Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3

IV. Komite soruları

  1. Grubu

Patoloji soruları

 1. Lenf bezinde görülen polikaryositlerin fenotipi hangisidir?
 1. B lenfosit
 2. Histiosit
 3. NK lenfosit
 4. T lenfosit
 5. Eizinofil
 1. Hangisi granülomatöz lenfadenit oluşturmaz?
 1. Tüberküloz
 2. Lepra
 3. Mantar hastalıkları
 4. Mycoplazma
 5. N; Berilliozis
 1. Hangisi sarkoidoziste morfolojide görülmez?
 1. Schavman cisimcikleri
 2. Asteroid cisimcikleri
 3. Hamazaki wezenberg cisimcikleri
 4. Kalsiyum oksalat kristalleri
 5. Kazeifiye granülomlar
 1. NHL’lardan hangisi çocukluk yaş grubunda daha sık görülür?
 1. Folliküler lenfoma
 2. Diffüz büyük hücreli lenfoma
 3. Küçük lenfasitik lenfoma
 4. Multipl myelom
 5. Burkitt lenfoma
 1. Hangisi periferal B hücreli neoplazımlardan değildir?
 1. Folliküler lenfoma
 2. Mycosis fungoides
 3. Multipl myelom
 4. Burkitt lenfoma
 5. Lenfoplazmositik lenfoma
 1. NHL’lardan hangisinde TdT(+) dir?
 1. Kronik lenfositik lösemi/lenfoma
 2. Folliküler lenfoma
 3. Prekürsör T lenfoblatik lösemi/lenfoma
 4. Burkitt lenfoma
 5. Marjinal zon lenfoma
 1. Hangisi nodüler sklerozan tip hodking hastalığının karakteristik özelliklerinden biridir?
 1. Klasik reed stenberg hücresi
 2. Laküner hücreler
 3. L+H hücresi
 4. Reed stenberg hücrelerinin B fenotipli olması
 5. Mononükleer reed stenberg hücresi
 1. Hangisi oral kavitenin prekanseröz lezyonudur?
 1. Pyojenik granülom
 2. İrritasyon fibrom
 3. Epulis
 4. Eritroplaki
 5. Santral dev hücreli granülom
 1. Hangisi bağırsaktaki neoplastik adenomdur?
 1. Hiperplastik polip
 2. Peut-jeghers sendromu
 3. Tübüler adenom
 4. İnflamatuar polip
 5. Gardner sendromu
 1. Özefagusun en sık konjenital anomalisi hangisidir?
 1. Stenozlar
 2. Halkalar
 3. Atrezi ve fistüller
 4. Akalazya
 5. Divertiküller
 1. Hangisi doğrudur?
 1. Akalazya çoğunlukla sekonderdir
 2. Nonaksial hiatal hernilerde özofagigastrik bileşke yerindedir
 3. Zenker divertikülü traksiyon tipinde bir özefagus divertikülüdür
 4. Barret özefagusunun klinik önemi malignite gelişmesidir
 5. Ensık primer bakterial özafajit etkeni candida albicanstır
 1. Hangisi kronik gastritin histopatolojik bulgularından değildir?
 1. L. Propriada nonspesifik kronik inflamasyon
 2. Metaplazi
 3. Atrofi
 4. Hiperplazi
 5. Peptik ülser
 1. Peptik ülser ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
 1. Duedonum ülserlerinin patogenezinde defans mekanizmasının bozukluğu önemlidir
 2. Peptik ülser genelde birden fazla odaktadır
 3. Gastrik ülserin oluşumunda asit sekresyonundaki artış sorumludur
 4. Gastrik ülser en sık büyük kurvaturda lokalizedir
 5. Curling ülserler yanıklarda görülen stres ülserleridir
 1. Hangisi malabsorbsiyon sendromu değildir?
 1. Tbc enterokoliti
 2. Whipple hastalığı
 3. Disakkaridaz eksikliği
 4. Giardiazis
 5. Çölyak hastalığı
 1. Luminal yüzü prizmatik epitel olan iki sıralı epitel ile döşeli kistik glandlar ve bunun altında folliküller oluşturan lenfositik stromadan ibaret olan tükrük bezi tümörü hangisidir?
 1. Warthin tümörü
 2. Adenoid kistik karsinom
 3. Mukoepidermoid karsinom
 4. Pleomorfik adenom
 5. Mikst tümör
 1. Siroz Patogenezinde fibrozisten sorumlu hücreler hangisidir?
 1. İto hücreleri
 2. Hepatositler
 3. Kuffer hücreleri
 4. Endotel hücreleri
 5. Histiositler
 1. Kolanjio karsinom histo patolojik oarak aşağıdakilerden hangisi ile karışabilir?
 1. Hepatocelüler karsinom
 2. Metastatik adenokarsinom
 3. Fibrolameller karsinom
 4. Hepatocelüler adenom
 5. Fibronodüler hiperplazi
 1. Ülseratif kolitle ilgili olarak hangisi doğrudur?
 1. Midede sık görülür
 2. İleri dönemde kanser gelişme riski vardır
 3. Atlayıcı lezyonlar yapar
 4. Bağırsak duvarının tüm katlarını tutan ülseroz lezyonlar ile karakterlidir
 5. Granülomlar içerdiği için tbc ile karışır

