Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

EGO -- 24/4/05

 

 

Members : 1.swan, 2.hanho2212, 3.small_storm_222, 4. thuytrang

 

 

CHÚ Ý: KHÁN GIẢ  Khng Post Tự Do trong Conf Thi Sinh (C-TS). B́t kì cu hỏi nào của Khán Giả, TS đ̀u Post trong Conf Khán Giả (C-KG) và sẽ được EGO ṭn tình trả lời.

 

BTC k giải quýt b́t kì 1 sự fản đ́i nào của TS l̃n KG trong lúc dĩn ra cục thi. Mọi kín nghị đ̀u được tự do ngn lụn trn dĩn đàn Olympia Box Ngoại ngữ.

Nơi Trả lời: TS => Conf TS /////////////////////// //////////////////// KG => Conf KG

============================== & & & =====================================

 

 

 

Ph̀n I: Hỏi đáp nhanh: Có 9 cu hỏi, 15 giy cho m̃i cu. 10 diem/cau.

TS và KG chỉ có duy nh́t 1 cơ ḥi trả lời, và chỉ tính đỉm ńu nh́n Enter trả lời cu trả lời đã được type sẵn  ngay sau khi MC thng báo H́t Giờ (HG).

TS và KG có quỳn bàn thảo và tự do trả lời bn Con KG (mà k bị kick out.) Song, trong thời gian 15 giy dành cho suy nghĩ và type sẵn cu trả lời, b́t kì 1 cu nào hịn ra trn 2 Conf đ̀u được coi như là cu trả lời ( những lời ví dụ như Oh, a`, hihi :D đ̀u coi như đã gởi cu trả lời- và t́t nhin cu trả lời như th́ thì k th̉ đúng đ̉ có đỉm được) Nghĩa là TS k được chat chit.

Hãy tự tin vào bản thn mình vì bạn k có nhìu thời gian cho vịc líc nhìn KG hay tra từ đỉn. Đừng đ̉ h́t giờ!

 (Sau khi post cu trả lời, TS có quỳn vít lời giải thích hoặc suy nghĩ của mình v̀ cu hỏi, đại khái như vì sao chọn cu trả lời như ṿy ... nhưng tuỵt đ́i k than vãn hay h́i thúc BTC ...)

 

1-3: Choose the right form of Verbs: To Infinitive or Gerunds

Ex: MC: They avoid (go) on holiday in August

TS: Going

 

1.(10diem/15) I am looking forward to (see) you soon.

 

      pignguyen1130 : HG

small_storm_222 :seeing

      swan_tmh : seeing

thuytrang_273 seeing

hanho2212 : seeing

pignguyen1130 : DA: 1. seeing

pignguyen1130 : swan,thuytrang,hanho,small deu duoc 10 di?m

 

2.(10d/15) Do you remember (come) here last year?

pignguyen1130: HG

hanho2212 : coming

swan_tmh : coming

thuytrang_273 : to come

   small_storm_222: coming

pignguyen1130 : DA: 2. coming

pignguyen1130 :  swan, hanho,small duoc 10 diem!

pignguyen1130 : hanho chi biet vi` sao ban chon coming?

hanho2212: cau nay co nghia la nho da lam gi

hanho2212 :con neu to come la nho se lam gi

 

3.(10d/15) It will take you a while to get used to (live) abroad

 

pignguyen1130 : HG

thuytrang_273 : lived

hanho2212 : live

swan_tmh :  living

   small_storm_222: living

pignguyen1130 : swam cho biet vi`` sao?

swan_tmh : sau get used to+v V ing

pignguyen1130 : DA: 3 living

      pignguyen1130 : Swan ,small duoc 10 diem! hoan ho !!!!!!!!!!!

 

4-5: Baby Animals:

 

4.(10d/15) A baby chicken is called a chick. A baby sheep is called lamb. A baby cow is called calf. A baby pig is called a piglet. What is a baby cat called (in American English)?

 

pignguyen1130: HG

thuytrang_273: child cat

hanho2212 : a cat

small_storm_222: kitten

swan_tmh : cat

pignguyen1130: A: 4. kitten

pignguyen1130 : small duoc 10 d , gioi lam !!!

