Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

EGO 1/5/05

CHÚ Ý: KHÁN GIẢ  Khng Post Tự Do trong Conf Thi Sinh (C-TS). B́t kì cu hỏi nào của Khán Giả, TS đ̀u Post trong Conf Khán Giả (C-KG) và sẽ được EGO ṭn tình trả lời.

 

TS mau xanh da troi

Qly Conf mau cam

MC mau cau hoi va dap an

QlyChung mau dark red

CVCV mau tim

113 mau red

KG mau den, font 10.

 

BTC k giải quýt b́t kì 1 sự fản đ́i nào của TS l̃n KG trong lúc dĩn ra cục thi. Mọi kín nghị đ̀u được tự do ngn lụn trn dĩn đàn Olympia Box Ngoại ngữ.

Nơi Trả lời: TS => Conf TS /////////////////////// //////////////////// KG => Conf KG

============================== & & & =====================================

TH SINH HM NAY GỒM C:

pignguyen1130: 1. misskhuyen

pignguyen1130: 2. Lananhego

pignguyen1130: 3. wala-walavt89

pignguyen1130: 4. mgu_vmk_132

pignguyen1130: 5. heroof du bi nhe' ... ( duoc thi va tinh diem bth)

 

Ph̀n I: Hỏi đáp nhanh: Có 9 cu hỏi, 15 giy cho m̃i cu. 10 diem/cau.

TS và KG chỉ có duy nh́t 1 cơ ḥi trả lời, và chỉ tính đỉm ńu nh́n Enter trả lời cu trả lời đã được type sẵn  ngay sau khi MC thng báo H́t Giờ (HG).

TS và KG có quỳn bàn thảo và tự do trả lời bn Con KG (mà k bị kick out.) Song, trong thời gian 15 giy dành cho suy nghĩ và type sẵn cu trả lời, b́t kì 1 cu nào hịn ra trn 2 Conf đ̀u được coi như là cu trả lời ( những lời ví dụ như Oh, a`, hihi :D đ̀u coi như đã gởi cu trả lời- và t́t nhin cu trả lời như th́ thì k th̉ đúng đ̉ có đỉm được) Nghĩa là TS k được chat chit.

Hãy tự tin vào bản thn mình vì bạn k có nhìu thời gian cho vịc líc nhìn KG hay tra từ đỉn. Đừng đ̉ h́t giờ!

 (Sau khi post cu trả lời, TS có quỳn vít lời giải thích hoặc suy nghĩ của mình v̀ cu hỏi, đại khái như vì sao chọn cu trả lời như ṿy ... nhưng tuỵt đ́i k than vãn hay h́i thúc BTC ...)

 

 

1-2: Choose between 2 verbs to fill in the blank (noting the correct tenses and subject-verb agreement):

1. (10d/15) I ......... what you are saying but that still doesn't make me want to change my mind one little bit.

 

misskhuyen: know

wala_walavt89: hear

pignguyen1130: HG

mgu_vmk_132: oai

mgu_vmk_132: chua het 15s ma`

pignguyen1130: HG: TS Tra loi

heroofyou2004: am hearing

mgu_vmk_132: understand

wala_walavt89: have heard

pignguyen1130: DA: 1c hear

pignguyen1130: khong ai dung cau na`y!

misskhuyen: huh?    Hử g :D

DA: 1c hear/ am listenning to

 

2. (10d/15) I ......... (to) the concert every Monday on the radio and I imagine I am there listening to it in person.

 

misskhuyen: listen

pignguyen1130: Chu y : HG

misskhuyen: listen to

mgu_vmk_132: listen         

heroofyou2004: listen

wala_walavt89: go GO ở đu ra? :D khng hiểu đề bi.

mgu_vmk_132: sao miss tra loi tren conf hoai vay

misskhuyen: hehe

misskhuyen: sorry

pignguyen1130: MIsskhuyen la TS- tra loi tren Conf .. nhug fai doi het gio! Misskhuyen k c điểm- Mgu_vmk v heroof được 10 điểm

 

DA: 2. listen to

If you hear something it is because you have ears and are not deaf. If you listen TO something then you are paying particular attention to what you can hear.