Dahiliye soruları

 1. Hangisi yanlıştır?
 1. Türkiyede HBv taşıyıcılığı % 5’tir
 2. HBv erişkinde % 70-80, HCv % 10 kronikleşir
 3. Halsizlik, kronik karaciğer hastalıklarında en yaygın semptomdur
 4. HBv aşısı yapılmışlarda Hbsag (-), anti HBs(+) anti HBc total (-)
 5. Otoimmün hepatitler kadınlarda sıktır
 1. Kompanse KC sirozunda aşağıdakilerden hangisi buluna bilir?
 1. Asit
 2. Halsizlik
 3. Özefagus varisleri
 4. Hepatik ensefalopati
 5. Hepsi
 1. Hepatik koma için aşağıdakilerden hangisi predispozan faktör değildir?
 1. KH zengin beslenme
 2. Enfeksiyon
 3. Konstipasyon
 4. GİS kanaması
 5. Alkol alımı
 1. Hangisi presinüzoidal intrahepatik portal hipertansiyon nedenidir?
 1. Vazookluziv hastalıklar
 2. Budd-Chiari sendromu
 3. splenik ven trombozu
 4. sarkoidoz
 5. A vitamini entoksikasyonu
 1. KC sirozu tanısı olan asitli bir hastada yanlışı bulnuz?
 1. Serum-asit albümin gradienti < 1.1
 2. Asit sıvısında > 500 lökosit / mm3 ise spontan bakterial peritonit düşündürür
 3. Portal hipertansiyon patogenezden sorumlu olabilir
 4. Sinüzoidal basınç artışı ile KC lenf sıvısı oluşumu artmıştır
 5. Hipoalbuminemi patogenezde rol oynar
 1. Pyrozis nedir?
 1. Retrosternal ağrı
 2. Yutma güçlüğü
 3. Yenilen gıdaların tekrar ağıza gelmesi
 4. Retrosternal yanma
 5. Uykuda görülen apne
 1. Hangisi özefagusun motor hastalığı değildir?
 1. Reflü özefajit
 2. Akalazya
 3. Disritmi
 4. Diffüz spazm
 5. Hepsi yanlış
 1. Hangisi peptik ülser komplikasyonu değildir?
 1. Kanama
 2. İntraktibilite
 3. Hipoglisemi
 4. Obstriksiyon
 5. Penetrasyon
 1. Hangisi mide asit sekresyonunu artırır?
 1. Somatostatin
 2. Mg
 3. VİP
 4. Glukagon
 5. GİP
 1. Hangisi hipokrom mikrositer anemi nedenlerinden birisi değildir?
 1. Fe eksikliği anemisi
 2. Pernisyöz anemi
 3. Siderobilastik anemi
 4. Kurşun zehirlenmesi
 5. Kronik hastalık anemisi
 1. Tenezm nedir?
 1. Defekasyondan sonra karın ağrısının geçmesidir
 2. Defekasyon hissini duyup yapamamadır
 3. Defekasyondan sonra rahatlamadır
 4. Bol yağlı dışkıdır
 5. Yukarıdakilerden hepsi doğrudur
 1. Target (hedef) hücresi aşağıdakilerden hangisinde görülür?
 1. Thalasemi
 2. Obstrüktif KC hastalığı
 3. Fe eksikliği anemisi
 4. Splenektomi sonrası
 5. Hepsinde görülür
 1. Normalde bikonkav yapıda olan eritrositlerin küre halini almasına ne ad verilir?
 1. Stomatosit
 2. Akantosit
 3. Eliptosit
 4. Sferosit
 5. Ekinosit
 1. Hangisi vitamin B12 eksikliği nedenlerinden değildir?
 1. Vejeteryanlık
 2. Gastrektomi sonrası
 3. Kronik kan kaybı
 4. Balık şeridi infestasyonu
 5. Kör-lup sendromu
 1. Hangisi lenfomaların evrelendirilmesinde sistemik semptom olarak kabul edilmez?
 1. Ateş
 2. Gece terlemesi
 3. Kilo kaybı
 4. Kaşıntı
 5. a+d
 1. Hodking hastalığında prognozu en iyi olan histolojik tip hangisidir?
 1. Lenfositten zengin tip
 2. Nodüler sklerozan tip
 3. Karma hücreli tip
 4. Lenfositten fakir tip
 5. Diffüz büyük hücreli tip
 1. Aplastik anemi için yanlış olanı işaretleyiniz?
 1. Periferik kanda pansitopeni vardır
 2. Kesin tanı Kİ biyopsisi ile konur
 3. Hemen her olguda hepatomegali ve/veya splenomegali vardır
 4. Retikülosit sayısı azalmıştır
 5. Bazı ilaçlar tek doz alındığında bile aplastik anemiye neden olabilirler
 1. Multipl myeloma için hangisi yanlıştır?
 1. Kİ’de plazma hücre artışı vardır
 2. Kan ve/veya idrarda monoklonal gammapati vardır
 3. Serum Ca düzeyi yükselebilir
 4. Böbrek yetmezliği olabilir
 5. Alkalen fosfataz düzeyinin yüksekliği multipl myelomayı düşündürmelidir
 1. Kronik myelositer lösemi (KML) için hangisi yanlıştır?
 1. Bir kök hücre hastalığıdır
 2. Lökosit alkalen fosfataz düzeyi artmıştır
 3. Philadelphia kromozomu % 85-90 oranında (+)’dir
 4. Dalak büyüklüğü dikkat çekicidir
 5. Eozinofiller ve bazofiller artar
 1. Dissemine intravasküler koagulasyon (DİC) için hangisi yanlıştır?
 1. Patogenezde prokoagülan materyalin sirkülasyona geçmesi önemlidir
 2. Yaygın endotel hasarı DİC’i başlatabilir
 3. Yaygın intravasküler trombosit aktivasyonu DİC’e neden olabilir
 4. Protrombin zamanı ve parsiyel tromboplastin zamanı uzamıştır
 5. Fibrinojen düzeyi artar