 

5. (10d/15) What do American people call a baby deer?

 

pignguyen1130 : HG

thuytrang_273 : stag

hanho2212 : sheep

pignguyen1130 : A: 5. flawn deer chu k fa?i sheep/lamb ...

pignguyen1130 : V~n k ai duoc diem ..

 

Multiple choice questions:

6-7: Tick tock

 

 

6.You have to turn this from left to right - in other words clock..........

a. way    b. wise                  c. path                  d. route                e. Backward

 

pignguyen1130 : HG

swan_tmh : d

thuytrang_273 : d

pignguyen1130 : vi` sao?

pignguyen1130 : hanho ko co cu tra? lo`i?

hanho2212 : d

pignguyen1130 : Chu y: v~n k ai duoc diem

pignguyen1130 : DA: 6.b clockwise. Clockwise means in the direction that the hands of a clock move (from left to right).

 

 

7.  The competition is very strong as each team wants to be fastest and ......... the clock.
a. hit           b knock      c strike       d beat                   e. kick

 

pignguyen1130 : HG

swan_tmh : a

thuytrang_273 : a

pignguyen1130 : hichic .. v~n k ai duo?c di?m ...

 

pignguyen1130 : DA: 7d. beat. If you beat the clock you manage to do or finish something within the time allowed or even earlier. So, beating the clock means you are faster than your competitors.

 

 

8. Please send my ......... to the meeting as I shan't be able to attend.

(a) apologies
(b) apologize
(c) apologized
(d) apologizing

.

pignguyen1130 : HG

small_storm_222 : d

swan_tmh : d

hanho2212 : a

thuytrang_273 : d

pignguyen1130 : vi` sao a Hanho?

hanho2212 : day la danh tu

pignguyen1130 : DA: 8 Correct answer: (a) apologies Apologies is a noun and apologize is a verb. Please, take my apologies. I want to apologize.

pignguyen1130 : Hanho duoc 10 diem : hoan ho ... rat gioi!

 

9. Jane: Sorry you can protest if you like but it doesn't ..........

(a) break any ice with me
(b) cut any ice with me
(c) freeze any ice with me
(d) make any ice with me

 

pignguyen1130 : HG

small_storm_222 : d

hanho2212 : b

swan_tmh : d

thuytrang_273 : b

pignguyen1130 : vi` sao thuytrang?

pignguyen1130 : DA: 9b: That doesn't cut any ice with me means that doesn't impress me at all.

pignguyen1130 :  thuytrang , hanho 10d

 

omai_mimi  : hanho2212: 40

                      swan_tmh 30

                      thuytrang_273:20

                      small_storm_222 : 40

 

 

 

 

 

 

II/ PH̀N II: X́P TỪ:

MC đưa ra 1 từ chìa khóa.

TS và KG vít t́t cả các từ tíng Anh có nghĩa từ các chữ cái của từ đó trong vòng 1 phút. M̃i từ được CVCV ch́p nḥn đúng chính tả và từ đó có t̀n tại trong tíng Anh (TS k c̀n fải bít nghĩa của từ mình vít) sẽ được tính 5 đỉm. Sau ṃt phút suy nghĩ, các TS và KG type sẵn và chờ hịu ḷnh H́t giờ (HG) của MC đ̉ đ̀ng loạt trả lời.

Đy là ph̀n thi mở ṛng v́n từ vựng. Các Qlý Vin sẽ có những bài giới thịu thm v̀ những từ đó đ̉ các bạn có cơ ḥi học hỏi thm trn 4r.

 

Ví dụ: MC: students

TS: sent, send, tents, tent, ten, nude, sue, sudden, sued, ensued, ensue....

CVCV: từ được tính: sent, send, tent, ten, nude, sue, ensue => 7 x 5 = 35 đỉm

 

Chú ý:

* Giữa đ̣ng từ hợp quy tắc và danh từ ś nhìu thm s chỉ tính đỉm 1 từ. Chỉ tính đỉm cho từ có 3 chữ cái trở ln.

* Chỉ tính những từ có 3 chữ cái trở ln. Nhìu đỉm bonus cho TS và KG tuỳ theo sự nḥn xét của CVCV.