 

 

 Baby Animals:

3.     (10d/15) A baby chicken is called a chick. A baby sheep is called a lamb. A baby cow is called a calf. A baby pig is called a piglet. A baby cat is called a kitten? How about a baby tiger?

pignguyen1130: HG

misskhuyen: hic

misskhuyen: cau nay ko bit

wala_walavt89: tigeress

mgu_vmk_132: cub la lap phuong ma

misskhuyen: sao ko phai la tigeror

wala_walavt89: bia dai

pignguyen1130: cube moi la lap fuong

A: 3. CUB

 

Multiple choice questions:

4-6: PHRASAL VERBS:

4. (10d/15) When Bill yelled "fire," everybody suddenly got up and __________ of the theater.

a. sort out               b. rushed out     c. signed up     d. turned to e. gave out

misskhuyen: b

lananhego: 4c

pignguyen1130: HG

mgu_vmk_132: e sao lai post tren day

heroofyou2004: 4b

misskhuyen: cau nay de qua ma

mgu_vmk_132: tru diem di chu'

wala_walavt89: b

pignguyen1130: TS ko post truoc khi HG

misskhuyen: xin loi

misskhuyen: tai btc ra de de qua

mgu_vmk_132: ko chiu dau nha

mgu_vmk_132: btc ra tay di chu

mgu_vmk_132: chua noi HG ma post le ra phai bi tru diem chu

pignguyen1130: heroof va wala duoc diem 10!

heroofyou2004: dung vay

misskhuyen: ko co luat do ma

wala_walavt89: yeah

nostarwhere190: miss chu y

pignguyen1130: Co' luat PHẦN 1 KHNG POST TRƯỚC KHI HẾT GIỜ .. misskhuyen chu y ko post truoc khi HG

misskhuyen: vay ha

wala_walavt89: toi lanh chanh

misskhuyen: vay xin loi

DA: 4.b rushed out.

 

5. (10d/15) At the scene of the accident, the policeman tried to __________ the conflicting stories.

a. Sort out             b. brighten up            c. sign up          d. turn to                   e. give out

pignguyen1130: HG

heroofyou2004: 5d

misskhuyen: a

wala_walavt89: a

lananhego: 5a

mgu_vmk_132: b

heroofyou2004: co moi minh sai

heroofyou2004: dung la dot that

misskhuyen: 1 choi 3 ha mgu

pignguyen1130: misskhuyen, wala, lanego duoc 10 diem!

mgu_vmk_132: tu nhien chon lai a lam gi khi ma da co 3 nguoi chon roi

mgu_vmk_132: chon DA khac xac suat van co ma

mgu_vmk_132: chu chon a la xac suat = 0

DA: 5a. Sort out.

 

6. (10d/15) When they were __________ brains, Bill was on vacation in the Bahamas.

a. passing down b. brightenning up      c. signing up         d. turning to          e. giving out

pignguyen1130: 15'' BD

misskhuyen: b

pignguyen1130: HG

mgu_vmk_132: tru diem di

mgu_vmk_132: a

misskhuyen: chet cha

wala_walavt89: e

heroofyou2004: 6d

misskhuyen: xin loi

lananhego: c

mgu_vmk_132: ai dung

wala_walavt89: co KQ chua pa` kon

pignguyen1130: wala duoc 10 diem hoan ho chuc mung!

wala_walavt89: yeah

lananhego: huhu

pignguyen1130: DA: 6 e. giving out

echcom_tn88:

misskhuyen: xin cho hoi chut

misskhuyen: giving out nghia la gi?   MISSKHUYEN qu mất trật tự, nn BTC đ k thm trả lời cu hỏi

Cu hỏi ny được dng để đố Khn Giả giải thch nghĩa của cu ny.