Pediatri soruları

 1. Globin zincir yapısı alfa2 gamma2 olan hemoglobin aşağıdakilerden hangisidir?
 1. HgA
 2. HgA2
 3. HgF
 4. HgH
 5. Hg bart’s
 1. Aşağıdaki testlerden hangisi kanamalı bir hastaya etyolojiye yönelik olarak yapılması gereken ana testlerden biri değildir?
 1. ELT
 2. Trombosit sayısı
 3. PT
 4. PTT
 5. Kanama zamanı
 1. İTP için yanlış olanı işaretleyiniz?
 1. Genellikle akut, kendini sınırlayan bir hastalıktır, ancak kronikleşebilir
 2. Kronik İTP terimi trombositopeni devamlı olarak 6 aydan uzun sürerse kullanılır
 3. Destrüktif bir trombositopeni vardır
 4. Trombositlere karşı yapılan antikorlar genellikle IgG sınıfındandır
 5. Kanama zamanı normaldir
 1. Faktör XIII eksikliğinde aşağıdaki hangisinin sonucu anormaldir?
 1. 5 molar üre
 2. Trombosit sayısı
 3. PT
 4. PTT
 5. Kanama zamanı
 1. Koagulasyon faktörlerinden hangisinin eksikliğinde hemofili C görülür?
 1. FIX
 2. FXI
 3. FVIII
 4. FVII
 5. FV
 1. Koagulasyon faktörlerinden hangisinin eksikliğinde klinik olarak kanama görülmez?
 1. FIX
 2. FXI
 3. FVIII
 4. FXIII
 5. FXII
 1. Beta globin zincirinden 6 a.a. olan glutamik asit yerine valinin gelmesi ile oluşan hemoglobulin aşağıdakilerden hangisidir?
 1. HgS
 2. HgC
 3. HgD
 4. HgE
 5. HgF
 1. (Favism) aşağıdaki bozukluklardan hangisinde görülür?
 1. Herediter sferositoz
 2. Privat kinaz eksikliği
 3. Alfa thalasemia
 4. Beta thalasemia
 5. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği
 1. Çocukluk yaş grubunda 2. Sıklıkta görülen lösemi tipi hangisidir?
 1. ALL
 2. KML
 3. KLL
 4. AML
 5. Konjenital lösemi
 1. AML’de FAB sınıflamasına göre megakaryositik subtip hangisidir?
 1. M7
 2. M6
 3. M5
 4. M4
 5. M3
 1. Kan grubu sistemlerinden hangisi ile hemolitik transfüzyon reaksiyonu görülmez?
 1. Kell
 2. Duffy
 3. Li
 4. ABO
 5. Rh
 1. Hangisi invaziv ishal etkeni değildir?
 1. Salmonella
 2. Shigella
 3. Yersinia enterokolitika
 4. Enteroinvaziv E.coli
 5. Vibrio kolera
 1. Hangisi salmonella typhi’nin oluşturduğu klinik bulgudur?
 1. Enterik ateş
 2. Fokal enfeksiyon
 3. Sepsis
 4. Gastro enterit
 5. Hepsi
 1. Hangisi yeni doğanda hemolize bağlı sarılık yapmaz?
 1. ABO uygunsuzluğu
 2. Rh uygunsuzluğu
 3. Eritrosit membran defektleri
