Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Sri Hariharathmajam Trust


Namaskara Slokas


 1. Loka veeram Maha Poojyam Sarva Raksha karam vibum
  Parvathi hridhay nandam shahstharam pranamam yagam
  Swamiyae Saranam ayyappa


 2. Vipra poojyam vishva vandhyam vishnu shambhoh priyam sudham
  Kshipra prasaadha nilayam shahstharam Pranamam yaham
  Swamiyae Saranam ayyappa


 3. Mattha maathanga gamanam kaaarunya mrutha pooritham
  Sarva vigna haram devam shahstharam pranamam yagam
  Swamiyae Saranam ayyappa


 4. Asmath kuleswaram Devam Asmath Shatru vinashanam
  Asmadhista pradhadharam shastharam Pranamam yaham
  Swamiyae Saranam ayyappa


 5. Pandeysha vamsha tilagam keraleh keli vigraham
  Aarthadrana param devam shahstharam pranamam yagam
  Swamiyae Saranam ayyappa


 6. Pancharatnakyam ye Thathyoh nithyam shudha Paden Naraha
  Thasya prassanoh Bhagavanu shastha vasadhi manase
  Swamiyae Saranam ayyappa


 7. Omakara murthi marthignam devam hariharathmajam
  Sabhari peeta nilayam shahstharam Pranathosmyaham
  Swamiyae Saranam ayyappa


 8. Nakshatra naadha vadanam nadam tribhuvana vanam
  Nemidha sesha bhuvanam shahstaram Pranathosmyaham
  Swamiyae Saranam ayyappa


 9. Manmadhayudha soundaryam Mahabootha nishey vidham
  Mrigya rasikam shuuram shastaram Pranathosmyaham
  Swamiyae Saranam ayyappa


 10. Siva pradhayinum bhaktha dyiivatham pandya balakam
  Shaarthoola dukka haratharam shahstharam pranathosmyagam
  Swamiyae Saranam ayyappa


 11. Vaaranendra samarudam vishvathrana parayanam
  Vedhoh basikaram bojam shastaram Pranathosmyaham
  Swamiyae Saranam ayyappa


 12. Yakshina abhimatham poorna nithyam pushkala parai sevitham
  Kshipra prasaada niradham shastaram Pranathosmyaham
  Swamiyae Saranam ayyappa


 13. Arunodhaya sangasham neela kundala tharinam
  Neelambaratharam devam vandehum Brahma nandanam
  Swamiyae Saranam ayyappa


 14. Chapa bhanam vama haste rowbya vethramcha dhakshine
  Vilasath kundalatharam vandehum Vishnu nandanam
  Swamiyae Saranam ayyappa


 15. Vygra ruddum raktha netram swarna mala vibhushanam
  Veera pattatharam kohram vandehum shambhu nandhanan
  Swamiyae Saranam ayyappa


 16. Kinkinyotyana boothesam poorna Chundara nibhananam
  Kiradharoopa shastharam vandeham pandya nanadhanam
  Swamiyae Saranam ayyappa


 17. Bhootha vethala samasevyam kanchanadri nivasinam
  Manikanda mithikyaddum vande hum Sakthi nanadanam
  Swamiyae Saranam ayyappa


 18. Thriyambakka puradeesham ganadipa saman vidham
  Gajaroota maham vandhe shastaram kula dyivatham
  Swamiyae Saranam ayyappa


 19. Shiva veera samudh bhootham sreenivasa Dhanudhbavam
  Shikivahanujam vandaey shatharam pranamamyaham
  Swamiyae Saranam ayyappa


 20. Dhaumstra karala vadanam dhuma kesha digambaram
  Chatur bujam trinayanam samareth Bashanda dhivatham
  Swamiyae Saranam ayyappa


 21. Yesya dhanvandharir matha pitha rudro bishakthama
  Dham shasthara maham vandey maha vydyam dayanidim
  Swamiyae Saranam ayyappa


 22. Bhootha natha satha nanda
  sarva Bootha dayapara
  Raksha Raksha Maha Bhakoh
  shastre dubyam namo namah
  Swamiyae Saranam ayyappa


 23. Anyatha saranam nasthi dvamyeva saranam mama
  thasmath karunya bhavena raksha raksha sabaree girisha
  Swamiyae Saranam ayyappa

Back to the home page

Done with the browsing