DA: 6 e. giving out

 

7-9: POSSESSIVES:

 

7. _______ coffee shop is going out of business because Sam and Joe can no longer stand working together.

a. Sam and Joe     b. Sams and Joes     c. Sams and Joe     d. Sam and Joes

 

mgu_vmk_132: b

mgu_vmk_132: hic

misskhuyen: d

pignguyen1130: HG

wala_walavt89: b

mgu_vmk_132: b

heroofyou2004: 7d

pignguyen1130: ai post truoc se ko duoc tinh diem !

mgu_vmk_132: lan sau chu y

wala_walavt89: ua sao ki zay

wala_walavt89: explain  Chỉ c 1 COFFEE SHOP CỦA CẢ 2 NGƯỜI, NN L SAM AND JOES

pignguyen1130: heroof duoc 10 diem chat luong! Hoan ho!

misskhuyen: chuc mung miss di nao btc

mgu_vmk_132: dung de 15s sau moi noi chu BD

mgu_vmk_132: lam nguoi ta tuong HG 

misskhuyen: sao ko cho tui diem ha pig

pignguyen1130: post truoc khi HG ko duoc tinh diem!

mgu_vmk_132: vi pham luat ko co diem la dung roi

misskhuyen: ai vi pham

misskhuyen: xem lai di em, minh post con sau mgu ma

DA: 7d. Sam and Joes

 

8. My _______ cooking is really quite amazing.

a. mother-in-laws       b. mothers-in-law         c. mother-in-law     d. mothers-in-law

 

pignguyen1130: HG

misskhuyen: a

wala_walavt89: b

mgu_vmk_132: BD dau

lananhego: d

mgu_vmk_132: ko co cai nao dung ca  Duyệt cu ny, Mgu_vmk được cộng 20 điểm! HOAN H!

misskhuyen: uh

heroofyou2004: 8a

misskhuyen: btc lam ai gi ki qua

misskhuyen: chua thay bd ma da hg

heroofyou2004: may em cham that day

wala_walavt89: dung co chui zay chu

misskhuyen: luc thi bd ma chang thay hg

misskhuyen: buc do nghe PHải ch chứ - Ban đầu th H BD v HG để mọi người ch . Lớn rồi, nhỏ nhoi g đu m để nhắc mi thế! Chữ BĐ với HG khc nhau mồn một m lộn ci g?

DA: 8a. mother-in-laws

 

9. _______ girlfriends are fighting again.

a. phanle_hehe and aethanhk13s             b. phanle_hehes and aethank13s         

c. phanle_hehe and aethank13        c. phanle_hehes and aethank13

 

pignguyen1130: HG!

heroofyou2004: 9b

mgu_vmk_132: c

wala_walavt89: a

misskhuyen: a

lananhego: c

misskhuyen: sao giong cau truoc qua vay

wala_walavt89: sao cau nay nhin giong cau truoc ma`  sao giống được.

pignguyen1130: heroof duoc 10 diem! HOAN HO EM!

misskhuyen: de xem

wala_walavt89: giai thich di BTC oi  Cu 7: 2 người c cng 1 tiệm c ph/ Cu 9: 2 người c 2 người bạn gi khc nhau th 2 c ny mới fight với nhau được chứ :D

heroofyou2004: ko , cau nay khac day Giỏi lắm Nếu misskhuyn k qu nghịch th đ c thời gian cho Heroofyou2004 giải thch cho cc em.

misskhuyen: hinh nhu bi lua roi may ban ah` Giờ mới sng mắt :D

heroofyou2004: ban gi của hai nguoi nay danh nhau

pignguyen1130: moi nghi van ve Cau hoi - post tren Box Ngoai Ngu!

wala_walavt89: ok

heroofyou2004: con cai kia la cua hang chung cua hai nguoi

pignguyen1130: Thoi gian EGO chi gioi han!

misskhuyen: hieu roi

aethanhk13: ko thec mec o day

DA: 9b. phanle_hehes and aethank13s.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mgu_vmk_132: m nhau m thi tnh cảm thế - TS ny đng yu qu, rất c thức trong thi ĐỐ VUI TRỰC TUYẾN :D

phanle_hehe: Tong ket phan 1:

misskhuyen:10;  

wala :30

lananhego:10

hero:40

mgu: 30

II/ PH̀N II: X́P TỪ:

MC đưa ra 1 từ chìa khóa.

