek Mensupları: Lisans üstü derecelere sahip meslek sahipleri; bilim, sanat ve iş dallarında üstün yetenekli kimseler (%28.6).


3. Meslek Sahipleri, Yetenekli ve Yeteneksiz İşçiler: Lisans derecesine sahip meslek sahipleri, en az iki yıl tecrübeli yetenekli işciler, ve Birleşik Devletlerde yeteneklerine ihtiyaç duyulan diğer işçiler (%28.6). (Yeteneksiz işçiler 10,000 kişilik alt-limite tabidirler).


4. Özel Göçmenler: Belirli din görevlileri ve din adamları, belirli uluslararası kuruluşlar çalışanları ve bunların yakın akrabaları ve özellikle yeterli ve önerilen Birleşik Devletler Hükümeti'nin halen veya eskiden çalışanı (%7.1).


5. Yatırımcılar: Birleşik Devletler'de yeni bir ticari girişime yatırımda bulunarak yakını olmayan en az on kişiye iş yaratacak kimseler. Coğrafi bölgenin işsizlik oranına bağlı olarak gerekli en az sermaye miktari $500,000 - $1,000,000 arasındadır (%7.1).


C. ÇEŞİTLİLİK GEÇİŞ GÖÇMENLERİ: Göç yasasının önceki hükümlerinden olumsuz etkilendikleri tesbit edilen yabancı ülke yerlilerine 1 Ekim 1991 ve 30 Eylül 1994 arasında her yıl 40,000 göçmen vizesi verilecektir. Bu kategoriye başvuranların Birleşik Devletler'de kesin bir iş teklifleri olmalıdır. Başvuranlar belirlenecek yıllık başvuru süresi içinde kayıt edileceklerdir.


ÇEŞİTLİLİK GÖÇMENLERİ: ABD Başsavcısınca tesbit edilecek, göç yasasının diğer hükümlerine göre göç oranı düşük yabancı ülke yerlilerine 1 Ekim 1994'den başlayarak 55,000 göçmen vizesi verilecektir. Bu göçmenler, belirlenecek süre içinde baş vuranlar arasından Dışişleri Bakanınca her yıl kura ile belirlenecektir. Çeşitlilik göçmen statüsüne başvuranların lise eğitimi veya vasıf gerektiren bir işte yakın bir geçmişte iki yıllık tecrübelerinin olması şarttır.GÖÇMEN VİZESİ BAŞVURUSUNDA İZLENECEK İŞLEMLER


Göçmen vizesi için başvuran bir kimse genellikle onaylanmış bir dilekçeden faydalanan olmalıdır. Öncelikli işçiler, yatırımcılar, belirli özel göçmenler, ve çeşitlilik göçmenleri gibi belirli göçmenler kendi adlarına dilekçe verebilirler. Tüm diğer göçmen adayları için bir akraba veya müstakbel işveren, dilekçe vermelidir.


1. Birleşik Devletler vatandaşı veya yasal yerleşik yabancı ile olan akrabalığa dayanan göçmen statüsüne hakkı olduğuna inanan aile-destekli göçmen vizesi başvuranları (yukarıda I(A) ve II(A)(1-4), o akrabasından Birleşik Devletler'deki en yakın Göç ve Vatandaşlık Servisi'ne bir dilekçe (Form I-130) vermesini istemelidir. Bazı durumlarda Amerikan vatandaşı yüklenici dışarıda ikamet ediyorsa, dilekçeyi bir Amerikan Elçiliği veya Konsolosluğundaki Göç Servisi amirine veya ABD konsolosluk amirine verebilir.


2. Birleşik Devletler'de bir iş teklifine dayanan göçmen statüsüne hakkı olduğuna inanan iş-dayanaklı göçmen vizesi başvuranları için (yukarıda II(B)(1-3), Birleşik Devletler'deki Göç ve Vatandaşlık Servisi'nce onaylanmış bir dilekçe (Form I-140) gereklidir. II(B)(1) de öncelikli işçi olarak belirlenen kimseler Göç ve Vatandaşlık Servisi'ne kendi adlarına dilekçe verebilirlerken, diğerleri için dilekçeyi müstakbel işverenleri vermelidir. II(B) (2 ve 3) de belirtilen meslek mensupları, meslek sahipleri, yetenekli veya yeteneksiz işçiler sınıflandırmalarından başvuranlar, Göç Servisi'ne dilekçe vermeden önce, teklif edilen işte çalışacak vasıfta işçilerin Birleşik Devletler'de bulunmadığına dair Çalışma Bakanlığından bir onay almalıdırlar.