 4. Eritrosit enzim defektleri
 5. Pylor stenozu
 1. Crigler-najjor sendromundaki defekt, bilirubin metabolizmasının hangi basamağındadır?
 1. Taşınım
 2. Hepatosite alınım
 3. Konjugasyon
 4. Safraya atılım
 5. Entero hepatik sirkülasyon
 1. Poliomyelite ait özelliklerden hangisi yanlıştır?
 1. RNA virüsü olup 3 tipi vardır
 2. Paraliziler asimetrik tarzda ve flask(gevşek) tiptedir
 3. % 90-95 sessiz veya inaporan, % 1-2 paralitik polio veya major hastalık görülür
 4. hem motor nöronları hem de duyusal sinirleri tutar
 5. ülkemizde yaygın olarak oral polio aşısı (DPV) kullanılmaktadır
 1. Bilirubin metabolizmasında yanlış olanı işaretleyiniz?
 1. Bilirubin konjugasyonunun % 90’ı UDPGT( üridildifosfat-glukuronil-transferaz) enzimi ile olur
 2. Bir gram albümin yaklaşık 8,3 mgr bilirubin bağlar
 3. Konjuge bilirubin safraya atılımı enerji gerektiren aktif bir olaydır
 4. Bilirubin yükünün % 25’ı yaşlanmış eritrositlerin yıkımından meydana gelir
 5. Biliverdin biliverdin redüktaz enzimiyle bilirubine çevrilir
 1. Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
 1. Vücut düzeyi 0,5cm2 olan çocuğun sıvı gereksinimi 500mlt
 2. İlk 1 yılda günde kg başına 4-5gr yağ alınmalı
 3. En iyi referans proteini süt ve yumurtadadır
 4. Anne sütü yüksek Ig’lere sahiptir
 5. Anne sütündeki laktaz hem enerji kaynağıdır hem de Ca emilimini artırır
 1. Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
 1. Anne sütünde sinir büyüme faktörü ve epidermal büyüme faktörü vardır
 2. Anne sütünde protein dışı azotunun küçük fakat önemli kısmını nükleotidler oluşturur
 3. Kolosturumda oldukca düşük düzeyde protein vardır
 4. Günlük D vit gereksinimi 400 ünitedir
 5. Anne sütü etkin aile planlaması yöntemidir ve tasarruf sağlar
 1. Hangisi yanlıştır?
 1. Yağlı malabsorbsiyon yetersiz pankreatik lipaz enzimi sonucu olur
 2. Yağlı malabsorbsiyon yetersiz pankreatik bikarbonat salgısı ile olur
 3. Yağlı malabsorbsiyon yetersiz a -amilaz sonucu olur
 4. Çölyak hastalığı gluten içeren tahılgillerin alınması ile İB mukozasının zedelenmesi sonucu olur
 5. Çölyak hastalığı kesin tanı İB biyosisinde villus atrofi, derinleşmiş kript varlığı LD’de plazma hücreleri ve zengin hücre infiltrasyonu ile tanımlanır