TS và KG vít t́t cả các từ tíng Anh có nghĩa từ các chữ cái của từ đó trong vòng 1 phút. M̃i từ được CVCV ch́p nḥn đúng chính tả và từ đó có t̀n tại trong tíng Anh (TS k c̀n fải bít nghĩa của từ mình vít) sẽ được tính 5 đỉm. Sau ṃt phút suy nghĩ, các TS và KG type sẵn và chờ hịu ḷnh H́t giờ (HG) của MC đ̉ đ̀ng loạt trả lời.

Đy là ph̀n thi mở ṛng v́n từ vựng. Các Qlý Vin sẽ có những bài giới thịu thm v̀ những từ đó đ̉ các bạn có cơ ḥi học hỏi thm trn 4r.

 

Ví dụ: MC: students

TS: sent, send, tents, tent, ten, nude, sue, sudden, sued, ensued, ensue....

CVCV: từ được tính: sent, send, tent, ten, nude, sue, ensue => 7 x 5 = 35 đỉm

 

Chú ý:

* Giữa đ̣ng từ hợp quy tắc và danh từ ś nhìu thm s chỉ tính đỉm 1 từ. Chỉ tính đỉm cho từ có 3 chữ cái trở ln.

* Chỉ tính những từ có 3 chữ cái trở ln. Nhìu đỉm bonus cho TS và KG tuỳ theo sự nḥn xét của CVCV.

* Khng ch́p nḥn vít sai chính tả.

 

 

 

Từ chìa khóa Tùn này:    SUMMER VACATION :

 s, u, 2m, e, r, v, 2a, c, t , i, o, n.

heroofyou2004: vertion,sum,mum,mera,catm sit,seat,set,

wala_walavt89: mum , cat , sum , vation , nation ,

heroofyou2004: cat day

lananhego: summer, act, ions, sum, vac,

heroofyou2004: het gio nhanh rua?

mgu_vmk_132: sum, vac , vaca , vacate , seat , set , summer,vacation,sum,sumac

pignguyen1130: CVCV lam viec gium nhe!

misskhuyen: vertion, van, not, rat, rum, man, summer, vacation, cat,

misskhuyen: chet

mgu_vmk_132: ok

pignguyen1130: Phan na`y se duoc Cong bo diem sau!

misskhuyen: het gi sao nhanh vay

wala_walavt89: ok

heroofyou2004: post chi cham ri

pignguyen1130: Ko tra loi lai lan 2!

heroofyou2004: em nghi nen tru diemn may nguoi post cham

Phan 2 :

1.       hero : mum, sum, sit, seat, set ---> 5 x 5 =25

2.       wala : mum, cat, sum, nation --> 4x5 = 20

3.       misskhuyen : van, not, rat, rum, man, summer, vacation, cat --> 8x5 = 40

4.       mgu : sum, vac, vaca, vacate, seat, set, summer, vacation. sum, sumac --> 9 x 5 = 45 (k tnh từ vaca)

5.       lanego: summer, act, ions, sum, vac - 5 x 5 = 25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. DỊCH THỤT:  Verses to Ponder:

      4 cu, m̃i cu t́i đa 10 đỉm.

 MC đưa ra 1 hay vài cu Anh Ngữ.

TS và KG cùng type sẵn cu trả lời trong vòng 1 phút, và đ̀ng loạt post khi nghe hịu ḷnh H́t Giờ của MC.

 CVCV sẽ ch́m đỉm f̀n này cho TS theo thang đỉm 10/10. Đỉm của vòng này cũng được chính thức cng b́ sau khi hoàn thành f̀n cúi.

 (Gợi ý: 5 đỉm cho f̀n hỉu nghĩa/ 5 đỉm cho f̀n dĩn đạt hay).

Tn trọng CVCV. BTC sẽ xem xét mọi kịn cáo sau. Đy là f̀n thi ch́p nḥn tính chủ quan.

KG ṽn được post cu trả lời trong Conf KG ngay lúc MC báo HG, và CVCV Conf KG sẽ chỉ cho đỉm 10 những cu đạt ch́t lượng hơn các cu dịch trong Conf TS.

 

Example : MC: True love is like ghosts, which everyone talks about and few have seen.
Francois de La Rochefoucauld

TS: Tình yu chn chính như những bóng ma ai cũng nói v̀ nó mà ít người được th́y nó.

 

1, (aethanhk13) Discovery consists of seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought.