3. Yukarıda Kısım I(B)de belirtilen dönen yerleşik özel göçmenler ve Kısım II(B)(4) de belirtilen Birleşik Devletler Hükümeti çalışanları dışarıdaki Birleşik Devletler konsolosluk ofisleri aracılığı ile Dışişleri Bakanı'na başvurmalıdırlar. Yukarıda Kısım II(B)(4) de belirtilen tüm diğer özel göçmenler bir ABD Göç ve Vatandaşlık Servisi ofisine bir dilekçe, Form I-360, vermelidirler.


4. Yukarıda Kısım II(B)(5) de belirtilen bir yatırımcı Göç ve Vatandaşlık Servisine bir dilekçe, Form I-526, vermelidir.5. Yukarıda Kısım II(C) de belirtilen Çeşitlilik Geçiş Göçmenleri Dışişleri Bakanı'na bir başvuruda bulunmalıdırlar, ve başvurularının kronolojik sırasına göre seçileceklerdir. Kayıt başvurularının verilmesi ile ilgili hükümler her yıla ait başvuru süresinden önce Dışişleri Bakanlığınca açıklanacaktır. Bir Çeşitlilik Göçmeni Dışişleri Bakanı'na bir başvuruda bulunmalıdır. Bu tür bir başvuru bir yılda ancak bir kez yapılabilir. Kura seçiminde kazanan yabancı seçiminden itibaren bir yıl içinde başvurusunu yapıp vizesini almalıdır.


Onaylayan ofisden geldiği zaman, konsolosluk ofisi dilekçeden faydalanan kimseyi (Vizeye başvuranı), haberdar edecektir. Takip edilecek diğer işlemlerle ilgili bilgi vizeye başvurana o zaman verilecektir.


VİZE ALMAYA YETERSİZ OLANLAR


Birleşik Devletler göç yasaları, Birleşik Devletler'in sağlık, gönenç ve güvenliğini korumak için belirli başvuranlara vize verilmesini yasaklar. Vizeleri red edilecek başvuranlara örnek olarak, Tüberküloz gibi bulaşıcı hastalığı olanlar, veya tehlikeli fiziki veya akli bozukluğu olanlar, veya uyuşturucu bağımlıları; kamu ahlakına karşı suçlar dahil, uyuşturucu ticareti, ve fahişelik veya temin edenler dahil ciddi cezai fiileri işlemiş olanlar; teröristler, yıkıcılar, totaliter parti üyeleri veya eski Nazi savaş suçluları; Birleşik Devletler'de kamuya yük olabilecekler; Birleşik Devletler'e girmek için sahtekarlık veya yasadışı yolları kullananlar; veya vatandaşlığa yetersiz olanlar. Eski karşılıklı ziyaretçiler göçmen vizesi almadan evvel dışarıda 2 yıl yaşamış olmalı ve tıp dalında çalışmak isteyen doktorlar ise bir yeterlilik sınavını geçmelidirler.


Yukarıdaki kısıtlamalardan herhangi biri uygulanabilirse, gerçeklerle ilgili bir beyan konsolosluk amirine verilmelidir. Bu durumda Konsolosluk amiri, yasanın, yetersizliğin feragatı gibi, herhangi bir çare sağlayıp sağlamadığını başvurana bildirecektir.


NOT: Başvuranlardan, resmi basvuruları sırasında vize başvurularının doğruluğu ve tamamlılığına yemin veya kabullenmede bulunmaları ve vize yeterliliklerini gösteren belgesel kanıt ibraz etmeleri istenecektir. Bu beyanlar ve kanıtlar dikkatle incelenecektir. Vize başvurusu ile ilgili önemli bir gerçeğin bilerek yanlış bildirilmesinin Birleşik Devletler'e girmeğe daimi engel olacağı, veya Birleşik Devletler'e girilmişse hudut dışı edilmekle sonuçlanacağı anlaşılmalıdır.


DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER


1. Vize Başvurusunu Desteklemek Üzere İstenen Belgeler:


Tüm başvuranlar, pasaport, nüfus kaydı, polis belgesi ve diğer sivil belgeler ve ayrıca Birleşik Devletler'de kamuya yük olmayacaklarının kanıtını sunmak zorundadırlar. Başvuru geliştikçe, konsolosluk amiri, istenilen belgelerden başvuranı haberdar edecektir.


2. Sağlık Yoklamaları:


Bir göçmen vizesi verilmeden önce, yaş dikkate alınmaksızın, tüm başvuranların bir sağlık yoklamasından geçmeleri gerekir. Yoklama konsolosluk amiri tarafından atanan bir doktor tarafından yapılır. Bu yoklamaların ücreti başvuranca ödenir.


3. Vize Ücretleri:


Resmi göçmen vizesi başvuru ücreti Konsolosluk Tarifesi Kalem No. 20'de ve verilen her göçmen vizesi ücreti ise Tarife Kalem No. 21 de belirtilmiştir. Ücret listeleri ABD Konsolosluklarında asılıdır. Bu ücretler yaş dikkate alınmaksızın her göçmen adayı tarafından veya adına ödenmelidir ve iade edilemezler. Mahalli para ile eşdeğerleri kabul edilir. Özellikle istenmedikçe konsolosluğa ücret gönderilmemelidir. Göç ve Vatandaşlık Servisi verilecek dilekçeler için ayrıca ücret alır.4. Sayısal Sınırlamalar:


Yukarıda Kısım II de her göçmen vizesi kategorisi için belirtilen sayısal sınırlamalara ek olarak, çeşitli alt-tercihler için sınırlar olduğu gibi herhangi bir ülke yerlisine her yıl verilebilecek göçmen vizesi sayısında da sınırlamalar vardır. Bu sayısal sınırlamaların bir kısmı, birbirleri ile ilişkili formüllere dayandığından her alt-kategori için kesin bir sayı vermek mümkün değildir.


Bir kategoride verilebilecek sayıdan fazla yeterli başvuran varsa, bu kategori dolu kabul edilecek ve bu kategoride göçmen vizeleri, sayısal sınıra erişinceye kadar dilekçelerin kronolojik tarih sırasına göre verilecektir. Bir dilekçenin veriliş tarihi, başvuranın öncelik tarihi olarak kabul edilir. Başvuranın öncelik tarihi gelinceye dek göçmen vizeleri verilemez. Aşırı dolu belirli kategorilerde öncelik tarihinin gelmesi için birkaç yıl beklemek gerekebilir.


5. Çeşitli:


Vize verileceğine değgin önceden bir garanti verilemeyeceğinden, başvuranların vize alıncaya kadar, kesin seyahat hazırlığı yapmamaları, mallarını elden çıkartmamaları ve işlerinden ayrılmamaları tavsiye edilir. Bir göçmen vizesi verildiği tarihten başlayarak 4 ay için geçerlidir.


Birleşik Devletler dışında bir ülkede doğan kimseler, Birleşik Devletler yasalarınca,

a) Ebeveynlerden herhangi biri Birleşik Devletler'de doğmuş veya vatandaşlığına kabul edilmiş ise;

b) Ebeveynlerden herhangi biri başvuranın doğduğu tarihte Birleşik Devlerler vatandaşı idi ise;

Birleşik Devletler vatandaşlığına bir iddiada bulunabilirler.


Birkaç istisna hariç, Birleşik Devletler'de doğan bir kimse Birleşik Devletler vatandaşlığı için bir iddiada bulunabilir. Birleşik Devletler vatandaşlığına iddiası olan bir kimse, vatandaşlığı kararlaştırılıncaya kadar vize için başvurmamalıdır. Başvuran kendisine vize yerine bir Birleşik Devletler pasaportunun verilip verilemeyeceğinin tesbiti ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi için vatandaşlık iddiasını konsolosluk ofisine derhal bildirmelidir.


Yukarıda listelenen göçmen vizelerinin belirli kategorileri ile ilgili ek bilgi en yakın Amerikan konsolosluğundan elde edilebilir. Bu bilgi kağıdında cevaplanmamış soruları olan göçmen vizesi başvuru adayları en yakın konsoloslukla iletişim kurabilirler.OPTIONAL FORM 168 1http://istanbul.usconsulate.gov/visa/nivutrk.html