Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ENQUETE: DEBITEURENBEHEER

 

Bedrijfsnaam :  

 

1.      Cijfergegevens

 

      Omzet  (EUR) (boekjaar 2003)
      Balanstotaal (EUR) (boekjaar 2003)
      Handelsvorderingen (EUR)    (boekjaar 2003)

 

      Hoeveel klanten heeft u gemiddeld per jaar?
0      100  300 400 600 800
100 200 400 500 800 1000
200 300 500 600 1000   ...

 

      Kunt u aanduiden hoeveel het gemiddelde bedrag is per klantenorder? (EUR)
0 2.500 5.000 10.000 50.000 200.000
2.500 5.000 10.000 50.000   200.000

       

2.      Algemeen

 

      Tot welke sector behoort uw onderneming?
      Zijn er in uw onderneming duidelijke richtlijnen inzake debiteurenbeheer?
ja nee

v     Indien ja:

           Zijn deze richtlijnen dan:
               schriftelijk         (vb. Handboek, ...)
               informeel          (vb. Mondeling advies, ...)
           Door wie zijn deze richtlijnen opgesteld?  
               Raad van Bestuur  
               Directiecomit  
               Finaniceel Directeur  
               Hoofd van de Boekhouding  
               andere:
           Worden deze richtlijnen regelmatig herzien?  
              jaarlijks  
              2-jaarlijks  
              5-jaarlijks  
              andere:

  

3.      Kredietpolitiek

 

      Wordt er een analyse uitgevoerd van de kredietwaardigheid van nieuwe klanten?  
altijd   meestal   dikwijls  soms  zelden  nooit  
v     Indien ja:  
           Hoe gebeurt deze analyse?  
             scoringmodel  
             opvraging van de jaarrekening  
             handelsinformatiebronnen:  
Dun & Breadstreet  
Graydon  
andere:        
             op een andere wijze: 
           Waarop baseert u zich om bepaalde nieuwe klanten al dan niet te analyseren?  
             
v     Indien nooit, waarom niet?  
     
      Wordt er een analyse uitgevoerd van de kredietwaardigheid van bestaande klanten?  
altijd meestal dikwijls soms zelden Nooit
v     Indien ja:  
           Hoe gebeurt deze analyse?  
             bankreferenties  
             scoringmodel  
             opvraging van de jaarrekening
             handelsinformatiebronnen:  
Dun & Breadstreet  
Graydon
andere:        
             op een andere wijze: 
           Waarop baseert u zich om bepaalde bestaande klanten al dan niet te analyseren?  
             
v     Indien nooit, waarom niet?  
     

    

      Wordt er een kredietlimiet opgesteld voor een nieuwe klant?  
altijd  meestal dikwijls  soms zelden  nooit  
v     Wie bepaalt deze kredietlimieten?  
     
v     Op basis van welke elementen worden deze kredietlimieten opgesteld?  
     
      Deelt u uw klanten in in risicoklassen?  
ja nee
v     Hoe gebeurt dit?  
     

   

      Indien u uw klantenbestand als volgt zou mogen indelen.  Hoeveel % kent u toe aan elke categorie klanten?  

 Financile situatie  

 Riscico  

 % van de omzet

 A klanten  

 stabiel  

 geen  

%

 B klanten  

 normaal  

 normaal  

%

 C klanten  

 ondermaats  

 groot  

%

           100    %  

 

      Staat u aan elke klant eenzelfde uitstel van betaling toe?      
  ja         nee      
  v     Indien ja:        
             Hoeveel uitstel van betaling krijgen de klanten?      
               ...    30 dagen na levering      
               30    60 dagen na levering      
               60    90 dagen na levering      
               andere:       
  v     Indien nee:        
             Kunt u omschrijven op welke manier er een differentiatie is tussen de klanten?    
                   