(Albert Szent-)

 

wala_walavt89: Su tim toi bao gom nhin thay nhung gi moi nguoi thay va biet duoc nhung gi moi nguoi nghi

heroofyou2004: kham pha la nhin thay nhung gi ma moi nguoi da thay va nghi nhung gi ma moi nguoi chua tung nghi toi

misskhuyen: su kham pha la quan sat nhung gi moi nguoi da quan sat va suy nghi nhung gi moi nguoi da suy nghi

misskhuyen: chet cha

misskhuyen: lai lon rui

misskhuyen: huhu

mgu_vmk_132: Su kham pha bao gom nhin nhung gi nguoi khac nhin va nghi va nghi nhung gi nguoi ta nghi

misskhuyen: chan wq

heroofyou2004: nobody ma

wala_walavt89: i' chet

wala_walavt89: po' tay

misskhuyen: thong cam loi wala, minh cung bi nhu cau vay

misskhuyen:

mgu_vmk_132: de CVCV lam viec

wala_walavt89: nhung sao 1 phut thay nhanh zu zay

pignguyen1130: 1' day chu!

mgu_vmk_132: ko kien cao

heroofyou2004: cha , hay that

misskhuyen: cai tu "cot loi" o dau ra

mgu_vmk_132: de BTC lam viec

misskhuyen: dich ma sao ko dung nguyen van vay

heroofyou2004: dich cho hay nua

wala_walavt89: hero noi dung day

wala : 5;              hero : 9;            misskhuyen 5;               mgu 5

DA: EGO: Cốt li của sự ft minh l nhn những g mọi người nhn, nhưng nghĩ đến những điều k ai nghĩ.

a. Sự khm ph gồm c nhn thấy thứ mọi người đều thấy v nghĩ những điều m mọi người khng nghĩ đến (bản dịch của Phạm Thin Ti)

2, (aethank13) To simplify complications is, in all branches of knowledge, the first essential of success.

(H.T. Buckle; History of civilisation in England)

 

wala_walavt89: De don gian hoa su phuc tap , trong moi khia canh cua su hieu biet, dieu cot yeu la su thanh cong

misskhuyen: chet roi

heroofyou2004: don gian hoa van de , trong moi hieu biet cua kien thuc, dieu quan trong dau tien cua su thanh cong

misskhuyen: hic

echcom_tn88: khan gia tra loi ben conf KG ma meo con

misskhuyen: lo quan sat diem ma chang lo dich

mgu_vmk_132: su phuc tap duoc lam don gian,do la mot phan kien thuc va ban chat cua thanh cong

aethanhk13: cau 2 : wala : 7,                        heroof: 6;          mgu: 4 (k đng nghĩa của cu)

DA: EGO: 2. Trn mọi ngả đừờng tri thức, đơn giản hóa v́n đ̀ lun là tiu chí hàng đ̀u d̃n đ́n thành cng. (MY FAVORITE ONE J )

 

a. Đơn giản hóa 1 v́n đ̀ phức tạp, dù trong t́t cả mọi nghành ngh̀, đó đ̀u là ýu t́ đ̀u tin của sự thành cng (Bản dịch của Phạm Thịn Tài.)

b. Ýu t́ c̀n thít đ̀u tin đ̉ thành cng trong t́t cả những lĩnh vực của tri thức là vịc đơn giản hóa những đìu phức tạp.(bản dịch của L T́n Phúc.)

 

3. (Olympia 4r) Life is just one damned thing after another.
Elbert Hubbard (1856 - 1915)

 

misskhuyen: cuoc song chi la mot dieu toi te ke sau mot dieu khac

heroofyou2004: cuoc song chi la chuoi noi tiep cua nhugn viec toi te

wala_walavt89: Cuoc doi chi la mot dieu nguyen rua noi tiep nhau .

mgu_vmk_132: CUoc song la dieu gi do bi nguyen rua mot lan nua - Elbert Hubbard (1856 - 1915)

misskhuyen: moi nguoi dich hay qua

mgu_vmk_132: ( thieu Elbert Hubbard (1856 - 1915) kia )

pignguyen1130: CVCV doc ban dich tham khao de xet diem:

misskhuyen: mgu dung vach la tim sau di

aethanhk13: misskhuyen : 7;       hero: 7;       wala 9;        mgu 5

DA: 3. Đời chỉ l những sự đng nguyền rủa nối tiếp nhau. :D

 

4. (aethanhk13) The heresy of one age becomes the orthodoxy of the next.

