Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

คำถามทบทวนบทที่ 1

  1. ให้นักศึกษาค้นความหมายของ "การวิจัย" ที่มีผู้ให้นิยามไว้แล้ว จำนวน 3 คน จากนั้นก็สรุปเป็นนิยามของ "การวิจัย" ของนักศึกษาเอง พร้อมกับเขียนอ้างอิงให้ถูกต้อง
  2. ตอบ

   การวิจัยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อค้นหาคำตอบให้กับปัญหาที่มีอยู่ แล้วนำไปใช้ประกอบการสัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา การวิจัยสามารถใช้ระเบียบการวิจัยที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ใช้

   วัญญา วิศาลาภรณ์ (2540, 17)

   เที่ยนฉาย กีรนันท์ และจรัญ จันทลักขณา (2540, 6)

   วรรณรัตน์ อึ้งสุประเสริฐ (2542, 1)

  3. ความมุ่งหมายของการวิจัยและความสำคัญของการวิจัย คืออะไร นักศึกษาคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อการทำวิจัยอย่างไรบ้าง
  4. ตอบ

   ความมุงหมายของการวิจัย คือ เป็นการวิจัยเพื่อเน้นการขยายความรู้และการปัญหา

   หากยึดตามประโยชน์ที่บุคคลหรือหน่วยงานจะได้รับจากการวิจัยเป็นเกณฑ์แล้ว การวิจัยมีความมุ่งหมายที่สำคัญ 3 ประการ คือ

   - เพื่อแก้ปัญหา

   - เพื่อสร้างทฤษฎี

   - เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี

   ซึ่งความมุงหมายดังกล่าวจะทำให้การวิจัยดำเนินไปถูกทางเป้าหมายที่การวิจัยได้กำหนดไว้

  5. เพราะเหตุใดความต้องการและการตัดสินทางสังคมจึงมีผลต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงยกตัวอย่างประกอบ

ตอบ

ความต้องการและการตัดสินใจทางสังคม มีผลต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพราะการวิจัยมีส่วนสำคัญของการตัดสินใจทางสังคม การวิจัยจะช่วยหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ ของการดำเนินการทุกส่วนในสังคม เช่น การวิจัยผลกระทบที่จะเกิดจากการสร้างโรงไฟฟ้า ผลของการวิจัยจะทำให้ทราบว่าจะมีผลกระทบอย่างไรกับสังคม เพื่อจะได้วางแผนป้องกันได้ถูกต้อง

นักศึกษาคิดว่าผลการวิจัยในโรงเรียนจะมีประโยชน์ต่อผู้บริหารและครูผู้สอนอย่างไร

ตอบ

ผู้บริหารและครู อาจารย์สามารถนำผลการวิจัยในโรงเรียนที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา บริหาร และแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ใช้ในการเลือกแนวทางการตัดสินใจ ใช้ในการวางแผนต่าง ๆ ในการเรียนการสอน

  1. หลักการของการวิจัย คืออะไร นักศึกษาคิดว่าการที่จะทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จตาม
  2. ที่ต้องการควรมีหลักในการทำวิจัยอะไรบ้าง

   ตอบ

   เพื่อให้การหาความรู้ความจริงด้วยกระบวนการวิจัยมีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ได้ การศึกษาผลการวิจัยหรือการทำวิจัยด้วยตนเองให้น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับและเกิดคุณค่าทางวิชาการมากที่สุด ควรยึดหลักการ ดังนี้

   1. การวิจัย เป็นการนำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษากับปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจ แนวทางสำหรับการทำวิจัยต้องยึดตามข้อตกลงเบื้องต้นของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ

   2. การวิจัยต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และการทำวิจัยแต่ละครั้งควรมีจุดมุ่งหมายหลักเพียงประการเดียว โดยเริ่มจากการมีปัญหาที่น่าสนใจจะแก้ไขได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นก็กำหนดจุดหมายของการวิจัยให้ชัดเจน โดยเน้นประเด็นที่เป็นจุดหมายหลักซึ่งสัมพันธ์กับปัญหานั้น