* Khng ch́p nḥn vít sai chính tả.

 

 

 

Từ chìa khóa Tùn này:    The Labor Day: t, h, e, l, a, b, o, r , d, y

 

 

hanho2212 : laborary,labor,day,ear,or,the,bother,yad,

swan_tmh : dor,the,labor,day,lab,erd,abo,eld,rad,red,board,ready,dale,

thuytrang_273 : labor, lady, the, lea, held, day, ready, habor, honor, or

swan_tmh : brother

small_storm_222 : brother, theory, ear,

thuytrang_273 : and

thuytrang_273 : tin

pignguyen1130 : CVCV English_master vt ca? giu`m!

pignguyen1130 : chi? tiinh di?m ha`ng d`u thi CVCV Nhe

pignguyen1130 : thich post thi` post .. ma` k tinh di?m thi

english_master306 : small : brother, theory, ear ---> 3x5=15 thuytrang : labor, lady, the, lea held,day,ready,habor,honor,or -->13x5=65 swan : labor, the, day, lab, red, board, ready,dale, eld ---> 9x5=45 hanho : labor, day, ear, or, the, bother --- > 6x5=30

 

english_master306 : tong ket : hanho 30 swan : 65 thuytrang : 55 small : 15

 

 

 

=================== == 000****000== ======================

 

 

 

Cu hỏi dành cho KG của ph̀n 1: (fần ny c hay k ty vo thời gian t hay n` - nếu c  th mới tường thuật, nếu k để dnh cho cu hỏi tuần khc)

 

Đ́i với cu hỏi dành cho KG: cu hỏi được post trong Conf TS. KG nh́n OK trong Conf KG đ̉ dành quỳn trả lời trong conf TS. Những người tự ý trả lời trong conf KG thì sẽ k được fép trả lời trong Conf TS ... và BTC cũng k quan tm giải thích và trả lời cho những ai khng theo đúng cách thức trả lời; tḥm chí KG sẽ bị kick out ńu nhắc nhở nhìu l̀n mà ṽn tái phạm.

 

Is this a right or wrong sentence? Prove your answer:

 

The most visible symbol in New York is the spirit of a free people.

 

pignguyen1130 : chu y la` nhn OK d? da`nh quy`n tra? lo`i dy nhe

pignguyen1130 : TS Nhn ok o? dy - KG nhn OK bn KG ...

pignguyen1130 : ai bit cu tra? lo`i thi` nhn ok!

thuytrang_273 : ok

swan_tmh : ok

pignguyen1130 : SP thy Thuytrang truoc

pignguyen1130 : mo`i Thu`y Trang tra? lo`i ...!

thuytrang_273 : a free-> free

small_storm_222 : a free people --> the free people ah`

pignguyen1130 : small-storm ko duoc tra loi

pignguyen1130 : NHn OK tra? lo`i la?i ... Small storm chua tra? lo`i dung!

swan_tmh : ok

pignguyen1130 : Mo`i Swan

swan_tmh : the spirit

pignguyen1130 : truoc ht fa?i tra? lo`i cu do dung hay sai?

swan_tmh : cau naysai

pignguyen1130 : sai o? ch~ na`o?

swan_tmh :the spirit

pignguyen1130 : v~n sai

hanho2212 : ok

pignguyen1130 : trick dy  mo?i nguo`i c?n th?n

pignguyen1130 : mo`i hanho2212

hanho2212 : cau nay dung ma!

pignguyen1130 : nguoi cuoi cu`ng tra? lo`i cho cu na`y

pignguyen1130 : Hoan HO hanho

pignguyen1130 : u` .. thuc ra khi vit E cu~ngnhu V .. nguo`i ta d`u co chu? y cu?a ho?!

pignguyen1130 : o? dy nguo`i ta du`ng PEOPLE nhu 1 dn t?c, 1 th? thng Nht nn nguo`i ta du`ng article la` A

pignguyen1130 :  a : True

 

=================== == 000****000== ======================

 

 

 

III. DỊCH THỤT:  Verses to Ponder:

      4 cu, m̃i cu t́i đa 10 đỉm.