(Helen Keller; Optimism)

 

mgu_vmk_132: Mot tuoi cua di giao tro nen tinh chat chinh thong cho nhung cai tiep theo

heroofyou2004: heresy cua nguoi nay la niem tin nguong cua nguoi khac cua nguoi khac

pignguyen1130: Dictionary tren internet!

pignguyen1130: heroof rat co gang! Hoan ho!

heroofyou2004: di giao cua nguoi nay la niem tin cua nguoi khac

wala_walavt89: ko co cau tra loi

misskhuyen: hero good day

wala_walavt89: kha khen hero

omai_mimi: lananh khong thi nua ???

pignguyen1130: dap an tham khao: Diem lap di trong thoi dai na`y co the la diem thuan fong trong thoi dai ke tiep!

wala_walavt89: dung la hero

heroofyou2004: troi

heroofyou2004: sai le

wala_walavt89: nhung cung da rat co gang

aethanhk13: cau 4 : hero 4;            mgu_vmk: 6

pignguyen1130: age = thoi dai trong cau na`y!

heroofyou2004: troi , ngoc that

mgu_vmk_132: biet duoc da gia`u biết được g th giu cho BTC EGO biết với BTC EGO cũng xon xen gớm :D

meocondethuong_nho_su_tu_rung: ( hero co len , co gang nhe )

heroofyou2004: ko thay , chi thay one thoi

wala_walavt89: thoi dung tiec nua

pignguyen1130: BTC tong ket diem fan 3 nhe!

omai_mimi: ok

wala_walavt89: chac diem thap te

 

DA: EGO: Điểm lập dị trong thời đại ny c thể trở thnh điểm thuần fong trong thời đại kế tiếp.

a. Điều dị thường của thế hệ trước lại trở thnh điều bnh thường của thế hệ sau. (Bản dịch của L Tấn Phc- Đồng Nai)

b. Nghich giao cua thoi dai nay tro thanh chinh thong cua thoi dai sau. (bản dịch của Phạm THị Anh Tnh)

c. Sự k qui của 1 thời đại lun được thế hệ sau chấp nhận (Bản dịch của Thiện Ti- Cần thơ)

 

phanle_hehe: TỔNG KẾT PHẦN 2:

1.      misskhuyen:12;

2.      wala :21

3.      lananhego:0

4.      hero:26

5.       mgu_vmk:20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. T̉NG HỢP:  6 cu, m̃i cu 10 đỉm.

Đy là f̀n thi linh hoạt nh́t. TS vít cu trả lời. Ńu là cu hỏi trắc nghịm thì TS c̀n có giải thích cho cu trả lời của mình. Đáp án đi khi có nhìu lựa chọn hoặc k h̀ có lựa chọn nào với ṇi dung thi đa dạng nhằm giúp các bạn típ c̣n chìu su ngn ngữ.

MC đưa từng cu hỏi ṃt.

TS hay KG  nào bít cu trả lời cứ trả lời ngay sau khi MC nói bắt đ̀u trả lời (BD).

Cu hỏi chỉ dừng lại k nḥn trả lời sau 45 giy. Lúc đó MC sẽ chỉ rõ TS hay KG, những người có những đáp án khác nhau nhưng đ̀u đúng được đỉm.

 

1-3:

1. (10d/1) Suppose a (collect) ------ with a bill for paints, paper and canvas should, in (traverse) this route, suddenly meet himself coming back, without a cent having been paid on account!

(The last Leaf- O. Henry- Olympia 4r)

 

mgu_vmk_132: collection

pignguyen1130: cac TS tiep tuc tra loi cho den khi BTC noi dung!

mgu_vmk_132: vay la minh sai

heroofyou2004: collection , traversing

wala_walavt89: collection / traversion

misskhuyen: collection, tat nhien

lananhego: collector fai ko?

misskhuyen: traversing

pignguyen1130: lanego: 5/ heroof: 5

DA: Collector.... traversing...