   3. การวิจัยเป็นขั้นตอนที่มีระบบ เริ่มจากการวางแผนที่ชัดเจนรัดกุม มีเหตุผล มีการกำหนดขั้นตอนที่แน่นอน เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ

   4. ผู้วิจัยต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ดี และมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ การมีความรู้ในเรื่องนั้นจะทำให้ผู้วิจัยสามารถมองประเด็นได้ลึกซึ้งและเป็นจริง รวมถึงสามารถมองเชื่อมโยงไปถึงความรู้ในสาขาอื่นได้อย่างกลมกลืน ส่วนข้อมูลสนับสนุนนั้น ถึงแม้ว่าการวิจัยจะเป็นการศึกษาเพื่อค้นหาความรู้ใหม่แต่ความรู้ที่ต้องการนี้จะเกิดขึ้นเองไม่ได้หรือได้แต่ก็ไม่น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงต้องมีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบเพื่อแสดงว่าความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนั้นมีพื้นฐาน หรือเหตุผลจากข้อมูลอื่น ๆ สนับสนุนอยู่

   5. การวิจัยต้องมีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยอาจกำหนดสมมติฐานการวิจัยไว้เพื่อคาดการณ์คำตอบที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อย้อนกลับไปอธิบายสมมติฐานนั้น

   6. การวิจัยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล การสรุปทุกประเด็นต้องมีความสมเหตุ สมผลและถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์สาขานั้น บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อมั่น

   7. การวิจัยต้องมีการรายงานผล ซึ่งรูปแบบของรายงานผลการวิจัยอาจแตกต่างกันในรายละเอียดของการนำเสนอ แต่โดยภาพรวมแล้วจะมีสาระสำคัญที่คล้ายกัน

  3. ให้ยกตัวอย่างประโยชน์ของการทำวิจัยที่จะทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง และพัฒนาความรู้ในวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
  4. ตอบ

   สามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนในการเรียนรู้และใช้คาดคะเนเพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียน และใช้เพื่อแก้ปัญหาในการศึกษาปรับปรุงตนเองในส่วนที่บกพร้องของตนเอง

  5. ผลจากการวิจัยเพื่อบรรยาย (descriptive) กับการวิจัยเพื่อพยากรณ์ (prediction) แตกต่างกันในด้านใดบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบพอสังเขป
  6. ตอบ

   การวิจัยเพื่อบรรยาย เป็นการบรรยายธรรมธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางสังคม โดยเป็นการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ โครงสร้างของการจัดกิจกรรม มีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ เป็นต้น การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหลายเรื่องได้จากผลการวิจัยเชิงบรรยาย

   การวิจัยเพื่อพยากรณ์ ผลการวิจัยสามารถพยากรณ์คาดคะเนปรากฏการณ์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น เพื่อใช้แก้ปัญหาในอนาคต

  7. จรรยาบรรณของนักวิจัยคืออะไร
  8. ตอบ

   จรรยาบรรณของนักวิจัย ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ ตระหนักถึงพันธะกรณีในการดำเนินการวิจัย มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัย นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น และรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

  9. นักศึกษาคิดว่า จรรยาบรรณของนักวิจัยที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ ที่สำนักงานคณะ
  10. กรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดไว้ ข้อใดมีความสำคัญมากที่สุด เพราะเหตุใด

   ตอบ

   มีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย เพราะการมีอิสระทางความคิด หากอคติส่วนตนหรือความลำเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการอันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย และนำไปใช้ได้ในทางที่ผิด

  11. ให้นักศึกษาประเมินตัวเองว่าจรรยาบรรณของนักวิจัยข้อใดบ้างที่นักศึกษามีอยู่แล้วจรรยาบรรณของนักวิจัยใดที่นักศึกษายังขาดอยู่ โดยอธิบายให้เป็นพฤติกรรมที่ชัดเจน

ตอบ

จรรยาบรรณที่มีอยู่แล้ว

จรรยาบรรณที่ยังขาดอยู่