 MC đưa ra 1 hay vài cu Anh Ngữ.

TS và KG cùng type sẵn cu trả lời trong vòng 1 phút, và đ̀ng loạt post khi nghe hịu ḷnh H́t Giờ của MC.

 CVCV sẽ ch́m đỉm f̀n này cho TS theo thang đỉm 10/10. Đỉm của vòng này cũng được chính thức cng b́ sau khi hoàn thành f̀n cúi.

 (Gợi ý: 5 đỉm cho f̀n hỉu nghĩa/ 5 đỉm cho f̀n dĩn đạt hay).

Tn trọng CVCV. BTC sẽ xem xét mọi kịn cáo sau. Đy là f̀n thi ch́p nḥn tính chủ quan.

KG ṽn được post cu trả lời trong Conf KG ngay lúc MC báo HG, và CVCV Conf KG sẽ chỉ cho đỉm 10 những cu đạt ch́t lượng hơn các cu dịch trong Conf TS.

 

Example : MC: True love is like ghosts, which everyone talks about and few have seen.
Francois de La Rochefoucauld

 

TS: Tình yu chn chính như những bóng ma ai cũng nói v̀ nó mà ít người được th́y nó.

 

1, Franklin: Lost Time is never Found again.

 

pignguyen1130 : HG

hanho2212 : thoi gian da qua khong bao gio tro lai

thuytrang_273 : thoi gian da mat di thi khong bao gio tim lai duoc

swan_tmh : thoi gian da danh mat thi ko bao gio tim lai duoc

small_storm_222 : thoi gian daat khong bao gio lay lai duoc

pignguyen1130 : cu tra? lo`i go?i y: Khng th? ti`m la?i tho`i gian da~ mt/ Tho`i gian da~ qua khng bao gio` tro? la?i.

english_master306 : thuytrang 9 swan 9 hanho 9 small 7 (sai chinh ta : thoi gian daat ???)

 

2, Pope: Some praise at morning what they blame at night.
- Rusty Silvey

 

small_storm_222 : mot vai nguoica ngoi vao buoi sang nhung dieu ho do toi luc toi

swan_tmh : mot vai loi tan duong luc sang khien cho ho xau ho ve luctoi

hanho2212 : nung cai gi toa sang vao ban dem thi ban ngay an di mat

thuytrang_273 :mot vai loi tan duong luc sang khien cho ho khien trach ve luc toi

pignguyen1130 : Người ta c thể ca ngợi những g họ ch bai tối qua/ Sáng khen t́i ch.

english_master306 : swan 7 hanho 6 thuytrang 6 small 6 (cham an ui )

 

3. Hardwork pays off in the future; laziness pays off now.

- Unknown

 

pignguyen1130 : HG:

small_storm_222 : lam viec cham chi se duoc tra gia trong tuong lai, su luoi bieng se phai tra gia ngaylap tuc

swan_tmh : lam viec cham chi mang lai tuong lai,su luoi bieng chi mai la hien tai

hanho2212 : su luoi bieng ngay hom nay se phai tra gia cho tuong lai

thuytrang_273 : lam viec cham chi se duoc tra gia trong tuong lai, su luoi bieng se phai tra gia ngaylap tuc

pignguyen1130 : Sự chăm chỉ được trả gi ở tương lai; sự lười nhc được trả gi ở hiện tại.

english_master306 : small : 9 (dich kha sat nghia) swan : 8 hanho : 6 thuytrang 9

 

4. (Humor) To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research.

- Unknown-

 

pignguyen1130: HG: 

small_storm_222: an cap y tuong cua mot nguoi la ...., an cap cau nhieu 

hanho2212: an cap y tuong cua mot nguoi la khong tot.Nhung biet tong 

hop y tuong cua nhieu nguoi lai la mot dieu hay 

small_storm_222: uh hanho dich nghe co ve dung

swan_tmh: danh cap y kien tu ai do la su danh cap,tong hop tu nhieu cai 

thi la nghien cuu

thuytrang_273: y tuong an cap tu mot nguoi thi chi la suy nghi con an 

cap la su nghien cuu

pignguyen1130: Ăn cắp tưởng của 1 người l sự đạo văn; ăn cắp tưởng của nhiều người l sự nghin cứu. J