 

V SAO LẠI CHẤP NHẬN CCH CHƠI TRẢ LỜI NHANH TRONG PHẦN NY: v cu hỏi phần ny thường kh hơn, c nhiều đp n, nn nếu TS nhanh hơn trong trnh độ, chứ khng fải trong tốc độ internet, th xc suất c điểm vẫn cao hơn.

 

2.     (10d/1) (Environment) ----- are doing their best to make people aware of the danger of air pollution.

 

wala_walavt89: environmetalists

heroofyou2004: envioronmentalist

echcom_tn88: doi khi cung phai phu thuovc do loi ky thuat chu miss khuyen

misskhuyen: environmentlist

heroofyou2004: envoiromentalists

pignguyen1130: wala xuat sac duoc 10 diem!

DA: 2. environmentalists: an advocate of environmentalism. / one concerned about environmental quality especially of the human environment with respect to the control of pollution

 

Guess the meanings of the underlined idioms from the given sentences:

 

3. (10d/1)  The class gave him a bad time about his pink shorts.

pignguyen1130: a bad time o day co nghia la gi?

pignguyen1130: 1' BD!

heroofyou2004: loi che bai

wala_walavt89: su che trach

pignguyen1130: moi nguoi cu tra loi het 1'

pignguyen1130: de BTC quyet dinh diem cuoi cung!

wala_walavt89: loi binh pham cho wala điểm 10: gần nghĩa nhất: người ta bnh luận chọc ghẹo thi, chứ ai chửi thậm tệ v ci quần mu hồng :D

misskhuyen: xau ho

mgu_vmk_132: loi che tham te

mgu_vmk_132: che bai ko co tham te a

pignguyen1130: HG! HEROOF v wala được 10 điểm.

DA: 3. a bad time: a lot of teasing, a rough time

Conf KG: slam_a1: su treu choc = Chnh xc

4. (10d/1) "I'm really tired. I've been on the go all week long."

heroofyou2004: ban ron

wala_walavt89: lam viec suot ngay

misskhuyen: ban biu

mgu_vmk_132: ban ron suot qu trễ m k c g mới lạ .. chỉ thm chữ suốt :D

misskhuyen: bu dau

lananhego: busy

misskhuyen: bu` dau

heroofyou2004: i've been busy

pignguyen1130: heroof, wala, lananh duoc 10 diem!

mgu_vmk_132: lam viec suot ngay dau co nghia la ban HAHAHAHAHA

wala_walavt89: ai noi the

nostarwhere190: uh

pignguyen1130: du'ng ... sua lai tru fi fai that dac biet - neu ko fai nhuong diem cho nguoi nhanh chan truoc!

wala_walavt89: thế lam viec suot ngay thi ranh a

DA: 4. to be on the go: be very busy (going from one thing or project to another).

CONF KG: meteor0611_tn: lam viec rat hieu qua

 

6.     We almost finish with our game. All of us have done a bang-up job with it, havent we?

misskhuyen: choi het minh

misskhuyen: doan mo thoi

heroofyou2004: hoan thanh het tron

wala_walavt89: cong viec vat va

mgu_vmk_132: lam viec tan tam

lananhego: lam viec hang hai?

heroofyou2004: hoan thanh tot va het tron HON THNH TỐT V HẾT TRƠN: TẠM CHẤP NHẬN: 10 điểm cho heroofyou2004

lananhego: hard work?

slam_a1: lam viec tan tam--->lam tot

pignguyen1130: lam viec tan tam ko co nghia la la`m tot!

aethanhk13: nhiet tinh + ngu ngoc = pha hoai !

mgu_vmk_132: dung roi

luckysky12v: lam tot= lam viec hieu qua

mgu_vmk_132: nhu spar va minhlam chang han

heroofyou2004: cam on chi pig , ko ngo mihn dona mo cung gan dung , mai di mua ve so thoi

misskhuyen: dung cai cac ban

pignguyen1130: hoan tha`nh het tron thi` cug gan voi duoc viec hon la tan tam chu!

misskhuyen: neu ko thi miss cung cai day come on

DA: 5. to do a bang-up job: to do a very good job; to do very well at something.