Parazitoloji soruları

 1. Hangisi yanlıştır?
 1. Ecinokokus granülozun erişkin şekli köpeklerin İB yer alır
 2. Kist hidadik geviş getiren hayvan ve insanda KC,AC gibi organlarda yerleşen E.granülosuzun lavral şeklidir
 3. Hidadik kist insanda primer ve seconder yerleşebilir
 4. Hidadik kist tanısında serolojik testler ve casoni cilt testi, radyolojik, patolojik incelemeler yapılır
 5. E.granülosuz erişkin şekli insanda da yerleşir
 1. Hangis doğrudur?
 1. Entemabo koli kistlerinin çekirdek yapılarında çekirdekçik tam merkezde iken E.Histolytika böyle değildir
 2. Himonelpsis nana yumurtasında iç çeperden dış çepere uzanan ipler yokken H.diminutada vardır
 3. E.vermicularis tanısında selefon bant yöntemi tercih edilmez
 4. Mikroskobik görüntüde eritrositleri fagosite etmiş yalancı trafozoitler E.histolyticaya aittir
 5. Tenya yumurtasının çeperinde çok belirgin girintili çıkıntılı bir protein tabakası vardır
 1. Ciyloscikozis seluloza için hangisi doğrudur?
 1. Sadece insanda bulunur
 2. İnsan + domuzda bulunur
 3. Sadece sığırda bulunur
 4. İnsan + sığırda bulunur
 5. Sadece domuzda bulunur
 1. T. Saginata için hangisi doğrudur?
 1. Her türlü çiğ et yenmesi ile bulaşır
 2. İnsan kalın bağırsağında yaşar
 3. En sık görülen semptomu halka atımıdır
 4. İnsanda cyticekus bovis denilen küçük kistik yapıyı oluşturur
 5. Yumurtası dış ortamda uygun şartlarda geliştikten sonra enfektif hale gelir
 1. Şark çıbanı etkeni hansidir?
 1. Leismania donovoni
 2. Leismania infantum
 3. Leismania tropika
 4. L. Donovoni + infantum
 5. L. Tropika ve major
 1. Yanlışı işaretleyiniz?
 1. Ameboma amibiyonda görülen granülomatöz kitledir
 2. Enterokist giardianın tanısında kullanılır
 3. Kripto sporodiozda çok sık dışkılama ve aşırı su kaybı vardır
 4. Barsak amibiyozunda ateş çok yüksektir
 5. Barsak protozoon enfeksiyonu tedavisinde metranidazol’un önemli yeri vardır
 1. Kala azar ile ilgili;
 1. Pansitopeni görülmez
 2. Yurdumuzda etkeni L.shagas
 3. Erime sendromunda TNF ve İL1 etkilidir
 4. Kala azarda RES etkilenmez
 5. Akdeniz bölgesinde zoonoz özellik göstermez
 1. Doğruyu işaretleyiniz?
 1. Dizanteri. Amibiyonun tipik belitilerindendir
 2. Giardiozda barsakta gaz oluşumu gözlenmez
 3. İmmün yetkin kişilerde mikrospora ve silyaspora infeksiyonu görülmez
 4. Askariyozlu dişkıda charkot-leydeng kristalleri görülür
 5. Kriptosporodiozda kendiliğinden iyileşme görülmez
 1. Yanlışı işaretleyiniz?
 1. Enterobiyozun tanısında perianal bölge metaryali incelenir
 2. Barsak nematodiozlarında parazit sayısı çok önemlidir
 3. Çengelli solucan enfeksiyonda önemi görülmez
 4. Strangylaidozisde inantçı sürgün ve eozinofili tipiktir
 5. Çomak parmak, prolopsis ani trikuirozda tipiktir
 1. Hangisi yanlıştır?
 1. Strongyloidozisin tedavisinde tiabendazol etkilidir
 2. Trichella spiralis infeksiyonunda ivegen enterit görülür
 3. Göbek etrafında lokalize ağrı, ağızdan su akması askariozda tipiktir
 4. Miks parazitozlarda ilk tedavi edilecek olan askariozdur
 5. Çengelli solucanlar bağırsak çeperine yapışmazlar