 

english_master306: small  7 (co cham chuoc do post #1)

hanho 7

swan 7

thuytrang 7

(tu quy 7 :D )

 

omai_mimi: Phan 3:

hanho2212: 9+6+6+7=28

swan_tmh:9+7+8+7=31

thuytrang_273:9+6+9+7=31

small_storm_222 :7+6+9+7=29

 

=================== == 000****000== ======================

 

 

Cu hỏi dành tặng (đố)  cho KG của ph̀n 3:

 

I looked up the word politics in the dictionary. It is actually a combination of two words: poli, means many, and tics, which means bloodsuckers.

(Jayleno, on the Tonight Show)

 

small_storm_222: toi tra tu politics trong tu dien. No qua that la su 

ket hop cua 2 tu: poli, nghia la many, va tics, tuc la ...(mau me j` do, 

tu nay la)

swan_tmh: Toi tra tu ngu chinh tri trong quyen tu dien.No that su la tu 

noi cua hai tu:poli,tuc la nhieu,va,tics nghia la  ke boc lot

english_master306: "Toi da tra tu politics" trong tu dien. Do that su 

la su ket hop cua 2 tu: poli, nghia la nhieu, va tics la su boc lot

swan_tmh: :D

pignguyen1130: u`h .. nghĩa rat don gian: từ bloodsucker có 

nghĩa là kẻ hút máu :D

 

=================== == 000****000== ======================

 

 

IV. T̉NG HỢP:  6 cu, m̃i cu 10 đỉm.

Đy là f̀n thi linh hoạt nh́t. TS vít cu trả lời. Ńu là cu hỏi trắc nghịm thì TS c̀n có giải thích cho cu trả lời của mình. Đáp án đi khi có nhìu lựa chọn hoặc k h̀ có lựa chọn nào với ṇi dung thi đa dạng nhằm giúp các bạn típ c̣n chìu su ngn ngữ.

MC đưa từng cu hỏi ṃt.

TS hay KG  nào bít cu trả lời cứ trả lời ngay sau khi MC nói bắt đ̀u trả lời (BD).

Cu hỏi chỉ dừng lại k nḥn trả lời sau 45 giy. Lúc đó MC sẽ chỉ rõ TS hay KG, những người có những đáp án khác nhau nhưng đ̀u đúng được đỉm.

 

1. (10d/1) (Flexible) ---- is one of the qualities 

required of a social worker.

 

pignguyen1130: 1'' bat dau:

pignguyen1130: moi nguoi cu tra loi tren Conf TS

hanho2212: flexibility

pignguyen1130: TS tra loi .. ko đợi đ́n HG

small_storm_222: danh tu: flexibility

swan_tmh: Flexibility

pignguyen1130: Hanho duoc 10 đỉm!

Hanho là nguoi pignguyen1130: tra loi nhanh nhat!

 

 

2.     (10d/1) He is OK, but quite  ----- (rely) at times.

 

pignguyen1130: BD tra loi

swan_tmh: replies

hanho2212: inreply

pignguyen1130: swam sai ..

pignguyen1130: hanho sai ..

pignguyen1130: tra loi lai ..

pignguyen1130: cu tra loi den khi na``o dung thì thoi .. trong vòng 

1 '' ...

hanho2212: repliable

pignguyen1130: sap HG

pignguyen1130: van sai!

thuytrang_273: reply

swan_tmh: reply

pignguyen1130: sai

hanho2212: repable

pignguyen1130: DA: unreliable 

pignguyen1130: but = nghĩa phủ đinh ...

small_storm_222: tu goc cua chi cho sai rui

small_storm_222: em cung da nghi tu nay

small_storm_222: nhung the tu goc phgai la rely

pignguyen1130: sao sai duoc :D

small_storm_222: ko phai la reply

pignguyen1130: oh yes .. I am sorry ..

small_storm_222: rely la dau vao con reply la tra loi ma

pignguyen1130: chi type ko đ̉ ý ...