 

6. (10d/1) (phanle_hehe) The life I lead is mere hours or less, I serve all my time by being comsumed. I am quickest when thin, slowest when fat, and wind is the bane of the gift I bring

a. a wisp           b. a cloud      c. a child      d. good intentions      e. time        f. speech      g. candle      h. Daybreak

 

mgu_vmk_132: b

heroofyou2004: 6a

wala_walavt89: e

wala_walavt89: e

misskhuyen: g

heroofyou2004: g thi dung hon

pignguyen1130: Hoan ho misskhuyen!

heroofyou2004: miinh sai rui

pignguyen1130: 10 diem cho Misskhuyen!

heroofyou2004: ngoc that

wala_walavt89: tui cung rua

heroofyou2004: cau cuoi kia,wind is the bane of the gift I bring

heroofyou2004: ngu qua::::::::::::::

omai_mimi: tong ket phan 4

wala_walavt89: het roi em

DA: 6. g candle

 

1. misskhuyen: 72

2. Lananhego: 50

3. wala-walavt89: 101

4. mgu_vmk_132 : 95

5. heroofyou: 116

 

 

omai_mimi: Chuc Mung heroofyou2004

wala_walavt89: nhung phai cong nhan la hero cung kha that day

wala_walavt89: hoc lop may rua

heroofyou2004: da, em hoc lop 8

meteor0611_tn: ma' ui

mgu_vmk_132: the la kha' lam roi

aethanhk13: co kha nang noi tiep anh roi !

aethanhk13:

lananhego: hichic, em ve bet!

wala_walavt89: the thi gioi

aethanhk13: co len hero !

lananhego: lan sau em cug thi lai!

omai_mimi: hic

heroofyou2004: 8+3 ma

lananhego: bo ngo qua'

heroofyou2004: em hoc 11 roi

wala_walavt89: what

omai_mimi: phan 2 ,3 khong thay lananh tra loi

wala_walavt89: troi

wala_walavt89: hon tui 1 tuoi a

heroofyou2004:

lananhego: em khong lam kip cac anh chi a

wala_walavt89: o dau rua

mgu_vmk_132: thoi + cho lananh 40 diem nua di

heroofyou2004: khong sao , thiet ra em hoc chuyen anh luon, xin loi may anh chi da mao pham

wala_walavt89: chuyen anh truong nao the

wala_walavt89: tui cung chuyen anh

heroofyou2004: lequydon, danang

aethanhk13: ui, lai LQD, DN

heroofyou2004: biet ko?

wala_walavt89: co thi Olympic 30/4 ko

heroofyou2004: tui hoc dot nhat lop

wala_walavt89: thiet ko

mgu_vmk_132: minh cung LQD , DN

nostarwhere190: hero oi

aethanhk13: sao gap nhieu dua LQD wa nhi ?

wala_walavt89: zon a

nostarwhere190: cau la boy a

wala_walavt89: tui cung LQD

wala_walavt89: VT

nostarwhere190: mgu_vmk_132: minh hoc cung lop voi fandeda <-- me too

 

 

 

BN LỀ EGO: NHỮNG CU NI MIỄN BNH LUẬN

1. slam_a1: mgu hom nay kha qua

slam_a1: hoc chuyen toan ly hoa ma ANh van the la hay

mgu_vmk_132: KH NHƯ CỤC Đ TRN CY tuy k thắng cuộc nhưng tinh thần thi đấu kỉ luật v hết mnh của mgu, cng với những ưu điểm mang c tnh mgu-vmk-132, TS ny đ được cc nữ khn giả mến mộ từ đy :D (k biết đng k nhưng bnh luận theo diễn biến xảy ra J)

 

2. Hội ngộ trn EGO tuần ny:

-  Hoan h Đ Nẵng, Hoan h L QU ĐN.

- Hoan h  DH KHKTTN HCM

- Hoan h Khoa Cng nghệ Thng Tin

 

3.      CONF KG:

-         Bn ai nhiều tuổi nhất trong 4r :D

-         C cược trả lời giữa CTV v KG :D

-         ......