Diğer ortak dersler

 1. Hangisi laksatif purgatif ilaçların yan etkilerinden değildir?
 1. Dehidratasyon
 2. Hiperkalemi
 3. Vitamin eksikliği
 4. Laksatif alışkanlığı veya bağımlılığı
 5. Erken doğum veya düşük
 1. Fe ile ilgili geçersiz olan hangisidir?
 1. Ağızdan Fe bileşikleri ile birlikte antiasit alınmamalıdır
 2. Fe zehirlenmelerinde antidot dimerkapnoldür
 3. Fe preparatları feçesi siyaha boyar
 4. Paranteral Fe preparatları rutin olarak kullanılır
 1. I ve III
 2. II ve IV
 3. I,II ve III
 4. III ve IV
 5. II,III ve IV
 1. Hemostatik ilaçlarla ilgili yanlış olan hangisidir?
 1. Jelatin süngeri oksitlenmiş selüloz absorbe edilebilir lokal hemostatiklerdir
 2. Aminokaproik asit plazminin fibrine bağlanmasını bloke eder
 3. Dondurularak çöktürülmüş plazma hemofili A’da kullanılır
 4. Desmoperin faktör IX’un sentezini artırır
 5. Etansilat trombositlerin adevizitesini artırır
 1. Plazma yerini tutan modifiye polisakkaritler ile ilgili geçersiz olan hangisidir?
 1. Dekstranın 70-75 ve 40 fraksiyonları tıpta kullanılır
 2. Destranlar kanamaya eğilim oluştururlar
 3. Destranlar KKY’i ile böbrek yetmezliğinde kontrandikedir
 4. Polijetin ortalama 35000 dalton molekül ağırlıklıdır
 5. Bu gruptaki diğer ilaçlar etamsilat ve aprotindir
 1. Vestibüler kaynaklı bulantı, kusma hallerinde ve gebelik kusmalarında kullanılan en uzun etkili histamin reseptör blokörü antiemetik ilaç hangisidir?
 1. Skoplamin
 2. Ondonsetran
 3. Meklizin
 4. Proklarperazin
 5. Metaklorpramid
 1. Midedeki asiti bağlama hız ve kapasitesi en yüksek olan ve laksatif purgatif etki gösteren antiasit ilaç hamgisidir?
 1. Omeprazol
 2. Prenzepin
 3. Ronitidin
 4. Magnezyum hidroksit
 5. Kalsiyum karbonat
 1. Antidiyaretik ilaçlarla ilgili aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz.
 1. Besin alerjisine bağlı diyarelerde aspirin kullanılır
 2. Hipertriodizme bağlı diyarelerde metijersid kullanılır
 3. KC fonksiyon bozukluğu olanlarda opioid türevi antidiyaretikler kullanılmamalıdır
 4. Diyare etkeni rotaviruslara kolastiramin kullanılır
 1. I,II ve III
 2. I ve III
 3. II ve IV
 4. Yalnız IV
 5. I,II,III ve IV
 1. Üriner sistem tüberkülozunda en sık rastlanan labratuvar bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Steril piyüri
 2. Hematüri
 3. Proteinüri
 4. İdrar ARB (+)
 5. Hiçbiri
 1. Extrapulmoner Tbc aşağıdakilerden hangisinde en çok gözlenir?
 1. Genital sistem
 2. Üriner sistem
 3. Meninxler
 4. Lenfoid doku
 5. İskelet sistemi
 1. Tifo için yanlışı işaretleyiniz?
 1. Tedavi edilmeyen ve komplikasyon gelişmeyen olgularda ortalama hastalık süresi 4 haftadır
 2. Ateş, ilk hafta boyunca 39-40 C’dir ve daha sonra düşerek azalır
 3. Karın çevresinde basmakla solan ve tashe rose denilen döküntüler görülebilir
 4. Hastaların 2/3’ünde splenomegali , 1/3’ünde de hepato megali görülebilir
 5. Kesin tanı ekenin kan, Kİ ve dışkı kültüründen üretilmesi ile konur
 1. Aşağıdakilerden hangisi enterotoksijenik ishal etkenidir?
 1. Yersinia enterokolitika
 2. Vibrioparahemolyticus
 3. Vibrio cholerae
 4. Salmonella spp
 5. Shigella
 1. Shigellosis için yanlış olanı işaretleyiniz?
 1. Hastalığın diğer adı basilli dizanteridir
 2. Fekal-oral yolla bulaşır
 3. Ateş, karın ağrısı ve ishal en önemli bulgularıdır
 4. Günde 20-30 kez olan sulu kansız ve mukussuz ishal görülür
 5. Hastalık ülkemizde yaz aylarında daha sık görülmektedir
 1. Aşağıdakilerden hangisi brucella komplikasyonu değildir?
 1. Pnömoni
 2. Hepatit
 3. Osteomyelit
 4. Menenjit
 5. Glossit
 1. Akut viral hepatit etkeni değildir?