swan_tmh: oi troi

hanho2212: biet ngay 

pignguyen1130: Loi BTC ..

swan_tmh: hen chi thay ky ky

small_storm_222: loai cau nay nha

swan_tmh: :(

pignguyen1130: Moi TS đ̀u được 10 đỉm cu này :D :)

 

3. (10d/1)  Wow, you inheritted everything from your millionaire uncle. You are sitting on a goldmine.

small_storm_222: ban dang ngoi tren mot mo vang

pignguyen1130: 1'' cho TS tự do trả lời ...

hanho2212: ban dang dung bang vang 

swan_tmh: dang o trong mo vang

pignguyen1130: chỉ đóan nghĩa của idiom gạch chn thi ...

small_storm_222: ngoi tren mot mo nvang

pignguyen1130: k fải là dịch, vì nó có nghĩa bóng ...

swan_tmh: bat duoc vang

hanho2212: cua tren troi roi xuong

hanho2212: hi

small_storm_222: chuot sa chinh~ gao

.thuytrang_273: chuot sa hu nep

pignguyen1130: DA: 3 to be very rich

pignguyen1130: cụm từ chỉ có nghĩa đơn giản ṿy thi 

small_storm_222: don gian the thui ah

pignguyen1130: nhưng mà các em sáng tạo lắm ...!

pignguyen1130: swam, small, thuytrang được đỉm 5 cu này

 

4.(10d/1) One reason Ed has so much money is that hes so tight-fisted. Hes really a skinflint.

hanho2212: do ha tien 

thuytrang_273: keo kiet

small_storm_222: vat co chay ra nuoc ah~---> ket xi ay ma

swan_tmh: nguoi vat co chay ra mo~

pignguyen1130: HG

pignguyen1130 : DA: 4. to not want to spend money.   

A skinflint is someone doesnt want to spend money: Người keo kiệt, bủn xỉn, h tiện

pignguyen1130: small, hanho, thuytrang đúng đuoc 10 đỉm!

english_master306: adj. la stingy : tinh keo kiet, bun xin !

 

5.(10d/1) (phanle_hehe) A spirit jig it dances bright, banishing all but darkness. Give it food and it will live, give it water and it will die.

a. the fool                 b. the air     c. wheat      d. the desert         e. the Gods     f. The air     g. Earth      h. Laughter          i. Fire

 

pignguyen1130: TInh gio roi day ..

thuytrang_273: i

pignguyen1130: tra loi di ... chon các cu trả lời từ a-i

pignguyen1130: Hoan h Thuytrang: 

hanho2212: h

swan_tmh: b

pignguyen1130: ŕt giỏi ...!

swan_tmh: oi troi

hanho2212: ha

pignguyen1130: DA: fire

pignguyen1130: Thuytrang đuoc 10 đỉm!

 

DA: fire

6.(10d/1)  (phanle_hehe) The more that there is, the less that you see. Squint all you wish when surrounded by me.

a. the gods                 b. drink        c.  fire                   d. darkness            e. bliss         f. Sun

g. hope   h. Bliss

pignguyen1130: ai trả lời nhanh nhat duoc diem..

thuytrang_273: g

hanho2212: f

pignguyen1130: nhug cau chi co'' 1 đáp án th́ này chỉ duy 

nhat 1 nguoi duoc diem ...

pignguyen1130: Hoan HO HANHO ....!

english_master306: giai thich di Hanho !

swan_tmh: hic,giai thich di hanho

small_storm_222: explain pliz

hanho2212: mat troi co khap moi noi!Nhung ban co the nhin thay mat troi 

khi no chieu sang ko?

pignguyen1130: DA: Sun  

 

omai_mimi: Phan 4:

hanho2212:10+10+10+10=40

swan_tmh:10+5=15

thuytrang_273:10+5+10+10=35

small_storm_222 :10+5+10=25

 

omai_mimi:  Tong ket:

hanho2212: 40+30+28+40=138

swan_tmh:30+65+31+15=141

thuytrang_273: 20+55+31+35=141

small_storm_222 : 40+15+29+25=109

 

omai_mimi:   Diem Khan Gia :

tuanh 10+15+16

msphys 10+15