     
           
      Geeft u aan elke klant dezelfde korting voor contante betaling?      
  ja  nee      
  v     Indien ja:      
                 Hoeveel korting voor contante betaling staat u toe?   %    
  v     Indien nee:        
                 Kunt u dan specificiren op welke manier u een onderscheid maakt?      
                  
     
           
      Rekent u nalatigheidsintresten aan wanneer klanten te laat betalen?      
  ja:       v namelijk:    %      
      v vanaf         dagen na levering      
  nee        
  soms  (kunt u indien mogelijk specificiren?      
                   
     
           
      Welke acties onderneemt u wanneer klanten niet betalen?      
          
   

 

 4.      Samenwerking met andere afdelingen facturatie en verkoop

 

      Wordt de vervaldatum op de factuur vermeld?      
  altijd meestal dikwijls soms zelden nooit        
      Wordt de betalingstermijn op de factuur vermeld?      
  altijd meestal dikwijls soms zelden nooit      
      Worden alle gegevens, nodig om een betaling uit te voeren, vermeld op de factuur (rekeningnummer, adres voor betalingen,...)
  altijd  meestal dikwijls soms zelden nooit      
      Wordt de juistheid van de facturen nagekeken alvorens ze uit te sturen?  
  altijd meestal  dikwijls soms zelden nooit      
      Wordt er gecontroleerd dat de levering in overeenstemming is met het order om facturatiebetwistingen te vermijden?  
  altijd meestal dikwijls soms zelden nooit      
      Wanneer wordt de factuur opgemaakt en verstuurd?  
  de dag van de bestelling zelf        
  elke week        
  nmaal per week        
  andere:     
      Wordt de ontvangst van grote facturen bevestigd door de klant/debiteur?  
  altijd meestal dikwijls      soms      zelden      nooit      
      Wordt informatie over de betalingsgedragen van de klanten doorgespeeld aan de verkoopafdeling?  
  altijd meestal dikwijls soms      zelden        nooit      
      Worden de door het kredietmanagement vooropgestelde condities (vb. betalingstermijnen) ook gerespecteerd door de verkoopafdeling?
  altijd meestal      dikwijls      soms      zelden      nooit      
      Worden er geregeld vergaderingen georganiseerd met de verkoopafdeling om probleemklanten te bekijken?  
altijd meestal dikwijls soms zelden nooit

      

5.      Uitbesteding van debiteurenbeheer

 

      Wanneer worden de betalingen geboekt?      
  dagelijks        
  wekelijks        
  maandelijks        
  andere:     
      Wat is de werkelijke betalingstermijn?  
  dagen        
      Hoeveel % betaalt er op tijd?      
  %        
      Wat zijn de belangrijkste oorzaken van niet-betaling?      
  onduidelijkheden in de factuur      
  levering niet conform was met het order      
  uitvluchten:   (vb. )
  andere:              
      Worden grote klanten gebeld voor de vervaldatum om zeker te zijn dat er geen betwistingen zijn?
  altijd meestal dikwijls soms zelden nooit
      Welke acties onderneemt u bij laattijdige betaling en in welke volgorde?  
 
 
 
      Welk van uw ondernomen acties is het meest efficinte volgens u?  
 
      Worden er maandelijks maanbrieven uitgestuurd?  
  altijd meestal dikwijls soms zelden nooit
      Is er een leveringsstop voorzien bij niet-betaling?      
  ja        (reden:  )
  nee      (reden:  )
  soms   (reden:  )
      Wordt het dossier bij wanbetaling doorgegeven aan iemand anders?  
  advocaat        
  incassobureau        
  iemand anders: 
      Is er nagegaan of kredietverzekering zinvol kan zijn?  
  ja nee      
      Kent u de mogelijkheden en kosten van factoring?    
  volledig bijna volledig grotendeels gedeeltelijk beperkt nee    
             
             

 

          Dank bij voorbaat

 

 

 

                                             

          Sofie De Baerdemaeker