 1. HGv
 2. HFv
 3. HBv
 4. HDv
 5. HCv
 1. Murpy testi pozitif olan bir hastada ilk seçilecek radyolojik inceleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. MR
 2. BT
 3. Ultrosnografi
 4. Anjiografi
 5. PTK
 1. Gastro intestinal sistem kanserleri için yanlış olanı işareleyiniz?
 1. Baryumlu incelemede dolma defektleri şeklinde incelenir
 2. Lokalizasyonlarında pili yapısı izlenmez
 3. Enolosnografi ile izlenebilir
 4. Kolonun sağ yarısında genellikle polipoid tipleri izlenir
 5. Özefagusta oluşanlar genellikle komşu organları invaze edemezler
 1. Baryumlu özefagus incelemesinde elde edilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 1. Skleroderma özefagusta motilite bozukluğu oluşturur
 2. Özefagus varisleri distal özefagusta dolma fazlalığı şeklinde izlenir
 3. Özefagus karsinomlarının olduğu bölgede pili yapısı izlenmez
 4. Özefagus pulsiyon divertiküllerinin boyu dar olarak izlenir
 5. Peptik özefajit sıklıkla kayıcı tip hiatus hernisi ile beraber izlenir
 1. Kolon polipozisi için yanlış olanı işaretleyiniz?
 1. Familyal polipozis malignleşme riski yönünde değerlendirilmelidir
 2. Peutz-jeghers sendromunda hemartomatöz polipler izlenir
 3. Ülseratif kolitte yalancı polipozis görünümü izlenir
 4. Polipler genellikle vasküler yapıların barsak duvarına girdiği bölgelerde izlenir
 5. Polip sapının kaybolması malign dejenerasyonu düşündürür
 1. Aşağıdakilerden içinde en sık görülen mide Ca hangisidir?
 1. Adenosquamöz karsinom
 2. Squamosel karsinom
 3. Karsinoid karsinom
 4. Andifarensiye karsinom
 5. Müsinöz adenokarsinom
 1. Hangisi midenin peri gastrik lenf nodudur?
 1. Subplorik
 2. Dalak hilusu
 3. A.gastrika sinistra
 4. A.hepatika kommunia
 5. Trunkus çöliakus
 1. Sağ kolona yerleşen lezyon serozayı aşmamıştır. Ancak lenf nodu tutulumu mevcuttur. Astler-coller sınıflamasına göre evresi nedir?
 1. B1
 2. B2
 3. C1
 4. C2
 5. D
 1. Kolonjitin en sık sebebi hangisidir?
 1. Klastin tümörü
 2. Kolonjiosarkoma
 3. Koledokta kalkül
 4. Kishidadik kız vezikülleri
 5. Granülozis kistleri
 1. aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı seçiniz?
 1. AGE’de öncelikle antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır
 2. AGE’ler besleme bozuklukları ve büyüme gelişme geriliklerine neden olurlar
 3. AGE’lerde erken tanı ve tedavi hastalıktan ölüm oranı % 80-90 azalır
 4. AGE’lerin mevsimsel dağılımı farklılık gösterir
 5. AGE’ler yaş ve cins ayrımı gözetmeden oldukça hızlı yayılım gösterir
 1. Aşağıdaki sindirim sistemi hastalılarının hangisinin diyet tedavisi yanlıştır?
 1. Hepatitte bol proteinli, bol KH’lı, orta dereceli yağlı diyet verilir
 2. Kolesistitte bol KH’lı, orta derecede proteinli, az yağlı Ave C vitamininden zengin diyet verilir
 3. Regional ileitte bol proteinli, bol enerjili, az posalı Fe ve B1 preparatlı diyet verilir
 4. Ülseratif kolitte bol enerjili, bol proteinli, laktozsuz, az yağlı posalı diyet verilir
 5. Akalazyada CHO ve basınç artıran besinlerden kısıtlı diyet verilir
 1. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde basit KH’lar verilmez?
 1. Ülser
 2. Gastrit
 3. Dumping sendromu
 4. Spazmlı kolon
 5. Akalazya
 1. Anemiden korunmak için yapılması gerekenler konusunda yanlış ifade edileni işaretleyiniz?
 1. Her öğün C vitamini içeren besinler alınmalıdır
 2. Çay kahve ve buna benzer içecekler yemeklerden en az 45 dak-1 saat sonra alınmalıdır
 3. Yiyecekleri hazırlama, pişirme saklama koşullarına dikkat edilmeli
 4. Kırmızı et vb tercih edilmelidir
 5. Ekmeklik unlara vitamin C katılmalıdır

