Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

רוצים לעזור לאתר? רוצים אתר מהיר יותר, עם סיכומים חדשים ובלי פרסומות קופצות בכל דף? רק לחצו על הפרסומת ותעזרו למימון האתר!

 

מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

החקיקה במדינת ישראל- ביטוי למדינה יהודית (ע"מ 72-74):

מכיוון שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, בנוסף להיותה דמוקרטית, הכנסת חוקקה חוקים רבים שנותנים ביטוי לזהות ולתרבות היהודית- דוגמאות           בע"מ 73-74 בספר- חוקים אלו נותנים ביטוי לאופיה היהודי הלאומי, הדתי או התרבותי של המדינה.

 

הסכם הסטטוס-קוו: ביטוי למדינה יהודית (ע"מ 74-76):

(סטטוס-קוו = מצב קיים).

הסכם הסטטוס-קוו, שנחתם ב- 1947 (לפני הקמת המדינה!) הוא הסכם של הבנה, בין בן-גוריון, שייצג את החילוניים, לבין המפלגות הדתיות (המפלגה החרדית והמפד"ל- מפלגה דתית לאומית).

ההסכם, למעשה, מכיר בשוני בין הגישה הדתית (שרוצה מדינת הלכה) לבין הגישה החילונית (שרוצה שהרוב החילוני יהיה הקובע וללא כפייה דתית), ולא מנסה לטשטש זאת. לפי ההסכם, שני הצדדים הבינו שצריך למצוא פשרה, כדי להיות במערכת חיים משותפת, אחרת תהיה בסופו של דבר מלחמת אזרחים. מצד אחד, אין פיתרון או הסכמה, אך מצד שני, רוצים לחיות פה- ולכן חייבים למצוא פשרה.

לבסוף, שני הצדדים הגיעו לפשרה, לפיה ב- 4 נושאים המדינה שעומדת לקום תיתן ביטוי באופייה הציבורי לאלמנט הדתי, מכיוון שלא ניתן להתכחש לחלוטין למסורת הדתית:

1.      שמירת כשרות במוסדות ציבור שממומנים ע"י המדינה

2.      השבת וחגי ישראל ישמרו כימי מנוחה

3.      בתי הדין הרבניים הם היחידים שאחראיים לנושאים כגון נישואין, גירושין וכו'- לפי ההלכה והתורה.

4.      הכרה בזרם החינוך של הדתיים כזרם עצמאי, תוך פיקוח של המדינה

 

בתקופת חתימת ההסכם, החרדים היוו כ- 25% מאוכלוסיית א"י (כ- 600 אלף יהודים), והם התנגדו להקמת מדינת ישראל, כי ראו בכך פגיעה בבואו של המשיח, ואף פנו לשם כך לאו"ם, ולכן בן-גוריון רצה "להשתיק" אותם כדי שלא תהיה מלחמת אזרחים.

 

לכאורה, זהו הסכם ג'נטלמני, של רצון טוב, ולא משפטי, וכל ממשלות ישראל מכבדות אותו.

למרות זאת, ככל שהמפלגות הדתיות התחזקו פוליטית, הן שאפו לעגן בחוק את הסכם הסטטוס קוו, כלומר להפוך אותו להסכם שמחייב מבחינה משפטית. למשל:

-         חוק בתי דין רבניים (1953), שנותן תוקף חוקי לבתי הדין הרבניים לעסוק בדינים אישיים לפי ההלכה.

-         חוק שעות עבודה ומנוחה (1951), לפיו יום השבת הוא יום מנוחה

-         פקודת צה"ל מ- 1948 עוסקת במאכל אוכל כשר בצבא.

-         חוק חינוך ממלכתי (1953), קובע שיש זרמים שונים במערכת החינוך.

 

השלכות של היות מדינת ישראל מדינת לאום יהודית על האזרחים הערבים בישראל + תרגול- מדינת ישראל- מאפיינים יהודיים (ע"מ 76-79):

האזרחים הערבים במדינת ישראל מרגישים פעמים רבות שאינם שווים מבחינת מעמדם כאזרחי מדינת ישראל, לאזרחיה היהודים.

זאת, מכיוון שמדינת ישראל מוגדרת בנוסף לדמוקרטית גם כמדינת העם היהודי. כלומר, כל יהודי באשר הוא יכול לעלות לארץ, וישנם ארגונים רבים המגייסים כסף למען יהודים החיים בארץ ישראל- והתושבים הלא-יהודים של מדינת ישראל טוענים שזוהי פגיעה בשויון שלהם מול האזרחים היהודים, שהם מקבלים את הכסף והמוסדות והזכויות השונות והאחרים לא.