FATİH YANIK

Cumhuriyet üniversitesi

Tıp fakültesi

CEVAP ANAHTARI Dönme 3

 1. D
 2. D
 3. E
 4. E
 5. B
 6. C
 7. B
 8. D
 9. C
 10. C
 11. D
 12. E
 13. E
 14. A
 15. A
 16. A
 17. B
 18. B
 19. B
 20. B
 21. A
 22. D
 23. A
 24. D
 25. A
 26. C
 27. B
 28. B
 29. B
 30. E
 31. D
 32. C
 33. D
 34. A
 35. C
 36. E
 37. B
 38. E
 39. C
 40. A
 41. E
 42. A
 43. B
 44. E
 45. A
 46. E
 47. D
 48. A
 49. C
 50. E
 51. E
 52. E
 53. C
 54. D
 55. D
 56. A
 57. C
 58. C
 59. E
 60. D
 61. B
 62. C
 63. E
 64. D
 65. C
 66. A
 67. C
 68. E
 69. B
 70. B
 71. D
 72. E
 73. E
 74. D
 75. B
 76. A
 77. D
 78. B
 79. C
 80. D
 81. E
 82. B
 83. C
 84. E
 85. B
 86. D
 87. E
 88. A
 89. C
 90. C
 91. A
 92. E
 93. C

94. E